Mae'r genre cyberpunk yn is-genre o ffuglen wyddonol sydd fel arfer yn darlunio cymdeithas yn y dyfodol lle mae technoleg wedi uno â bywyd bob dydd, gan arwain yn aml at ddiraddio a phroblemau cymdeithasol.

Mae bydysawd anhrefnus y genre seibr-pync yn cynnwys dinasluniau dystopaidd a thechnoleg ddyfodolaidd, ac yn ddi-os mae'n genre cŵl i neidio iddo ac ychwanegu ychydig o ddawn neon at eich creadigaethau.

Er gwaethaf cymhlethdod y dechnoleg, nod y canllaw hwn yw rhoi dealltwriaeth drylwyr i chi o ysgrifennu'r genre cyberpunk, sut i lunio'r stori berffaith ar gyfer yr arddull yn ofalus, a rhai camgymeriadau i'w hosgoi ar hyd y ffordd.

Genre Cyberpunk

Mae Cyberpunk yn is-genre o ffuglen wyddonol a ddaeth i'r amlwg yn gynnar yn yr 1980au, fel Blade Runner a Johnny Mnemonic.

Mae'n canolbwyntio ar dechnoleg uchel a lleoliadau dyfodolaidd, ac mae ei hagwedd tuag at gymdeithas yn siapio'r naratifau a'r cymeriadau oddi mewn. Fe welwch fod nofelau cyberpunk wedi'u lleoli mewn dyfodol dystopaidd lle mae deallusrwydd artiffisial, technoleg uwch, a rhith-realiti yn cydfodoli â chymdeithas "normal" sy'n cwympo.

Mae bodau dynol a pheiriannau yn cydblethu, ac mae effaith technoleg ar bersonoliaeth yn fater allweddol drwy gydol y naratif.

Ymhlith y themâu cyffredin y byddwch yn sylwi arnynt yn y genre hwn mae: diffyg preifatrwydd, ystumio egwyddorion moesegol, gwyliadwriaeth y llywodraeth, ac addasu'r corff dynol.

Yn ddiweddarach yn y canllaw hwn byddwn yn edrych ar fwy o nodweddion y genre hwn ac enghreifftiau enwog yn y llenyddiaeth.

Awduron a llyfrau enwog yn y genre Cyberpunk.

Yn rhychwantu gwahanol fathau o gyfryngau, mae cyberpunk wedi gadael ei ôl nid yn unig mewn llenyddiaeth, ond hefyd mewn gemau ffilm a fideo. Dyma enghreifftiau enwog o cyberpunk yn y byd ysgrifennu:

 1. Neuromancer (1984) gan William Gibson
  • Yn aml yn cael ei ystyried yn arloeswr y genre cyberpunk, cyflwynodd y nofel y cysyniad o The Matrix ac enillodd Gwobrau Nebula, Hugo, a Philip K. Dick.
 2. "Cwymp Eira" (1992) gan Neal Stephenson
  • Mae’r nofel hon yn cyfuno dychan, ôl-seiberpunk a nifer o is-genres, gan gynnig golwg unigryw ar ffordd o fyw sydd wedi’i dylanwadu gan y llywodraeth a chyfuno’r byd rhithwir â realiti.
 3. "Ydy Androids yn Breuddwydio am Ddefaid Trydan?" (1968) Philip K. Dick
  • Gosododd y nofel hon y sylfaen ar gyfer y genre cyberpunk. Yn ddiweddarach fe'i gwnaed yn ffilm ryngwladol Blade Runner.
 4. Carbon Altered (2002) gan Richard K. Morgan
  • Wedi’i gosod mewn dyfodol lle gellir trosglwyddo ymwybyddiaeth rhwng gwahanol gyrff, mae’r nofel hon yn archwilio themâu hunaniaeth, moesoldeb, a chymdeithas.

O ran ffilm, dyma rai enghreifftiau enwog i gadw llygad amdanynt:

 1. Blade Runner (1982), cyfarwyddwyd gan Ridley Scott.
  • Yn seiliedig ar y nofel gan Philip K. Dick, mae’r ffilm yn gonglfaen sinema cyberpunk, gan archwilio themâu hunaniaeth ac effaith technoleg ar fywyd dynol.
 2. Ghost in the Shell (1995) gan Mamoru Oshii
  • Yn seiliedig ar y manga gan Masamune Shirow, mae'r ffilm animeiddiedig hon yn ymchwilio i gwestiynau hunaniaeth ac integreiddio technoleg a dynoliaeth.
 3. Cyfres y Matrix (1999–2003) gan y teulu Wachowski.
  • Wedi’i dylanwadu gan weithiau seiberpunk amrywiol, mae’r gyfres ffilm hon yn archwilio byd dystopaidd lle mae dynoliaeth yn gaeth mewn realiti efelychiedig.

Canllaw Ysgrifennu. Genre Cyberpunk

Gyda’r holl elfennau a themâu dyfodolaidd, cymhleth sy’n bresennol yn Cyberpunk, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau wrth geisio rhoi pin ar bapur.

Rydyn ni wedi llunio canllaw a fydd yn gwneud y broses hon yn haws i chi ac yn eich helpu i ysgrifennu un stori cyberpunk gyffrous:

Cam 1: Adnabod Elfennau Technoleg:

Pan fyddwch chi'n nodi elfennau technolegol mewn byd cyberpunk, mae angen ichi ystyried technolegau datblygedig sy'n effeithio ar fywydau beunyddiol y cymeriadau ac yn siapio'r byd o'u cwmpas. Dyma rai camau i ddiffinio elfennau technoleg:

 1. Seiberneteg a Gwelliannau:

  • Datblygu gwelliannau seibernetig ar gyfer y corff dynol, megis mewnblaniadau, aelodau bionig, neu synhwyrau gwell.
  • Ystyried sut y gallai'r gwelliannau hyn wella perfformiad neu greu galluoedd newydd.
 2. Deallusrwydd Artiffisial (AI). Genre Cyberpunk

  • Rhowch systemau deallusrwydd artiffisial datblygedig a all wneud penderfyniadau, dysgu a rhyngweithio â bodau dynol.
  • Ystyriwch y materion moesegol sy'n ymwneud â defnyddio AI mewn cymdeithas.
 3. Realiti Rhithwir (VR) a Realiti Estynedig (AR):

  • Creu bydoedd rhithwir a phrofiadau y gall cymeriadau gymryd rhan ynddynt trwy dechnoleg VR neu AR.
  • Ystyriwch effaith rhith-realiti ar y byd go iawn ac ar y gymdeithas gyfan.
 4. Nanotechnoleg. Genre Cyberpunk

  • Nodi cyfleoedd nanotechnoleg fel meddyginiaethau, deunyddiau uwch, a systemau hunan-ddinistrio.
  • Archwiliwch botensial nanomachines ar gyfer cymwysiadau meddygol ac addasiadau amgylcheddol.
 5. Technolegau rhwydwaith:

  • Ystyried datblygiad rhwydweithiau a thechnolegau cysylltiedig megis Rhyngrwyd cyflym, technolegau diwifr a rhwydweithiau cyfnewid gwybodaeth byd-eang.
  • Ystyried diogelwch a diogelu gwybodaeth bersonol.
 6. Peirianneg genetig. Genre Cyberpunk

  • Datblygu technolegau addasu genetig, gan gynnwys newid DNA i drin clefydau neu wella nodweddion corfforol.
  • Archwilio agweddau moesegol peirianneg enetig a rheoli ei ddefnydd.
 7. Technolegau Ynni:

  • Rhowch ffynonellau ynni datblygedig fel ynni niwclear, ynni adnewyddadwy neu dechnolegau storio a thrawsyrru ynni newydd.
  • Ystyried effaith y technolegau hyn ar ecoleg a chystadleuaeth am adnoddau.
 8. Technolegau Trafnidiaeth. Genre Cyberpunk

  • Dychmygwch ddulliau cludo arloesol fel ceir yn hedfan, trenau maglev neu gerbydau ymreolaethol.
  • Ystyriwch sut mae'r technolegau hyn yn newid seilwaith trefol a symudedd.

Cam 2. Creu Cymeriadau Cymhellol. Genre Cyberpunk

I greu cymeriadau cymhellol mewn byd seiberpunk, mae angen i chi ystyried effaith technoleg ar eu bywydau, perthnasoedd personol, a byd-olwg. Dyma rai camau:

 1. Gwelliannau Seibernetig:

  • Penderfynwch a oes gan eich cymeriadau fewnblaniadau neu welliannau seibernetig a sut maen nhw'n effeithio ar eu hymddygiad a'u rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.
  • Penderfynwch a yw'r gwelliannau hyn yn rhan o fywyd bob dydd neu'n achosi dicter cymdeithasol.
 2. Tynged Personol. Genre Cyberpunk

  • Creu unigryw straeon i bob cymeriad, gan esbonio sut mae cynnydd technolegol wedi effeithio ar eu bywydau.
  • Ystyriwch pa heriau neu fanteision sydd ganddynt o dechnolegau newydd.
 3. Cylch Emosiynol:

  • Archwiliwch sut mae technoleg yn effeithio ar brofiadau emosiynol eich cymeriadau.
  • Ystyried canlyniadau negyddol posibl, megis colli hunaniaeth oherwydd addasiadau seibrnetig.
 4. Perthnasoedd rhyngbersonol. Genre Cyberpunk

  • Datblygwch berthynas y cymeriadau yn seiliedig ar eu cefndiroedd technolegol.
  • Darganfyddwch sut mae technoleg yn effeithio ar eu perthnasau agos, eu materion cariad a'u cyfeillgarwch.
 5. Gwrthdaro a Nodau:

  • Rhowch nodau clir i'ch cymeriadau sy'n ymwneud â'r byd technolegol y maent yn byw ynddo.
  • Ystyriwch wrthdaro posibl, megis gwrthwynebiad i gorfforaethau, cystadleuaeth am adnoddau technolegol, neu hyd yn oed ymwrthedd i dechnolegau newydd.
 6. Cyfyng-gyngor Moesegol. Genre Cyberpunk

  • Codwch gwestiynau moesegol ynghylch y defnydd o dechnoleg a gweld sut mae'ch cymeriadau'n gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anodd.
  • Ystyriwch pa aberthau y maent yn fodlon eu gwneud i gyflawni eu nodau.
 7. Personoliaethau Dynamig:

  • Rhowch gyfle i'ch cymeriadau esblygu a newid yn ystod y stori.
  • Ystyried sut y gall technoleg ddylanwadu ar eu personoliaethau a sut maent yn ymateb i newidiadau yn y byd o'u cwmpas.
 8. Nodweddion unigol:

 9. Ddoe a phresennol. Genre Cyberpunk

  • Ehangwch orffennol y cymeriadau i egluro sut mae wedi llunio eu perthynas â thechnoleg yn y presennol.
  • Archwiliwch pa drawma neu lawenydd y maent wedi'i brofi oherwydd datblygiad technolegol.
 10. Straeon Bywyd:

  • Ysgrifennwch straeon byrion am fywydau beunyddiol eich cymeriadau, gan ddangos sut maen nhw'n rhyngweithio â thechnoleg mewn gwahanol senarios.

3 Step: Adeiladu Bydoedd Unigryw:

Wrth adeiladu bydoedd cyberpunk unigryw, mae'n bwysig ystyried effaith technoleg ar bensaernïaeth, cymdeithas a'r awyrgylch cyffredinol. Dyma ychydig camau i greu bydoedd unigryw:

 1. Megaddinasoedd a Dinasoedd:
  • Darganfyddwch strwythur a dyluniad megaddinasoedd eich byd. Ystyriwch adeiladu fertigol, skyscrapers, dinasoedd arnofiol neu gymunedau tanddaearol.
  • Archwiliwch sut mae technoleg yn effeithio ar seilwaith trefol fel technolegau trafnidiaeth, ynni a rhwydweithio.
 2. Isadeiledd technolegol:
  • Disgrifio systemau technolegol uwch megis cerbydau cyflym, rhwydweithiau cyfathrebu, a thechnolegau synhwyrydd.
  • Integreiddiwch y technolegau hyn i fywydau beunyddiol y cymeriadau.
 3. Parthau Seibernetig:
  • Creu meysydd arbennig lle gall pobl dderbyn gwelliannau seibernetig neu ryngweithio â rhith-realiti.
  • Ystyriwch effeithiau'r parthau hyn ar iechyd ac ymddygiad cymeriadau.
 4. Ôl-ddyfodolaeth ac Estheteg:
  • Penderfynwch a oes gan eich byd elfennau retrofuturistic wedi'u hysbrydoli gan arddull yr 80au, neu a yw'n well gennych edrychiad mwy modern.
  • Cynnal arddull gyson mewn pensaernïaeth, dillad a dyluniad cyffredinol.
 5. Canlyniadau Amgylcheddol:
  • Ystyriwch effaith amgylcheddol technoleg. Pa dechnolegau a ddefnyddiwyd i ddatrys problemau amgylcheddol, ac sydd, i'r gwrthwyneb, wedi arwain at broblemau newydd?
  • Archwiliwch y frwydr am adnoddau a phroblemau llygredd.
 6. Corfforaethau Byd-eang:
  • Ewch i mewn i gorfforaethau mawr sy'n rheoli agweddau allweddol ar fywyd yn eich byd. Ystyriwch eu heffaith ar wleidyddiaeth, economeg a diwylliant.
  • Darlunio gwrthdaro rhwng corfforaethau ac effaith eu penderfyniadau ar fywydau pobl gyffredin.
 7. Haenau Cymdeithasol:
  • Datblygu haenau cymdeithasol mewn cymdeithas yn seiliedig ar fynediad i dechnoleg. Pa freintiau sydd gan y cyfoethog a’r pwerus, a pha heriau y mae rhannau llai o gymdeithas yn eu hwynebu?
  • Ystyried anghydraddoldebau o ran mynediad at addysg, gofal iechyd a thechnoleg.
 8. Lleoliadau Penodol:
  • Disgrifiwch leoliadau unigryw fel labordai gwyddoniaeth, clybiau tanddaearol, ghettos technoleg, a chanolfannau ymchwil.
  • Datblygu straeon a nodweddion diwylliannol pob lleoliad.

Cam 4: Archwilio Testunau Anghydraddoldeb. Genre Cyberpunk

 • Cyflwynwch broblemau cymdeithasol ac economaidd yn eich byd, megis anghydraddoldeb, llygredd a chystadleuaeth am adnoddau.
 • Dangos effaith cynnydd technolegol ar strwythur cymdeithasol.

5 Step: Disgrifiwch Seiberdroseddu:

 • Ystyriwch seiberddiogelwch a seiberdroseddu.
 • Darluniwch ymosodiadau haciwr, torri i mewn a'r frwydr i reoli gwybodaeth.

Cam 6: Ymchwilio i Ddilemâu Moesol. Genre Cyberpunk

 • Ystyried materion moesegol yn ymwneud â gwelliannau technolegol a deallusrwydd artiffisial.
 • Gall gwrthdaro rhwng dyn a pheiriant, neu rhwng gwahanol grwpiau o bobl, fod yn elfen allweddol o'r plot.

Cam 7: Ffocws ar Gorfforaethau Byd-eang:

 • Ystyriwch ddylanwad corfforaethau mawr ar wleidyddiaeth, economeg a chymdeithas.
 • Darluniwch eu brwydr am bŵer a rheolaeth.

8 Step: Chwarae gydag Estheteg. Genre Cyberpunk

 • Rhowch sylw i arddull ac estheteg sy'n cynnwys elfennau o retrofuturism ac arddull techno.
 • Darganfyddwch nodweddion arddull weledol eich byd.

9 Step: Rhowch sylw i jargon:

Bydd creu lingo unigryw ar gyfer eich byd seiberpunk yn helpu i ychwanegu dilysrwydd a dyfnder i'ch cymeriadau a'ch plot. Dyma ychydig o gamau i greu jargon:

 1. Dysgu Jargon Presennol:

  • Porwch trwy weithiau cyberpunk i ddysgu'r jargon presennol a gweld pa dermau ac ymadroddion maen nhw'n eu defnyddio.
  • Ceisiwch amlygu'r geiriau allweddol sy'n gwneud eu jargon yn unigryw.
 2. Termau Technolegol. Genre Cyberpunk

  • Rhowch dermau penodol yn ymwneud â thechnolegau eich byd. Gallai'r rhain fod yn eiriau sy'n disgrifio gwelliannau seibernetig, rhith-realiti, deallusrwydd artiffisial, ac ati.
  • Archwiliwch sut mae'r technolegau hyn yn rhyngweithio â bywyd bob dydd a pha dermau y gallai'r cymeriadau eu defnyddio.
 3. Slang a Byrfoddau:

  • Datblygwch ymadroddion slang a thalfyriadau y gellid eu defnyddio yn araith llafar eich cymeriadau.
  • Sylwch y gall jargon cyberpunk fod yn fyr ac yn gyflym, gan adlewyrchu cyflymder cyflym y byd technolegol.
 4. Cymryd ystyriaethau diwylliannol i ystyriaeth. Genre Cyberpunk

  • Ystyriwch agweddau diwylliannol a chymdeithasol eich byd wrth greu jargon. Er enghraifft, gall gweithwyr corfforaethol ddefnyddio jargon gwahanol o gymharu â hacwyr stryd.
  • Ystyriwch pa grwpiau mewn cymdeithas sy'n ffurfio eu hiaith unigryw eu hunain.
 5. Dynwared Cynnydd Technolegol:

  • Defnyddiwch dermau sy'n adlewyrchu cynnydd technolegol a datblygiadau arloesol yn eich byd. Er enghraifft, gallwch greu geiriau i ddisgrifio gwelliannau blaengar, teclynnau newydd, neu ddyfeisiadau technolegol.
  • Arbrofwch â chreu geiriau newydd gan ddefnyddio ôl-ddodiaid, rhagddodiaid, neu newid gwreiddiau.
 6. Jargon o Grwpiau Amrywiol. Genre Cyberpunk

  • Sylwch y gall gwahanol grwpiau o nodau ddefnyddio jargon gwahanol yn dibynnu ar eu cymdeithasol statws, proffesiwn neu ddiddordebau.
  • Lluniwch ymadroddion a allai fod yn benodol i hacwyr, gweithwyr corfforaethol, diffoddwyr stryd, ac ati.
 7. Termau Tarddiad Artiffisial:

  • Creu termau sy'n edrych neu'n swnio fel y gallent gael eu creu'n artiffisial yn eich byd technolegol.
  • Defnyddiwch chwarae geiriau, pytiau, a chyfuniadau llythrennau anarferol.

Cam 10: Creu Straeon gyda Tensiwn. Genre Cyberpunk

Mae creu straeon gydag amheuaeth yn y genre cyberpunk yn helpu i gadw sylw darllenwyr ac yn creu senarios cyffrous. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer datblygu straeon dwys:

 1. Posau Technolegol:

  • Cyflwyno dirgelion technolegol sydd angen eu datrys. Gallai hyn fod yn gynllwynion haciwr, hacio, ymosodiadau seiber neu chwiliadau am dechnolegau coll.
  • Creu systemau diogelwch cymhleth a dirgelion diddorol fel bod y darllenydd yn teimlo tensiwn yr anhysbys.
 2. Gwrthdaro â Chorfforaethau / Genre Cyberpunk

  • Datblygu gwrthdaro rhwng gwahanol gorfforaethau sy'n cystadlu am bŵer a rheolaeth.
  • Gall cymeriadau ddod yn wystlon mewn brwydr dros adnoddau technolegol, gan greu tensiwn a pherygl.
 3. Gwrthdaro Personol:

  • Dyfnhau'r berthynas bersonol rhwng cymeriadau trwy greu gwrthdaro ac eiliadau anodd.
  • Ddatod cyfrinachau o orffennol y cymeriadau sy'n dylanwadu ar eu presennol ac yn creu tensiwn.
 4. Ras gyda Marwolaeth. Genre Cyberpunk

  • Rhowch linell stori lle mae'n rhaid i gymeriadau rasio yn erbyn amser i atal trychineb neu ddatgelu cynllwyn.
  • Gosodwch y stori i sefyllfa o argyfwng er mwyn cynnal tensiwn drwy gydol y stori.
 5. Bwystfilod Technolegol:

  • Creu creaduriaid technolegol bygythiol neu ddeallusrwydd artiffisial sy'n rhoi'r cymeriadau mewn brwydr i oroesi.
  • Ystyriwch y canlyniadau posibl i gymdeithas os aiff y technolegau hyn allan o reolaeth.
 6. Iachawdwriaeth neu Farwolaeth. Genre Cyberpunk

  • Gwthiwch gymeriadau i gyfyng-gyngor moesol lle mae’r dewis rhwng achub llawer a lladd ambell un yn dod yn benderfyniad anodd.
  • Creu sefyllfaoedd lle mae canlyniadau i bob penderfyniad a lle mae'r gost yn uchel.
 7. Hela a Dianc:

  • Rhowch gymeriadau mewn sefyllfaoedd o hela a dianc rhag erlidwyr, boed yn hurfilwyr corfforaethol, heddlu, neu fygythiadau technolegol.
  • Cynnal tensiwn cyson wrth i'r arwyr geisio dianc rhag perygl.
 8. Hunaniaeth Gudd. Genre Cyberpunk

  • Datblygwch linell stori yn ymwneud â hunaniaeth gudd y cymeriadau a'r cyfrinachau y maent am eu cadw.
  • Datgelwch fanylion eu gorffennol wrth i’r stori fynd rhagddi i gadw diddordeb y darllenydd.
 9. Anghydfodau am Bwer:

  • Cyflwyno elfennau o gynllwyn gwleidyddol a brwydrau pŵer i mewn i gymdeithas dechnolegol.
  • Gall cymeriadau wynebu llwgrwobrwyo, cynllwyn, a brad wrth iddynt frwydro am reoli adnoddau technolegol.
 10. Pwerau Goruwchnaturiol. Genre Cyberpunk

  • Ychwanegwch elfennau goruwchnaturiol neu ffantasi trwy greu sefydliadau neu ffenomenau cyfrinachol a allai fygwth y byd i gyd.
  • Ystyriwch y defnydd o dechnoleg yng nghyd-destun ffenomenau goruwchnaturiol, gan greu cyfuniadau unigryw.

Bydd cyfuno’r elfennau hyn yn eich helpu i greu stori cyberpunk gyda thensiwn a phlot cymhellol.

Genre Cyberpunk: Crynodeb

A dyma hi, gyd-awduron!

Fe wnaethon ni deithio trwy fyd cyberpunk fel is-genre o ffuglen wyddonol. Gyda chyfuniad o dechnoleg uchel, dylanwad ar fywyd dynol a dyfodol dystopaidd, mae llawer i'w archwilio yn y genre hwn.

Mae’r genre hwn sy’n seiliedig ar ddinaslun yn cymylu’r ffiniau rhwng bywyd corfforol a rhith-realiti ac yn codi cwestiynau difrifol am foeseg, preifatrwydd, rheolaeth a goruchafiaeth gorfforaethol.

Wrth weithio gyda'r arddull ysgrifennu neon hwn, mae'n bwysig deall sut mae technoleg yn datblygu pobl a beth allai'r goblygiadau fod yn y dyfodol i ddod â'ch stori yn fyw.

Dyluniad cyberpunk. Popeth yr oeddech chi erioed eisiau ei wybod am y dyluniad hwn

Beth mae sgriptiwr yn ei wneud?

Beth yw dylunio cynnwys?

Teipograffeg АЗБУКА