Brandio salon yw'r broses o greu a gwella delwedd unigryw a hawdd ei hadnabod ar gyfer salon neu fusnes a fydd yn gwahaniaethu ei hun oddi wrth gystadleuwyr ac yn helpu i ddenu a chadw cwsmeriaid. P'un a ydych chi'n arbenigwr ar chwythu mas Brasil neu'n hyddysg yn y salon gwallt hipster, mae eich salon yn deilwng o strategaeth frandio wych. Gyda brandio salon llofrudd, gall eich busnes ddod yn boblogaidd, cyflawni refeniw serol, a chynnal hirhoedledd.

Mae'r diwydiant harddwch yn gystadleuol iawn. Mae yna salonau ar bob cornel, pob un â'i salonau ei hun strategaeth denu cwsmeriaid trwy eich drysau. Mae'r gystadleuaeth yn ffyrnig, ond gyda strategaeth frandio gadarn, gallwch chi wneud sblash yn y diwydiant harddwch. Yn y blymio dwfn hwn i frandio salon, byddwn yn rhannu awgrymiadau i helpu'ch salon i sefyll ben ac ysgwyddau uwchben y gweddill.

Diffiniwch eich brand a'i berffeithio. Brandio salon

Cerdyn busnes bar harddwch amrantu ac ael mewn lliwiau niwtral Brandio salon

cerdyn busnes bar harddwch amrantu ac ael mewn lliwiau niwtral

Brand yw sut mae eraill yn canfod eich salon. Ond cyn i eraill allu eich canfod, mae angen i chi adnabod eich hun trwy ddealltwriaeth o'ch cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd.

Gofynnwch i chi'ch hun: pwy ydych chi fel salon a beth yw eich credoau? Wrth ateb, byddwch yn onest. Nid yw pob salon yn frandiau moethus, ac nid oes rhaid i chi fod yn rhywbeth nad ydych chi. Brandio salon
Dibynadwy brandio yn creu emosiynol cysylltu â'ch cwsmeriaid marchnad darged cyn i chi hyd yn oed gwrdd.
— Britt Seva

Fel y busnes gwreiddiol a strategydd marchnata ar gyfer trinwyr gwallt, Britt Seva sy'n cynnal y Podlediad Steilydd Ffyniannus. Yn ôl ei barn arbenigol, “Mae brandio cryf yn creu cysylltiad emosiynol â’ch cwsmeriaid marchnad darged cyn i chi hyd yn oed gwrdd â nhw.” "Know, Love and Trust yw'r coctel tair rhan y mae defnyddwyr yn ei weld heddiw, a'r ffordd gyflymaf o greu'r coctel hwnnw yw trwy negeseuon brand cymhellol, dylunio a strategaeth."

estheteg anarferol y salon NAF yn Glasgow

Salon yn Glasgow, NAF, Cymerwch NAF o Glasgow er enghraifft! salon. Maent yn cyfuno pinc milflwyddol yn ysgafn ag addurniadau mympwyol yn erbyn cefndir gwyn minimalaidd. Maent yn deall pwy ydyn nhw ac nid oes arnynt ofn siarad yn hamddenol â'u cleientiaid; dywed eu gwefan, "Rydym yn ymfalchïo yn ein sgiliau ewinedd cŵl, sgwrsio cyfeillgar, gwasanaeth cwsmeriaid gwych, a rhestri chwarae bachog." Byddwch yn onest am eich gwerthoedd, NAF! yn lleihau cystadleuaeth trwy ddenu cwsmeriaid cŵl, hynod nid yn unig i'w siopau brics a morter, ond hefyd i'r amrywiaeth o gynhyrchion sydd ar gael yn ddigidol.

Gofalwch am eich cleient. Brandio salon

Wrth i chi ddiffinio'ch brand, byddwch yn ymwybodol o bwy yw eich cwsmeriaid fel y byddwch yn eu cofio bob cam o'r ffordd broses frandio. Er enghraifft, a yw eich salon yn canolbwyntio ar liw a ffit i fenywod? Ai salon gwallt yn unig ydych chi? A fyddech chi'n ystyried eich plant yn rhan o'ch un chi? cynulleidfa darged? Neu a ydych chi'n arbenigo mewn un math o wasanaeth neu'n gwahodd eich cleientiaid i dreulio mwy o amser yn eich salon, gan gynnig profiad harddwch cyfannol a gofal ewinedd?

Cadeiriau salon yn siop Pigtails & Crewcuts Brandio salon

Cadeiriau salon yn Pigtails & Crewcuts

Mae'n hanfodol eich bod yn deall pwy ydych chi fel brand a phwy yw eich cwsmeriaid. Er enghraifft, edrychwch ar Pigtails & Crewcuts: salon plant gyda'r arwyddair "Lle mae hwyl a steil yn cwrdd." Mae'r lolfa yn gwneud y profiad yn unigryw trwy ddarparu cadeiriau hapchwarae siâp ceir ac awyrennau. Ond lle maen nhw'n rhagori mewn gwirionedd yw yn eu hystod eang o wasanaethau. Ydy, mae'n salon plant sydd â thorri gwallt, blethi, sglein ewinedd, a thyllau i blant, ond mae gan fam a dad anghenion hefyd. Dyna pam mae Pigtails & Crewcuts yn cynnig torri gwallt a throellau i oedolion. Maent yn deall bod yn rhaid i fusnes teuluol gynnig rhywbeth i bawb, ac mae'n arwain at lwyddiant mawr. Mae gan y fasnachfraint sy'n tyfu'n gyson salonau mewn 20 o wahanol daleithiau. Plaen a syml: dylai eich gwasanaethau a'ch arbenigeddau adlewyrchu dymuniadau ac anghenion eich cleientiaid yn uniongyrchol. Cofiwch fod angen torri gwallt ar bawb rywbryd.

logo siop barbwr yn y modd tywyll

Salon dynion Ferdi

logo salon anifeiliaid anwes mewn lliwiau du, pinc a glas

Logo salon anifeiliaid anwes

 

P'un a ydych chi'n hipi llawn ysbryd, yn ddyn busnes yn chwilio am ddihangfa foethus, neu'n rhiant prysur y mae ei blentyn wedi rhoi toriad iddo'i hun, mae mynd i'r salon yn rhan arferol o bob person. Mae angen i chi roi rheswm iddyn nhw ddod atoch chi yn hytrach na mynd i rywle arall neu geisio DIY.

 

Alinio personoliaeth eich brand

Bydd y camau a gymerwch i greu delwedd benodol ar gyfer eich salon yn y pen draw yn arwain at greu a gweithredu eich brand. Mewn Cyfanswm hunaniaeth eich brand yn set o elfennau brand diriaethol sy'n dod at ei gilydd i greu eich delwedd brand.

Logo. Brandio salon

Dechreuwch gyda logo salon gwych. Dyma'r ffordd orau i ddweud wrth rywun am eich salon cyn iddynt hyd yn oed wneud apwyntiad neu gamu i mewn. Gadewch i'ch logo fod yn adlewyrchiad o bwy ydych chi a beth rydych chi'n ei wneud, p'un a yw'n salon bwtîc, yn sba ymlaciol, neu'r lliw gwallt porffor disgleiriaf ar y farchnad.

Cerdyn busnes salon Opal a dylunio logo Brandio salon

cerdyn busnes salon opal a dylunio logo

Yna meddyliwch am yr holl leoedd y gellid gosod y logo hwn, fel arwyddion allanol, cardiau Busnes, pecynnu cynnyrch a llawer mwy. Gyda'r hawl dylunio logo byddwch yn gwneud argraff gyntaf feiddgar ac yn dangos eich gwir liwiau o'r dechrau Unwaith y bydd gennych logo, gallwch ei gynnwys yng nghanllawiau brand eich salon, ynghyd â'ch safonau ar gyfer palet lliw, teipograffeg, a delweddaeth.

Palet lliw. Brandio salon

Wrth frandio salon a dewis palet lliw, mae'n bwysig ystyried sawl ffactor, megis cysylltiadau, hwyliau a chynulleidfa darged eich brand. Isod mae rhai awgrymiadau ar gyfer dewis palet lliw ar gyfer brandio salon:

  1. Archwiliwch seicoleg lliw: Mae pob lliw yn dwyn i gof emosiynau a chysylltiadau penodol mewn pobl. Er enghraifft, gall glas fod yn gysylltiedig â thawelwch a phroffesiynoldeb, gwyrdd â natur a llonyddwch, a choch ag egni ac angerdd. Dysgwch ystyron gwahanol liwiau a dewiswch y rhai sy'n gweddu i gymeriad eich salon.
  2. Ystyriwch eich cynulleidfa darged: Penderfynwch pa fath o gynulleidfa rydych chi am ei denu i'ch salon. Os yw'ch cynulleidfa darged yn ifanc, gall lliwiau llachar a beiddgar fod yn fwy deniadol. Os yw'ch cynulleidfa'n hŷn ac yn ffafrio awyrgylch tawel, efallai y bydd niwtral a phasteli yn fwy addas.
  3. Ystyriwch ddefnyddio lliwiau corfforaethol: os oes gan eich salon sylfaen eisoes brand neu logo gyda lliwiau corfforaethol, argymhellir eu cynnwys yn y palet lliw mewnol. Bydd hyn yn helpu i greu delwedd brand gyson ac adnabyddadwy.
  4. Gwnewch acenion: dewiswch liw cynradd neu sawl lliw cynradd a fydd yn dominyddu tu mewn y caban. Yna ychwanegwch liwiau acen i greu manylion diddorol a denu sylw. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio gobenyddion acen llachar, lluniau neu elfennau addurnol ar y cyd â lliwiau sylfaenol mwy niwtral o waliau a dodrefn.
  5. Ystyriwch ymarferoldeb: Yn ogystal ag agweddau esthetig, ystyriwch ymarferoldeb y palet lliw hefyd. Gall rhai lliwiau fod yn fwy ymwrthol i staeniau a thraul, sy'n arbennig o bwysig ar gyfer ystafelloedd arddangos lle gall gollyngiadau paent ddigwydd.

Ffontiau. Brandio salon

Nesaf yw teipograffeg. Cofiwch, nid yw'n ymwneud â'r hyn y mae eich geiriau a'ch llythrennau yn ei ddweud yn unig, ond hefyd sut maent yn edrych. Ydych chi'n salon ysgafn sy'n ffynnu ar addurniadau vintage, cerddoriaeth indie a lliwiau paent anghonfensiynol? Dywedwch hynny mewn llawysgrifen ffont, a fydd yn dod â phersonoliaeth swynol eich salon allan. Neu efallai eich bod yn salon steilus, chic, upscale gyda chwsmeriaid o fri. Ei gael! Dywedwch pwy ydych chi gyda theipograffeg sans-serif finimalaidd mewn palet lliw clasurol, soffistigedig.

cerdyn sba gyda blodau, losin ac oriau cydgysylltiedig

Spas meddygol yw corvettes y diwydiant salon, a nhw ty argraffu dylai siarad am hyn yn union. Edrychwch ar arwyddion Esthederm isod i weld cymysgedd o ffontiau serif a sans serif sydd wedi'u canoli'n berffaith o dan eu logo cain. Yn cynnwys teipograffeg feddylgar a dyluniad logo sy'n amlygu personoliaeth eu brand, mae'r brandio gweledol hwn yn berffaith ar gyfer eu boutiques harddwch.

Esthederm Med Spa logo

Esthederm Med Spa logo

Delweddau.

Mae delweddau yn chwarae rhan hanfodol yn arddull corfforaethol eich salon a helpwch i dynnu sylw at y neges rydych chi'n ei hanfon at eich cleientiaid. Golygwch yr holl ddelweddau ar eich gwefan yn ofalus a rhwydweithiau cymdeithasoli sicrhau cysondeb ac estheteg o ansawdd uchel. Brandio salon

Nid oes angen llawer o ddelweddau arnoch i gyfleu'ch neges. Gan ddefnyddio dull “llai yw mwy”, gallwch chi ymgorffori hunaniaeth eich brand trwy wneud datganiad gweledol cydlynol ynghylch pwy ydych chi. Er enghraifft, mae'r delweddau ar wefan Fluent Hair Salon yn cynnal esthetig cyson o ran disgleirdeb, goleuadau a thonau. Yn ogystal, roedd delwedd unigryw'r salon o wyrddni o'r llawr i'r nenfwd yn chwilfrydig ar unwaith i ddarpar gleientiaid newydd. Trwy gynnal presenoldeb gweledol cydlynol a rhoi rheswm i'r cwsmer ofyn am fwy, mae delweddau'n atgyfnerthu hunaniaeth eu brand.

Gwefan Fluent Hair Studio

Gwefan Fluent Hair Studio

Pecyn. Brandio salon

Os ydych chi'n gwerthu'ch cynhyrchion eich hun yn eich salon, cynigiwch ddeunydd pacio sy'n adlewyrchu personoliaeth eich brand. Meddyliwch am frandio bagiau papurfel y gall cwsmeriaid fynd â'r nwyddau a brynwyd adref. Dyna pryd mae'r cyfan yn dod at ei gilydd. Dylai eich logo, palet lliw a theipograffeg gydfodoli'n gytûn ar eich pecynnu. O siampŵ wedi'i frandio i amlen cerdyn anrheg bach ciwt, ni fyddwch am golli allan ar y pecyn hyfryd.

Zomer gofal croen pecynnu Salon brandio

Pecynnu Gofal Croen Zomer

Dyma'r diwydiant harddwch lle mae angen i'ch pecynnu edrych mor wych â'ch cwsmeriaid. Mae pecynnu gofal croen Zomer yn creu argraff gyda'i balet lliw trawiadol, ffont serif modern, a chwdyn cyfleus ar gyfer pob cynnyrch. Mae'n gyson, yn gofiadwy ac yn hollol brydferth.

dreadlocks cynhyrchion gwallt salon

Ychwanegu cyfaint a sefyll allan o'r gweddill. Brandio salon

Unwaith y byddwch wedi diffinio'ch brand a datblygu personoliaeth, mae'n bryd arloesi. Gall y diwydiant harddwch fod yn eithaf cutthroat, ond gyda strategaethau clyfar, creadigol, gallwch wneud eich salon sefyll allan ymhlith eraill.

Creu gofod wedi'i frandio

I ddod o hyd i'r lleoliad perffaith ar gyfer eich salon, edrychwch am feysydd sy'n cefnogi'r diwylliant rydych chi am ei greu. Nid yw'r rhan fwyaf o gleientiaid eisiau teithio'n bell i gael toriad gwallt, felly mae'n debygol y byddant yn byw gerllaw. Dewiswch eich lleoliad yn unol â hynny yn dibynnu ar y math o dorf yr ydych am ei denu, boed yn rhieni ymarferol ar gyllideb, bohemiaid ifanc neu gymdeithasau chic. Pwy bynnag ydyn nhw: gosodwch siop yn y cwfl. Unwaith y byddwch wedi llofnodi prydles yn yr ardal gywir, addurnwch y gofod i sicrhau eich bod yn cynnig profiad brand cyflawn, cydlynol. Cofiwch y gellir brandio popeth, o bethau sylfaenol syml fel arwyddion a seddau lolfa i fanylion bach ychwanegol fel raciau beiciau ar gyfer gyfeillgar i'r amgylchedd bobl.
Wedi'i leoli yn Qatar, mae Pink Confessions yn arbenigo mewn celf ewinedd, steiliau gwallt hudolus a choffi blasus. Mae eu haddurn geometrig lluniaidd yn creu profiad trochi, unigryw yr eiliad y mae cwsmer yn cerdded i mewn. Er bod y cynllun llawr cysyniad agored yn ddeniadol iawn, mae yna dro unigryw: Rhannodd y dylunwyr mewnol yr ardal gwallt i leihau sŵn a chynnal ymdeimlad o dawelwch mewn mannau eraill, megis yr ardal celf ewinedd a'r bar coffi. Brandio salon

Addurn yn salon 64

Addurn yn salon 64

O ran estheteg moethus, mae Salon 64 yn Llundain yn cynnig profiad bythgofiadwy. Gyda phyllau tân marmor coeth, gorsafoedd golchi dyfodolaidd chwaethus a storfa breifat foethus, mae pob owns o'r lolfa hon yn teimlo'n debycach i gyrchfan na chyfarfod achlysurol. Mae'r salon hwn wir yn cynnig dihangfa o fywyd bob dydd ac yn cynnig gofod bythgofiadwy â brand ultra.

Defnyddiwch dechnoleg er mantais i chi

Y salonau craffaf yw'r rhai sy'n defnyddio technoleg i'w mantais i hyrwyddo eu brand ac ymgysylltu â chleientiaid. Brandio salon

Dechreuodd Bleach London fel busnes bach yn canolbwyntio ar liw. Yna tyfodd i fod yn frand byd-eang gyda phedwar lleoliad llwyddiannus (tri yn Llundain ac un yn Los Angeles). Maent yn adnabyddus am eu lliwio gwallt aml-liw a chitiau gwallt poblogaidd yn y cartref, ond y maes lle maent yn rhagori mewn gwirionedd yw rhyngweithio â chwsmeriaid. Mae'r salon yn defnyddio technoleg i'w fantais, gan gynnal "partïon gwallt" rheolaidd yn y salon gwallt digidol, lle mae cleientiaid yn cael eu hannog i "wneud eu hydoddyn eu hunain" tra bod enwogion fel Georgia May Jagger yn rhannu eu "straeon gwallt". Mae'n hwyl ac yn rhyngweithiol, ond mae ganddo hefyd elfen o ddetholusrwydd.

Gwahoddiad Parti Gwallt Bleach London

Gwahoddiad Parti Gwallt Bleach London

Rhwydweithiau Cymdeithasol yn gyfle gwych i rannu'r arddulliau anhygoel rydych chi wedi'u creu a chysylltu â'ch cleientiaid. Gall curadu cyfrif Instagram, Facebook neu TikTok nid yn unig helpu cleientiaid newydd i ddarganfod eich salon, ond hefyd droi cleientiaid presennol yn gefnogwyr ffyddlon sy'n dod yn ôl o hyd. Ffordd arall o ddefnyddio technoleg er mantais i chi yw sefydlu'ch busnes gyda system feddalwedd serol sy'n cynyddu effeithlonrwydd ac yn gwella ansawdd gwasanaeth cwsmeriaid. Mae Salon Iris arobryn yn cynnig cyfres lawn o feddalwedd salon, gan gynnwys pwynt gwerthu, archebu app, awtomeiddio e-bost, a rheoli cyflogres.

Cofiwch, rhan o ddatblygu brand salon llwyddiannus yw gwneud eich salon yn hygyrch ac yn ddeniadol. Mae'r gallu i archebu drwy'r app yn ychwanegu cyfleustra anhygoel i gwsmeriaid ac yn y pen draw eu gwella canfyddiad o'ch brand. Hefyd, bydd llai o alwadau ffôn ar eich diwedd.

Peidiwch â chael eich llethu gan eich cystadleuwyr. Brandio salon

O ran creu brandio salon anhygoel, does dim amser tebyg i'r presennol. Edrychwch arno fel hyn: pwy sydd ddim eisiau mynd allan a theimlo'n brydferth ar ôl yr hyn sy'n ymddangos fel tragwyddoldeb o ynysu? Nawr yw'r amser perffaith i ddiffinio'ch brand, datblygu personoliaeth, a bod yn greadigol yn eich agwedd at frandio.