Nid yw uno a chaffael yn ddim mwy na strategaethau ailstrwythuro corfforaethol a ddefnyddir i uno neu gaffael dau gwmni neu fwy. Maent yn cael eu hystyried yn ffurf ar ehangu allanol lle gall busnesau, drwy uno corfforaethol, dyfu dros nos.

Yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir y ddau derm yn gyfnewidiol, ond nid yw hyn yn wir. Mae uno yn llythrennol yn golygu uno neu uno ac ar y llaw arall mae caffael yn golygu caffael, uno neu greu un a gwelir bod y ddau ddiffiniad yn hollol groes i'w gilydd.

Beth yw uno?

Diffinnir uno fel cydgysylltiad dwy fenter neu fwy i ffurfio cwmni neu fenter newydd ag enw newydd. Mae nifer o gwmnïau o faint tebyg yn uno i gyfuno gweithrediadau yn un busnes, y mae eu rheolaeth perchnogaeth ac elw yn cael eu rhannu ymhlith yr holl gwmnïau sy'n ymwneud â'r uno. Gelwir hyn hefyd yn undeb.

Yr enghraifft orau o uno yw'r cyfuniad o Glaxo a SmithKline i ffurfio GlaxoSmithKline. Y rheswm cyffredinol dros uno yw fel y gall cwmnïau gyfuno eu cryfderau, gwendidau, ac adnoddau i ddileu rhwystrau masnach, lleihau cystadleuaeth, ac ennill synergeddau. Mae cyfranddalwyr cwmnïau bwyd yn cael eu trosi'n gyfranddalwyr y cwmni newydd. Mae sawl math o gyfuniadau, sef:

Uniad llorweddol lle mae cwmnïau o gryfder cyfartal neu ddiwydiannau tebyg yn cyfuno i ffurfio cwmni.

Uniad fertigol, lle mae cwmnïau o wahanol gyfeiriadau yn uno ac yn ffurfio cwmni.

Uniad sengl lle mae cwmnïau sy'n perthyn i'r un diwydiant ond nad ydynt yn cynnig cynhyrchion tebyg yn cyfuno i ffurfio cwmni.

Gelwir cydsoddiad gwrthdro hefyd yn gaffaeliad, lle mae cwmni cyhoeddus yn cael ei gaffael gan gwmni preifat fel y gall y cwmni preifat osgoi'r broses hynod gymhleth ac yna mynd yn gyhoeddus.

Mae uno conglomerate yn gyfuniad o ddau endid neu fwy sy'n ymwneud â gweithgareddau busnes cwbl anghysylltiedig.

Beth yw caffaeliad?

Pan fydd busnes yn cael ei gaffael gan fenter, fe'i gelwir yn gaffaeliad. Gwneir hyn drwy brynu asedau'r cwmni neu drwy brynu 51% o gyfranddaliadau'r cwmni. gelwir y cwmni sy'n prynu yn gwmni caffael, a gelwir y cwmni arall a brynir yn gwmni targed.

Y sylw cyffredinol yw bod y cwmni caffael yn fwy pwerus gyda safbwyntiau strwythur maint a gweithrediadau sy'n well na chwmni gwannach neu a elwir hefyd yn gwmni targed. Pan fydd cwmnïau eisiau twf ar unwaith, defnyddiwch strategaeth gaffael. hwn mae'r strategaeth yn addo twf ar unwaith ynghyd â chystadleurwydd mewn cyfnod byr o amser trwy ehangu maes proffidioldeb gweithrediadau yn ogystal â chyfran o'r farchnad. Mae gan gaffaeliadau hygrededd negyddol yn y farchnad, sy'n golygu bod yn well gan bobl beidio â galw'r broses yn gaffaeliad, ond yn hytrach ei galw'n uno, er ei bod yn amlwg nad yw.

Yn gyffredinol, rhennir caffaeliadau yn dri math:

Mae cymryd drosodd gelyniaethus hefyd yn cael ei alw'n feddiant gelyniaethus, a'r cwmni caffael yw'r cwmni targed, gan fynd yn uniongyrchol at gyfranddalwyr y cwmni sy'n cystadlu i ddisodli neu ddileu rheolaeth.

Mae caffaeliad cyfeillgar yn gynnig lle mae rheolwyr y cwmni targed a bwrdd cyfarwyddwyr yn cytuno ar y cyd i gael ei gaffael gan gwmni arall, yn amodol ar gymeradwyaeth cyfranddalwyr.

Mae pryniant yn golygu caffael Asedion cwmni o holl gyfranddaliadau'r cwmni yn uniongyrchol.

Rhesymau dros uno neu gaffael:

  1. Angen dyrchafiad effeithlonrwydd gwerthu
  2. Cymhellion treth
  3. Gwella perfformiad cwmni neu gynyddu twf.
  4. Arallgyfeirio'r cwmni i farchnadoedd newydd.
  5. Synergedd ariannol i leihau costau drwy gyfuno adnoddau.

Gall fod gan gwmnïau un neu fwy o'r rhesymau hyn dros fynd ar drywydd uno neu gaffael.

Gwahaniaeth rhwng uno a chaffael

CYFUNO CAFFAEL
Dau gwmni neu fwy yn torri i fyny i ffurfio cwmni newydd. Nid yw cwmnïau sy'n cymryd rhan yn colli eu bodolaeth yn ystod y broses gaffael.
Mae'n strategaeth gorfforaethol lle mae dau gwmni neu fwy yn uno i greu busnes neu fenter newydd. Mae hon hefyd yn strategaeth gorfforaethol, ond fe'i defnyddir pan fydd un cwmni'n bwriadu caffael cwmni neu gwmnïau eraill.
Yn fwyaf aml, mae dau neu fwy o gwmnïau o'r un maint yn dod at ei gilydd i uno. Mewn caffaeliad, mae cwmni mwy yn prynu neu'n caffael un llai.
Digwyddodd yr uno yn wirfoddol. Gall y caffaeliad fod yn wirfoddol neu beidio.
Y nifer lleiaf o gwmnïau sy'n cymryd rhan yn yr uno yw tri. Os bydd Caffaeliad, y nifer lleiaf o gwmnïau sy'n cymryd rhan yw 2.
Mae mwy o ffurfioldebau cyfreithiol yn ystod uno. O'i gymharu â chyfuniad, mae caffaeliad yn gofyn am lai o ffurfioldebau cyfreithiol.
Rhoddir enw newydd yn aml i'r cwmni cyfun sy'n deillio o hynny. Os caiff ei brynu, ni fydd enw newydd. Gelwir y cwmni sy'n cael ei gaffael yn gwmni caffael.
Gan fod y cwmnïau sy'n uno ar yr un raddfa bron, mae'r gwahaniaeth mewn pŵer yn ddibwys. Gan fod y cwmnïau sy'n uno bron yr un raddfa, mae'r gwahaniaeth mewn pŵer yn ddibwys. Mewn Caffaeliad, mae'r cwmni caffael yn fwy a gall bennu telerau.
Cyhoeddir cyfranddaliadau newydd o ganlyniad i'r uno. Ni chyhoeddir unrhyw gyfranddaliadau newydd o ganlyniad i'r caffaeliad.

 

Casgliad

Y dyddiau hyn, mae nifer yr uno wedi gostwng, ond mae caffaeliadau yn dod yn boblogaidd iawn oherwydd mwy o gystadleuaeth. Er bod uno yn cael ei ystyried yn gydweithrediad ar y cyd, mae cymryd drosodd yn cael ei weld fel trosfeddiannu cwmnïau ceir gan rai cryfach.

Mae gan y ddau achos eu hunain Manteision ac anfanteision: rhaid i gwmnïau feddu ar ddealltwriaeth dda o'r gwahaniaethau rhwng uno a chaffael er mwyn gwneud penderfyniad. Ystyrir bod uno a chaffael yn hysbys strategaethau marchnatacaniatáu i gyflawni newidiadau mawr yn y cwmni.

Llif arian - diffiniad, mathau a strwythur

Asedau a Rhwymedigaethau. Cymhariaeth.

Teipograffeg АЗБУКА