Brand y cyflogwr (Brand Cyflogwr) yw delwedd, enw da a chanfyddiad cwmni fel lle i weithio. Dyma'r casgliad o werthoedd, diwylliant, buddion a phrofiadau y mae cwmni'n eu creu i ddenu, cadw ac ysgogi gweithwyr.

Mae elfennau pwysig o frandio cyflogwyr yn cynnwys:

 1. Diwylliant y Cwmni:

  • Gwerthoedd, normau ac arddull gwaith o fewn y sefydliad.
 2. Brand y cyflogwr. Enw da ar y Farchnad Lafur:

  • Sut mae ymgeiswyr allanol a gweithwyr presennol yn gweld y cwmni.
 3. Cyfleoedd gyrfa:

  • Cyfleoedd ar gyfer twf proffesiynol a gyrfa.
 4. Brand y cyflogwr. Cydbwysedd Bywyd a Gwaith:

  • Rhaglenni i gefnogi cydbwysedd bywyd a gwaith.
 5. Datblygiad proffesiynol:

  • Cyfleoedd addysg, hyfforddiant a datblygiad proffesiynol.
 6. Arweinyddiaeth a Rheolaeth:

 7. Brand y cyflogwr. Budd-daliadau ac Iawndal:

  • Buddiannau ariannol ac anariannol i weithwyr.
 8. Gweithio gyda Thechnolegau:

  • Defnyddio technolegau modern ac arloesiadau mewn prosesau gwaith.
 9. Tîm a Gwaith Tîm:

  • Yr awyrgylch yn y tîm, y berthynas rhwng gweithwyr.
 10. Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol:

  • Cyfranogiad cwmni mewn prosiectau cymdeithasol ac amgylcheddol.

Pam mae brandio cyflogwyr yn bwysig:

 1. Denu Doniau:

  • Mae brand cyflogwr deniadol yn helpu i ddenu gweithwyr proffesiynol dawnus.
 2. Brand y cyflogwr. Cadw Gweithwyr:

  • Mae gweithwyr bodlon sy'n uniaethu â brand y cwmni yn fwy tebygol o aros.
 3. Cynnydd mewn cynhyrchiant:

  • Mae awyrgylch cadarnhaol ac amodau gwaith da yn cyfrannu at gynnydd mewn cynhyrchiant.
 4. Brand y cyflogwr. Enw da ar y Farchnad Lafur:

  • Mae brand cyflogwr da yn cryfhau enw da'r cwmni yn y farchnad lafur.
 5. Ymrwymiad Cwmni:

  • Mae gweithwyr sy'n ymfalchïo yn eu cwmni yn fwy tebygol o ddangos ymrwymiad a theyrngarwch.
 6. Denu Buddsoddiadau:

  • Gall brand cadarnhaol ddenu buddsoddiad a chefnogaeth gan bartneriaid.

Mae creu a chynnal brand cyflogwr cryf yn gofyn am roi sylw i wahanol agweddau ar ryngweithiadau cwmni gyda'i weithwyr a chynulleidfaoedd allanol.

Locus Rheolaeth - Ystyr, Mathau ac Enghreifftiau

50 o adnoddau ar gyfer creu brand cyflogwr.

P'un a oes angen i chi ddenu'r dalent iawn, gwella ymgysylltiad, neu ddatblygu diwylliant cryfach, yma fe welwch rai o'r awgrymiadau, offer, adnoddau a chanllawiau mwyaf defnyddiol i'ch helpu i wneud hynny. Rydyn ni hyd yn oed wedi categoreiddio popeth yn ôl offer cyffredin, cyhoeddi, recriwtio, caffael / cadw, creu cynnwys, a diwylliant i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r union beth sydd ei angen arnoch chi. Brand y cyflogwr.

Offer cyffredinol. 

Er mwyn creu brand cyflogwr gwell, mae angen i chi wybod iechyd eich brand presennol. Gall yr adnoddau hyn eich helpu i gael y mewnwelediad sydd ei angen arnoch i wneud newidiadau rhagweithiol.

Gall sticeri argraffu fod o fudd i'ch busnes.

Creu cynnwys. Brand y cyflogwr.

Strategaeth cynnwys brand cyflogwr yw un o'r ffyrdd gorau o ddiffinio pwy ydych chi, beth sy'n bwysig i chi, a pham y dylai pobl ymuno â'ch cwmni. Defnyddiwch y rhain offer i greu cynnwys seroli rannu stori eich cyflogwr.

 • Altru : Offer i Wneud y Gorau o'ch Stori Gweithiwr.
 • Marchnata Diwylliannol 101 : Canllaw i droi diwylliant cwmni yn gynnwys marchnata deniadol i gyflogwyr.
 • Sgowt Sgil : offeryn i greu'r fideo recriwtio brand gorau.
 • rhagwelaf : llwyfan dylunio sy'n eich helpu i greu deunyddiau brandio cyflogwyr ar gyfer pob cam o daith y cyflogai.
 • Rhestr Wirio Adnabod Gweledol : Canllaw i greu iaith weledol gref ar gyfer brand eich cyflogwr.

Addysg / Cyhoeddiadau. 

Dilynwch yr adnoddau diwydiant hyn ar gyfer awgrymiadau brandio cyflogwyr, enghreifftiau ac ysbrydoliaeth.

Recriwtio. Brand y cyflogwr.

Mae dod o hyd i'r dalent iawn bob amser yn dasg heriol, ac mae eich perthynas yn dechrau gyda'r rhyngweithio cyntaf un. Gwella'ch siawns o logi a chadw'r ymgeisydd gorau gyda'r adnoddau defnyddiol hyn a all helpu gyda recriwtio, cyfweld, iawndal a mwy.

 • Glassdoor : un o wefannau mwyaf y byd chwilio Swyddi a Recriwtio, sy'n cynnig amrywiaeth o restrau swyddi ac yn edrych y tu ôl i'r llenni ar gwmnïau.
 • Sut i Ysgrifennu Cynnig Gwerth Cyflogwr : Canllaw i greu cynnig unigryw sy'n denu'r ymgeiswyr cywir.
 • Sut i ysgrifennu disgrifiadau swydd mwy ystyrlon cyfarwyddiadau Canllaw Muse ar greu disgrifiadau gwell sy'n apelio at grŵp mwy amrywiol o bobl.
 • AD Jazz : System olrhain ymgeiswyr y gellir ei haddasu i'w gwneud yn haws dod o hyd i'r dalent gywir.
 • Jobvite : dibynadwy Meddalwedd recriwtio i reoli'r broses llogi o'r dechrau i'r diwedd.
 • Yn llai : ffordd gyfleus o hyfforddi a rhannu gwybodaeth ag aelodau'r tîm.
 • Datrysiadau Talent LinkedIn : ffordd o ddod o hyd i'r ymgeiswyr cywir a'u denu, adeiladu'ch brand, a gwneud penderfyniadau talent doethach gan ddefnyddio data a mewnwelediadau LinkedIn.
 • Rhestr derfynol cyfweliadau gyda cyfweliadau ymgeiswyr a gweithwyr : Canllaw TalentLyft i greu profiad gwell i weithwyr.
 • Graddfa gyflog : offer, syniadau ac ymchwil ar iawndal teg.
 • Stryd y Broses : Ffordd syml o greu rhestrau gwirio prosesau ar gyfer rhannu gwybodaeth ac addasu.
 • Talmundo : llwyfan i foderneiddio a symleiddio gwaith gyda ffocws ar bobl.

Atyniad/cadw

Ailfrandio

O arolygon a gwiriadau curiad y galon i osod nodau a disgwyliadau gwaith, bydd yr offer a'r adnoddau hyn yn eich helpu i gadw diddordeb a chynhyrchiol eich gweithwyr.

 • 15 pump : Yr offer sydd eu hangen ar eich rheolwyr i gadw eu timau i ymgysylltu a chael eu hysgogi o unrhyw le.
 • AD Bambŵ : llwyfan AD sy'n awtomeiddio tasgau gweithredol fel y gall gweithwyr proffesiynol AD ​​ganolbwyntio ar frandio cyflogwyr yn lle hynny.
 • Hybu Diwylliant : Offeryn gwych ar gyfer cael adborth gan weithwyr a throi syniadau yn gamau gweithredu.
 • Egni : arolygon, gwiriadau pwls a mewnwelediadau i gael adborth y gellir ei weithredu a mesur ymgysylltiad gweithwyr.
 • Glint : llwyfan sy'n rhoi cipolwg i chi ar iechyd eich sefydliad.
 • Kazŵ : Yn eich helpu i greu gweithlu mwy ymgysylltiol trwy wneud perfformiad, cydnabyddiaeth ac adborth yn rhan o bob dydd.
 • Qualtrics EXM: offeryn sy'n casglu adborth parhaus i wella cydweithio, cynllunio talent, cynhyrchiant ac arloesi.
 • Slid.io : Holi ac Ateb ac ardal ar gyfer cyfarfodydd, neuaddau tref, ac ati.
 • Offer ar gyfer egluro disgwyliadau swydd : Dysgwch sut y gall y ddogfen Disgwyliadau Cyd-destunol a’r Cynfas Swyddi helpu i ddiffinio rolau, egluro cyfrifoldebau, ac arwain sgyrsiau am ddyrchafiadau a chodiadau cyflog.
 • Yr Arweiniad Terfynol i Amcanion a Chanlyniadau Allweddol : Canllaw i ddefnyddio OCD i wella cynhyrchiant.
 • Gwaith Dynol : llwyfan cydnabod cymar-i-gymar i ddathlu gwaith da a dyfnhau cysylltiadau.

Diwylliant. Brand y cyflogwr.

Mae creu diwylliant sy'n adlewyrchu gwerthoedd eich cwmni yn hanfodol i gadw'ch gweithwyr. Dysgwch sut i feithrin cymuned a chreu lle o berthyn gwirioneddol.

 1. 10 ffordd o adeiladu cysylltiad : syniadau defnyddiol i greu eich tîm.
 2. Diwylliant cwmni : cyngor manwl ar ddiwylliant cwmni gan yr arbenigwr Barry Fegan, Ph.D.
 3. Llyfrau am ddiwylliant : Canllaw Management 3.0 i Greu Llyfrau Engaging Culture.
 4. Diwylliant yn Gyntaf : Deall diwylliannau'r sefydliadau mwyaf effeithiol.
 5. DiwylliantIQ : llwyfan i'ch helpu i ddeall a rheoli eich diwylliant.
 6. Ymchwil Amrywiaeth a Chynhwysiant : Arolwg 18 cwestiwn a ddatblygwyd gan Blu Ivy Group i helpu sefydliadau i ddeall eu cryfderau a’u cyfleoedd.
 7. Sut i Greu Diwylliant Corfforaethol Cryf : canllaw ar gyfer dysgu a gwella egwyddorion craidd eich diwylliant.
 8. Sut i wthio eich diwylliant i fod yn greadigol : Awgrymiadau Prif Swyddog Gweithredol IDEO Tim Brown ar gyfer adeiladu cymuned greadigol.
 9. Sefydliad NeuroLeadershp : hyfforddiant amrywiaeth a chynhwysiant ac offer i leihau tuedd a gwella profiad gweithwyr, yn ogystal ag arferion sy'n seiliedig ar ymchwil ar gyfer gwaith tîm o bell neu ddosbarthedig.
 10. Ymchwil Diogelwch Seicolegol : pôl Blue EQ i ddarganfod pa mor ddiogel yw eich tîm, ynghyd ag adnoddau ar gyfer datblygu diogelwch seicolegol.

Allbwn

Gobeithiwn y bydd yr adolygiad hwn yn ddefnyddiol i chi, a byddem wrth ein bodd yn clywed am unrhyw offer sydd wedi eich helpu i adeiladu brand eich cyflogwr.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod, ni waeth faint o offer ac adnoddau sydd gennych, ni all eich brandio cyflogwr fod yn awtomataidd. Mae hyn yn gofyn am ddealltwriaeth ddofn o weledigaeth brand eich cyflogwr, ei strategaeth gyfathrebu, a'r sgiliau a'r wybodaeth i ddod ag ef yn fyw. Felly, os ydych chi'n teimlo'n sownd neu os oes angen cymorth arnoch ar unrhyw adeg yn y broses, rydym yn hapus i roi trefn ar unrhyw un o'r pethau hynny.

Teipograffeg  АЗБУКА

Pacio unigol. Sut i sefyll allan?

Brandio siop ar-lein