La intensitat de capital (o intensitat de capital de producció) és un concepte que reflecteix la quantitat d'inversió de capital necessària per crear, desenvolupar i mantenir un determinat tipus de producció o empresa. S'expressa en els costos d'adquisició d'edificis, equipaments, tecnologia, així com les inversions en la infraestructura necessària per al funcionament del negoci.

La intensitat de capital pot variar segons el tipus d'empresa, indústria i escala de producció.

Pot incloure els elements següents:

 1. Equips i màquines: Costos d'adquisició, instal·lació i manteniment d'equips tècnics.
 2. Construcció i immobiliari: Despeses de construcció i/o lloguer de locals, magatzems, tallers de producció i edificis d'oficines.
 3. Solucions tecnològiques: Inversions en tecnologies innovadores, programari i sistemes d'automatització de la producció.
 4. Recerca i desenvolupament: Despeses de recerca científica, desenvolupament de nous productes i tecnologies.
 5. Infraestructura: Inversions en la creació de les infraestructures necessàries com carreteres, centrals elèctriques, subministrament d'aigua i altres.
 6. Costos de formació del personal: Formació i desenvolupament del personal necessari per treballar amb noves tecnologies i processos.

La intensitat de capital és un aspecte important per als emprenedors i inversors, ja que determina les obligacions financeres i els riscos associats a la creació i gestió d'un negoci. També pot afectar la competitivitat d'una empresa i la seva capacitat per atraure inversions.

Què és la intensitat de capital?

Definició: Es defineixen intensives en capital com les indústries, processos o projectes que requereixen un alt percentatge d'inversió en actius fixos, com ara capital fix, equips o un pla per produir un bé o servei. Els projectes de capital intensiu tenen un percentatge elevat d'immobilitzat (immobilitzat, planta i equip). Les empreses que operen en indústries intensives en capital solen experimentar una depreciació o depreciació significativa.

En poques paraules, és un procés productiu que requereix un alt nivell d'inversió en recursos de capital (maquinària, capital, planta). Aquest procés de producció tindrà una intensitat laboral moderadament baixa i una productivitat laboral més alta. A més, la majoria de vegades tindrà una proporció elevada de costos fixos a costos variables. En conseqüència, el procés de producció pot tenir economies d'escala.

Comprensió. Procés intensiu de capital

Tots sabem que tot tipus de negocis requereixen finançament o capital per iniciar i operar el negoci, però un negoci intensiu en capital es valora pel capital que ha invertit en la compra d'immobilitzat. Es caracteritza com la capacitat d'una empresa o empresa per invertir en actius fixos o recursos. Utilitzant més alt La inversió contribueix a augmentar la rendibilitat inversions, que comporta un augment del nombre de patrocinadors financers i, en definitiva, una optimització de la quota de mercat.

Algunes organitzacions intensives en capital requereixen més capital gestió operacions empresarials, la qual cosa significa que els costos de manteniment en aquestes empreses també són elevats. Aquestes organitzacions tenen un palanquejament operatiu més elevat perquè els costos operatius augmenten a causa d'una major inversió en recursos fixos, que són actius fixos.

Tanmateix, aquestes indústries també tenen un volum de vendes més elevat. Aquestes indústries es troben al mercat pels serveis que ofereixen, la productivitat laboral, el manteniment d'actius, el factor de risc, la productivitat i molts altres factors. En poques paraules, si les despeses de capital superen significativament els costos laborals, aleshores el negoci serà intensiu en capital.

Importància. Intensitat de capital

Les empreses intensives en capital solen tenir un grau més elevat de palanquejament operatiu, que es pot entendre com la relació entre els costos fixos i els costos variables. Per tant, aquestes indústries necessiten una producció optimitzada garantir un retorn suficient de la inversió. També significa que petits canvis en les vendes poden provocar grans canvis en els beneficis i el retorn del capital invertit.

Per tant, tenir un palanquejament operatiu més elevat fa que les indústries intensives en capital siguin més vulnerables a les caigudes financeres en comparació amb les empreses o organitzacions intensives en mà d'obra, ja que han de pagar costos fixos, com ara les despeses generals de fàbrica. Aquest tipus de costos s'han de pagar independentment de si la indústria està en recessió o no.

Algunes de les raons de la importància de les indústries intensives en capital són:

1. Productivitat laboral

Una major inversió de capital augmenta la productivitat laboral. La intensitat del capital i la productivitat del treball són fonamentals per al creixement econòmic a llarg termini. Els mètodes d'ús intensiu de capital poden ser motius clau per optimitzar la productivitat i la comoditat diària.

2. Inversions. Intensitat de capital

El desenvolupament d'una indústria intensiva en capital també requereix un gran interès pels recursos bàsics. Aquestes inversions tan grans requereixen fons de reserva o estalvis adequats o la capacitat de les empreses per finançar la inversió.

3. Mà d'obra qualificada

La intensitat de capital requereix, en la seva major part, una alta capacitat força de treball. Amb una intensitat de capital optimitzada arriben treballadors que operen màquines amb les habilitats i els conjunts d'habilitats adequats.

4. Nova teoria del comerç

Segons aquesta teoria, la producció es concentra en determinades zones. L'especialització es produeix sovint perquè les nacions van produir ràpidament i es van beneficiar de la seva intensitat de capital.

 Mesurament. Intensitat de capital

A més del palanquejament operatiu, la intensitat de capital d'una organització es pot mesurar calculant el nombre d'actius necessaris per produir un dòlar de vendes, que serien els actius totals dividits per les vendes disponibles. Això és el contrari de la ràtio de rotació d'actius, que també és una mesura de l'eficiència amb què una organització utilitza els seus actius i recursos per generar ROI.

Per tant, per mesurar la intensitat de capital, cal comparar els costos de capital i de mà d'obra. Normalment, les empreses intensives en capital tenen uns costos d'amortització elevats i un palanquejament operatiu.

En general, la ràtio d'intensitat de capital és igual a - Total d'actius/vendes.

L'impacte de la intensitat de capital sobre el benefici

Quan es tracta d'empreses intensives en capital, és important entendre que tenen un palanquejament financer important perquè poden utilitzar la planta i l'equip com a garantia. En qualsevol cas, tenir un palanquejament operatiu elevat i un palanquejament financer pot ser molt arriscat si permetes una caiguda inesperada de les vendes quan les vendes disminueixen. Procés intensiu de capital

Aquestes indústries també tenen costos d'amortització elevats; els experts que cobreixen indústries intensives en capital afegeixen regularment la depreciació o la depreciació als ingressos nets mitjançant una mesura anomenada EBITDA, que inclou els guanys abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització. L'EBITDA facilitarà la comparació del rendiment de les empreses del mateix sector.
A més d'això, a continuació es mostren alguns dels principals efectes positius de l'alta intensitat de capital:

 1. Ajuda a augmentar la productivitat laboral i la capacitat de producció.
 2. L'optimització de la intensitat de capital afavoreix el creixement econòmic a llarg termini
 3. L'augment de la intensitat de capital també desenvolupa la posició de mercat i augmenta la quota de mercat.
 4. La intensitat de capital també fomenta l'adopció de noves tecnologies perquè sense innovació nova i eficaç, cap empresa no podrà invertir en un actiu.

La producció intensiva en capital val la pena els llocs de treball?

L'augment de la intensitat del capital pot ser un motiu perquè treballin diversos treballadors, ja que generalment no es requereixen després de la formació avançada.

Això pot provocar temporalment l'atur estructural. Tanmateix, el creixement de les indústries més intensives en capital està creant nous tipus de llocs de treball com ara feines d'intel·ligència artificial, desenvolupament de programari, màrqueting, etc.

A més, aquestes indústries poden ajudar a reduir costos i augmentar els salaris, la qual cosa condueix a un interès optimitzat en una gamma més àmplia de serveis.

Exemples. Procés intensiu de capital

Alguns dels exemples habituals d'aquestes indústries podrien ser les indústries del transport, com ara línies aèries, ferrocarrils, vies navegables, que requereixen una gran inversió en la compra d'un vehicle o la construcció d'un vehicle.

El benefici d'aquestes indústries depèn de les despeses d'explotació. Això vol dir que les despeses d'explotació més elevades, com ara costos laborals, reparacions, manteniment, despeses administratives, salaris, etc. donaran lloc a uns beneficis més baixos. Els beneficis també es poden reduir per costos d'amortització més elevats.

Exemple d'indústries molt intensives en capital

Si sou un proveïdor de serveis públics que vol instal·lar una planta de generació d'energia, per fer-ho haureu de construir una central eòlica, de carbó o nuclear.

Després d'això, haureu de configurar el sector de transmissió sol amb el sector venda al detall i facturació.

Totes aquestes reclamacions requeriran milers de milions de dòlars en costos inicials, que s'inclouran com a actius al balanç de l'empresa.

Exemple d'indústries baixes intensives en capital

Si sou un proveïdor de programari, haureu de crear programari продукты i vendre'ls amb benefici. En aquest cas, no hi haurà costos inicials directes. Només caldrà contractar enginyers i, per tant, el principal cost inicial serà la seva compensació o salari.

Intensiu capital vs intensiu en mà d'obra

La intensitat de capital està relacionada amb la quantitat de capital invertit per generar ingressos i beneficis, mentre que la intensitat laboral està relacionada amb la quantitat de diners gastada en aprendre una feina per optimitzar-la. la seva efectivitat treball, que conduirà a l'optimització de la producció. Procés intensiu de capital

La intensitat de capital requereix un augment dels costos d'operació i altres costos de manteniment, mentre que la intensitat laboral requereix una utilització ideal dels recursos laborals, la qual cosa redueix els costos de producció. Les empreses intensives en capital requereixen una gran quantitat de diners, mentre que ser empreses intensives en mà d'obra requereixen una mà d'obra eficient i apassionada.

Avantatges. Intensitat de capital

Alguns dels avantatges dels processos intensius de capital són:

 1. Aquestes empreses s'enfronten a menys competència a la llum dels grans requeriments de capital.
 2. Els patrocinadors financers o els inversors estan més implicats en empreses intensives en capital com a resultat d'un major retorn de la inversió.
 3. La inversió d'empreses intensives en capital implica en gran mesura la inversió en actius fixos, principalment planta i equip, que es consideren segurs en comparació amb altres tipus d'inversions, ja que les empreses poden utilitzar correctament l'actiu per generar beneficis.
 4. Les despeses no operatives, com ara l'amortització, són intensives en capital, la qual cosa proporciona un avantatge fiscal perquè l'amortització elevada produeix beneficis baixos i, per tant, impostos baixos.

Defectes. Intensitat de capital

Alguns dels desavantatges notables de les empreses intensives en capital són:

 1. Aquestes empreses tenen un alt risc a causa de les grans inversions
 2. Hi haurà més desgràcies o pèrdues al principi a causa de la gran inversió així com de la depreciació.
 3. La liquiditat en aquestes empreses continua sent baixa, ja que més del 60% dels recursos o actius solen ser actius de capital.
 4. El cost del manteniment en aquestes organitzacions és força elevat, ja que els actius fixos i els equips requereixen un manteniment constant.

Conclusió!

Per concloure aquest post, queda clar que el capital intensiu es refereix a aquells negocis o empreses que inverteixen més recursos de capital o béns. En general, del setanta al vuitanta per cent de tots els actius consisteixen en actius fixos, maquinària i plantes. Aquestes indústries requereixen tones de diners perquè la indústria sobrevisqui.

En aquestes empreses o indústries, els costos d'operació i manteniment també seran més elevats, ja que els actius requereixen manteniment i reparació constants. No obstant això, aquestes empreses estalvien impostos perquè les depreciacions o amortitzacions i altres despeses són més elevades, el que resulta en un menor retorn de la inversió. Procés intensiu de capital

Aquestes empreses o empreses experimenten fracassos o pèrdues al principi, però a la llarga, aquestes empreses o empreses obtenen beneficis més elevats. En aquestes indústries, el creixement a llarg termini es considera bo. Però el joc o el risc associat a aquestes indústries també és més alt, de manera que la competència és impressionantment baixa. Intensitat de capital

A l'hora de decidir si una empresa o empresa ha d'optar per una configuració intensiva en capital o no, es tenen en compte diversos motius o decisions en el procés. En algunes organitzacions, la intensitat de capital inicial és imprescindible, com ara l'energia elèctrica, els serveis públics, els automòbils, mentre que hi ha altres negocis on l'alta intensitat de capital és una opció, com ara programari, streaming, etc.

En general, l'anàlisi de la força que té una empresa i la seva capacitat per mantenir la quota de mercat ajudarà a entendre la intensitat de capital que hauria de ser un negoci o projecte.

 

ABC