L'anàlisi de decisions (DA) és un enfocament estructurat per a la presa de decisions que implica identificar i avaluar els factors que contribueixen a un problema o oportunitat i després desenvolupar i avaluar possibles solucions.

L'anàlisi de decisions (DA) es pot utilitzar per prendre decisions sobre cursos d'acció individuals o per comparar múltiples opcions. És una eina útil per als qui prenen decisions que volen considerar tots els factors rellevants d'un problema o oportunitat i determinar la millor solució possible.

Què és l'anàlisi de decisions (DA)?

Definició: L'anàlisi de decisions (DA) es defineix com el procés d'anàlisi i avaluació del potencial resultats de diverses opcions d'acció per tal de seleccionar la millor opció possible. El propòsit de l'anàlisi de decisions és determinar la solució més favorable a un problema o oportunitat donades les limitacions i els recursos disponibles.

L'anàlisi de decisions és una tècnica per prendre decisions empresarials importants que implica l'ús de mètodes quantitatius, visuals i sistemàtics. L'anàlisi de decisions utilitza una varietat d'eines, així com la psicologia, els principis econòmics i les teories de gestió. L'anàlisi de decisions és una eina poderosa que es pot utilitzar per avaluar formalment aspectes importants d'un problema i desenvolupar estratègies de tractament òptimes.

Comprensió de l'anàlisi de decisions

L'anàlisi de decisions (da) és un mètode d'anàlisi de totes les dades rellevants per ajudar en el procés de presa de decisions, que inclou elements de psicologia, enfocaments de gestió, aprenentatge i economia. Sovint s'utilitza per avaluar decisions que impliquen moltes variables i molts resultats o objectius potencials. Aquest enfocament pot ser utilitzat per persones o grups que busquen prendre una gestió de riscos, inversions de capital o decisions empresarials estratègiques.

L'objectiu de l'anàlisi de decisions és garantir que les decisions es prenen tenint en compte tota la informació rellevant i les alternatives considerades. Per exemple, una empresa podria utilitzar-lo per prendre decisions d'inversió de milions de dòlars, o un individu podria utilitzar-lo per planificar els seus estalvis per a la jubilació. Els fonaments de l'anàlisi de decisions es poden utilitzar per resoldre una àmplia gamma de problemes, que van des de circumstàncies empresarials complexes fins a problemes quotidians senzills.

Història. Anàlisi de decisions

El filòsof matemàtic Frank Ramsey va començar a desenvolupar el concepte de probabilitat subjectiva com a mesura de les creences o incerteses d'una persona el 1931. A la dècada de 1940, el matemàtic John von Neumann i l'economista Oskar Morgenstern van desenvolupar la base axiomàtica de la teoria de la utilitat com a mitjà per expressar preferències. sota escenaris incerts. Leonard Jimmy Savage, un estadístic, va construir més tard un marc axiomàtic alternatiu per a l'anàlisi de decisions a principis dels anys cinquanta. La teoria de la utilitat esperada resultant es basa en una estructura axiomàtica completa per a l'acció en situacions incertes.

Aquests primers avenços teòrics es van perfeccionar i popularitzar després, donant lloc al desenvolupament d'un conjunt de tècniques d'anàlisi de decisions que ara s'ensenyen àmpliament (per exemple, a les escoles de negocis i als departaments d'enginyeria industrial). El 1968, Howard Raiffa de la Harvard Business School va publicar un text introductori breu i fàcil de llegir sobre el tema. L'any 1976, Ralph Keeney i Howard Raiffa van desenvolupar encara més els fonaments de la teoria de la utilitat per proporcionar un enfocament integrat de compensacions entre múltiples objectius. [2] El 1977, es va publicar una col·lecció de materials sobre anàlisi de decisions, escrit pel professor d'enginyeria Ron Howard de la Universitat de Stanford i l'analista de decisions Jim Matheson; es va ampliar en una obra de dos volums el 1984.

La Decision Analysis Society es va fundar l'any 1980 com un grup d'interès especial dins de la Operations Research Society of America (ORSA), que es va fusionar amb l'Institut de Ciències de la Gestió (TIMS) per formar l'Institut d'Investigació i Ciències de Gestió d'Operacions (INFORMS). Des de l'any 2004, INFORMS publica “Decision Analysis” com a revista especialitzada.

Com funciona l'anàlisi de decisions?

El procés d'anàlisi de decisions (da) es divideix en cinc passos diferents.

1. Identificar el problema o l'oportunitat

Aquest pas implica identificar els factors que contribueixen al problema o oportunitat.

2. Establir objectius

Aquest pas implica identificar els objectius que vol assolir el que pren la decisió.

3. Desenvolupament de possibles solucions

Aquest pas implica desenvolupar i avaluar possibles solucions a un problema o oportunitat.

4. Escollir la millor solució

Aquest pas implica seleccionar la millor solució possible en funció dels objectius i les limitacions.

5. Decisions d'execució

Aquest pas implica la implementació de la solució escollida i el seguiment del seu progrés.

Anàlisi de decisions (da) - eina útil per als decisors que volen considerar tota la informació rellevant i els factors del problema durant una anàlisi de risc o oportunitat i determinar la millor solució possible. És important tenir en compte que DA no és una panacea; no garanteix que es prendrà la millor decisió. Tanmateix, és una eina valuosa que pot ajudar els qui prenen decisions a prendre decisions informades.

La importància del procés d'anàlisi de decisions

El procés d'anàlisi de decisions és important perquè ajuda a garantir que tota la informació rellevant es té en compte a l'hora de prendre una decisió. També ajuda a trobar la millor solució possible tenint en compte les limitacions i els recursos disponibles.

L'anàlisi de decisions és una eina valuosa per a empreses i organitzacions perquè pot ajudar millorar la qualitat decisions. Quan s'utilitza correctament, pot ajudar a reduir els riscos associats a la presa de decisions i també pot ajudar a estalviar temps i diners.

L'anàlisi de decisions es pot utilitzar en una varietat de situacions, com ara:

 1. Prendre decisions d'inversió
 2. Elecció de màrqueting estratègia
 3. Escollir un nou producte o servei
 4. Desenvolupament del pla de negoci
 5. Realització de canvis organitzatius
 6. Avaluació de riscos i oportunitats

Quan utilitzar l'anàlisi de decisions

L'anàlisi de decisions es pot utilitzar en una varietat de situacions, com ara:

 1. Quan cal tenir en compte múltiples objectius
 2. Quan hi ha diverses opcions disponibles
 3. Quan hi ha incertesa sobre el futur
 4. Quan els recursos són limitats
 5. Quan les conseqüències d'una decisió són importants

Si us trobeu en una d'aquestes situacions, llavors DA pot ser l'eina adequada per a vosaltres.

Mètodes. Anàlisi de decisions

Hi ha moltes tècniques que es poden utilitzar en l'anàlisi de decisions. Alguns dels mètodes més comuns inclouen:

 1. Arbres de decisió
 2. Teoria de la utilitat
 3. Modelatge
 4. Programació lineal
 5. Matrius de decisió
 6. Heurística, etc.

El mètode que utilitzeu dependrà de la situació en què us trobeu i del tipus de decisió que hàgiu de prendre.

Arbres de decisió

Un arbre de decisió és una representació gràfica del procés d'anàlisi de decisions. Això és útil eina de visualització diferents etapes de la presa de decisions. Els arbres de decisió es poden utilitzar per a diversos propòsits, com ara:

 1. Comprendre les diferents etapes de la presa de decisions
 2. Determinar quins factors són més importants a l'hora de prendre una decisió
 3. Avaluació de les diferents opcions
 4. Anàlisi de riscos i oportunitats

Els arbres de decisió són una eina valuosa per a empreses i organitzacions, ja que poden ajudar a millorar la qualitat de les decisions. Quan s'utilitzen correctament, poden ajudar a reduir els riscos associats a la presa de decisions i estalviar temps i diners.

Valor esperat (EV). Anàlisi de decisions

El valor esperat (EV) és un concepte estadístic que mesura el resultat esperat d'una decisió. L'EV es calcula multiplicant la probabilitat de cada resultat possible pel valor d'aquest resultat. La quantitat resultant és el valor esperat.

Fórmula del valor esperat-

La fórmula del valor esperat s'utilitza per calcular el resultat esperat d'una decisió.

EV = (Probabilitat de l'esdeveniment A) x (Valor de l'esdeveniment A) + (Probabilitat de l'esdeveniment B) x (Valor de l'esdeveniment B) +...

Per exemple, considereu una situació en què tingueu l'opció d'invertir en una acció A o una acció B. L'acció A té un 50% de possibilitats d'augmentar de valor un 10% i un 50% de possibilitats de disminuir un 5%. L'estoc B té un 60% de possibilitats d'augmentar el valor del 15% i un 40% de disminuir el valor del 10%.

Els valors esperats per a les accions A i B són:

Stock A: (0,5 x 0,1) + (0,5 x -0,05) = 0,025

En aquest exemple, el valor esperat de l'estoc B és superior al valor esperat de l'estoc A. Això vol dir que, de mitjana, l'estoc B és una millor inversió que l'estoc A.

Xarxes bayesianes

Una xarxa bayesiana és una representació gràfica del procés d'anàlisi de decisions. Aquesta és una eina útil per visualitzar les diferents etapes de la presa de decisions. Les xarxes bayesianes es poden utilitzar per a diversos propòsits, com ara:

 1. Comprendre les diferents etapes de la presa de decisions
 2. Determinant quin els factors són els més importants important a l'hora de prendre decisions
 3. Avaluació de les diferents opcions
 4. Anàlisi de riscos i oportunitats

Les xarxes bayesianes són una eina valuosa per a empreses i organitzacions perquè poden ajudar a millorar la qualitat de les decisions. Quan s'utilitzen correctament, poden ajudar a reduir els riscos associats a la presa de decisions i estalviar temps i diners.

Simulació de Montecarlo. Anàlisi de decisions

La simulació de Montecarlo és una tècnica estadística que s'utilitza per modelar la probabilitat de diferents resultats. La simulació de Montecarlo s'utilitza sovint en situacions en què hi ha incertesa sobre el futur.

Per exemple, considereu una situació en què esteu intentant decidir si voleu invertir o no en accions A. Creieu que hi ha un 50% de possibilitats que el preu de les accions augmenti un 10% i un 50% que el preu de les accions disminueixi. . al cost en un 5%. Tanmateix, no esteu segur de què passarà en el futur.

En aquesta situació, podeu utilitzar la simulació de Monte Carlo per simular possibles resultats. Els resultats de la simulació us mostraran el resultat probable de la vostra decisió.

Anàlisi de decisions multicriteri (MCDA)

L'anàlisi de decisions multicriteri (MCDA) és una tècnica que s'utilitza per avaluar múltiples opcions. L'MCDA s'utilitza sovint quan s'han de tenir en compte múltiples factors i quan és difícil comparar opcions amb un sol criteri.

Per exemple, considereu una situació en què esteu intentant decidir en quines accions invertir. Teniu dues opcions: Stock A i Stock B. Cal tenir en compte molts factors, com ara el rendiment esperat, el risc i el preu de l'acció. inversions. En aquesta situació, podeu utilitzar MCDA per avaluar les opcions. MCDA us ajudarà a determinar l'opció que té més probabilitats de tenir èxit en funció dels criteris que seleccioneu.

Teoria de la utilitat. Anàlisi de decisions

La teoria de la utilitat és una branca de l'anàlisi de decisions que s'ocupa de la mesura de la utilitat. La utilitat és una mesura de la satisfacció que una persona rep amb una decisió. La teoria de la utilitat multiatribut s'utilitza per avaluar el valor de diferents opcions. També s'utilitza per comparar la utilitat de diferents opcions.

Programació lineal

És un mètode matemàtic utilitzat per optimitzar una funció lineal. La programació lineal s'utilitza sovint en situacions en què s'han de considerar múltiples variables i on és difícil trobar la millor solució amb un sol criteri.

15 consells per liderar amb l'exemple i convertir-se en un millor líder.

Per exemple, considereu una situació en què esteu intentant decidir com assignar els vostres recursos. Tens una quantitat limitada de diners i has de decidir com gastar-la. També teniu un temps limitat i heu de decidir com utilitzar-lo. En aquesta situació, podeu utilitzar la programació lineal per trobar la solució òptima. La programació lineal us ajudarà a trobar la millor manera d'assignar recursos tenint en compte les limitacions que trieu.

Heurística

Les heurístiques són regles senzilles que es poden utilitzar per prendre decisions. Les heurístiques s'utilitzen sovint en situacions en què hi ha incertesa i quan és difícil comparar opcions basant-se en el mateix criteri.

Per exemple, considereu una situació en què esteu intentant decidir en quines accions invertir. Teniu dues opcions: Stock A i Stock B. No esteu segur de què passarà en el futur, però teniu un temps limitat per fer-ho. solució. En aquesta situació, podeu utilitzar l'heurística per prendre una decisió. Una heurística senzilla és triar l'estoc que tingui el rendiment esperat més alt.

Modelatge. Anàlisi de decisions

El modelatge d'anàlisi de decisions és un component clau de la ciència de gestió i es pot utilitzar de manera eficaç en una varietat de situacions. Els diagrames d'influència són un tipus comú models d'anàlisi solucions, que s'utilitza per representar les relacions entre diversos factors d'un problema. L'anàlisi de decisions es pot utilitzar per prendre decisions complexes desglossant un problema en els seus components i avaluant les relacions entre elles.

Anàlisi de decisions, exemples de la vida real

Alguns dels exemples habituals d'ús de tècniques d'anàlisi de decisions són:

 1. En un grup de presa de decisions estratègiques empresarials per estudiar el comportament de compra dels clients o decidir llançar un nou producte.
 2. En sanitat, seleccionar el tractament més eficaç per a un pacient
 3. Al govern per desenvolupar polítiques públiques
 4. Quan es prenen decisions de màrqueting multiatribut per identificar mercats objectiu o desenvolupar-se publicitat campanyes.
 5. En la fabricació per seleccionar el procés de producció més eficient.
 6. En logística per desenvolupar plans de distribució o seleccionar rutes de transport.

Conclusió!

Finalment, és evident que l'anàlisi de decisions és una eina molt útil que es pot utilitzar en una varietat de circumstàncies. Això ens ajuda a fer millors judicis tenint en compte múltiples variables i criteris.

L'anàlisi de decisions és una tècnica que s'utilitza per avaluar múltiples opcions. Quina eficàcia creus que és l'anàlisi de decisions per proporcionar claredat sobre els resultats incerts?

Gestió de clients - Definició, Elements, Procés

Com gestionar les tasques?

Comunicació efectiva. 27 característiques de la comunicació

Impremta АЗБУКА