Mae rheoli llif arian yn eich galluogi i wirio, gwerthuso ac addasu llif arian/incwm eich cwmni fel nad ydych yn wynebu unrhyw broblemau llif arian.

Mae rheoli llif arian yn fedrus yn hanfodol i fodolaeth gynaliadwy a thwf esbonyddol unrhyw fusnes. Mae hyn yn wirioneddol hanfodol i unrhyw fusnes/sefydliad – waeth beth fo maint y busnes.

Rheoli llif arian, byddwch yn gallu pennu'r ffynonellau a'r swm o arian sy'n dod i mewn i'ch busnes, yn ogystal â swm a lleoliad yr arian sy'n dod allan o'ch busnes. Felly, mae'r broses gyffredinol yn ymwneud â rheoli mewnlif ac all-lif arian.

Mae hyn yn galluogi perchnogion busnes i gael y niferoedd rhagweladwy sydd eu hangen i oroesi'r busnes a chyflawni nodau busnes. Mae cynnal cyfalaf gweithio yn broblem y gellir ei datrys yn ddeheuig trwy reoli llif arian. Gadewch i ni ymchwilio i'r cysyniad o reoli llif arian i ddeall y ffyrdd gorau o sicrhau hyn i unrhyw un modelau busnes.

Marchnata cynnwys B2B. 10 cyfrinach a fydd yn eich helpu i lwyddo.

Cyflwyniad i Reoli Llif Arian

Lawer gwaith mewn busnesau rydym wedi clywed, “Arian yw'r brenin go iawn,” sy'n golygu mai llif arian yw'r enaid sy'n darparu curiad y galon i gadw'r deyrnas i fynd. Yn ddi-os, llif arian yw un o bwyntiau pwysicaf cwmni sy'n chwarae rhan bwysig yn ei lwyddiant, boed yn fach neu'n gawr. Os nad oes arian parod, mae'r elw yn ddibwys.

Felly, mae'n angenrheidiol i bob cwmni busnes ddysgu rheoli llif arian er mwyn ei ragoriaeth. Mae llawer o gwmnïau mawr yn aml yn mynd yn fethdalwyr oherwydd rheolaeth wael ar lif arian. Ni all busnesau nad ydynt yn rheoli llif arian aros yn y farchnad yn hir.

Arian parod yn bendant yw'r brenin o ran rheolaeth ariannol i sicrhau'r elw mwyaf. Mae oedi rhwng taliadau rhwng eich cyflenwyr, cyflogeion a chwsmeriaid yn aml yn digwydd oherwydd llai o reoli llif arian. Yn syml, mae rheoli llif arian yn golygu gohirio llif arian cymaint â phosibl ac annog y rhai sydd mewn dyled i chi i ad-dalu’n gyflym.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â'r holl bwyntiau angenrheidiol o reoli llif arian a sut y gall cwmni gynnal llif arian sefydlog ar gyfer rhedeg busnes yn esmwyth.

Beth yw rheoli llif arian?

Beth yw rheoli llif arian

Nid yw rheoli llif arian mor anodd ag y mae'n ymddangos; yn syml, y gweithgaredd o reoli enillion busnes o'i gymharu â'i dreuliau a'i golledion ydyw. Prif nod arferion rheoli llif arian yw sicrhau llif arian cadarnhaol trwy weithredu'r holl strategaethau angenrheidiol i gynyddu gwerth eich asedau arian parod.

Cofiwch nad yw Llif Arian ac Elw yr un peth; mae llawer o fusnesau yn cael eu drysu ganddynt. Mae'r ddau derm hyn yn hollol wahanol i'w gilydd. Llif arian yw'r agwedd newidiol sy'n cyfeirio at fewnlif ac all-lif arian parod cwmni, tra elw yw'r swm sy'n weddill ar ôl tynnu'r holl dreuliau o'r incwm a dderbyniwyd.

Gall busnes ennill elw uchel ond efallai na fydd ganddo ddigon o lif arian, sy'n niweidio'r cwmni yn y tymor hir. Felly, mae rheoli llif arian yn effeithiol yn hanfodol ar gyfer cynnal pob gweithgaredd yn briodol.

Sut allwn ni reoli llif arian?

Mae llawer o gwmnïau'n dioddef o reolaeth llif arian gwael. Mae’n dechrau gyda chreu datganiad llif arian, ond nid yw’n fantolen nac yn ddatganiad incwm. Mae'r ddau ohonynt yn agweddau gwahanol sy'n mesur gwahanol bwyntiau mewn ariannol rheoli busnes.

Fel rheol, mae'n hynod bwysig ymarfer dadansoddiad llif arian bob mis. Os yw busnes yn cael trafferth cynnal llif arian sefydlog, efallai y byddwch am gynnal dadansoddiad llif arian yn amlach na misol. Os ydych chi'n mynd i reoli llif arian, bydd angen rhywfaint o wybodaeth hanfodol ar y cwmni i'w dadansoddi.

 • Arian parod mewn llaw
 • Cyfanswm derbyniadau arian parod a thaliadau arian parod
 • Rhestr o dreuliau a dynnwyd wrth gynhyrchu
 • Swm arian parod am nwyddau a werthwyd

Er mwyn ymarfer dadansoddiad llif arian effeithiol, mae angen i fusnes fesur faint o arian parod wrth law, cyfanswm derbyniadau arian parod a thaliadau arian parod, rhestr o dreuliau disgwyliedig, a nifer yr eitemau a werthir mewn arian parod. Gellir cynnal y dadansoddiad yn wythnosol, yn fisol neu'n chwarterol yn unol ag addasrwydd y cwmni busnes.

Beth sydd ei angen arnoch i reoli llif arian?

Beth sydd ei angen arnoch i reoli llif arian?

Mae rheoli llif arian yn fesur o'r asedau hylifol neu'r daliadau arian parod sy'n bresennol mewn busnes. Ni waeth faint o elw y mae cwmni yn ei wneud, os nad oes ganddo ddigon o arian parod, bydd y busnes yn cael amser caled yn talu ei gyflenwyr, taliadau morgais, rhent, gweithwyr, neu hyd yn oed ei hun.

Mae llif arian sefydlog yn dangos bod cwmni wedi dod o hyd i ffordd gywir o gydbwyso llif arian gyda'i dreuliau a'i incwm. Er bod llif arian negyddol yn arwydd o reolaeth llif arian gwael gan fod treuliau'r cwmni'n rhy uchel a chwsmeriaid yn talu eu biliau. Mae rheoli llif arian yn effeithiol yn galluogi cwmnïau i nodi argyfyngau a thueddiadau annisgwyl.

Mae deall pwysigrwydd rheoli llif arian yn hanfodol i baratoi busnes i gyflawni nodau ac amcanion hirdymor. Os nad oes gennych chi afael ar sut mae arian yn dod ac yn mynd allan o'ch busnes, bydd yn brifo'r cwmni yn y tymor hir. Mae dadansoddiad llif arian yn eich galluogi i benderfynu a yw cwmni mewn sefyllfa i gymryd benthyciadau ai peidio. Os yw’r busnes wedi bod yn ddiwyd ers dechrau’r dadansoddiad llif arian, byddant yn gwybod nad yw’r benthyciad yn straen ariannol mawr a bydd yn sicr yn eu helpu i ehangu.

Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n cyrraedd y Wasgfa Arian? 

Hanfodion Rheoli Llif Arian

I ddechrau, dylech edrych ar y ffactorau sy'n gyrru llif arian yn eich busnes a'r ffyrdd y gallwch chi gymryd rheolaeth ohonynt. Ffactorau allweddol sy'n cael yr effaith fwyaf ar lif arian

 • Cyfrifon derbyniadwy (hyd rhwng creu cyfrif a storio arian parod)
 • Cyfrifon taladwy (yr amser rhwng derbyn anfoneb am bryniannau a wnaed a’ch taliad)
 • Stocrestr (hyd rhwng talu am ddeunyddiau ac adneuo arian parod o werthu nwyddau)
 • Gwariant cyfalaf (arian i brynu yn erbyn cofnodi cost dibrisiant dros gyfnod gwerthfawr)

Nawr byddwn yn siarad am rai awgrymiadau syml a fydd yn eich helpu i ddod allan o'ch sefyllfa o argyfwng ariannol.

1. Cael arian!

Dylech anfon anfonebau cyn gynted â phosibl. Mae'n rhaid i chi fynd ar drywydd anfonebau sy'n weddill yn gyson, ac i wneud hyn efallai y byddwch yn ffonio'r cleient wythnos ar ôl wythnos. Yna yn y cam nesaf gallwch gynnwys perchennog neu berchennog y cwmni.

Rhaid i chi sefydlu a dilyn Polisi Casglu Biliau ysgrifenedig. Byddwch yn barod i gymryd camau cyfreithiol os nad yw cyfrifon yn glir. Gallwch hefyd ailstrwythuro'ch cyfrif trwy nodi'r dyddiad talu dyledus neu ddisgwyliedig.

2. Gwasgwch eich arian cyn hired â phosib.

Dylech flaenoriaethu talu eich biliau a thalu'r rhai mwyaf arwyddocaol yn gyntaf. Ceisiwch hefyd leihau taliadau hwyr, cosbau a ffioedd eraill trwy dalu biliau a ffioedd o'r fath ar amser.

Dylech hefyd siarad â'ch benthyciwr cyn gynted â phosibl a rhoi cynnig ar rai trafodaethau fel talu llog ar y benthyciadau dros yr ychydig fisoedd nesaf ac ati. Nid oes rhaid i chi warantu dim os na allwch dalu.

Gofynnwch i gyflenwyr am delerau talu estynedig. Mae bob amser yn syniad da dewis darparwyr newydd sy'n cynnig telerau talu hirach. Mae cydgrynhoi benthyciadau hefyd yn arfer craff i oresgyn argyfwng.

3. Trosi asedau yn arian parod i sicrhau llif arian digonol

Mae yna nifer o ddulliau i wneud arian o asedau. Gallwch arwerthu cyfranddaliadau sydd wedi dyddio, offer nas defnyddiwyd; nid yw popeth sydd gennych yn gwneud arian. Gallwch ddod o hyd i lawer o opsiynau ar gyfer gwerthu eitemau hen ffasiwn fel siopau gwystlo, eBay, Craig's List, ac ati.

Gallwch hefyd ystyried gwerthu eich symiau derbyniadwy i unrhyw un o'r cwmnïau ffactoreiddio gan y byddant yn prynu'ch symiau derbyniadwy i'w haseinio a byddwch yn cael yr arian yn gyflym.

Gallwch hefyd ddefnyddio cwmnïau prydlesu i werthu ac yna rhentu eich asedau presennol, megis offer, offer, cyfrifiaduron, meddalwedd, ac ati. Gallwch hefyd ddefnyddio'r ecwiti sydd ei angen i gael benthyciad neu linell gredyd.

Nawr ein bod wedi dysgu am y ffyrdd gorau o oresgyn gwasgfa arian parod, gadewch i ni edrych ar y gwahanol gydrannau o reoli llif arian.

Rhannau cydran 

Mae pedair cydran yn eich helpu i reoli'ch arian, a nhw

 • Argaeledd system gofrestru drefnus
 • Argaeledd adroddiad treuliau misol
 • Adroddiad incwm misol ar gael
 • Adroddiad rheoli llif arian ar gael

Awgrymiadau i gael llif arian sefydlog

Cynlluniwch eich cyllideb

Cynlluniwch eich cyllideb

Yn sicr, mae rhedeg llif arian effeithlon yn gofyn am arian, amser a llawer o ymdrech, er bod y canlyniadau bob amser yn werth chweil. Dyma rai awgrymiadau i helpu cwmnïau i gynnal llif arian sefydlog yn esmwyth.

1. Cynllunio cyllideb

Mae cyllideb yn bwysig offeryn ar gyfer unrhyw fusnes, heb hynny mae'n dod yn anodd olrhain llif arian busnes. Mae cyllideb yn dweud wrthych sut y gallwch chi ddyrannu'ch adnoddau i gael y gorau ohono. Effeithiol cyllidebu yn sicrhau bod y busnes yn cynnal dadansoddiad cywir o lif arian parod ac yn osgoi gorwario.

2. Arsylwi tueddiadau ariannol cyfredol yn y farchnad -

Y fantais fawr o baratoi dadansoddiad llif arian yw bod hyd yn oed yn amseroedd caled gallwch edrych arno a dod o hyd i feysydd lle mae'r cwmni wedi gwario ac ennill.

Er enghraifft, os bydd problem llif arian yn codi ar unrhyw adeg, gallwch adolygu incwm a threuliau'r gorffennol i ddarganfod beth sy'n achosi'r newidiadau mewn llif arian a sut i ddelio â nhw.

3. Cadw golwg ar yr holl dreuliau -

Mae cyllidebu effeithiol yn eich galluogi i ddosbarthu treuliau yn fwy cywir. Mae categoreiddio treuliau yn ei gwneud hi'n haws deall y dadansoddiad i benderfynu sut mae treuliau o fudd i'r busnes.

Os gwelwch nad yw rhai treuliau penodol yn rhoi unrhyw fuddion diriaethol i chi, yna gallwch gymryd cam arall i'w harchwilio.

4. Torri costau lle bynnag y bo modd -

Os oes gennych chi lif arian negyddol, edrychwch am y meysydd lle rydych chi wedi gwario'r mwyaf o arian oherwydd bod eich treuliau'n rhy uchel.

Mae rhai treuliau angenrheidiol, megis rhent, llog a dyled, yn anghredadwy, felly edrychwch am y treuliau hynny y gellir eu lleihau a'u hesgeuluso i baratoi'r cwmni ar gyfer y rhuthr tymhorol.

5. Trac ar gyfer taliadau a biliau -

Rhaid i fusnes gadw llygad barcud ar yr holl daliadau ac anfonebau sydd ar y gweill i ganfod llif arian amcangyfrifedig. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn talu eich holl dreuliau ar amser fel nad oes dim yn gorgyffwrdd.

Mae monitro priodol yn angenrheidiol ar gyfer cwmnïau mawr sy'n disgwyl taliadau a biliau enfawr fel llog a threthi. Nid ydych am fentro dadansoddi llif arian beth bynnag.

Gorffen rheoli llif arian!

Y ffordd orau o gadw'r sefyllfa dan reolaeth yw monitro datganiadau llif arian yn rheolaidd i bennu'r statws llif arian os yw'n negyddol neu'n bositif. Gyda rhagolygon llif arian cywir, gallwch wneud y penderfyniadau angenrheidiol ar gyfer busnesau a fydd o fudd i chi yn y tymor hir.

Mae llif arian optimistaidd yn pennu bod gennych fwy o incwm arian parod yn eich busnes nag all-lif arian parod, sy'n eich paratoi ar gyfer argyfwng a heriau yn y dyfodol i gynnal y busnes yn y farchnad. Gyda dadansoddiad llif arian effeithiol, ni fydd busnes yn gallu talu ei gostau sefydlog fel rhent, cyflogau, cyflogau, prynu deunyddiau crai a llawer mwy.

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd dilyn eich cynlluniau llif arian, yna edrychwch am gynlluniau ariannu busnesau bach i greu cyllideb hawdd i fanteisio ar eich busnes.

Peidiwch ag ystyried benthyciadau gyda llif arian negyddol gan y bydd hyn yn rhoi straen ariannol ar y cwmni. Cyn cymryd benthyciadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwerthuso'r manteision a'r anfanteision i gael darlun clir o sut y bydd yn effeithio ar eich dadansoddiad llif arian.

АЗБУКА