Mae cynlluniau lliw yn chwarae rhan bwysig mewn dylunio gwe, oherwydd gall lliwiau ddylanwadu ar ganfyddiad a hwyliau defnyddwyr. Gall y lliwiau cywir wella'r profiad gweledol a chynyddu apêl eich gwefan. Dyma rai mathau o gynlluniau lliw y gallwch eu hystyried wrth ddylunio'ch gwefan:

 1. Cynllun monocromatig:

  • Mae pob lliwiau yn seiliedig ar un arlliw.
  • Hawdd i'w defnyddio ac yn creu golwg dawel, gytûn.
  • Yn eich galluogi i dynnu sylw at elfennau pwysig gan ddefnyddio gwahanol arlliwiau.
 2. Cynllun tebyg (tebyg):

  • Yn defnyddio lliwiau sydd wrth ymyl ei gilydd ar yr olwyn lliw.
  • Yn creu ymddangosiad cytûn a chydlynol.
  • Yn addas ar gyfer cyfleu undod a llonyddwch.
 3. Mae cynlluniau lliw safleoedd yn gyflenwol:

  • Yn defnyddio lliwiau sydd gyferbyn â'i gilydd ar yr olwyn lliw.
  • Yn creu cyferbyniad ac atyniad.
  • Da ar gyfer amlygu elfennau allweddol.
 4. Cynllun triadig:

  • Yn defnyddio tri lliw wedi'u dosbarthu'n gyfartal ar yr olwyn lliw.
  • Yn darparu cydbwysedd rhwng cyferbyniad a harmoni.
  • Yn eich galluogi i greu dyluniadau llachar ac amrywiol.
 5. Cynlluniau lliw gwefannau - tetrad (cyflenwol dwbl):

  • Yn defnyddio pedwar lliw sy'n cynnwys dau bâr cyflenwol.
  • Yn eich galluogi i greu cyfuniadau cyfoethog ac amrywiol.
  • Angen cydbwysedd gofalus i osgoi gorlethu.
 6. Cynllun acen (acennog):

Mae dewis cynllun lliw yn dibynnu ar nodau, cynulleidfa, brand a chyd-destun eich gwefan. Mae hefyd yn bwysig ystyried dylanwad lliwiau ar emosiynau a chanfyddiadau. Mae gwirio'r cynllun lliwiau am hygyrchedd i bobl â nam ar eu golwg hefyd yn agwedd bwysig ar ddylunio gwe.

Ystyriwch seicoleg lliw. Cynlluniau lliw gwefan

Cymerwch yr artist gwych Josef Albers. Yn feistr ar liw, mae wedi cysegru ei ymarfer i ddeall lliw a sut mae'n effeithio ar hwyliau'r gwyliwr ac yn addasu i wahanol gyd-destunau. Rhan enfawr o'i ymchwil oedd astudio'r gwahanol ffyrdd y mae lliwiau'n rhyngweithio â'i gilydd. Cymerwch ei baentiad isod er enghraifft: mae'r cyfuniad o wyrdd tywyll ac oren yn creu teimlad anesmwyth, tra yn y cyfuniad o wyrdd a llwyd, mae Albers yn creu cydbwysedd gyda naws llawer tawelach, modern i'r gynulleidfa.

Gellir defnyddio canfyddiadau fel hyn i lywio dewisiadau dylunio; byddant yn eich helpu i ddewis lliwiau dylunio gwe sy'n gweddu i'ch gwasanaethau ac yn amlygu personoliaeth eich brandi'w gyfleu i ddefnyddwyr.

Cynlluniau lliw gwefan

Mae'r sgwrs hon yn gyflwyniad i seicoleg lliw, hynny yw, yr astudiaeth o liwiau a sut maent yn effeithio arnom ni ar lefel yr ymennydd. Fel y dangosodd Mark Rothko gyda'i baentiadau Cae Lliw o'r un enw, mae angen adweithiau penodol ar rai lliwiau. Felly, pan edrychwn ar gynlluniau lliw gwefannau, mae'n bwysig deall sut mae gwahanol arlliwiau ac arlliwiau'n effeithio ar ein hwyliau. Er enghraifft, pe baem yn dylunio gwefan ar gyfer elusen gynaliadwyedd, efallai y byddwn yn defnyddio arlliwiau o wyrdd a glas gan eu bod yn ennyn ymdeimlad o ymddiriedaeth, natur ac iechyd. Cynlluniau lliw gwefan

Nid yn unig y gallwch chi ddefnyddio rhai cynlluniau lliw i ddylanwadu ar hwyliau pobl, ond gallwch chi hefyd eu defnyddio i reoli sut maen nhw'n gweld eich gwefan. Pam yn union mae Facebook bob amser wedi glynu wrth gynllun lliw glas? Ai oherwydd bod Mark Zuckerberg yn lliwddall coch-gwyrdd, sy'n golygu bod glas yn ymddangos yn anarferol o olau iddo? Wel, ie, ond hefyd oherwydd glas yw fy hoff liw. Mewn gwirionedd glas mae lliw yn bresennol mewn mwy na hanner yr holl logos.

Gyda hynny mewn golwg, gadewch i ni edrych ar egwyddorion seicolegol sylfaenol yr holl liwiau allweddol:

 • Coch :cyflymder, egni ac angerdd. Mae coch yn lliw gwych pan fyddwch chi am i'ch cynulleidfa weithredu. Defnyddir coch yn aml ar gyfer cynlluniau lliw gwefannau e-fasnach, yn ogystal ag ar gyfer bwytai ac apiau tecawê - pan fyddwch chi'n newynog ac yn archebu cludfwyd, rydych chi'n chwennych y bwyd yn gyflym!
 • Oren :optimistiaeth a hapusrwydd. Mae oren yn cael ei ystyried yn lliw "hwyliog", ac mae ei ddefnyddio mewn dylunio gwe yn ffordd wych o ddangos nad ydych chi'n cymryd eich hun yn rhy ddifrifol.
 • Melyn :cynhesrwydd, teimlad dymunol, cadarnhaol. Mae lliw golau'r haul, melyn yn gysylltiedig â hapusrwydd a llawenydd. Hwyl fawr a hygyrch. Mae hwn yn lliw gwefan gwych ar gyfer y diwydiant gwasanaeth - byddwch yn hapus i helpu!
 • Gwyrdd:natur ac iechyd. Lliw gwyrdd tawelu a naturiol - yn ddelfrydol dewis ar gyfer cynllun lliw wrth greu brand iach. Mae gwyrdd hefyd yn ddewis lliw gwych i dynnu sylw at eco-gyfeillgarwch a chynaliadwyedd.
 • Glas: y mwyaf amlbwrpas. Dangoswyd bod Blue yn cyfleu ymdeimlad o ymddiriedaeth, gan ei wneud yn un o'r cynlluniau lliw gwefan mwyaf poblogaidd.
 • Fioled :creadigrwydd, doethineb a hyder. Mae porffor yn lliw unigryw, bywiog y gellir ei ddefnyddio mewn cynllun lliw gwefan gan ei fod yn ennyn sylw ac yn sefyll allan.

Cynlluniau lliw gwefan

 • Pinc :creadigrwydd a digonedd. Mae Pink yn cael yr amser gorau ar hyn o bryd, yn cael ei dderbyn yn fwy nag erioed gan bobl o bob rhyw a hunaniaeth, sy'n golygu... mae brandiau'n dilyn yr un peth a'i weithredu mewn amrywiol ddiwydiannau.
 • brown:uniondeb, cynhesrwydd a gonestrwydd. Pan gaiff ei ddefnyddio mewn dylunio gwe, mae brown yn lliw cysurus. Mae hyn yn rhoi naws naturiol, ymarferol i wefannau ac yn aml mae'n cael ei gyfuno â dyluniadau vintage traddodiadol.
 • Du: modern, lluniaidd, niwtral. Mae ei minimaliaeth yn wych ar gyfer gwefannau moethus; mae llawer o frandiau cosmetig yn dewis lliw du fel lliw cynradd i ddangos bod eu cynnyrch o ansawdd, efallai eich helpu i gyfiawnhau gwario cymaint? Cynlluniau lliw gwefan
 • Gwyn: minimaliaeth, tryloywder. Weithiau, y dewis lliw gorau ar gyfer dyluniad gwe finimalaidd yw dim lliw o gwbl. Mae gwyn yn gysgod niwtral, sy'n golygu y gellir ei gyfuno'n hawdd â lliwiau eraill at ddibenion brandio. Fe'i defnyddir yn bennaf fel acen neu liw cefndir.
 • Llwyd: aeddfedrwydd, awdurdod. Os oes gennych chi wefan fwy difrifol, mae llwyd yn ddewis gwych, mae'n dangos i bobl eich bod chi'n golygu busnes. Cynlluniau lliw gwefan

 АЗБУКА