Beth yw rhagymadrodd? Rhagair yw darn rhagarweiniol a ysgrifennwyd gan ei awdur am lyfr. Gwelir hyn yn aml fel ymddiheuriad,  sy'n llai o ymddiheuriad ac yn fwy o esboniad neu amddiffyniad pam mae'r llyfr yn bodoli. Gan fod y rhagymadrodd yn rhan clawr llyfr (tudalennau ar ddechrau'r llyfr gyda rhifolion Rhufeinig), caiff ei gymysgu'n aml â'r rhagymadrodd a'r rhagymadrodd.

Fodd bynnag, mae gwahaniaethau allweddol rhyngddynt:

 • Rhagair ysgrifennwyd gan yr awdur am y llyfr a'i wahanu oddi wrth gorff y llyfr (tudalennau gyda rhifolion Arabaidd),
 • Cyflwyniad ysgrifennwyd gan yr awdur am destun y llyfr ac mae'n rhan o'r corff, A hyd yn oed rhagair heb ei ysgrifennu gan yr awdur! Mae ar wahân i'r prif destun ac wedi'i ysgrifennu gan arbenigwr yn y maes sy'n ychwanegu hygrededd i destun y llyfr.

Yn y post hwn, byddwn yn edrych ar y tri yn fwy manwl i'ch helpu i ddeall y ffordd orau o gyflwyno'ch llyfr.

Pam defnyddio rhagair?

I’r awdur, mae’r rhagair yn gyfle i gyflwyno’ch hun, y llyfr, ac unrhyw brosiectau neu brofiadau blaenorol a allai fod wedi dylanwadu arno. Rhagymadroddion yw eich cyfle i adrodd hanes y llyfr — hanes sut aeth o feddwl yn eich pen i lyfr yn ein dwylo ni.

Mae rhagymadroddion yn fwyaf cyffredin mewn ffeithiol (mae prologau yn fwy poblogaidd mewn ffuglen). Fodd bynnag, maent yn bresennol yn y ddau. Maent yn caniatáu ichi siarad yn uniongyrchol am:

 • Bod wnaethoch chi greu
 • Fel chi ei greu a
 • Pam mae'n bwysig - neu pam fod gennych yr hawl i ysgrifennu amdano.

Mae llawer o awduron hyd yn oed yn llofnodi diwedd y rhagair, yn ei ddyddio, ac yn rhestru o ble y gwnaethant ei ysgrifennu (talgrynnu, sy'n , pan и lle dyna i gyd) fel y gwnaeth Mark Twain isod:

Beth yw rhagymadrodd?
 

Yn fwy sinigaidd fyth, mae’r rhagair yn gyfle i werthu’r llyfr i ddarllenwyr. Yn gyffredinol, dylid ei ysgrifennu gyda’r bwriad o ennyn diddordeb y darllenydd yn hytrach na mytholegu neu or-esbonio neges sydd eisoes yn cael ei chyfleu yn y llyfr. Mae'n well meddwl am gynnwys y rhagair fel cyflwyniad i'ch llyfr, yn hytrach na chyflwyniad o'r hyn sydd angen i chi ei wybod i'w ddeall.

Sut i ysgrifennu rhagair? Beth yw rhagymadrodd?

Os penderfynwch y byddai rhagair o fudd i'ch llyfr, dyma dri awgrym i'ch helpu i ysgrifennu un:

1. Cadwch hi'n fyr.

Un neu ddwy dudalen ddylai fod eich uchafswm. Unrhyw hirach ac mae perygl o ddryswch: bydd darllenwyr bob amser yn wyliadwrus o awdur sy'n siarad amdano'i hun yn rhy hir. Hefyd, mae'r cyflwyniad yn dal i fod yn rhan o'r erthygl gyntaf, felly mae siawns dda na fydd eich darllenwyr yn ei ddarllen beth bynnag. Peidiwch â gwastraffu 50 tudalen ar hyn.

2. Peidiwch â rhoi dim i ffwrdd. Beth yw rhagymadrodd?

Mae'r cyflwyniad yn gyfle i arddangos eich cynnwys ac ennyn diddordeb darllenwyr, nid i ddiddanu'ch cynulleidfa gyda rhywbeth a fydd yn dod yn hollol glir yng nghorff y llyfr. Ar wahân i ddisgrifiad byr o'r prif gymeriadau a'r prif themâu, gadewch bopeth arall hyd at y stori ei hun. Fodd bynnag, gallwch nodi pwrpas ysgrifennu'r llyfr a'r hyn y gall y darllenydd obeithio ei gael allan ohono.

3. Dywedwch y stori y tu ôl i'ch stori.

Hefyd, os yw strwythur llyfr yn wahanol, y rhagair yw’r lle i ddisgrifio sut i’w ddarllen—fel sy’n wir am “ llofruddiaeth" Raymond McDaniel (fioled) , sydd heb rifau tudalennau a gellir eu darllen mewn unrhyw drefn.

Y tu hwnt i'r paramedrau hyn, mae eich maes chwarae yn rhagair! Mae croeso i chi ei ddefnyddio i ddisgrifio:

 • Pam wnaethoch chi ddewis y pwnc hwn (a'ch profiad ag ef)
 • Sut daethoch chi i ymddiddori yn y pwnc hwn?
 • Pam roedd gennych chi ddiddordeb mewn ysgrifennu amdano?
 • Pa mor hir gymerodd hi i ysgrifennu?
 • Heriau y gwnaethoch eu goresgyn wrth ysgrifennu
 • Y Daith Ysgrifennu a Sut y Newidioch Ar Hyd y Ffordd

Ar ben hynny, os yw eich llyfr yn argraffiad wedi'i ddiweddaru o waith hŷn, y rhagair yw'r lle i ddisgrifio'r hyn sy'n newydd. Gall hefyd gynnwys cydnabyddiaethau neu unrhyw adnoddau arbennig a ddefnyddir ar gyfer ysgrifennu llyfrau - er bod y cynhwysiadau hyn weithiau mewn gwell sefyllfa yn y cefndir.

Beth yw cyflwyniad?

Ysgrifennir y rhagymadrodd a'r rhagair gan yr awdur ac nid ydynt o reidrwydd yn rhan o'r stori gyfan - nid oes ganddynt unrhyw ddiben naratif ac nid ydynt yn gysylltiedig â phlot, cymeriadau na gwrthdaro. Fodd bynnag, er bod y rhagair y tu allan i brif gorff y llyfr, mae'r rhagymadrodd yn cael ei ystyried yn rhan ohono: mae'n darparu'r wybodaeth angenrheidiol i ddeall pwnc neu gynnwys y llyfr. Beth yw rhagair?Mae cyflwyniadau i'w cael bron yn gyfan gwbl mewn ffeithiol neu lenyddiaeth academaidd, lle cânt eu defnyddio i osod astudiaeth yng nghyd-destun disgyblaeth academaidd ehangach neu i amlygu diffiniadau a methodoleg ymchwil pwysig. Mewn ffuglen, dim ond pan fydd angen gwybodaeth ychwanegol ar y stori i ddeall y cynnwys y mae angen cyflwyniad. Os ydych chi'n ysgrifennu cynnig llyfr, nid oes angen cynnwys cyflwyniad yn amlinelliad eich pennod.
 

Sut i ysgrifennu cyflwyniad?

Mae cyflwyniadau academaidd yn dilyn canllawiau llym sy'n amrywio yn dibynnu ar y maes astudio, ond mae'r rhan fwyaf yn ystyried cyfrif geiriau o 1000 i 2000 yn ddigon. Os ydych chi'n meddwl bod angen cyflwyniad ar eich llyfr ffeithiol (neu hyd yn oed ffuglen), gofynnwch i chi'ch hun yn gyntaf:

 • A yw'r pwnc yn gofyn am gyd-destun cefndir nad yw'n bresennol yn y stori?
 • A yw eich gwaith yn ddadleuol neu'n berswadiol?
 • A oes unrhyw gasgliadau y mae angen eu datgan yn glir ymlaen llaw?

Yna gwnewch yn siŵr eich bod yn galluogi:

 • Disgrifiad clawr eich llyfr,
 • Eich prif ddadl, athroniaeth neu safbwynt ar y pwnc,
 • Diffiniadau o unrhyw dermau arbenigol neu fathedig,
 • Cyflwyniad clir o strwythur y llyfr a
 • Sut cawsoch chi'r wybodaeth (prif ffynonellau).

Yn dilyn yr hen ddywediad, mae'r rhagymadrodd yn dweud wrth ddarllenwyr beth fydd y llyfr yn ei ddweud. Yna mae'r llyfr yn siarad amdano mewn gwirionedd, ac mae'r casgliad yn dweud wrth ddarllenwyr yr hyn a ddywedwyd. Felly os nad yw'r strwythur eglur a braidd yn ymwthiol hwn yn gweddu i'ch stori, mae'n debyg nad oes angen unrhyw gyflwyniad arno.

Beth yw rhagymadrodd?

Rhagair yw testun a osodir ar ddechrau llyfr neu waith arall lle mae'r awdur fel arfer yn rhannu ei feddyliau, ei argraffiadau, ei gymhellion, neu ei esboniadau am gynnwys y gwaith. Mae'r rhagair yn rhagflaenu'r prif destun ac fel arfer mae'n rhoi gwybodaeth ychwanegol i'r darllenydd ynghylch sut y dylid canfod y llyfr neu ba amgylchiadau a arweiniodd at ei greu.

Rhai elfennau nodweddiadol y gellir eu cynnwys mewn rhagair yw:

 1. Nodiadau'r awdur: Gall yr awdur siarad am ei brofiad yn ysgrifennu'r llyfr, eiliadau ysbrydoledig, neu heriau a wynebodd.
 2. Pwrpas y gwaith: Gall yr awdur egluro beth yw pwrpas y llyfr, pa syniadau neu negeseuon yr oedd am eu cyfleu i ddarllenwyr.
 3. Diolch: Weithiau mae’r awdur yn mynegi diolchgarwch i’r bobl neu’r sefydliadau a’i helpodd i greu’r gwaith.
 4. Esboniadau yn ôl cyd-destun: Gall y rhagair gynnwys esboniadau o gyd-destun hanesyddol, diwylliannol neu bersonol a fydd yn helpu darllenwyr i ddeall y gwaith yn well.
 5. Esboniadau am y strwythur: Weithiau mae'r awdur yn esbonio pam y dewisodd strwythur neu ddull penodol o drefnu'r deunydd.
 6. Nodiadau ar y genre: Os yw'r llyfr yn perthyn i genre penodol, gall yr awdur siarad am ei weledigaeth ar gyfer y genre hwnnw a'r hyn y gall y darllenydd ei ddisgwyl.
 7. Sylwadau personol: Gall yr awdur rannu ei feddyliau personol, ei bryderon, neu ei obeithion am y gwaith.

Mae’r rhagair yn rhoi cyfle i’r awdur sefydlu cyswllt â’r darllenydd a chreu cyd-destun ychwanegol ar gyfer deall y gwaith.

Beth yw rhagair, sut i ysgrifennu rhagymadrodd?

Mae ysgrifennu rhagair yn broses greadigol ac nid oes unrhyw reolau llym, ond dyma ychydig o gamau i'ch helpu i ddechrau:

 1. Pwrpas yr astudiaeth: Penderfynwch pam rydych chi'n ysgrifennu'r cyflwyniad. Beth ydych chi am ei gyfleu i'r darllenydd? Gallai hyn fod yn esboniad o'ch cymhelliant, y cyd-destun y tu ôl i greadigaeth y llyfr, neu fynegiant o ddiolchgarwch.
 2. Diffiniad Cynulleidfa: Meddyliwch am eich targed cynulleidfa. Pa agweddau ar eich creadigaeth allai fod o ddiddordeb i ddarllenwyr? Sut gallwch chi wneud eich cyflwyniad yn ddiddorol ac yn ddealladwy iddyn nhw?
 3. Paratoi cynnwys: Penderfynwch pa gynnwys fydd yn cael ei gynnwys yn y cyflwyniad. Gall hyn gynnwys eich myfyrdodau personol, anecdotau, darluniau o'ch bywyd, esboniadau am y broses ysgrifennu, diolchgarwch, ac ati.
 4. Strwythur: Meddyliwch am strwythur eich cyflwyniad. Gall hwn fod yn naratif llinol, gan blethu gwahanol bynciau, neu ddefnyddio adrannau byr. Strwythurwch ef fel bod y darllenydd yn gallu dilyn eich meddyliau yn hawdd.
 5. Cyffyrddiad personol: Ychwanegu cyffyrddiad personol. Dywedwch wrthym am eich cysylltiad personol â chreu'r llyfr hwn. Gallai hyn gynnwys eich cymhellion, eich ysbrydoliaeth, neu'r rhwystrau rydych wedi'u hwynebu.
 6. Diolch: Os oes gennych chi bobl neu ffynonellau a'ch ysbrydolodd neu a'ch helpodd i ysgrifennu'r llyfr, mynegwch eich diolch yn y cyflwyniad.
 7. Gweithio ar steil: Gweithiwch ar eich steil. Y rhagair yw lle gallwch chi fynegi eich personoliaeth. Defnyddiwch iaith gref sy'n adlewyrchu eich personoliaeth a'ch arddull.
 8. Yn golygu: Ar ôl ysgrifennu, gwnewch rywfaint o olygu. Sicrhewch fod eich testun yn hawdd i'w ddarllen, yn rhesymegol, ac yn berthnasol i'ch pwrpas.

Cofiwch mai’r rhagair yw eich cyflwyniad i fyd eich llyfr, felly ceisiwch ei wneud yn ddiddorol ac yn ddeniadol i’r darllenydd.

Argraffu tŷ "ABC"

Ydych chi'n breuddwydio am gael argraffu'ch llyfr a'i arddangos ar silffoedd siopau llyfrau? Argraffu tŷ "ABC" yn barod i'ch helpu chi i wireddu'r freuddwyd hon!

Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer argraffu llyfrau ar offer o ansawdd uchel, gan ddefnyddio technolegau a deunyddiau modern. Gallwn hefyd gynnig cymorth proffesiynol gyda gosodiad a dyluniad eich testun fel ei fod yn edrych mor drawiadol a deniadol â phosib.

Mae ein tîm yn cynnwys arbenigwyr profiadol sy'n barod i roi cymorth unigol i chi ar bob cam o'r gwaith - o baratoi cynllun i ddewis y math gorau posibl Papur a rhwymo. Gallwn hefyd gynnig ymgynghoriadau ar ddylunio, trefniadaeth gwerthu a dosbarthu eich llyfr.

Yn ogystal, rydym yn cynnig prisiau cystadleuol ac yn gwarantu ansawdd ein gwaith. Rydym yn poeni am bob cwsmer ac yn barod i gynnig dull unigol o weithredu eu prosiect.

Os ydych chi eisiau argraffu eich llyfr ac eisiau cymorth proffesiynol, cysylltwch â tŷ argraffu "ABC". Rydym yn barod i'ch helpu i droi eich syniadau yn realiti a chreu llyfr unigryw a fydd yn dod o hyd i'w ddarllenydd.
ABC

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A5 (148x210 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150216200176163
250252230203188
350287260231212
Fformat A5 (148x210 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A4 (210x297 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150400380337310
250470440392360
350540480441410
Fformat A4 (210x297 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.