Mae Graddfa Sgorio Wedi'i Hangori yn Ymddygiad (BARS) yn ddull o asesu perfformiad gweithwyr sy'n seiliedig ar ddisgrifiadau penodol o'r nodweddion ymddygiadol a'r cymwyseddau sydd eu hangen i berfformio'n llwyddiannus mewn swydd neu rôl benodol. Mae BARS yn cyfuno elfennau o asesiad meintiol gyda disgrifiadau ansoddol o ymddygiad i ganiatáu ar gyfer asesu gweithwyr yn fwy gwrthrychol.

Beth yw graddfa sgorio ymddygiad?

Mae Graddfa Sgorio sy'n Gysylltiedig ag Ymddygiad, a elwir hefyd yn BARS, yn system fesur a ddefnyddir gan lawer o gyflogwyr i fesur a gwerthuso eu gweithwyr. Mae'n gwbl seiliedig ar perfformiad gweithwyr a phatrymau ymddygiad. Mae datblygu asesiad BARS yn gofyn am ddealltwriaeth o bob swydd a'i thasgau allweddol.

Yn ogystal, rhaid cael dealltwriaeth o'r holl ymddygiadau posibl y mae person sy'n cyflawni tasg o'r fath yn eu harddangos. Mae ymddygiad gweithwyr o'r fath yn cael ei asesu a'i raddio yn unol â graddfa sgorio.

Mae'r raddfa'n rhannu ymddygiad gweithwyr yn bedwar categori: eithriadol, rhagorol, cymwys ac anfoddhaol.

Ar gyfer graddio, sefydlir rhai patrymau ymddygiad, a'r pwrpas yw rhoi lefel uchel o gywirdeb gweithredu i'r gwerthusiad.

Enghraifft o raddfa raddio ymddygiadol. Graddfa raddio

Math o swydd: Cynrychiolydd gwerthu

Gall lefel gradd o bedwar o bob pump ddangos bod y cynrychiolydd yn berfformiwr cyson a'i fod yn cyflawni ei nodau a'i gwotâu gwerthu.
Mae'r ail lefel allan o bump yn nodi bod y cynrychiolydd weithiau'n cyrraedd ei dargedau gwerthu.

Byddai graddfa raddio draddodiadol yn sgorio fel a ganlyn: 1 - Byth yn taro nodau gwerthiant, 2 - Yn anaml yn archifau niferoedd, 3 - Weithiau'n taro nodau, 4 - Cyson yn taro nodau gwerthu, 5 - Yn taro nodau gwerthu ac yn rhagori arnynt yn gyson. Graddfa raddio

Felly, gellir addasu BARS fesul swydd, a gellir addasu ymddygiadau neu raddfeydd ar sail swydd-benodol. Mae hyn yn rhoi darlun manwl o berfformiad y gweithiwr yn ei swydd a gall y rheolwr fesur a chategoreiddio ei ymddygiad yn unol â hynny.

Camau ar gyfer BARS

Camau ar gyfer asesiad BARS ar sail ymddygiad

 

Yn y broses hon, cânt eu hasesu fel data gweithwyr ansoddol a meintiol. Mae'r broses yn elwa o gymharu perfformiad unigolyn â enghreifftiau diriaethol ymddygiad. Cânt eu dosbarthu ymhellach a defnyddir y gwerth rhifiadol i werthuso'r perfformiad.

Technegau Digwyddiad Argyfyngus neu Ysgrifennu CIT yw'r cyntaf cam. Mae'n cymharu perfformiad unigolyn ag enghreifftiau penodol. Mae'r rhain wedi'u cysylltu ymhellach â graddfeydd o 5 i 9. Caiff digwyddiadau arwyddocaol pellach eu graddio a datblygir offeryn terfynol. Graddfa raddio

Mae datblygiad BARS yn digwydd gyda chymorth data a gesglir gan CIT neu ddadansoddiad tasg. Isod mae'r camau i ddatblygu BARS:

 1. I casglu data Defnyddir y dull CIT. Mae pobl wybodus o'r gwaith yn cynghori i wybod enghreifftiau o ymddygiad effeithiol ac aneffeithiol. Weithiau cesglir data hefyd trwy archwilio data presennol.
 2. Trosir y data a gasglwyd yn fesuriadau perfformiad. Mae enghreifftiau o ymddygiad yn cael eu didoli i grwpiau tebyg, a chaiff pob grŵp ei ddiffinio yn unol â hynny cyn didoli.
 3. Y cam nesaf fydd ymgynghori ag arbenigwyr perthnasol. Mae'r arbenigwyr hyn yn helpu i drawsnewid enghreifftiau ymddygiadol yn eu mesuriadau perfformiad. Mae ymddygiadau nad ydynt yn trosi'n dda i gonsensws yn cael eu cadw ac eraill yn cael eu taflu. Cynhelir y broses hon fel y gellir nodi'r ymddygiad yn ôl paramedrau perfformiad.
 4. Mae'r ymddygiad a gadwyd yn y cam blaenorol yn cael ei sgorio - fel arfer ar raddfa o 5 i 9 pwynt.
 5. Mae gwyriad safonol yn chwarae rhan bwysig wrth gynnal ymddygiad. Bydd gwyriad safonol yn arwain at ymddygiad gadawedig ac i'r gwrthwyneb. Mae'r cam hwn yn sicrhau cytundeb arbenigol ar bob ymddygiad.

Manteision dull BARS

Manteision Graddfa fesur dull BARS

 

 1. Eglurder yw un o'r rhai pwysicaf manteision y dull LEOPARD. Mae'r safonau asesu a ddefnyddir yn glir ac mae hyn yn gwneud y broses yn gliriach i bawb.
 2. Pawb Mae dull BARS yn seiliedig ar ymddygiad a dadansoddiad ymddygiad. Mae deall eich gweithwyr a'r hyn sy'n eu cymell a'r hyn nad yw'n eu cymell yn bwysig i gwmnïau. Gyda dull BARS, maent yn cael persbectif ychwanegol sy'n eu helpu i ddeall beth sy'n gweithio a beth nad yw'n gweithio. Felly, mae'n caniatáu iddynt ddeall y gweithiwr a gwella effeithlonrwydd.
 3. Nid yw'r dull hwn yn rhannol gan ei fod yn gwbl seiliedig ar ymddygiad. O'i gymharu â dulliau prisio eraill, ystyrir bod y dull hwn yn decach.
 4. Mae dull BARS yn unigol ac felly wedi'i deilwra i bob gweithiwr. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl datblygu proses rheoli perfformiad wedi'i theilwra ar gyfer pawb yn y cwmni.
 5. Gwyddys bod dull BARS yn rhoi adborth gwrthrychol i weithwyr gan ei fod yn seiliedig ar ymddygiad y gweithiwr.
 6. Defnyddir BARS hefyd i ddeall ymddygiad cwsmeriaid fel y gall gweithwyr ymateb yn unol â hynny. Graddfa raddio
 7. Yn ogystal ag eglurder, mae BARS yn ei gwneud yn hawdd i reolwyr a gweithwyr eu defnyddio. Gan fod ganddo raddfa rifiadol, mae'n rhoi sicrwydd i bob gradd rifiadol ac yn dileu unrhyw amwysedd ymhlith gweithwyr.

Anfanteision dull BARS. Graddfa raddio

 1. Un o brif anfanteision dull BARS yw ei fod yn gofyn am lawer o amser a lefel uchel iawn o waith cynnal a chadw a monitro. Mae angen ei greu o'r dechrau ar gyfer pob swydd yn y cwmni, a all fod yn ddiflas ac yn defnyddio llawer o adnoddau i'r sefydliad.
 2. Nid yw'r sgôr yn cwmpasu holl gamau gweithredu gweithwyr. Gall gweithiwr ddangos llawer o ymddygiadau nad ydynt yn cael eu hadlewyrchu ar y raddfa, ac mewn achosion o'r fath gall fod yn anodd i reolwr werthuso'r gweithiwr.
 3. Mae BARS yn gofyn am lefel uchel o fonitro a chynnal a chadw.
 4. Gall hyn fod yn broses gymhleth iawn ar ran rheolwyr, gan fod disgwyl i'r rheolwr gael gwybodaeth fanwl am weithredoedd ei weithwyr. Casglu data o'r fath yn gallu costio llawer o amser i reolwyr, ac nid yw llawer o reolwyr yn talu sylw iddo.

Allbwn

Mae dull BARS yn raddfa rheoli perfformiad sy'n defnyddio datganiadau ymddygiad yn lle disgrifyddion cyffredinol. Graddfa raddio. Asesiadau Ymddygiadol

Mae'n hawdd ei ddeall a'i weithredu, a gellir ei addasu i unrhyw swydd, ond mae'n anodd iawn ei greu. Mae dull BARS yn pwysleisio asesiadau gwrthrychol ac mae'n anodd ei ystumio.

 АЗБУКА