Mae Model Busnes Airbnb yn farchnad ar-lein dwy ochr ar gyfer gwasanaethau gwestai, ac yn yr erthygl hon, rydym yn dadansoddi model busnes Airbnb yn fanwl. Mae'n un o'r cwmnïau cyhoeddus mwyaf yn y diwydiant lletygarwch. Wedi'i sefydlu ym mis Awst 2008, mae Airbnb ar genhadaeth i greu byd lle mae pawb yn perthyn i bobman.

Mae model busnes Airbnb yn cynnig cartrefi a phrofiadau ledled y byd, felly gallwch chi gael marchnad i ddod o hyd i leoedd a phrofiadau unigryw, eu rhestru a'u harchebu. Gellir cyrchu gwasanaethau Airbnb trwy'r wefan swyddogol neu'r ap. Mae defnyddwyr Airbnb yn defnyddio ei wasanaethau i drefnu neu gynnig llety ar gyfer tripiau gwyliau neu aros mewn cartrefi.

Beth yw model busnes Airbnb?

Beth yw model busnes Airbnb

Oeddech chi'n gwybod bod Airbnb wedi dechrau fel cwmni a oedd yn darparu matresi i bobl a hefyd yn darparu eitemau brecwast?

Fodd bynnag, yn fuan darparodd y cwmni arian ar gyfer teithio.

Mae Airbnb yn rhywbeth sy’n cynnig model busnes effeithiol sy’n canolbwyntio ar y gymuned i’r rhai sydd eisiau gwybod amdano. Mae'r model busnes nid yn unig yn unigryw, ond hefyd yn eithaf proffidiol.

Nid yn unig hyn, ond mae wedi tyfu i'r fath lefel fel ei fod bellach yn cael ei adnabod fel un o'r opsiynau mwyaf dymunol ac annwyl ar gyfer hwyluso archebion a thrafodion ariannol ar gyfer rhestru ac archebu lleoliad mewn modd effeithlon a'r un mor gyfleus.

Mae brand y gwesty wedi dod yn eithaf poblogaidd ymhlith pobl ac felly mae'n hysbys i bawb.

Mae Airbnb yn cynnig marchnad lle gall pobl rentu eu cartrefi i westeion sy'n chwilio am lety yn y lleoliad hwnnw. Gall gwesteiwyr gynhyrchu incwm o'u heiddo a gall gwesteion gael llety fforddiadwy yn hawdd.

Deall y pethau sylfaenol. Model Busnes Airbnb

Gwely aer a brecwast yw Airbnb. Mae'n farchnad ar-lein sy'n gweithio i ddwy ochr y Rhyngrwyd. Gall teithwyr gysylltu'n hawdd â gwesteiwyr cwmnïau lleol yn y ffordd orau bosibl.

Mae'r model busnes a ddefnyddir ar gyfer busnes Airbnb yn fwyaf adnabyddus fel y model busnes cydgrynhoad.

Nid dyma'r model busnes llinol sy'n bresennol mewn cwmnïau eraill fel Hilton, Marriott a llawer o rai eraill. Mae angen i fusnesau lletygarwch traddodiadol sicrhau eu bod yn buddsoddi mwy a mwy o filiynau mewn adeiladu yn ogystal â chynnal holl nodweddion gwych y wefan.

Mae’r holl adnoddau allweddol y mae Airbnb yn eu darparu ar gyfer pobl, ac felly, nid oes rhaid iddynt wneud y cyfan i sicrhau eu bod yn cael y canlyniadau gorau. Felly dyma un o'r prif resymau pam gall busnes dyfu ar gyflymder anhygoel, ac am bris fforddiadwy.

Ased mwyaf Airbnb yw edrych ar bobl fel cyfalaf a blaenoriaethu rheolaeth cyfalaf dynol. Yn syml, nid oes amheuaeth mai hwn fydd un o'r pethau gorau i gwmnïau sydd am gael y syniadau gorau.

Sut dechreuodd model busnes Airbnb?

Sut y dechreuodd model busnes Airbnb

Cafodd y sylfaenwyr (Brian Chesky, Joe Gebbia, Nathan Blecharczyk) y syniad hwn oherwydd na allent fforddio costau sylfaenol fel rhent neu dreuliau eraill, ac mae bellach wedi tyfu i fod yn fenter fusnes enfawr. i bobl. Fe'i sefydlwyd yn 2008.

Yn y dechrau, roedd y wefan yn eithaf syml, ac yn syml roedd yn cynnig ychydig o fatresi ac eitemau brecwast cartref gerllaw. Fodd bynnag, gyda'r trwyth o fwy a mwy o bobl, nid oes amheuaeth ei fod wedi codi orau ar edafedd hysbysebu.

Tyfodd arian y wefan yn fawr ac fe wnaethon nhw arbrofi gyda llawer o bethau eraill fel bocsys grawnfwyd a mwy. Rhoddwyd delweddau o'r eiddo ar rent hefyd ar y wefan.

Nawr, wrth inni edrych ar dwf y cwmni, nid oes amheuaeth y byddwch yn rhyfeddu at y canlyniadau.

Presenoldeb byd-eang Airbnb. Model Busnes Airbnb

Mae pencadlys Airbnb wedi'i leoli yn 888 Brannan Street yn San Francisco, California.

Mae gan tua 65 o ddinasoedd mewn 000 o wledydd ledled y byd gysylltiadau Airbnb. Mae'n ymwneud â gwasanaethau fel llety a lletygarwch.

Cymeriadau

 • Brian Chesky (Prif Swyddog Gweithredol)
 • Joe Gebbia (CPO)
 • Nathan Blecharczyk (CSO)

Mae 4 o restrau ar Airbnb ledled y byd. Mae ganddo refeniw o $500 biliwn a 000 o weithwyr (3,378).

Segmentau Cwsmeriaid Airbnb

Mae pedwar categori pwysig o bobl y gellir eu hadnabod fel cwsmeriaid Airbnb. Mae'n cynnwys gwesteiwyr a gwesteion, ffotograffwyr llawrydd a phobl sy'n rhannu eu profiadau. Maen nhw'n helpu Airbnb i wneud arian ac yn lledaenu'r gair i gyrraedd mwy o bobl.

1. gwesteiwyr. Model Busnes Airbnb

Dyma'r rhai sy'n berchen ar yr eiddo. Mae perchnogion tai yn perthyn i'r categori o bobl sy'n rhentu eu cartrefi. Fel hyn gallant wneud rhywfaint o arian ohono.

Mae angen iddynt ddarparu rhestr o'u heitemau (eiddo) ar Airbnb ac ychwanegu manylion amdanynt. Gallant hefyd osod y pris yn ôl eu disgresiwn eu hunain. Gallant hefyd ddewis eu hamseroedd cofrestru a thalu allan yn unol â'u hwylustod.

Mae gan y gwesteiwr bob hawl i wrthod yr archeb. Mae hyn ar ôl iddynt astudio adolygiadau teithwyr yn ofalus. Gallant hefyd wneud yr un peth os ydynt yn ystyried proffil cymdeithasol person yn amhriodol.

2. Ffotograffwyr llawrydd

Mae yna restr hir o ffotograffwyr llawrydd sydd â mynediad i Airbnb mewn gwahanol rannau o'r byd. Maent yn mynd o le i le ac yn tynnu lluniau o ansawdd uchel. Maen nhw'n clicio ar luniau o'r eiddo. Felly, mae pobl yn teimlo'r atyniad o ymweld â'r lleoedd hyn.

Mae Airbnb yn gwneud arian y ddwy ffordd, hyd yn oed ar ôl talu'r ffotograffwyr hyn yn uniongyrchol. Lluniau mwy o ansawdd uchel denu pobl i leoedd.

3. Teithwyr neu westeion. Model Busnes Airbnb

Nhw yw'r rhai sy'n archebu lleoedd o'r rhestr i aros gyda gwesteiwyr lleol. Gallant gyfyngu ar le yn seiliedig ar bris, lleoliad, offer, a mwy.

Gall teithwyr hefyd archebu tŷ yn uniongyrchol ar y porth trwy wneud taliad ar-lein.

4. Pobl sy'n rhannu profiadau

Mae'r rhain yn bobl ag offer arbennig gyda rhinweddau eithriadol. Maent yn rhentu lle ar gyfer y mathau hyn o ddosbarthiadau, digwyddiadau, teithiau, a mwy.

Mae'r cydnabyddwyr hyn yn derbyn sgôr gan westeion sy'n ymweld â'r Airbnbs hyn. Mae'n rhaid iddynt dalu comisiwn o ugain y cant am archebu gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Partneriaid Allweddol Airbnb. Model Busnes Airbnb

Partneriaid amrywiol sy'n gysylltiedig â Airbnb Business Model Canvas:

 • Gwesteiwyr sy'n darparu gwybodaeth eiddo a manylebau i deithwyr i helpu teithwyr i wneud y dewis gorau.
 • Gwesteiwyr sy'n cynnig profiadau trwy ddarparu gwybodaeth ac archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau arbennig fel teithiau caiacio, blasu gwin, dosbarthiadau coginio, heiciau, ac ati.
 • Partneriaid a rheolwyr twristiaeth gorfforaethol
 • Buddsoddwyr/cyfalafwyr menter
 • Cwmnïau yswiriant
 • Gwasanaethau ffotograffydd proffesiynol

Cynnig Gwerth Model Busnes Airbnb

Mae prisiau cynigion Airbnb yn amrywio rhwng gwesteiwyr a theithwyr neu westeion. Gadewch i ni gael golwg ar y ddau yma -

Ar gyfer y perchnogion

 • Mae'n hawdd ac yn ddiogel postio rhestr eiddo, felly gall gwesteiwyr restru unrhyw eiddo cyn belled â'i fod yn bodloni polisïau Airbnb.
 • Gallwch ennill arian ychwanegol trwy rentu'ch lle i deithwyr
 • Yn cynnig rheolaeth lawn dros argaeledd dyddiadau, prisiau a rheolau eiddo
 • Yn cynnig $1 miliwn mewn yswiriant cartref i dalu am iawndal neu ddamweiniau.
 • Yn darparu gwasanaethau proffesiynol
 • Cyfathrebu cyfleus
 • Hunangofrestru
 • Cefnogaeth i gwsmeriaid 24 * 7

Ar gyfer gwesteion. Model Busnes Airbnb

 • Fforddiadwy a gwerth da am arian
 • dull talu diogel
 • Hawdd ei bori ac yn hawdd i'w archebu
 • Eiddo eang
 • Cyfleusterau yn ôl dewis fel cegin, peiriant golchi, pwll nofio, ac ati.
 • Profiad gwestai unigryw
 • Gwirio gwybodaeth am westeion a gwesteion
 • Posibilrwydd o hunan-gofrestru

Sut mae model busnes Airbnb yn gweithio

Mae Airbnb yn gweithio mewn tri cham syml:

1) Perchnogion sy'n barod i rentu eu lle rhydd.

2) Teithwyr sy'n fodlon archebu'r sedd sydd ar gael yn unol â'u dewisiadau.

3) Mae ffotograffwyr llawrydd yn teithio i ddinasoedd mawr i glicio lluniau llonydd o'r pwnc.

Felly, mae'r cyfan yn dechrau gyda phobl yn rhestru eu holl hoff leoedd sydd ar gael ar y platfform anhygoel a hynny hefyd am ychydig o arian ychwanegol. Hwn fydd y rhent y byddant yn ei dderbyn am yr eiddo a restrir yn yr hysbysebion.

Trwy blatfform Airbnb, bydd teithwyr hefyd yn gallu cysylltu'n hawdd â'r holl archebion homestay yn ogystal â gwesteiwyr lleol. Fel hyn, nid oes rhaid iddynt wario llawer o arian ar y broses, ac mae'n debyg eu bod yn arwain ffordd o fyw eithaf rhad ac am ddim. Felly, nid oes amheuaeth y bydd y model busnes hwn yn un o'r rhai gorau i'r cwmni.

Mae yna sawl proffil personol yma, yn ogystal â rhai o'r lleoedd gorau a mwyaf anhygoel i aros. Nid oes raid iddynt ychwaith wario arian ar westai drud. Mae ffordd o fyw rhad ac am ddim y gall pobl ei harwain yn y ffordd orau bosibl.

Nid yn unig hynny, ond gall pobl fyw yn hawdd fel y bobl leol a chael yr holl fanteision anhygoel.

Nid yw gwesteiwyr yn cael unrhyw fanteision o wefan anhygoel ychwaith. Byddant yn gallu rhentu eiddo. Mae hyn yn rhywbeth a all fod o gymorth mawr pan ddaw i gynnal enw da yn ogystal â hygrededd y cwmni yn sicr.

Nid yn unig gwesteiwyr a theithwyr, ond gall Airbnb helpu'r holl ffotograffwyr llawrydd anhygoel sydd â phroffiliau yno. Byddwch yn gallu rhannu eich lluniau gyda'r byd i gyd. Model Busnes Airbnb

Ar ben hynny, gall gweithwyr llawrydd gyrraedd yr eiddo cywir yn hawdd a bydd ganddynt hefyd luniau HD o'r eiddo anhygoel hwnnw. Mae'r rhain yn luniau HD anhygoel a fydd yn gwella eich cyfradd clicio lluniau yn y ffordd orau bosibl.

Cysylltiadau Cwsmeriaid Airbnb

Yr allwedd i sefydlu perthynas dda gyda chleientiaid yw datblygu ymddiriedaeth ar unrhyw fater at y diben hwn. Os bydd problem yn codi, mae'n bwysig delio ag ef a'i drin cyn gynted â phosibl. Mae hyn oherwydd y gall y cwsmer niweidio'r enw da a enillwyd dros y blynyddoedd.

Dyma ddau ffactor pwysig i gynnal perthynas iach gyda'ch cleientiaid.

Mae'r cyntaf yn addas ar gyfer gwesteiwyr a gwesteion.

Mae'n bwysig iawn datrys problemau cleientiaid mewn pryd. Mae angen i chi hefyd fod yn gyfforddus â risgiau ac ymddygiad negyddol. Dylai gwybodaeth bersonol a phreifatrwydd roi eglurder i westeion a theithwyr.

Mae'r ail yn berthnasol i westeion i raddau helaeth.

Daw perthnasoedd iach o'r cyfleoedd y mae Airbnb yn eu darparu ar gyfer gwesteiwyr. Mae hefyd yn dibynnu ar faint mae perchnogion yn ei ennill o rentu eu heiddo. Mae hefyd yn dibynnu ar sut i'w hamddiffyn rhag hyrddiau gwynt a allai achosi difrod.

Mae gallu Airbnb i gynhyrchu refeniw yn un o'r ffactorau pwysicaf. Nesaf daw'r gwiriad ansawdd gwestai. Daw'r gefnogaeth a ddarperir ganddynt yn ystod y broses addasu yn drydydd. Mae'n hanfodol eu cefnogi yn eu cyfanrwydd. Mae gan Airbnb ran i'w chwarae wrth greu hefyd llwyddiannus perchnogion.

Yn ogystal, dylent wobrwyo'r gwesteiwyr gorau, yn ogystal â datrys materion anodd.

Problemau sy'n wynebu Airbnb

Yn y farchnad gyfredol, mae Airbnb yn tyfu'n gyflym. Er gwaethaf ei boblogrwydd, mae Airbnb yn wynebu heriau amrywiol. Mae rhai dinasoedd a gwledydd yn uniongyrchol yn eu herbyn. Model Busnes Airbnb

Mae'n debyg oherwydd eu gwasanaethau. Nod Airbnb yw darparu rhenti tymor byr i bobl. Dyma’r unig reswm posibl am y materion cyfreithiol amrywiol sydd wedi codi o ganlyniad. Mae'n hanfodol gwirio a gwirio'r lleoedd y mae pobl yn eu rhentu ar Airbnb. Mae rhai pobl wedi rhentu eu cartref yn ddiarwybod. Roedd yn rhaid iddynt wynebu'r canlyniadau. Roedd hon yn weithred anghyfreithlon o dan ddeddfau'r ddinas hon. Mae IPOs ac Airbnb yn eu gorfodi i ehangu'n ddaearyddol. Yn yr achos hwn, rhaid i Airbnb gydymffurfio â fframwaith cyfreithiol y wlad y maent am ei hehangu.

Strwythur cost. Model Busnes Airbnb

Ffactorau amrywiol sy'n dylanwadu ar ffurfiad terfynol strwythur costau Airbnb:

 • Cost seilwaith
 • Cost datblygu a chynnal a chadw platfform
 • Cyflogau gweithwyr
 • Cost gwerthu a marchnata
 • Cost caffael cwsmeriaid
 • Cost safonol
 • Cost cyfalaf
 • Datblygiad a chefnogaeth
 • Cost yswiriant
 • Ffi prosesu cerdyn credyd
 • Treuliau cyfreithiol a gweinyddol

Sut mae Airbnb yn gwneud arian?

Sut mae Airbnb yn gwneud arian

Mae Airbnb yn caniatáu i berchnogion eiddo gwrdd â phobl trwy restrau rhad ac am ddim sy'n cael eu cyflwyno orau ar y wefan. Bydd teithwyr hefyd yn gallu gweld yr holl eiddo anhygoel yn y ffordd orau bosibl. Y cyfan sydd angen iddynt ei wneud yw darganfod y lleoliad a gallant ddod o hyd i leoedd yn unol â'r gyllideb yn ogystal â'r gofynion sydd ganddynt. Ar ben hynny, mae trafodion ar unwaith a thrafodion archebu bob amser yn cael eu gwneud trwy lwyfan Airbnb ac mae pobl hefyd yn cael canlyniadau gwell. Yn ogystal, darperir cyfran o'r refeniw i'r cwmni trwy amrywiol ffynonellau sydd ar gael iddo.

1. Comisiynau gan y perchnogion. Model Busnes Airbnb

Mae rhai comisiynau a roddir i'r cwmni gyda chymorth perchnogion a gwesteiwyr. Mae'r cwmni'n codi comisiwn o 10% pryd bynnag y bydd archeb gan bobl sy'n defnyddio gwesteiwyr sydd ganddynt yn bendant.

2. Comisiynau gan westeion.

Nid oes amheuaeth y dylai teithwyr hefyd dalu'r ffi trafodion priodol i bobl i sicrhau bod eu harchebion yn cael eu cadarnhau heb unrhyw drafferth. Mae hon yn ffi y mae'n rhaid iddynt ei thalu i sicrhau bod y taliad yn cael ei brosesu yn y ffordd orau bosibl. Bydd hyn tua 3% o swm yr archeb. Fodd bynnag, trwy ddewis gwasanaethau Airbnb, mae yna ffyrdd eraill y gall pobl arbed llawer o arian hefyd. Mae rhai cyfreithiau treth hefyd yn bresennol yn y meysydd hyn.

Rhaid i ddefnyddwyr dalu TAW yn unol â chyfreithiau treth y rhanbarth. Felly, dyma un o'r ffyrdd gorau o sicrhau y gall pobl arbed ar blatfform Airbnb. Gydag Airbnb, gall pobl deimlo eu bod yn perthyn i rywbeth, a dyma un o'r gweledigaethau newydd y mae'r cwmni wedi gallu darparu cynhyrchion a gwasanaethau newydd a rhyfeddol i bobl drwyddynt. Mae yna hefyd gylchgrawn cwmni, sydd hefyd yn ffactor eithaf pwysig wrth helpu pobl i ddeall popeth am fodelau busnes.

Felly, nid oes amheuaeth y byddwch chi'n gallu mwynhau'r holl fuddion y mae Airbnb eu hangen.

Airbnb yn erbyn Uber yn erbyn Oyo Rooms. Model Busnes Airbnb

Boed yn Airbnb, Oyo Rooms neu Uber, maen nhw i gyd yn gweithredu ar fodel cydgrynhoad. Mae Uber yn ymwneud â hwyluso teithio o un lle i'r llall gan ei fod yn gweithredu fel cyfryngwr rhwng gyrwyr a theithwyr, gan ddarparu lefel safonol o wasanaeth. Mae model Oyo Rooms yn seiliedig ar reoli ansawdd neu safoni, lle mae'r cwmni ei hun yn sicrhau lefel benodol o unffurfiaeth yn ei wasanaethau. Mae hyn yn caniatáu i berson archebu ystafell yn Oyo Rooms yn hytrach na gwesty ar wahân. Felly, mae Oyo hefyd yn darparu lefel benodol o wasanaeth.

Ar y llaw arall, mae Airbnb yn caniatáu gwesteion archebu ystafell drwy'r wefana ddarperir gan y perchennog. Nid yw Airbnb yn rheoli ansawdd homestays. Gwahaniaeth allweddol arall yw incwm Airbnb, sy'n dod yn bennaf o gomisiynau yn unig.

Beth yw Airbnb Plus?

Mae cartrefi ar Airbnb Plus yn cynnig ansawdd, cysur ac arddull coeth sy'n dod o dan y categori Airbnb Plus. Mae hon yn rhaglen Airbnb sy'n cynnig moethusrwydd i deithwyr. Rhaid i berchennog sydd am fynd o dan y to Plus basio rhestr hir o feini prawf, sy'n cynnwys tri chant o bwyntiau. Wrth i'r model ddatblygu, mae Airbnb yn chwilio am gartrefi y gellir eu hadnabod fel cartrefi o ansawdd uchel gyda chynlluniau cymhleth. Mae Airbnb yn dilyn yn ôl troed model Uber. Yno, fe welwch fod Uber wedi cynllunio gwasanaethau amrywiol yn strategol ar gyfer ei gwsmeriaid sy'n perthyn i wahanol gefndiroedd. Yn yr un modd, mae Airbnb yn gwthio'r syniad o ddarparu rhenti i bobl sydd ag opsiynau a chyllidebau.

Beth yw Airbnb Luxe? Model Busnes Airbnb

Mae'r rhaglen yn darparu cartrefi moethus i deithwyr sy'n edrych fel newydd. Mae'n cynnwys technoleg foethus, gwasanaeth eithriadol a dylunwyr teithio ymroddedig. Wrth i Airbnb ddatblygu ac ehangu, maent yn cynnwys llety pen uchel a'r cartrefi mwyaf mawreddog yn eu rhestr. Mae Airbnb Luxe yn segment newydd. Dylunio gyda chwsmeriaid mewn golwgsy'n fodlon gwario mwy na mil o ddoleri y noson. Mae ganddo gartrefi preifat godidog gyda dyluniad strategol, harddwch golygfaol ac offer cartref cain. Mae ychwanegu segment newydd yn cynnwys mwy na dwy fil o gartrefi. Mae dewis y tai hyn yn dod o wahanol rannau o'r byd gyda dull strategol. Rhaid i'r holl ddyfeisiau hyn basio tri chant o wahanol brofion llym. Maent yn darparu'r holl wasanaethau o ansawdd a dylunio.

Sut mae Airbnb yn denu gwesteiwyr a theithwyr?

Nawr mae'n rhaid eich bod chi'n meddwl sut mae Airbnb yn estyn allan at ei gwsmeriaid. Yna mae'r ateb yn eithaf syml, gan ddefnyddio rhai o'r dulliau mwyaf cyffredin y dyddiau hyn, sef:

 • Ar lafar gwlad
 • Awgrymiadau Hyrwyddo
 • Cyfryngau cymdeithasol
 • Marchnata Digidol
 • Hysbysebu ar y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol
 • marchnata cysylltiedig
 • Gwahodd a derbyn cynigion, ac ati.

Cwblhau!

Felly dyma rai pethau y mae angen i chi eu gwybod am Airbnb. Mae hwn yn gwmni sydd heb os ag un o'r modelau busnes gorau ac rydym yma i'ch sicrhau y bydd gennych lawer o wybodaeth os dilynwch y model busnes penodol hwn yn y ffordd orau bosibl. Model Busnes Airbnb

Gobeithiwn y bydd yr erthygl hon yn addysgiadol iawn i ddeall popeth sydd angen i chi ei wybod am fodel busnes Airbnb.