Beth yw ffuglen fflach?

Gwerthu esgidiau plant, byth yn cael eu gwisgo yn unman.

Os ydych chi wedi gweld y stori hon o'r blaen, llongyfarchiadau: rydych chi'n gwybod beth yw ffuglen fflach. A oedd y chwe gair hyn wedi eu hysgrifenu gan Ernest Hemingway, Arthur C. Clarke, neu Gwasg Spokane , dim ots mewn gwirionedd. Dyma'r enghraifft orau o bopeth y gall y ffurf fyrraf o ffuglen ei wneud.

Mae ffuglen fflach yn beryglus - mae'n gofyn i'r awdur roi'r gorau i bob rhwyd ​​​​diogelwch a gadael i set syml o frawddegau siarad drostynt eu hunain. Ond gall hefyd fod yn ddefnyddiol iawn os caiff ei wneud yn gywir. Fodd bynnag, cyn i ni gyrraedd hynny, gadewch i ni edrych ar yr hyn ydyw mewn gwirionedd.Ym myd nofelau, ysgrifau, a straeon byrion, ffuglen ffug yw ffuglen fflach. Prin ei fod wedi'i drafod ac yn aml wedi'i ddiffinio'n wael, mae'n dod yn llawer mwy cyffrous, chwil ac arbrofol. Mae terfyniadau troellog a thrais sydyn yn nodweddion y ffurf, lle gall dim ond chwe gair awgrymu marwolaeth drasig plentyn.

Beth yw ffuglen fflach?

Cyfrwng o straeon byrion a chaeedig yw ffuglen fflach. Mae'r cyfrif geiriau cyfartalog yn amrywio o bump i 1000 o eiriau, ond mae pawb yn cytuno mai'r uchafswm cyfrif geiriau yw 1500.

Fe'i gelwir hefyd yn siorts, ffuglen fflach, straeon meicro, cardiau post, neu ffuglen napcyn (ffefryn personol), nid stori wedi'i thynnu i lawr yn unig yw ffuglen fflach. Nid yw o reidrwydd yn canolbwyntio ar blot neu gymeriadau, er y dylai fod ganddo'r ddau. Yn hytrach, mae'r pwyslais ar symud: rhaid i bob brawddeg osod haen newydd nad oedd yn weladwy i ddechrau. Os nad yw llinell (neu hyd yn oed gair) yn datblygu stori neu ddim yn datgelu mwy am y cymeriad, mae'n debyg na fydd yn perthyn i'r amgylchedd hwnnw.

Sut daeth ffuglen fflach i fod?

Beth yw ffuglen fflach?
 

Gyda gwreiddiau mewn llên gwerin a chasgliadau fel Straeon Tylwyth Teg Grimms a Chwedlau Aesop, mae straeon byrion (iawn) wedi bod o gwmpas ers canrifoedd. Fe aethon nhw allan o ffasiwn am gyfnod, ond maen nhw wedi dod yn ôl yn fawr yn ddiweddar, sydd ddim yn syndod i genhedlaeth sy'n cyhoeddi “straeon” 140 cymeriad bob dydd. Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, mae hyd at chwe chategori gwahanol:

 1. Ffuglen : dim mwy na 1500 o eiriau.
 2. Ffuglen : dim mwy na 750 o eiriau.
 3. Drabl , neu ficrograffi: dim mwy na 100 gair.
 4. Minisaga: dim mwy na 50 gair.
 5. Trydar : dim mwy na 280 o nodau.
 6. Stori mewn chwe gair : Mae unrhyw stori sydd â chyfrif geiriau un digid yn gategori ei hun.

Ond y tu hwnt i baramedrau annelwig cyfrif geiriau, mae'r genre yn anodd ei gategoreiddio. Fel y dywedodd yr awdur ffuglen fflach enwog Michael Martone:

“Mae angen chwarae ar y ffurf hon, y 'fflach'. Ni ellir categoreiddio hyn. Ni ellir dysgu hyn. Mae'n gwybod beth i beidio â gwybod."

Felly yn lle hynny dylem ganolbwyntio ar yr hyn sy'n ei wneud yn dda ... y byddwn yn ei archwilio nesaf.

Gall micro-naratifau roi cyfle i arbrofi â nhw amgylchedd polion isel - mae angen i chi ddyrannu stori fach, yn awgrymu un mwy, ac yn cael mwy allan o bob gair a phob manylyn. Maent hefyd yn caniatáu ichi gyrraedd darllenwyr a all fod yn brin o amser (neu sylw).

Er nad yw eu hysgrifennu o reidrwydd yn hawdd, yn sicr nid yw mor llafurus ag ysgrifennu nofel. Os byddwch chi'n ysgrifennu nodwedd fer yn rheolaidd rhwng penodau (neu gyfnodau o floc awdur), gallwch chi eu rhannu'n gyflym ac yn aml i adeiladu sylfaen o gefnogwyr a fydd yn talu ar ei ganfed yn y dyfodol. amser cyhoeddi.

Pa fath o awdur modern ydych chi? Beth yw ffuglen fflach?

Ni fyddwch yn ei gredu, ond dylai hyd yn oed micro-hanes, ie, aros yn hanes. Fel y soniasom yn gynharach, peidiwch â straen plot (darllenwch: gormod yn digwydd), ond gwnewch yn siŵr bod gennych holl bileri eraill y stori: bachyn, gwrthdaro, diweddu. Nid barddoniaeth yw ffuglen fflach - mae angen tensiwn. Dyma pam mae dechrau o fan poeth neu ganol gwrthdaro yn ffordd gyffredin o gychwyn cylched byr.

Cynlluniwch eich stori ymlaen llaw i sefydlu dechrau, canol a diwedd, ac i ddarparu momentwm a symudiad. Gan y dylai eich diweddglo effeithio ar emosiynau eich darllenwyr (mae siorts yn hunangynhwysol, nid yn gyfresol, felly nid yw cliffhangers yn cael eu hargymell), peidiwch â bod ofn bod yn bersonol. Mae rhai o'r microstorïau gorau yn seiliedig yn uniongyrchol ar brofiadau'r awdur.

PEIDIWCH â dweud gormod. Beth yw ffuglen fflach?

Mae hyn mewn gwirionedd yn golygu dau beth:

 • Sythweledol: Dangoswch, peidiwch â dweud; Ac
 • Yn baradocsaidd: peidiwch â chynnwys gormod!

Beth yw'r ffordd orau o osgoi'r perygl olaf hwn? KISS. Mae'n wirion i'w gadw. Mae dangos symudiad yn dda, ond os na allwch gofio gweddill y plot heb ei ysgrifennu, mae'n debyg bod gennych ormod yn digwydd. Yn lle hynny, byddwch yn gryno a gadewch i'r hwyliau gario'r llythyren.

Yn ogystal â phwyntiau plot diangen, dylech dorri allan nodau diangen, deialog diangen, neu gusanau (am ddim). Cofiwch, mae ffuglen fflach wych yn wahanol iawn i ddrwg ffuglen.

BYDDWCH YN SIWR eich bod yn ysgrifennu gyda'r ffurflen mewn golwg.

Os oes thema i'r blogbost hwn hyd yn hyn, y microstorïau yw eu harbenigedd. Felly triniwch nhw felly! Gweithredu o fewn fframwaith y ffurflen a derbyn ei chonfensiynau:

 • Rhyddiaith ddwys
 • Iaith sylwgar
 • Llais naratif disglair,
 • Delwedd ganolog bwerus a'r ystyr ehangaf yn y nifer lleiaf o eiriau.

I weithio orau o fewn y blwch 1500 o eiriau, peidiwch ag ailweithio eich syniadau mwy i gyd-fynd â'r cyfyngiadau. Os ysgrifennwch ddrafft cyntaf hir cyn ei dorri i lawr, mae hynny'n iawn. Ond os dechreuwch ysgrifennu stori i'w thorri i lawr i gyfrif geiriau, mae'n debygol y byddwch yn dilyn rheolau straeon byrion, a dim byr.

Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn tynnu eu microstorïau o hen baragraffau yr oeddent yn eu hoffi, ond nad oeddent serch hynny yn ei gwneud yn fersiwn derfynol eu nofel. Manteisiwch ar y cyfle i daflu goleuni ar eich ffuglen flaenorol nad oedd yn cyd-fynd yn llwyr â'r stori gyffredinol.

PEIDIWCH Â BOD YN RHY AMLWG. Beth yw ffuglen fflach?

Pa mor dwp a syml, fel ffantasi sydyn dylai efallai y dylai dim i fod yn ddiflas, yn fformiwlaig, neu'n ffug-nid yw'r ffaith ei fod yn fyr yn golygu bod yn rhaid iddo fod yn ddi-boen. Mae geiriad amlwg mewn cwpl o baragraffau hyd yn oed yn llai effeithiol nag mewn nofel (ac mae'r olaf yn eithaf gwael hefyd), felly gwnewch yn siŵr bod eich geiriad yn wreiddiol. A pheidiwch ag ofni arbrofi! Nid yw'r polion erioed wedi bod yn is.

Mae camgymeriadau cyffredin eraill yn cynnwys pregethu a dibynnu ar leoliadau sy’n cael eu gorddefnyddio gyda drama adeiledig, fel angladdau (neu ddathliadau teuluol). Bydd ysgrifennu 1000 o eiriau yn hedfan heibio mewn amrantiad llygad, felly defnyddiwch yr amser a arbedwch i fod yn greadigol ac yn feddylgar.

Byddwch yn ddirgel. Beth yw ffuglen fflach?

Fel y manylion diddorol a ddefnyddiwyd gan Hemingway ar ddiwedd "Baby Shoes," mae ffuglen dda yn aml yn gorffen ar nodyn dirgel a chynnil. Darparwch yr holl wybodaeth bwysig ymlaen llaw a defnyddiwch y paragraffau canlynol i gloddio'n ddyfnach. Ni ddylai'r diweddglo fod yn rhy ddramatig. Yn lle hynny, dylai “ganu fel cloch,” gan roi eglurder i'r darn blaenorol.

I wneud hyn, triniwch eich stori fel jôc. Dechreuwch gyda'r gosodiad a gorffen gyda'r uchafbwynt. Wrth gwrs, nid oes rhaid i bob diwedd syfrdanu'r darllenydd. Ond os llwyddwch i'w synnu neu hyd yn oed ragori ar eu disgwyliadau, mae'n debyg eich bod yn gwneud rhywbeth yn iawn.

PEIDIWCH â bod yn amwys.

Dyma'r gwrthwyneb i'r pwynt blaenorol - gall diweddglo dirgel fod yn demtasiwn, ond nid yw dechrau dirgel ond yn drysu. Dylai'r manylion sy'n weddill fod yn glir ac wedi'u nodi'n glir. Torrwch eich geiriau yn lle ysgrifennu eich hun mewn cylchoedd. Mae unrhyw gynnig nad yw'n cynnig manylion newydd pendant yn ddiangen.

Hefyd, cofiwch y gall newid safbwyntiau, neidiau amser, ac amlygiad neu gyd-destun allanol (fel stori gefn) fwdlyd y stori. Yn syml, peidiwch â gwneud gormod o bethau ar unwaith. Dewiswch un thema a'i chreu o'r dechrau.

Ffuglen fflach ar waith: astudiaeth achos

Cwestiwn: Beth sydd gan Margaret Atwood, Paulo Coelho, David Foster Wallace, Jamaica Kincaid a Lovecraft yn gyffredin?

Ffuglen fflach ar waith: astudiaeth achos

Ateb:

Fe wnaethon nhw i gyd ysgrifennu micro-straeon ... a'u hysgrifennu'n dda hefyd. Gobeithiwn y bydd edrych ar eu gwaith yn ein helpu i ailadrodd eu llwyddiant.

Ysgrifennodd Hemingway, ymarferydd amlwg a thoreithiog arall ar y ffurflen hon, y canlynol:

“Am hanner awr wedi saith y bore fe wnaethon nhw saethu chwe gweinidog ger wal yr ysbyty. Roedd pyllau dŵr yn yr iard. Roedd dail marw gwlyb ar balmentydd yr iard. Roedd hi'n bwrw glaw yn drwm. Roedd yr holl gaeadau yn yr ysbyty wedi'u byrddio. Aeth un o'r gweinidogion yn sâl gyda thwymyn teiffoid. Cariodd dau filwr ef i lawr y grisiau ac allan i'r glaw. Ceisiasant ei wthio yn erbyn y wal, ond eisteddodd i lawr mewn pwll o ddwfr. Safodd y pump arall yn dawel iawn yn erbyn y wal. Yn olaf, dywedodd y swyddog wrth y milwyr nad oedd pwrpas ei orfodi i godi. Pan wnaethon nhw danio'r salvo cyntaf, roedd yn eistedd yn y dŵr a'i ben ar ei liniau."

Mae'r frawddeg gyntaf yn gweithredu fel bachyn treisgar ac yn crynhoi plot cyfan y stori. Mae eraill yn cloddio'n ddyfnach i'r olygfa.

Mae'r ychydig frawddegau nesaf yn cynnwys iaith fynegiannol a synhwyraidd sy'n helpu i ddod â'r darllenydd i'r foment bresennol. Yna yn y canol mae’n ychwanegu manylyn newydd a fydd yn newid cwrs y stori: “Fe aeth un o’r gweinidogion yn sâl gyda thwymyn teiffoid.”

Dilynir hyn gan gyfres o frawddegau syml a dealladwy. Nid ydynt yn gwastraffu geiriau nac yn mynd o gwmpas mewn cylchoedd - mae pob un yn adeiladu ar yr olaf ac yn symud y stori ymlaen gyda momentwm a bwriad.

Yn olaf mae'n gorffen gyda dyrnu i'r stumog. Mae'r llinell olaf yn dod ag ystyr newydd i'r gyntaf: cyflawni chwech biwrocratiaid yn troi i mewn i ddienyddiad person sâl, marw. Er i’r stori ddechrau fel llinell agoriadol adroddiad papur newydd, mae’n gorffen gyda ni reit yn yr ystafell, gan ddangos creulondeb y ddeddf. Mae Hemingway yn rhoi digon yn unig i gydymdeimlo â'r dyn - ac i wneud inni deimlo'n rhan annatod o'r ffaith ein bod ni mor flasé. Daw'r diwedd â therfyn i'r stori ond yn y pen draw fe'i gadewir yn ddirgel.

Pam roedd Hemingway yn canolbwyntio ar y manylion hyn? Nid yw'r ateb mor bwysig â'r gwaith a roddodd i greu'r cwestiwn.

 Beth yw ffuglen fflach?

Nawr eich bod chi'n gwybod sut i ysgrifennu ffilmiau byr, gadewch i ni ddarganfod sut i'w cyflwyno i ddarllenwyr. Mae yna lawer o gyhoeddiadau sy'n derbyn micro-gynigion yn lled-reolaidd. I enwi rhai:

Gallwch chwilio drosoch eich hun gan ddefnyddio ein cyfeiriadur o gylchgronau llenyddol sy'n derbyn cyflwyniadau ar hyn o bryd. A pheidiwch ag anghofio, mae siorts byr yn boblogaidd iawn ar gyfer cystadlaethau ysgrifennu.

Cofiwch, pan ddaw i ffuglen fflach, peidiwch â rhoi'r gorau i'r hyn sy'n ei wneud yn dda neu'n ddrwg. Mae'n ffurf arbrofol sy'n ymdrechu heb feini prawf. Ond yn gyntaf rhaid i chi ddysgu rheolau'r ffurflen cyn i chi feddwl am eu torri. Cymerwch risgiau a gadewch i chi'ch hun ysgrifennu mewn arlliwiau o lwyd.

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A5 (148x210 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150216200176163
250252230203188
350287260231212
Fformat A5 (148x210 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A4 (210x297 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150400380337310
250470440392360
350540480441410
Fformat A4 (210x297 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.

Cymhelliant Cymeriad: Sut i Ysgrifennu Cymeriadau Credadwy