Marchnata e-bost, a elwir hefyd yn farchnata ar-lein neu farchnata digidol, yw'r defnydd o dechnoleg Rhyngrwyd a sianeli ar-lein i greu, hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau. Mae'n cynnwys ystod eang o strategaethau a thechnegau sydd â'r nod o ddenu sylw'r gynulleidfa darged, sefydlu rhyngweithio â chwsmeriaid a chreu safle brand digidol. Dyma brif agweddau marchnata e-bost:

 1. Gwefannau a thudalennau glanio:

  • Creu ac optimeiddio gwefannau a thudalennau glanio i gyflwyno cynhyrchion neu wasanaethau. Gwefan yw canolbwynt presenoldeb ar-lein cwmni.
 2. Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO):

 3. Marchnata E-bost. Hysbysebu Peiriannau Chwilio (SEA):

  • Hysbysebu ar beiriannau chwilio, fel Google Ads, i gynyddu gwelededd ar gyfer rhai ymholiadau chwilio.
 4. Rhwydweithiau cymdeithasol:

  • Defnyddio llwyfannau cymdeithasol fel Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn i ymgysylltu â chynulleidfaoedd, hyrwyddo brandio a hysbysebu.
 5. Marchnata E-bost:

  • Anfon e-byst i gadw cwsmeriaid, hysbysu am newyddion, cynigion a hyrwyddiadau.
 6. Marchnata Cynnwys Electronig:

  • Creu a dosbarthu cynnwys o safon (erthyglau, blogiau, fideos, ac ati) i ddenu sylw a sefydlu awdurdod brand.
 7. Marchnata Cysylltiedig:

  • Cydweithredu â phartneriaid (cysylltiedig) sy'n hysbysebu cynhyrchion neu wasanaethau'r cwmni am gomisiwn ar werthiannau.
 8. Marchnata E-bost. Dadansoddi a mesur canlyniadau:

  • Defnyddio offer dadansoddeg i fesur perfformiad ymgyrchu, olrhain ymddygiad defnyddwyr, ac addasu strategaethau.
 9. Marchnata Symudol:

  • Optimeiddio strategaethau marchnata ar gyfer dyfeisiau symudol a'r defnydd o hysbysebu symudol.
 10. Marchnata E-bost. Hysbysebu ar y rhyngrwyd:

  • Hysbysebu ar lwyfannau amrywiol ar y Rhyngrwyd, megis baneri, hysbysebu cyd-destunol, hysbysebu ar wefannau cynnal fideos ac eraill.

Mae marchnata e-bost yn rhoi offer pwerus i gwmnïau ymgysylltu â chynulleidfaoedd, adeiladu a chynnal brand, a chynhyrchu gwerthiant ac arweiniad yn yr amgylchedd ar-lein.

Beth yw marchnata e-bost a sut mae'n gweithio?

Beth yw marchnata e-bost a sut mae'n gweithio? Marchnata e-bost yw'r broses o anfon negeseuon masnachol trwy e-bost at ddefnyddwyr targed. Gellir defnyddio marchnata e-bost i gynyddu gwerthiant, cynyddu teyrngarwch brand, a darparu gwybodaeth bwysig.

Mae'n fath o farchnata uniongyrchol ac fe'i defnyddiwyd yn y gorffennol i dargedu pobl mewn llu. Mae'r rheoliadau presennol yn tynhau'r defnydd o farchnata drwy e-bost.

Mae'n ffurf uniongyrchol o farchnata, yn debyg i farchnata post malwod, ond mae marchnata e-bost yn llawer gwell i'ch waled a'r amgylchedd oherwydd ei fod yn gwbl ddi-bapur!

Mae marchnata e-bost yn gysylltiedig yn agos â hysbysebu e-bost.

Beth yw hysbysebu electronig? Marchnata E-bost

Mae hysbysebu e-bost yn fath o farchnata e-bost lle mae derbynwyr yn optio i mewn i weld hysbysebion neu ddeunyddiau hyrwyddo o frandiau penodol. Mae'r math hwn o hysbysebu yn gweithredu trwy roi cyfle i ddefnyddwyr ddewis peidio â chael y cynnwys hwn.

Sut i hysbysebu trwy e-bost?

Dyma rai awgrymiadau hysbysebu e-bost effeithiol:

 1. Gofynnwch am gyfeiriadau e-bost bob amser fel nad ydych am anfon negeseuon digymell
 2. Cadw cofnod o gofrestriadau
 3. Rhowch y dewis i bobl optio allan bob amser.
 4. Dangoswch eich un chi polisi preifatrwydd
 5. Cadwch eich rhestr e-bost yn ddiogel

Mae rhai pobl yn meddwl bod marchnata e-bost yn hen ffasiwn, ond maen nhw'n anghywir. Dechreuwyd defnyddio marchnata e-bost yn fuan ar ôl dyfodiad y Rhyngrwyd. Mae wedi newid yn sylweddol ers hynny ac yn parhau i fod yn anhygoel offeryn marchnata defnyddiol. Marchnata E-bost

Mewn gwirionedd, mae llawer o entrepreneuriaid yn dadlau bod marchnata e-bost yn bwysicach nawr nag erioed o'r blaen. Mae yna reswm da pam mae 85% o fanwerthwyr UDA yn ystyried marchnata e-bost yn un o'r tactegau caffael cwsmeriaid mwyaf effeithiol!

beth yw marchnata e-bost

Beth yw marchnata e-bost a'i fanteision?

Mae marchnata e-bost yn fuddiol oherwydd ei fod yn gyflym, yn effeithiol ac yn gost-effeithiol. Mae defnyddio'r dull marchnata hwn yn rhoi'r cyfle i chi gyrraedd darpar gwsmeriaid a chadw'r rhai presennol trwy annog ailymweliadau â'ch gwefan.

Felly, ar gyfer beth mae marchnata e-bost yn cael ei ddefnyddio?

Gellir defnyddio marchnata e-bost i feithrin ymddiriedaeth gyda chwsmeriaid dros amser a'u troi'n gwsmeriaid sy'n dychwelyd. Mae hyn hefyd yn ffordd effeithiol i roi gwybod i'ch cwsmeriaid am werthiannau newydd neu hyrwyddiadauyr ydych yn ei arwain.

Mae pobl eisiau cael y wybodaeth ddiweddaraf am eich brand, a marchnata e-bost yw un o'r ffyrdd gorau o gadw mewn cysylltiad â'r gynulleidfa hon. Mewn gwirionedd, mae 28% o siopwyr ar-lein yn yr UD yn adrodd eu bod yn cofrestru ar gyfer e-byst o siopau neu gynhyrchion i aros yn ymwybodol o'r brandiau sy'n bwysig iddynt.

Beth yw Meddalwedd Marchnata E-bost?

Mae meddalwedd marchnata e-bost ac offer awtomeiddio yn ei gwneud hi'n hawdd anfon a monitro ymgyrchoedd e-bost. Er enghraifft, gellir defnyddio MailChimp a Constant Contact i anfon e-byst ac olrhain sut mae tanysgrifwyr yn rhyngweithio â'ch e-byst.

Gallwch hefyd ddefnyddio meddalwedd marchnata e-bost i olrhain dadansoddeg megis cyfradd clicio drwodd, cyfradd agored, cyfradd bownsio a chyfradd trosi.

beth yw marchnata e-bost 22

Felly nawr ein bod wedi ateb eich cwestiwn am beth yw'r strategaeth farchnata hon mewn gwirionedd, efallai eich bod yn gofyn, "Felly a oes angen marchnata e-bost ar fy musnes?" Yn sicr! Marchnata E-bost

Gall pob cwmni elwa o farchnata trwy e-bost, yn enwedig busnesau bach. Yn gyffredinol, mae marchnata e-bost yn rhad ac yn hawdd ei olrhain, yn enwedig o'i gymharu â mathau eraill o farchnata traddodiadol.

Beth yw mantais marchnata e-bost dros ddulliau marchnata eraill?

Mae 94% o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn defnyddio e-bost. Felly, mae marchnata e-bost yn caniatáu ichi gyrraedd nifer fawr o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd, hyd yn oed os nad ydyn nhw i mewn rhwydweithiau cymdeithasol.

Yn ogystal, canfu'r arolwg fod 75% o oedolion ar-lein yn dweud mai marchnata trwy e-bost yw eu hoff ddull marchnata!

Os nad ydych eisoes yn defnyddio marchnata e-bost, dylech bendant ei ystyried i gyrraedd cynulleidfa ehangach a chryfhau perthynas eich brand â chwsmeriaid presennol.

Beth yw'r fantais?

Mantais arall marchnata e-bost yw y gallwch chi ei olrhain elw ar fuddsoddiad anhygoel o syml. Gellir olrhain popeth gyda meddalwedd marchnata e-bost, felly gallwch chi benderfynu pwy sy'n agor eich e-byst, pwy sy'n clicio ar eich safle trwy eich e-bost llythyrau a llawer mwy.

Yn ogystal, elw ar fuddsoddiad fel arfer yn uchel iawn oherwydd nid oes rhaid i chi fuddsoddi arian mewn hysbysebu e-bost i gyrraedd y gynulleidfa gywir fel y gwnewch gyda'r rhan fwyaf o fathau eraill o hysbysebu. Marchnata E-bost

Maent eisoes yn targedu'r defnyddiwr delfrydol oherwydd eich bod yn anfon e-byst yn unig at bobl sydd wedi rhoi caniatâd i chi trwy roi eu cyfeiriad e-bost i chi. Mae hyn yn gwneud marchnata e-bost yn un o'r tactegau marchnata rhataf.

Un ffaith anhysbys: mae 66% o'r holl negeseuon e-bost yn yr UD yn cael eu hagor ar ddyfeisiadau symudol fel ffonau smart neu dabledi. Os ydych chi wedi bod yn ystyried defnyddio neges destun neu ymgyrch SMS, efallai mai marchnata e-bost yw'r dewis gorau i chi.

Marchnata E-bost

Mae marchnata e-bost yn gweithio'n debyg iawn i farchnata SMS, ond gallwch hefyd gyrraedd defnyddwyr bwrdd gwaith, ac mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn canfod bod e-byst yn llai diflas na negeseuon testun gan gwmnïau.

Er bod marchnata e-bost yn aml yn cael ei ddefnyddio ar y cyd â mathau eraill o farchnata, megis hysbysebu cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed hysbysebu ar y teledu a radio, mae ganddo ei set unigryw ei hun o fanteision.

Er enghraifft, gadewch i ni ddweud bod gennych chi siop e-fasnach a'ch bod chi'n rhedeg arwerthiant.

Pan fyddwch yn postio gwybodaeth am y gwerthiant ar rwydweithiau cymdeithasol, ni fydd eich holl danysgrifwyr yn ei weld. Dim ond tua 1% o'ch dilynwyr sydd fel arfer yn gweld postiad ar Facebook oni bai eich bod chi'n rhoi hwb iddo gyda doleri hysbysebu.

Os byddwch yn anfon e-bost am eich gwerthiant, mae'n sicr o gael ei ddosbarthu i bob aelod o'ch rhestr e-bost.

Gwahaniaeth mawr arall rhwng marchnata e-bost a mathau eraill o farchnata yw bod pobl mewn gwirionedd eisiau gweld eich hyrwyddiadau e-bost! Rhoddodd unrhyw un ar eich rhestr e-bost eu cyfeiriad e-bost yn fwriadol i chi oherwydd eu bod eisiau mwy o wybodaeth am eich brand.

Mae hyn yn wahanol iawn i hysbysebu peiriannau chwilio, rhwydweithiau cymdeithasol, ar y teledu, mewn cylchgronau ac ar y radio. Nid yw rhywun sy'n gweld eich hysbyseb ar Facebook neu wrth wylio'r newyddion boreol wedi gofyn am ddysgu mwy am eich brand, felly maen nhw'n fwy tebygol o anwybyddu'ch neges neu hyd yn oed gael eu poeni ganddo.

Os yw defnyddiwr yn rhoi ei gyfeiriad e-bost i chi yn uniongyrchol, mae hynny oherwydd ei fod yn benodol eisiau cofrestru ar gyfer eich marchnata e-bost. Efallai eu bod wedi cael eu hudo gan gwpon neu hyrwyddiad arall, ond mae hon yn dal i fod yn strategaeth farchnata sy'n canolbwyntio llawer mwy ar gydsyniad.

Mae hyn yn rhan o'r hyn sy'n gwneud marchnata e-bost mor unigryw a llwyddiannus!

Sut mae marchnata e-bost yn rhyngweithio â mathau eraill o farchnata?

Wrth i ni barhau i esbonio'r math hwn o farchnata, dylem hefyd sôn am sut mae'n gweithio orau gydag ymdrechion marchnata eraill. Fel y soniwyd yn gynharach, mae marchnata e-bost yn gweithio'n wych ynghyd â marchnata cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch groes-hyrwyddo proffiliau cyfryngau cymdeithasol eich cwmni trwy e-bost gyda botymau yn gwahodd eich tanysgrifwyr e-bost i'ch dilyn. Gallwch hefyd ddefnyddio'ch proffiliau cyfryngau cymdeithasol i adeiladu rhestr o gyfeiriadau e-bost i'w defnyddio yn eich ymgyrchoedd marchnata e-bost.

Mae yna ychydig o ffyrdd o wneud hyn, ac un o'r rhain yw rhedeg rhodd ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol sy'n gofyn i bobl ddarparu eu cyfeiriad e-bost i fynd i mewn.

Gallwch hefyd bostio negeseuon yn gofyn i'ch dilynwyr cyfryngau cymdeithasol gofrestru ar gyfer eich rhestr bostio a darparu dolen i ffurflen lle gallant gofrestru.

Mae'n debygol, pe bai ganddyn nhw ddigon o ddiddordeb i ddilyn eich brand ar gyfryngau cymdeithasol, byddan nhw hefyd eisiau dysgu mwy am eich brand trwy e-bost.

Gallwch hyd yn oed sefydlu ymgyrch cenhedlaeth arweiniol ar Facebook gyda'r nod o gasglu negeseuon e-bost y gallwch wedyn eu defnyddio yn eich ymgyrch farchnata e-bost.

Mae marchnata e-bost hefyd yn gweithio ar y cyd ag ymgyrch ail-farchnata! Gallwch ddefnyddio e-byst i anfon nodiadau atgoffa cart i'ch cynulleidfa ail-farchnata. Gall yr e-byst hyn hyd yn oed gael eu personoli gyda chynhyrchion penodol gan eich siop ar-lein! Gweler yr enghraifft yn y ddelwedd isod.

beth yw marchnata e-bost 55

Sut ydych chi'n gwneud marchnata e-bost?

Dyma restr syml o gamau i ddechrau marchnata e-bost:

 1. Yn gyntaf mae angen i chi osod eich nodau
 2. Dechreuwch greu targed список postio
 3. Adnabod eich cynulleidfa a deall eu pwyntiau poen
 4. Creu E-bost Perswadiol
 5. Dewiswch yr offeryn cywir ar gyfer eich gwasanaeth marchnata e-bost
 6. Cynlluniwch eich camau nesaf

Sut i Ddechrau Ymgyrch Marchnata E-bost?

Beth yw marchnata e-bost? “Mae’n hynod amryddawn.” Gan ddefnyddio meddalwedd marchnata e-bost, gallwch addasu e-byst gydag enwau tanysgrifwyr ac anfon e-byst personol ar ben-blwyddi pobl. Gallwch hyd yn oed gynnal rhestrau postio ar wahân ac anfon gwahanol gynigion neu hyrwyddiadau i wahanol grwpiau cynulleidfa.

Ni fydd pob e-bost y byddwch chi'n ei gynnig yn atseinio gyda phob un o'ch tanysgrifwyr, felly gall fod yn ddefnyddiol rhannu'ch rhestrau e-bost a chreu gwahanol e-byst sy'n apelio at wahanol rannau o'ch cynulleidfa gyffredinol.

Y cam cyntaf i lansio ymgyrch farchnata e-bost yw adeiladu rhestr e-bost. Cyn i ddarpar danysgrifiwr roi ei gyfeiriad e-bost i chi, mae'n debygol y bydd yn ystyried sawl cwestiwn.

A wnewch chi eu sbamio?

Beth fyddant yn ei gael os byddant yn rhoi eu cyfeiriad e-bost i chi?

A fyddwch chi'n anfon gostyngiadau arbennig?

A fyddwch chi'n gwneud eu cyfeiriad e-bost yn gyhoeddus neu'n ei werthu?

Byddwch am ei gwneud yn glir i ddarpar danysgrifwyr y byddant yn elwa ohono tanysgrifiadau i'ch rhestr bostio ac ni fyddwch yn eu sbamio nac yn rhoi eu cyfeiriad e-bost i unrhyw un.

Mae yna lawer o ffyrdd i adeiladu eich rhestr e-bost, ond y lle gorau i ddechrau yw mewnosod ffurflen gofrestru e-bost i'ch gwefan. Fel hyn, gallwch ddenu ymwelwyr â'ch gwefan a chynnig gwybodaeth arbennig neu ostyngiadau iddynt yn gyfnewid am eu cyfeiriad e-bost.

Gallwch hefyd ddefnyddio'ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gasglu e-byst, fel y soniwyd yn gynharach.

Beth ddylai cynnwys yr e-bost fod?

Unwaith y bydd gennych restr e-bost gadarn, mae'n bryd dechrau amserlennu'ch e-byst. Gall e-byst gynnwys ystod eang o gynnwys ac opsiynau fformatio unigryw i ddewis ohonynt. Mae marchnata e-bost yn llawer mwy addasadwy na mathau eraill o hysbysebu, felly'r awyr yw'r terfyn!

Rhai enghreifftiau o gynnwys y gallwch ei gynnwys yn eich e-byst yw dolenni i erthyglau ar eich gwefan, gwobrau teyrngarwch i danysgrifwyr, adolygiadau cwsmeriaid, gwybodaeth am hyrwyddiadau neu werthiannau newydd, a chyhoeddiadau am gynhyrchion neu wasanaethau newydd.

Gellir defnyddio e-byst hefyd i atgoffa pobl sydd wedi mynegi diddordeb yn eich cwmni eich bod yn bodoli!

Pan fyddant yn ymuno â'ch rhestr e-bost o'r diwedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon neges groeso gymhellol atynt. Cofiwch fod y rhain nid yn unig yn geblau poeth, ond hefyd yn ddarpar gwsmeriaid sy'n talu.

Ac os gwnewch eich swydd yn iawn, byddant yn dod yn llysgenhadon eich brand hefyd - am ddim. Does ond angen creu argraff arnyn nhw a'r neges groeso hon yw eich cyfle cyntaf. Ei wneud.

O ran gwobrau teyrngarwch, mae 64% o ddefnyddwyr rhyngrwyd yr Unol Daleithiau wedi argraffu cwpon o e-bost! Gellir defnyddio cwponau e-bost i yrru gwerthiannau yn y siop ac ar-lein, gan eu gwneud yn offer hynod werthfawr y gellir yn hawdd eu hymgorffori yn eich strategaeth farchnata e-bost.

Mae'r addewid o e-cwponau hefyd yn ffordd wych o ddenu pobl i gofrestru ar gyfer eich rhestr e-bost!

O ysgrifennu yn ddelfrydol llinellau pwnc i ddewis y cynllun mwyaf deniadol - gall creu e-byst fod yn heriol. Peidiwch â phoeni! Rydyn ni yma i helpu!

Mae'r cynnwys rydych chi'n ei gynnwys yn eich e-byst yn dibynnu ar y math o fusnes sydd gennych chi. Fodd bynnag, mae rhai dulliau sy'n gweithio orau i'r rhan fwyaf o fusnesau.

Er enghraifft, canfu astudiaeth Grŵp Perthnasedd fod marchnatwyr sy'n ychwanegu fideo at eu hymgyrchoedd e-bost yn gweld cynnydd refeniw o tua 40%. Mae ffeithluniau, rhestrau, a hyrwyddiadau/gostyngiadau hefyd yn gwneud e-byst yn ddeniadol iawn.

DIM OND byddwch yn ofalus i beidio â gwneud eich holl negeseuon e-bost am werthu eitemau. Dylai eich e-byst hefyd gynnwys gwybodaeth werthfawr y gallai fod gan eich tanysgrifwyr ddiddordeb ynddi.

Rhai enghreifftiau o gynnwys a all ychwanegu gwerth at eich e-byst yw atebion i Gwestiynau Cyffredin poblogaidd, dyfyniadau o bostiadau blog ar eich gwefan, ac arolygon neu arolygon.

Sut beth ddylai gosodiad y llythrennau fod?

O ran y cynllun, mae cysondeb yn allweddol. Dylai eich e-byst gyd-fynd ag arddull eich gwefan, hysbysebu, a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar gyfer brandio cyson. Yn ogystal, gan fod tua hanner yr holl negeseuon e-bost yn cael eu hagor ar ddyfeisiau symudol, mae angen i chi sicrhau bod eich e-byst yn gyfeillgar i ffonau symudol.

Beth yw optimeiddio e-bost?

Optimeiddio e-bost yw'r broses o wella'ch ymgyrchoedd e-bost fel eu bod yn cyrraedd mwy o'ch derbynwyr a gwella'r berthynas brand-defnyddiwr.

Awgrym defnyddiol arall i'w gadw mewn cof wrth redeg eich ymgyrchoedd marchnata e-bost eich hun yw bod yr amser gorau posibl pan ddylech anfon eich e-byst. Mae tanysgrifwyr yn fwy tebygol o agor e-bost os nad ydynt yn brysur pan fyddant yn ei dderbyn. Fel arall, gallant ei agor yn ddiweddarach neu efallai y byddant hefyd yn anghofio amdano a'i adael yn eu mewnflwch am gyfnod amhenodol.

Bydd y rhan fwyaf o lwyfannau meddalwedd marchnata e-bost yn eich helpu i benderfynu pa amser sydd orau i chi anfon e-byst. Fel arall, rheol dda yw anfon e-byst yn ystod oriau pan fydd pobl yn eich cynulleidfa dargedmae'n debyg y bydd yn rhad ac am ddim.

Boreau cynnar cyn i bobl fynd i'r gwaith, amseroedd egwyl cinio poblogaidd, a nosweithiau pan fydd pobl yn gadael gwaith fel arfer yw'r amseroedd gorau i anfon e-byst.

Gallwch bob amser ddefnyddio data a gafwyd o e-byst blaenorol i wella e-byst yn y dyfodol. Profi hollt A/B yw'r ffordd orau o benderfynu pa fathau o gynnwys sydd fwyaf perthnasol i'ch cynulleidfa.

Wedi'r cyfan, prif nod eich e-byst ddylai fod i gyflwyno'r neges gywir i'r person cywir ar yr amser iawn. Gall fod yn anodd cyflawni'r cyfuniad perffaith o'r holl elfennau hyn, yn enwedig ar y cynnig cyntaf. Dyma pam mae profion hollti A/B mor bwysig!

Beth yw moesau e-bost? Beth sydd ddim?

Nawr ein bod wedi trafod beth yw marchnata e-bost, pam ei fod yn ddefnyddiol, a sut i ddefnyddio e-bost yn iawn yn eich strategaeth farchnata, dyma rai pethau y dylech eu hosgoi yn eich prosiectau marchnata e-bost.

Yn gyntaf oll, peidiwch ag anfon sbam. Nid yw anfon e-byst sbam at eich tanysgrifwyr yn strategaeth farchnata e-bost effeithiol oherwydd ni fydd yn arwain at hynny cynyddu gwerthiant neu ymwybyddiaeth brand ffafriol a gall ddinistrio enw da eich cwmni.

Dychmygwch rywun yn rhoi eu cyfeiriad e-bost i chi, tebyg i'r un sy'n eich gwahodd i mewn i'w cartref. Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw eu peledu â negeseuon sbam neu gamarweiniol a'u hamarch yn eu cartref eu hunain.

Mae yna hefyd ddarn o ddeddfwriaeth a elwir yn Ddeddf CAN-SPAM, sy'n cynnwys nifer o reolau i gyfyngu ar drosglwyddo sbam.

Mae'r rheolau hyn yn cynnwys cael llinell bwnc nad yw'n gamarweiniol, ffordd i danysgrifwyr ddad-danysgrifio'n hawdd o'ch rhestr bostio, a chael eich enw a'ch cyfeiriad ar ddiwedd pob e-bost. Cyn belled â'ch bod yn cydymffurfio â Deddf CAM-SPAM, mae eich ni ddylai e-byst gynnwys sbam!

Tacteg farchnata e-bost wael arall na ddylech byth ei defnyddio yw prynu rhestrau e-bost a wnaed ymlaen llaw. Dylech adeiladu eich rhestr e-bost gyda phobl sydd â gwir ddiddordeb yn eich cwmni.

Mae prynu rhestr e-bost sy'n bodoli eisoes yn syniad gwael am lawer o resymau, ond yn bennaf oherwydd y gall ddarparu pobl heb gymwysterau i chi sy'n llai tebygol o ddangos diddordeb gwirioneddol yn eich brand ac yn fwy tebygol o ddad-danysgrifio neu hyd yn oed riportio'ch e-byst. fel sbam.

Beth yw diffiniad strategaeth farchnata e-bost?

Mae strategaeth farchnata e-bost yn gynllun sy'n cwmpasu pob agwedd ar eich ymgyrch farchnata e-bost. Dylai gynnwys eich cynulleidfa, cynnwys e-bost, ac amlder. Dylai'r strategaeth fod yn seiliedig ar eich nodau marchnata e-bost.

Beth yw'r gwahanol fathau o farchnata e-bost?

Mae tri math pwysig o farchnata e-bost: cylchlythyrau e-bost, e-byst trafodion, ac e-byst ymddygiadol. Defnyddir cylchlythyrau e-bost ar gyfer negeseuon a hyrwyddiadau pwysig. Defnyddir e-byst trafodion i gadarnhau trafodion. Mae e-byst ymddygiadol yn negeseuon e-bost sy'n cael eu hysgogi gan weithredoedd cwsmeriaid.

Beth yw'r gwasanaeth marchnata e-bost gorau?

Isod mae rhai o'r darparwyr gwasanaeth e-bost a ddefnyddir amlaf:

 • Mailchimp
 • diferu
 • ConvertKit
 • AWeber
 • GetResponse
 • Cyswllt parhaol
 • SendinBlue

Y darparwyr gwasanaethau marchnata e-bost hyn yw'r rhai a ddefnyddir amlaf y dyddiau hyn.

Beth yw'r 4 math o e-byst marchnata?

Mae yna wahanol fathau o gynnwys a ddefnyddir ar gyfer marchnata e-bost heddiw. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Trivia
 • Posau
 • Fideos rhyngweithiol
 • Polau
 • GIFs

Fel y gallwch weld, deunyddiau ag elfennau gweledol a'r rhai sydd angen rhyngweithio sy'n gweithio orau.

Beth yw gwasanaethau marchnata e-bost?

Mae gwasanaethau marchnata e-bost yn strategaethau proffesiynol sydd wedi'u cynllunio i helpu busnesau i reoli a gwella eu hymgyrchoedd e-bost. Gall y gwasanaethau hyn fod yn rhan o strategaeth farchnata gyffredinol, a all gynnwys elfennau o SEO, cyfryngau cymdeithasol a marchnata PPC, neu gellir eu trin fel endid ar wahân.

Beth yw'r gwasanaeth marchnata e-bost rhad ac am ddim gorau?

Top offer rhad ac am ddim marchnata e-bost sydd ar gael nawr:

 • Mailchimp
 • meincnod
 • OmniSend
 • Sendinglas

Cofiwch y bydd gan offer marchnata e-bost am ddim alluoedd cyfyngedig o gymharu â rhai taledig.

Mae gwasanaethau marchnata e-bost wedi'u cynllunio i helpu busnesau i ddiwallu eu hanghenion marchnata e-bost. Gall fod yn rhan o farchnata rhyngrwyd cyffredinol ynghyd â SEO, rhwydweithiau cymdeithasol neu farchnata PPC, neu efallai ar ei ben ei hun.

АЗБУКА