Mae Meddwl Dylunio yn fethodoleg sy'n canolbwyntio ar ddatrys problemau cymhleth gan ddefnyddio offer a dulliau dylunydd. Mae'r fethodoleg hon yn canolbwyntio ar y person, ei anghenion a'i brofiadau, ac fe'i cynlluniwyd i ysgogi atebion arloesol. Deilliodd meddwl dylunio o'r maes dylunio, ond mae ei gymhwysiad wedi ehangu i lawer o feysydd, gan gynnwys busnes, addysg a pholisi cyhoeddus.

Mae egwyddorion craidd meddwl dylunio yn cynnwys pwyslais ar empathi, casglu mewnbwn, a chydweithio tîm. Mae'r cyfeiriad hwn yn pwysleisio pwysigrwydd deall anghenion a phrofiadau defnyddwyr, ac yn annog archwilio ac arbrofi creadigol.

Defnyddir meddwl dylunio yn eang yn y diwydiant cynnyrch a gwasanaeth i helpu datblygwyr a dadansoddwyr busnes i greu atebion arloesol sy'n canolbwyntio mwy ar bobl.

Camau Meddwl Dylunio

Mae meddwl dylunio yn cynnwys sawl cam, pob un wedi'i gynllunio i ddatrys rhai agweddau ar broblem neu dasg. Mae cyfnodau meddwl dylunio fel arfer yn cael eu trefnu'n broses ddilyniannol sy'n cefnogi datrys problemau creadigol a systematig. Dyma brif gamau meddwl dylunio:

 1. Empathi:

  • Yn ystod y cam deall, mae'r pwyslais ar empathi a throchi ym myd y defnyddwyr. Prif targed - wir yn deall anghenion, problemau a phrofiadau defnyddwyr. Yn ystod y cyfnod hwn, cyfweliadau, arsylwi, holiaduron a dulliau eraill ar gyfer casglu gwybodaeth.
 2. Diffiniwch. Meddwl Dylunio

  • Ar y cam hwn, dadansoddir y data a gasglwyd a nodir y brif broblem neu her a wynebir gan y defnyddwyr. Y nod yw llunio'n glir ac yn benodol y broblem y bydd y gwaith yn cael ei anelu ati.
 3. Delfrydu:

  • Mae'r cam delfrydu wedi'i anelu at gynhyrchu'r nifer mwyaf posibl o syniadau i ddatrys y broblem a nodwyd. Mae'n defnyddio technegau taflu syniadau, technegau creadigol ac offer eraill i ysgogi meddwl creadigol.
 4. Prototeipio. Meddwl Dylunio

  • Yn y cam prototeipio, mae'r modelau cysyniadol cyntaf neu'r prototeipiau o'r datrysiad yn cael eu creu. Gall hyn fod yn rhywbeth corfforol neu ddigidol sy'n caniatáu i syniadau gael eu delweddu a'u profi mewn ffordd fwy pendant.
 5. Prawf:

  • Profir prototeipiau ar cynulleidfa darged. Mae'r cam hwn yn rhoi adborth gan ddefnyddwyr, sy'n eich galluogi i werthuso effeithiolrwydd y syniad, nodi diffygion a gwneud addasiadau.
 6. Gweithredu. Meddwl Dylunio

  • Ar ôl profi llwyddiannus, mae'r ateb yn barod i'w weithredu. Gall y cam hwn gynnwys datblygu'r cynnyrch, gwasanaeth neu strategaeth derfynol, yn ogystal â chynllun ar gyfer ei weithredu yn y byd go iawn.

Mae'n bwysig nodi bod y broses meddwl dylunio yn aml yn gylch ailadroddus lle, ar ôl profi a gweithredu, gall rhywun ddychwelyd i'r cyfnodau blaenorol ar gyfer gwelliannau neu addasiadau ychwanegol. Mae hyn yn darparu hyblygrwydd ac yn helpu i greu'r atebion gorau.

Meddwl Dylunio

 

Yr hyn sydd mor arbennig am feddwl dylunio yw y gall llifoedd gwaith dylunwyr ein helpu i echdynnu, addysgu, dysgu, a chymhwyso'r dulliau dynol-ganolog hyn i ddatrys problemau mewn ffyrdd creadigol ac arloesol - yn ein prosiectau, yn ein busnesau, yn ein gwledydd (a yn y pen draw, os aiff popeth yn dda, yn ein bywydau.Fodd bynnag, mae'n debyg y byddai artist gwych fel Auguste Rodin, a greodd y cerflun enwog hwn o'r enw "The Thinker" ac yn wreiddiol "Le Penseur", wedi defnyddio'r un dulliau mwyaf arloesol yn eu Yn yr un modd, mae'r holl arloeswyr gwych ym meysydd llenyddiaeth, celf, cerddoriaeth, gwyddoniaeth, technoleg a busnes wedi ymarfer hyn ac yn parhau i ymarfer hyn.

Y broblem gyda phatrymau meddwl cynhenid

Weithiau, y ffordd hawsaf o ddeall rhywbeth anniriaethol, fel meddwl dylunio, yw deall beth ydyw dim yn .

Mae pobl yn naturiol yn datblygu patrymau meddwl yn seiliedig ar weithredoedd ailadroddus a gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus. Maent yn ein helpu i gymhwyso'r un gweithredoedd a gwybodaeth yn gyflym i sefyllfaoedd tebyg neu gyfarwydd, ond gallant hefyd ein hatal rhag cael mynediad cyflym a hawdd neu rhag datblygu ffyrdd newydd o weld, deall a datrys problemau. Gelwir y patrymau meddwl hyn yn aml cynlluniau., sef setiau trefnus o wybodaeth a pherthnasoedd rhwng pethau, gweithredoedd a meddyliau sy'n cael eu hysgogi a'u cychwyn yn y meddwl dynol pan fyddwn yn dod ar draws rhai ysgogiadau amgylcheddol.

Gall un diagram gynnwys llawer iawn o wybodaeth. Er enghraifft, mae gennym ddiagram ar gyfer cŵn sy'n cynnwys pedair coes, ffwr, dannedd miniog, cynffon, pawennau, a nifer o nodweddion amlwg eraill. Pan fydd ysgogiadau amgylcheddol yn cyd-fynd â'r patrwm hwn - hyd yn oed pan fo cysylltiad gwan neu ddim ond rhai o'r nodweddion yn bresennol - trosglwyddir yr un patrwm o feddyliau i'r meddwl. Oherwydd bod y sgemâu hyn yn cael eu hysgogi'n awtomatig, gall ein hatal rhag llunio darlun mwy priodol o'r sefyllfa neu ein hatal rhag gweld y broblem mewn ffordd sy'n caniatáu inni ddefnyddio strategaeth datrys problemau newydd.

Enghraifft o ddatrysiad problem: The Ecumbered Vs. Meddwl Ffres

Gall meddwl y tu allan i'r bocs ddarparu ateb arloesol i broblem gymhleth. Fodd bynnag, gall meddwl y tu allan i'r bocs fod yn her wirioneddol oherwydd rydym yn naturiol yn datblygu patrymau meddwl sy'n modelu'r gweithredoedd ailadroddus a'r wybodaeth sydd ar gael yn gyffredin yr ydym yn amgylchynu ein hunain â hi.

Sawl blwyddyn yn ôl, bu digwyddiad lle ceisiodd gyrrwr lori yrru o dan bont isel. Ond methodd, ac roedd y lori yn sownd yn gadarn o dan y bont.

Nid oedd y gyrrwr yn gallu parhau i yrru na bacio.

Yn ôl y stori, pan aeth y lori yn sownd, fe achosodd broblemau traffig mawr, gan achosi personél brys, peirianwyr, diffoddwyr tân, a gyrwyr tryciau i ymgynnull i ddatblygu a thrafod gwahanol atebion i ollwng y cerbyd sownd.

Bu achubwyr yn dadlau a ddylid datgymalu rhannau o'r lori neu dorri rhannau o'r bont i ffwrdd. Siaradodd pob person am ateb a oedd yn gweddu i'w lefel o wybodaeth.

Roedd bachgen a oedd yn mynd heibio, yn dyst i'r ffrae boeth, yn edrych ar y lori, ar y bont, yna edrych ar y ffordd a dweud yn ddi-flewyn-ar-dafod, “Pam ddim gadael yr aer allan o'r teiars?” er mawr syndod i'r holl arbenigwyr ac arbenigwyr sy'n ceisio datrys y broblem.

Pan brofwyd yr ateb, roedd y lori yn gallu symud yn rhwydd, gan ddioddef dim ond difrod a achoswyd gan ei ymgais gychwynnol i yrru o dan y bont. Mae'r stori'n arwyddluniol o'r brwydrau a wynebwn, a'r atebion mwyaf amlwg yn aml yw'r rhai anoddaf i'w canfod oherwydd y cyfyngiadau hunanosodedig yr ydym yn gweithio oddi mewn iddynt.

Meddwl Dylunio 2

 

Yn aml mae gennym ni fodau dynol amser caled yn herio ein rhagdybiaethau a'n gwybodaeth bob dydd oherwydd rydyn ni'n dibynnu ar adeiladu patrymau meddwl i osgoi dysgu popeth o'r dechrau bob tro. Rydym yn dibynnu ar gyflawni prosesau bob dydd fwy neu lai yn anymwybodol - er enghraifft, pan fyddwn yn codi yn y bore, yn bwyta, yn cerdded ac yn darllen - ond hefyd pan fyddwn yn gwerthuso problemau yn y gwaith ac yn ein bywydau personol. Yn benodol, mae arbenigwyr ac arbenigwyr yn dibynnu ar eu patrymau meddwl sefydlog, a gall fod yn anodd iawn ac yn anodd i arbenigwyr ddechrau cwestiynu eu gwybodaeth.

Grym Adrodd Storïau

Daw pŵer adrodd straeon mewn meddwl dylunio mewn sawl ffordd allweddol i wella profiad ac ymgysylltiad defnyddwyr. Dyma sut y gall straeon ddylanwadu ar y broses meddwl dylunio:

 1. Empathi a Phryder:

  • Mae adrodd straeon yn galluogi dylunwyr i ddeall anghenion a phroblemau defnyddwyr yn well. Trwy ymgysylltu â'r stori a'i phrofi trwy lygaid y defnyddiwr, gall dylunwyr ddatblygu atebion mwy empathetig sy'n canolbwyntio ar bobl.
 2. Creu Achosion Defnydd. Meddwl Dylunio

  • Gellir defnyddio straeon i greu achosion defnydd sy'n helpu i ddychmygu sut y byddai defnyddwyr yn rhyngweithio â chynnyrch neu wasanaeth mewn bywyd go iawn. Mae hyn yn helpu dylunwyr i ddeall cyd-destun defnydd ac anghenion defnyddwyr yn well.
 3. Ymgysylltu a Chynnal Sylw:

  • Mae straeon cymhellol yn dal sylw, a gall meddwl dylunio ddefnyddio'r elfen hon i ddal sylw defnyddwyr. Mae defnyddio storïau i gyflwyno cysyniadau a syniadau yn gwneud gwybodaeth yn fwy cofiadwy a diddorol.
 4. Creu Cysylltiad Emosiynol. Meddwl Dylunio

  • Mae straeon yn helpu i greu cysylltiad emosiynol rhwng y defnyddiwr a cynnyrch neu wasanaeth. Gall ymgysylltu emosiynol gynyddu boddhad defnyddwyr a chreu profiad brand cadarnhaol.
 5. Ysbrydoliaeth a Chreadigrwydd:

  • Yn aml daw'r atebion dylunio gorau o straeon ysbrydoledig. Gall adrodd straeon ysgogi meddwl creadigol a helpu dylunwyr i ddod o hyd i ddulliau unigryw ac arloesol o ddatrys problemau.
 6. Cyd-ddealltwriaeth. Meddwl Dylunio

  • Mae straeon yn creu iaith a dealltwriaeth gyffredin ymhlith aelodau'r tîm dylunio. Mae cyfathrebu trwy straeon yn helpu i uno cyfranogwyr o amgylch nod cyffredin a rhannu gweledigaeth ar gyfer datblygu cynnyrch.

Felly, mae harneisio pŵer adrodd straeon mewn meddwl dylunio nid yn unig yn cyfoethogi'r broses, ond hefyd yn ei gwneud yn fwy hygyrch ac ysbrydoledig i bawb dan sylw.

Cyfeirir at feddwl dylunio yn aml fel meddwl y tu allan i'r bocs. Mae'r plentyn hwn yn dangos i ni pam ei bod mor bwysig herio ein rhagdybiaethau a dod o hyd i ffyrdd newydd o ddatrys ein problemau.

Meddwl dylunio neu feddwl allan-o-y-bocs

Cyfeirir at feddwl dylunio yn aml fel meddwl "y tu allan i'r bocs" oherwydd bod dylunwyr yn ceisio datblygu ffyrdd newydd o feddwl nad ydynt yn cydymffurfio â ffyrdd dominyddol neu fwy cyffredin o ddatrys problemau.

Wrth galon meddwl dylunio mae'r bwriad i wella cynhyrchion trwy ddadansoddi a deall sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â chynhyrchion ac astudio'r amodau y maent yn gweithredu ynddynt. Wrth galon meddwl dylunio hefyd mae'r diddordeb a'r gallu i ofyn cwestiynau pwysig a herio rhagdybiaethau. Un o elfennau meddwl ochrol yw herio rhagdybiaethau blaenorol, h.y., i roi cyfle i brofi a ydynt yn wir ai peidio. Unwaith y byddwn yn cwestiynu ac yn archwilio telerau problem, bydd y broses o gynhyrchu datrysiad yn ein helpu i gynhyrchu syniadau sy'n adlewyrchu gwir gyfyngiadau ac agweddau ar y broblem benodol honno. Mae meddwl dylunio yn cynnig cyfle i ni gloddio ychydig yn ddyfnach;

Mae'r hen ddyn crand o brofiad defnyddiwr Don Norman, a fathodd y term "profiad defnyddiwr" hefyd, yn esbonio beth yw meddwl dylunio a beth sydd mor arbennig amdano:

“...Po fwyaf y meddyliais am natur dylunio a myfyrio ar fy nghyfarfyddiadau diweddar â pheirianwyr, dynion busnes ac eraill a ddatrysodd yn ddall broblemau yr oeddent yn meddwl eu bod yn eu hwynebu heb gwestiynu nac astudiaeth bellach, sylweddolais y gall y bobl hyn elwa o ddos ​​da. o feddwl dylunio. Mae dylunwyr wedi datblygu nifer o dechnegau i osgoi datrysiad rhy arwynebol. Maen nhw'n cymryd y broblem gychwynnol fel cynnig yn hytrach na datganiad diffiniol, ac yna'n meddwl yn fras beth yw'r problemau go iawn sy'n sail i'r datganiad problem hwnnw (er enghraifft, defnyddio'r ymagwedd Pum Rheswm i ddarganfod yr achosion sylfaenol). Yn bwysicaf oll, mae'r broses yn ailadroddus ac yn helaeth. Mae dylunwyr yn gwrthsefyll y demtasiwn i neidio'n syth i ddatrys y broblem dan sylw. Yn lle hynny, maen nhw'n treulio amser yn gyntaf yn nodi'r broblem graidd y mae angen ei datrys. Nid ydynt yn ceisio dod o hyd i ateb nes iddynt nodi'r broblem wirioneddol, a hyd yn oed wedyn, yn lle datrys y broblem honno, maent yn rhoi'r gorau i ystyried ystod eang o atebion posibl. Dim ond wedyn y byddant yn cytuno'n derfynol â'u cynnig. Gelwir y broses hon yn Meddwl Dylunio.

— Don Norman, Ailfeddwl Meddwl am Ddylunio

Mae meddwl dylunio yn arf pwysig ac yn drydedd ffordd

Mae'r broses ddylunio yn aml yn cynnwys sawl grŵp gwahanol o bobl o wahanol adrannau; am y rheswm hwn, gall fod yn anodd datblygu, categoreiddio a threfnu syniadau ac atebion i broblemau. Un ffordd o gynnal prosiect dylunio a threfnu syniadau allweddol yw defnyddio dull meddwl dylunio.

Mae Tim Brown, Prif Swyddog Gweithredol cwmni arloesi a dylunio enwog IDEO, yn ei lyfr llwyddiannus Change by Design, yn dangos bod meddwl dylunio wedi’i seilio’n gadarn ar greu dealltwriaeth gyfannol ac empathetig o’r problemau y mae pobl yn eu hwynebu, a’i fod yn cynnwys cysyniadau amwys neu oddrychol yn eu hanfod. megis emosiynau, anghenion, cymhellion a ysgogwyr ymddygiad. Mae hyn yn cyferbynnu ag ymagwedd gwbl wyddonol, lle mae mwy o bellter yn y broses o ddeall a phrofi anghenion ac emosiynau'r defnyddiwr - er enghraifft, trwy ymchwil meintiol.Mae Tim Brown yn crynhoi mai trydedd ffordd yw meddwl dylunio: meddwl dylunio yw , yn ei hanfod ymagwedd at ddatrys problemau, wedi'i grisialu ym maes dylunio, sy'n cyfuno persbectif cyfannol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ag ymchwil rhesymegol a dadansoddol i greu atebion arloesol.

“Mae meddwl dylunio yn manteisio ar y galluoedd sydd gennym ni i gyd ond sy’n cael eu hanwybyddu pan fyddwn yn defnyddio dulliau datrys problemau mwy traddodiadol. Nid dynol-ganolog yn unig ydyw; mae ef ei hun yn ddynol iawn. Mae meddwl dylunio yn seiliedig ar ein gallu i fod yn reddfol, i adnabod patrymau, i ddylunio syniadau sydd ag ystyr emosiynol yn ogystal ag ymarferoldeb, i fynegi ein hunain trwy gyfryngau heblaw geiriau neu symbolau. Nid oes unrhyw un eisiau rhedeg busnes yn seiliedig ar deimladau, greddf ac ysbrydoliaeth, ond gall gorddibyniaeth ar y rhesymegol a'r dadansoddol fod yr un mor beryglus. Mae'r dull integredig sydd wrth wraidd y broses ddylunio yn cynnig "trydedd ffordd". “

— Tim Brown, Newid trwy Gynllun, Cyflwyniad

Gwyddoniaeth a rhesymoledd mewn meddwl dylunio

Bydd rhai o'r gweithgareddau gwyddonol yn cynnwys dadansoddi sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â chynhyrchion ac astudio'r amodau y maent yn gweithredu ynddynt: ymchwilio i anghenion defnyddwyr, cyfuno profiadau o brosiectau blaenorol, ystyried amodau presennol a dyfodol sy'n benodol i'r cynnyrch, profi paramedrau problemau, a phrofi cymwysiadau ymarferol atebion amgen i broblemau. Yn wahanol i'r dull gwyddonol pur, sy'n profi'r rhan fwyaf o rinweddau, nodweddion, ac ati hysbys problem i ddod o hyd i ateb i'r broblem, mae ymchwil meddwl dylunio yn ymgorffori elfennau amwys o'r broblem i ddatgelu paramedrau anhysbys yn flaenorol a datgelu strategaethau amgen.

Unwaith y bydd ystod o atebion posibl i broblem wedi'u cyrraedd, caiff y broses ddethol ei hatgyfnerthu gan resymoldeb. Anogir dylunwyr i ddadansoddi a ffugio'r atebion hyn i broblemau fel y gallant gyrraedd yr opsiwn gorau sydd ar gael ar gyfer pob problem neu rwystr a nodir ym mhob cam o'r broses ddylunio.

Gyda hyn mewn golwg, efallai y byddai'n fwy cywir dweud nad yw meddwl dylunio yn ymwneud â meddwl y tu allan i'r blwch, ond yn hytrach meddwl am ei ymyl, ei gornel, ei fflap ac o dan y cod bar, fel y mae Clint Runge yn ei roi.

Clint Runge yw sylfaenydd a rheolwr gyfarwyddwr Archrival, asiantaeth farchnata ieuenctid o fri, ac athro atodol ym Mhrifysgol Nebraska-Lincoln.

Cynhyrchu syniadau ac atebion creadigol yn seiliedig ar ddealltwriaeth gyfannol o bobl

Gyda sylfaen gref mewn gwyddoniaeth a rhesymoledd, mae meddwl dylunio yn ceisio creu dealltwriaeth gyfannol ac empathetig o'r problemau y mae pobl yn eu hwynebu. Mae meddwl dylunio yn ceisio cydymdeimlo â phobl. Mae'n ymwneud â chysyniadau amwys neu gynhenid ​​oddrychol megis emosiynau, anghenion, cymhellion, a ysgogwyr ymddygiad. Mae natur cynhyrchu syniadau ac atebion mewn meddwl dylunio yn golygu bod y dull fel arfer yn fwy sensitif ac yn ymddiddori yn y cyd-destun y mae defnyddwyr yn gweithio ynddo a'r problemau a'r rhwystrau y gallent ddod ar eu traws wrth ryngweithio â chynnyrch. Mae elfen greadigol meddwl dylunio yn gorwedd yn y dulliau a ddefnyddir i ddatblygu atebion i broblemau a deall arferion, gweithredoedd a meddyliau defnyddwyr go iawn.

Mae meddwl dylunio yn broses ailadroddol ac aflinol

Meddwl Dylunio 5

 

Mae meddwl dylunio yn broses ailadroddol ac aflinol. Yn syml, mae'n golygu bod y tîm datblygu yn defnyddio ei ganlyniadau yn barhaus i ddadansoddi, profi a gwella ei ragdybiaethau, ei ddealltwriaeth a'i ganlyniadau gwreiddiol. Mae canlyniadau cam olaf y llif gwaith cychwynnol yn hysbysu ein dealltwriaeth o'r broblem, yn ein helpu i ddiffinio paramedrau'r broblem, yn ein galluogi i ailddiffinio'r broblem, ac, yn bwysicaf oll efallai, yn rhoi syniadau newydd i ni fel y gallwn weld unrhyw ddewis arall. . atebion na fyddent efallai wedi bod yn bosibl gyda'n lefel flaenorol o ddealltwriaeth.

Meddwl Dylunio i Bawb

Mae Tim Brown hefyd yn pwysleisio bod dulliau meddwl dylunio a strategaethau dylunio yn berthnasol ar bob lefel o fusnes. Mae Meddwl Dylunio nid yn unig ar gyfer dylunwyr, ond hefyd ar gyfer gweithwyr creadigol, gweithwyr llawrydd a swyddogion gweithredol sy'n ceisio rhoi meddylfryd dylunio ar waith ar bob lefel o sefydliad, cynnyrch neu wasanaeth i ysgogi dewisiadau amgen newydd ar gyfer busnes a chymdeithas.

“Mae meddwl dylunio yn dechrau gyda’r sgiliau y mae dylunwyr wedi’u hennill dros ddegawdau lawer yn eu hymgais i ddiwallu anghenion dynol gyda’r adnoddau technegol sydd ar gael o fewn cyfyngiadau ymarferol busnes. Trwy gyfuno'r hyn sy'n ddymunol yn ddynol â'r hyn sy'n dechnolegol ymarferol ac economaidd ymarferol, roedd dylunwyr yn gallu creu'r cynhyrchion rydyn ni'n eu mwynhau heddiw. Y cam nesaf yw meddwl dylunio: rhoi’r offer hyn yn nwylo pobl nad ydynt efallai erioed wedi meddwl amdanynt eu hunain fel dylunwyr a’u cymhwyso i ddatrys ystod llawer ehangach o broblemau.”

— Tim Brown, Newidiadau trwy Gynllun, Cyflwyniad

Daniel Lobo, 

Mae meddwl dylunio yn ei hanfod yn ddull datrys problemau sydd wedi'i ymgorffori ym maes dylunio sy'n cyfuno canolbwyntio ar y defnyddiwr ag ymholiad rhesymegol a dadansoddol i greu atebion arloesol.

Allbwn

Yn ei hanfod, mae meddwl dylunio yn ddull dylunio-benodol o ddatrys problemau sy'n cynnwys gwerthuso agweddau hysbys ar broblem a nodi ffactorau mwy amwys neu fân sy'n cyfrannu at amodau'r broblem. Mae hyn yn cyferbynnu ag ymagwedd fwy gwyddonol, lle mae agweddau penodol a hysbys yn cael eu profi i ddod o hyd i ateb. Mae meddwl dylunio yn broses ailadroddol lle mae gwybodaeth yn cael ei herio a'i chaffael yn barhaus i'n helpu i ailddiffinio'r broblem mewn ymgais i nodi strategaethau ac atebion amgen nad ydynt efallai'n amlwg ar unwaith ar ein lefel ddealltwriaeth gychwynnol. Cyfeirir at feddwl dylunio yn aml fel meddwl y tu allan i'r bocs. wrth i ddylunwyr geisio datblygu ffyrdd newydd o feddwl nad ydynt yn cydymffurfio â ffyrdd dominyddol neu fwy cyffredin o ddatrys problemau - yn union fel y mae artistiaid yn ei wneud. Wrth galon meddwl dylunio mae'r bwriad i wella cynhyrchion trwy ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â nhw ac astudio'r amodau y maent yn gweithredu ynddynt. Mae meddwl dylunio yn cynnig cyfle i ni gloddio ychydig yn ddyfnach i ddarganfod ffyrdd o wella profiad y defnyddiwr.

“Nid myth yw’r label Design Thinking. Mae'n ddisgrifiad o gymhwyso proses ddylunio sydd wedi'i hen sefydlu i heriau a chyfleoedd newydd, a ddefnyddir gan bobl o gefndiroedd dylunio a chefndir nad yw'n ymwneud â dylunio. Rwy’n croesawu cydnabyddiaeth y term hwn ac yn gobeithio y bydd ei ddefnydd yn parhau i ehangu a chael ei ddeall yn well, fel bod pob arweinydd yn y pen draw yn gwybod sut i ddefnyddio meddylfryd dylunio a dylunio ar gyfer arloesi a chanlyniadau gwell.”

Teipograffeg АЗБУКА