Mae swigen economaidd yn sefyllfa ariannol lle mae pris cynnyrch yn sylweddol uwch na'i wir werth. Mae hyn yn digwydd pan fydd prisiau'n uwch na gwerth cynhenid ​​ased. Mae swigod yma hefyd yn golygu swigen ariannol, swigen hapfasnachol neu fania hapfasnachol. Mae'r swigod hyn fel arfer yn deillio o ragfynegiadau tebygolrwydd isel a rhy optimistaidd ar gyfer y dyfodol.

Swigen economaidd yw pan fydd pris rhywbeth yn sylweddol uwch na hynny cost gwirioneddol. Mae swigod yn aml yn cael eu priodoli i newid yn ymddygiad buddsoddwyr, er nad yw union achos y newid hwn yn hysbys. Pan fo swigen yn y farchnad stoc neu'r economi, mae adnoddau'n symud i sectorau twf uchel. Pan fydd swigen yn byrstio, caiff adnoddau eu hailddyrannu, gan achosi i brisiau ostwng.

Beth yw swigen economaidd?

Diffiniad: Diffinnir swigen economaidd fel sefyllfa mewn cyd-destun economaidd lle mae prisiau unrhyw ased ariannol, stoc unigol, neu hyd yn oed marchnad gyfan, sector, neu ddosbarth o asedau yn sylweddol uwch na'i werth sylfaenol. Fe'u gelwir hefyd yn swigod ariannol neu'n swigod asedau ac yn gyffredinol maent yn cynnwys pedwar prif gategori fel swigod marchnad stoc, swigod credyd, swigod marchnad a swigod nwyddau.

Rydym i gyd yn sylwi bod tueddiadau economaidd ledled y byd yn ddeinamig ac yn newid yn rheolaidd yn dibynnu ar newidynnau gwleidyddol, daearyddol, ariannol ac economaidd-gymdeithasol. Mae'r digwyddiadau hyn yn aml yn arwain at swigod economaidd. Mae swigen economaidd yn digwydd pan fydd gwarantau ac asedau'n cael eu cyfnewid am brisiau llawer uwch na'u cost wreiddiol.

Mae'r term "swigen" yn cyfeirio at gynnydd cyflym yng ngwerth y farchnad, a ddilynir fel arfer gan ostyngiad yr un mor gyflym mewn gwerth - ffenomen a elwir yn "fyrstio swigen." Er y gellir canfod rhai swigod wrth iddynt ddigwydd neu hyd yn oed eu rhagweld ymlaen llaw, fe'u darganfyddir yn aml ar ôl y ffaith. Gall swigod economaidd gael canlyniadau difrifol i'r economi gyfan. Yn yr achosion mwyaf difrifol, gallant achosi dirwasgiad.

Swigen economaidd

Camau. Swigen economaidd

Mae'r economegydd Hyman P. Minsky yn enwog am esbonio datblygiad ansefydlogrwydd ariannol a'i berthynas â'r economi. Yn Stabilizing Unstable Economies (1986), disgrifiodd bum cam cylch credyd nodweddiadol. Gadewch i ni edrych ar y camau hyn yma ac yn awr -

1. dadleoli

Mae'r cam hwn yn digwydd pan fydd buddsoddwyr yn dod yn ymwybodol o batrwm newydd, megis cynnyrch neu dechnoleg newydd neu gyfraddau llog hanesyddol isel. Gallai fod yn unrhyw beth sy'n dal eu sylw.

2. Ffyniant. Swigen economaidd

Mae prisiau'n dechrau codi. Yna, pan fydd buddsoddwyr eraill yn dod i mewn i'r farchnad, maent yn dod yn fwy deniadol fyth. Mae hyn yn gosod y lleoliad ar gyfer y ffrwydrad. Mae yna deimlad cyffredinol o ddiffyg gweithredu, gan annog hyd yn oed mwy o bobl i brynu asedau.

3. Ewfforia

Pan fydd fflachiadau brwdfrydedd a phrisiau asedau'n codi, gellir dweud bod pwyll buddsoddwyr yn cael ei daflu allan yn y bôn.

4. Gwneud elw. Swigen economaidd

Mae'n anodd rhagweld pryd y bydd y swigen yn byrstio; unwaith y bydd yn byrstio, ni fydd yn ehangu mwyach. Ar y llaw arall, bydd unrhyw un sy'n gallu gweld yr arwyddion rhybudd cynnar yn elwa trwy werthu eu safleoedd.

5. Panig

Mae gwerthoedd asedau yn cael eu taflu oddi ar y cwrs ac yn disgyn (weithiau mor gyflym ag y maent yn codi). Mae buddsoddwyr am gael gwared arnynt ar unrhyw gost. Mae prisiau asedau'n disgyn oherwydd bod y cyflenwad yn fwy na'r galw.

Achosion. Swigen economaidd

Nid yw swigod economaidd yn digwydd am unrhyw reswm penodol. Mae gan economegwyr ac arbenigwyr farn wahanol ar y mater hwn. Fodd bynnag, gall yr amodau canlynol arwain at adeiladu swigod economaidd:

 1. Pan fo economi mewn cyfnod o dwf, mae diwydiannau a busnesau yn ffynnu ac yn ehangu. Mae hyn, yn ei dro, yn arwain at gyflogau uwch i weithwyr. Mae hyn yn cynyddu incwm gwario aelwydydd. Mae pobl yn dechrau buddsoddi mewn amrywiaeth o asedau. O ganlyniad, mae gwerth amrywiol asedau yn codi, gan arwain at swigen.
 2. Wrth i'r economi dyfu, felly hefyd faint o asedau hylifol. Mae buddsoddwyr yn benthyca arian i fuddsoddi yn yr asedau hyn pan fydd cyfraddau benthyca yn gostwng. O ganlyniad, mae'r galw am yr asedau hyn yn cynyddu. O ganlyniad, mae prisiau'r asedau hyn yn dechrau codi'n sydyn.

Mathau o swigod economaidd

Efallai y bydd sawl swigen asedau yn y farchnad. Fodd bynnag, yn gyffredinol gellir eu rhannu'n bedwar grŵp:

1. Swigod yn y farchnad stoc

Mae swigen marchnad stoc yn ffurfio pan fydd prisiau'r farchnad prisiau stoc yn gyflym yn uwch na nhw gwerth sylfaenol. Mae'r mathau hyn o swigod yn cynnwys y farchnad stoc gyfan, yn ogystal â chronfeydd masnachu cyfnewid (ETFs) neu stociau mewn sector marchnad neu faes penodol, megis busnesau Rhyngrwyd, sef prif achos y swigen dot-com ar ddiwedd y 1990au. .

2. Credyd. Swigen economaidd

Nodweddir swigod credyd gan ymchwydd yn y galw am fenthyciadau defnyddwyr, offerynnau dyled fel bondiau a dyledebau, a mathau eraill o gredyd. Er enghraifft, os bydd cyfraddau benthyca yn gostwng neu offerynnau dyled yn darparu cyfraddau llog uwch, gall swigen credyd ffurfio. Mae'r mathau hyn o swigod yn cyfeirio at gynnydd sydyn mewn benthyciadau defnyddwyr neu fusnes, gwahanol fathau o gredyd, offerynnau dyled, ac ati. benthyciadau, ac ati.

3. Swigod Nwyddau

Maent yn ffurfio pan fydd prisiau nwyddau fel olew, aur a metelau a chnydau diwydiannol eraill yn codi'n sydyn. Mae swigod nwyddau yn cynnwys prisiau cynyddol am nwyddau a fasnachir.

4. Mae swigen economaidd yn y farchnad asedau

Mae sectorau eraill o'r economi yn dioddef o swigod y farchnad. Bydd swigen marchnad, er enghraifft, yn digwydd os bydd swigen yn ffurfio yn y diwydiant eiddo tiriog. Mae swigod o'r fath yn cynnwys diwydiannau neu sectorau eraill o'r economi sydd y tu allan i'r farchnad stoc. Un enghraifft allweddol o hyn fyddai eiddo tiriog - enghraifft glasurol. Gall y cynnydd mewn arian traddodiadol fel doler yr UD neu ewro, neu arian cyfred digidol fel Bitcoin neu Litecoin, hefyd ddod o dan y math hwn o swigen.

Effaith y swigen economaidd

Mae effaith swigod economaidd yn cael ei drafod o fewn a rhwng ysgolion economeg; nid ydynt yn cael eu hystyried yn fuddiol yn gyffredinol, ond mae'n ddadleuol pa mor ddinistriol yw eu datblygiad a'u rhwyg. Mae llawer o economegwyr prif ffrwd yn credu na ellir canfod swigod ymlaen llaw, na ellir eu hatal, y gall ymdrechion i “popio” swigen arwain at argyfwng ariannol, ac yn lle hynny dylai awdurdodau aros i swigod fyrstio ar eu pen eu hunain. ymdrin â'r canlyniadau drwy bolisïau ariannol a chyllidol.

Effaith ar gostau. Swigen economaidd

Elfen bwysig arall o swigod economaidd yw eu heffaith ar batrymau gwariant defnyddwyr. Mae cyfranogwyr y farchnad sy’n berchen ar asedau sydd wedi’u gorbrisio yn fwy tebygol o wario mwy oherwydd eu bod yn “teimlo’n” gyfoethog (yr effaith cyfoeth). Pan fydd y swigen yn byrstio yn y pen draw, mae pobl sy'n dal gafael ar yr asedau chwyddedig hyn yn tueddu i deimlo ymdeimlad o gyfoeth sy'n lleihau ac yn tueddu i ffrwyno gwariant dewisol, gan atal datblygiad economaidd.

Enghreifftiau. Swigen economaidd

Dau enghreifftiau hanesyddol poblogaidd swigod economaidd yw swigen dot-com y 1990au a'r swigen tai rhwng 2007 a 2008.
Os ydym gadewch i ni ymchwilio i hanes swigod economaidd, efallai mai'r cyntaf ohonynt yw'r swigen hapfasnachol a gododd yn 1634 a 1637 yn yr Iseldiroedd. Er bod cymaint o hanesyddol enghreifftiau swigod ariannol, mae'r swigen tiwlip hwn o'r Iseldiroedd neu'r mania tiwlip yn cael ei ystyried fel y swigen ariannol fawr gyntaf. Edrychwn ar yr enghreifftiau swigen hyn:

1. gwallgofrwydd Tiwlip. Swigen economaidd

 1. Er ei bod hi'n ymddangos yn ddieithr i feddwl y gallai blodyn ddod ag economi gwlad ar ei liniau, dyna'n union beth ddigwyddodd yn yr Iseldiroedd ar ddechrau'r 1600au. Dechreuodd y fasnach mewn bylbiau tiwlip ar ddamwain.
 2.  Daeth un botanegydd â bylbiau tiwlip o Constantinople a'u plannu at ddibenion gwyddonol. Wedi hynny, cafodd y bylbiau eu dwyn a'u gwerthu gan gymdogion. Fel eitem moethus, dechreuodd pobl gyfoethog gasglu rhai o'r rhywogaethau prinnach. Mae prisiau bylbiau wedi codi wrth i'r galw amdanynt gynyddu. Roedd rhai mathau o diwlipau yn rhy ddrud.

2. swigen dotcom

 1. Diffiniwyd y swigen dot-com gan ymchwydd mewn marchnadoedd stoc, wedi'i ysgogi gan fuddsoddiadau mewn busnesau rhyngrwyd a thechnoleg. Cododd o ganlyniad i fuddsoddiad hapfasnachol a gormodedd o arian cyfalaf menter yn llifo i mewn i fusnesau ifanc.
 2. Yn y 1990au, dechreuodd buddsoddwyr arllwys arian i gwmnïau Rhyngrwyd, gan gredu yn ôl pob tebyg y byddent yn gwneud elw.
 3. Wrth i dechnoleg ddatblygu ac wrth i'r Rhyngrwyd gael ei fasnacheiddio, cyfrannodd cwmnïau Rhyngrwyd ac uwch-dechnoleg newydd at ymchwydd y farchnad stoc ym 1995. Arweiniodd arian rhad a chyfalaf hawdd at y swigen a ddeilliodd o hynny. Prin fod llawer o'r busnesau hyn yn gwneud elw nac yn cynhyrchu unrhyw gynnyrch sylweddol.

3. swigen tai yn UDA. Swigen economaidd

 1. Roedd swigen tai yr Unol Daleithiau yn swigen eiddo tiriog a effeithiodd ar fwy na hanner yr Unol Daleithiau yng nghanol y 2000au.
 2.  Achoswyd hyn yn rhannol gan y swigen dot-com.
 3.  Wrth i farchnadoedd ddechrau gostwng, dechreuodd prisiau eiddo tiriog godi. Ar yr un pryd, dechreuodd yr awydd am berchentyaeth dyfu i gyfrannau brawychus bron. Dechreuodd cyfraddau llog ostwng.
 4. Grym gyrru cysylltiedig oedd polisïau rhyddfrydol benthycwyr, a olygai y gallai bron unrhyw un ddod yn berchennog tŷ.

Adnabod Swigod Asedau

Mae swigod economaidd neu bris asedau yn aml yn cael eu nodweddu gan un neu fwy o'r nodweddion canlynol:

 1. Newidiadau anarferol mewn mesurau unigol neu berthnasoedd rhwng mesurau (fel cymarebau) o gymharu â gwerthoedd hanesyddol. Er enghraifft, yn ystod swigen tai y 2000au, roedd prisiau tai yn eithriadol o uchel o gymharu ag incwm. Yn achos stociau, mae'r gymhareb pris-i-enillion yn mesur prisiau stoc o gymharu ag enillion y cwmni; mae niferoedd uwch yn golygu bod buddsoddwyr yn talu mwy am bob doler o elw.
 2. Defnydd gormodol o ddyled (trosoledd) i brynu asedau, megis prynu stociau ymylol neu eiddo tiriog gyda thaliad isel.
 3. Benthyca a benthyca risg uwch, megis rhoi benthyciadau cleientiaid â statws credyd isel a chyfuniad ohonynt gyda morgeisi cyfradd addasadwy a benthyciadau llog yn unig.
 4. Dylai penderfyniadau benthyca, benthyca a phrynu fod yn seiliedig ar gynnydd mewn prisiau a ragwelir yn y dyfodol yn hytrach nag ar allu’r benthyciwr i ad-dalu’r ddyled. Swigen economaidd
 5. Rhesymoli gwerthoedd asedau trwy esgusodion cynyddol simsan fel “y tro hwn mae’n wahanol” neu “dim ond codi y mae prisiau tai.”
 6. Lefel uchel o hysbysebu neu hysbysebu cynnyrch yn y cyfryngau
 7. Mae cymhellion sy'n symud costau ymddygiad gwael o un actor economaidd i'r llall, megis rhoi morgeisi i bobl â gallu cyfyngedig i dalu oherwydd y gellir gwerthu neu warantu'r morgais, yn symud y canlyniadau o'r cychwynnwr i'r buddsoddwr.
 8. Amgylchedd cyfradd llog isel sy'n annog benthyca a benthyca

Casgliad!

Mae'n amhosibl canfod swigod economaidd mewn amser real. O ganlyniad, fel buddsoddwr, dylech fod yn ofalus wrth fuddsoddi mewn uptrend. Gwiriwch werth cynhenid ​​asedau cyn buddsoddi ynddynt os yw prisiau'n codi. Gwiriwch a yw'r pris a dalwch fesul cyfranddaliad yn rhesymol. Pan fydd pris ased yn fwy na'i werth neu werth cynhenid, mae'n dangos bod swigen wedi digwydd. Gallwch fuddsoddi mewn asedau o'r fath i wneud y mwyaf o'ch elw. Fodd bynnag, unrhyw bryd y ceir rhybudd bod y swigen ar fin cwympo, ceisiwch dalu'r asedau hynny. Swigen economaidd
I benderfynu a yw stoc wedi'i orbrisio neu wedi'i thanbrisio, defnyddiwch fetrigau ariannol megis cymhareb pris-i-ecwiti neu gymhareb pris-i-ecwiti. gwerth Llyfr. Buddsoddwch yn ôl eich goddefgarwch risg. A meddyliwch am eich strategaeth ymadael cyn buddsoddi.