Mae siapiau mewn dyluniad yn elfen bwysig sy'n dylanwadu ar ganfyddiad gweledol a rhyngweithio defnyddwyr â chynnyrch. Gellir defnyddio siapiau i greu cydbwysedd, amlygu elfennau pwysig, a gwella profiad y defnyddiwr.

Maent yn chwarae rhan bwysig mewn dylunio, boed yn ddylunio graffeg, dylunio diwydiannol, dylunio gwe neu ddylunio mewnol. Maent yn dylanwadu ar ganfyddiad ac effaith y prosiect ar wylwyr neu ddefnyddwyr. Wrth ddylunio, mae cydrannau gweledol yn angenrheidiol i sicrhau bod gan y cyhoedd ganfyddiad cywir o'r hyn yr ydym am ei ddangos iddynt. Nid yw pobl fel arfer yn sylweddoli hyn, ond ni Rydym yn ymateb yn wahanol i wrthrychau gweledol, yn dylanwadu hyd yn oed ein hemosiynau ac ymddygiad. Felly, mae'n bwysig gwybod ystyr pob un o'r siapiau a ddefnyddiwn yn ein prosiectau.

Felly, byddwn yn eu lleoli gyda gwybodaeth am yr achos a chwilio am yr effaith a ddymunir. Ar ben hynny, byddwn yn gweld sut y rhain gwerthoedd wedi cael eu defnyddio mewn rhai logos enwog.

Fel yr ydym wedi dweud ar adegau eraill, seicoleg lliw yw un o'r agweddau pwysicaf ac mae cael y palet lliw cywir yn dweud llawer am ystyr ein dyluniadau. Gan ddeall rôl seicoleg lliw a siâp, rydym ni, fel dylunwyr, gallwn reoli ystyr y logo . Mae pob cydran a ddewisir yn ofalus yn helpu pobl i ddarllen ystyr y logo cywir.

Mathau sylfaenol. Siapiau mewn dyluniad

Gallwn grwpio ffurflenni yn dri phrif grŵp:

 • siapiau geometrig yw'r pethau cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am siapiau. Mae cylchoedd, sgwariau, petryalau, hecsagonau... yn cael eu ffurfio mewn patrymau rheolaidd ac maent yn hawdd eu hadnabod. Maent yn rhoi syniad inni o drefn ac effeithlonrwydd.
 • Ffurfiau organig – maent yn afreolaidd gan amlaf gyda siapiau rhydd ac anghymesur. Maen nhw'n rhoi teimlad mwy cysurus i ni oherwydd maen nhw fel arfer yn siapiau rydyn ni'n eu darganfod mewn natur, fel dail, blodau neu greigiau. Er ar hyn o bryd byddem hefyd yn cyflwyno, er enghraifft, siapiau o waith dyn fel inkblots.
 • Siapiau haniaethol – mae’r rhain yn ffurfiau adnabyddadwy, ond nid ydynt yn real. Maent yn tueddu i fod yn fwy arddulliedig neu wedi'u symleiddio o ffurfiau organig. Gallant hefyd gynrychioli syniadau neu deimladau, er enghraifft emoticons.

Sylfaenol-Mathau-Siapiau-geometreg-organeg Ffurfiau mewn dylunio

Ar ôl i ni wneud y sefydliad cyntaf hwn, byddwn yn canolbwyntio ar y gwahanol siapiau geometrig a'r defnydd ohonynt dylunio graffegAc yn arbennig sut y cawsant eu defnyddio i greu logos.

Nid ydym am anghofio bod y logos hyn peidiwch â seilio eu hystyr yn gyfan gwbl ar eu siâp geometrig. Mae'n bwysig defnyddio'r offer cyfansoddi eraill sydd ar gael inni. Yn ddiweddar, rhoesom enghraifft i chi o'r rheol trydyddau a'i defnydd mewn dylunio. Mae'n ddiddorol cadw mewn cof yr holl gyfeiriadau hyn a cyfuno yn effeithiol wrth ddylunio.

Siapiau a'u hystyron

Ar y pwynt hwn byddwn yn rhestru rhai siapiau geometrig sylfaenol , yn ogystal â'r ystyron a'r delweddau y mae pob un yn eu rhoi i ni, yn ogystal ag enghreifftiau o logos adnabyddadwy sy'n gwneud defnydd da o'u hegwyddorion.

Cylchoedd

Cylchoedd yw un o'r siapiau geometrig mwyaf amlbwrpas a ddefnyddir yn gyffredin mewn dylunio. Mae ganddyn nhw ymddangosiad cytûn a chymesur, sy'n eu gwneud yn ddeniadol ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. Dyma ychydig o ffyrdd y gellir defnyddio cylchoedd wrth ddylunio:

1. Ffurflenni mewn dylunio. Logos a Brandio:

 • Gellir defnyddio cylchoedd mewn logos i greu symbolau syml a chofiadwy. Maent yn darparu siâp sefydlog a chytbwys, a all fod yn arbennig o effeithiol ar gyfer brandiau.

2. Rhyngwynebau a Dylunio Gwe:

 • Defnyddir cylchoedd yn eang yn dylunio rhyngwyneb gwefan a chymwysiadau symudol. Gellir eu defnyddio i greu botymau crwn, dangosyddion, eiconau proffil ac elfennau eraill.

3. Eiconau:

 • Defnyddir cylchoedd yn aml i greu eiconau oherwydd eu symlrwydd a rhwyddineb canfyddiad. Gall eiconau cylch fod yn glir ac yn hawdd eu hadnabod.

4. Ffurflenni mewn dylunio. Elfennau Cefndir:

 • Gellir defnyddio cylchoedd fel elfennau cefndir, gan ychwanegu diddordeb at y dyluniad. Er enghraifft, gellir eu cyfuno'n batrymau haniaethol neu eu defnyddio fel elfennau addurnol.

5. Dangosyddion Cynnydd:

 • Defnyddir cylchoedd yn effeithiol mewn dangosyddion cynnydd, lle gallant ddangos canran cwblhau neu wybodaeth statws arall.

6. Ffurflenni mewn dylunio. Lluniau a Lluniau:

 • В dylunio graffeg a chelf, gellir defnyddio cylchoedd fel prif elfennau neu fel fframiau i fframio cynnwys.

7. Dylunio Technoleg:

 • Wrth ddylunio cynhyrchion technegol a rhyngwynebau, gall cylchoedd fod yn gysylltiedig ag elfennau o dechnoleg megis botymau, synwyryddion, ac arddangosfeydd.

8.Shapes mewn dylunio. Effeithiau Addurnol:

 • Gall llawer o gylchoedd wedi'u cyfuno'n batrymau greu effeithiau addurniadol, gan ychwanegu symudiad a diddordeb at y dyluniad.

9. Elfennau Teils a Theils:

 • Gellir defnyddio cylchoedd i greu teils a theils unigryw mewn dylunio gwe a phrosiectau graffeg.

Defnyddio cylchoedd i mewn dylunio yn rhoi dylunwyr gyda cyffredinol ac elfen sy'n bleserus yn esthetig y gellir ei haddasu i weddu i wahanol ddibenion ac arddulliau.

logo-Cylchoedd Siapiau mewn dyluniad

Sgwariau/petryalau

Mae sgwariau yn rhoi syniad i ni o sefydlogrwydd. Ni ellir ei symud yn hawdd. Yn ogystal, maent dibynadwy a diogel, er os cânt eu defnyddio'n anghywir gallant roi delwedd ddiflas. Am y rheswm hwn, maent yn aml yn cael eu llenwi â lliw neu gyfuniad o liwiau neu elfennau eraill megis llythyrau neu destunau.

logo petryal

Trionglau

Os ydych chi'n gweithio gyda thrionglau, agwedd bwysig iawn yw penderfynu i ba gyfeiriad y byddwch chi'n eu pwyntio. Mae trionglau, fel saethau, yn dweud wrthym pethau gwahanol yn dibynnu ar ble maen nhw'n pwyntio. Er enghraifft, mae'r un iawn yn golygu cynnydd, ac mae'r un chwith yn golygu dychwelyd i'r gorffennol. Er, rhaid inni hefyd ystyried pa fath o gyhoedd yr ydym am fynd i'r afael ag ef, gan fod y cyfeiriadau hyn mor bwysig yng ngwledydd y Gorllewin. Dyma pam y dylech chi feddwl yn ôl y wlad wrth ddylunio.

triongl logo Siapiau mewn dyluniad

Pentagonau/Hecsagonau/Octagonau

Mae pentagonau, hecsagonau ac octagonau, yn ogystal â pholygonau eraill, yn siapiau geometrig y gellir eu defnyddio mewn dylunio i greu amrywiaeth o effeithiau ac arddulliau. Dyma ychydig o ffyrdd y gellir ymgorffori'r polygonau hyn mewn dyluniad:

1. Dylunio Graffig a Darluniau:

 • Pentagonau, Hecsagonau, Octagonau:
  • Gellir defnyddio'r polygonau hyn fel siapiau sylfaenol mewn cyfansoddiadau graffig, logos, posteri a darluniau.

2. Ffurflenni mewn dylunio. Fframiau a Ffiniau:

 • Hecsagonau, Octagonau:
  • Gall defnyddio polygonau i greu borderi a fframiau ychwanegu golwg ddiddorol at luniau, delweddau a chynnwys testun.

3. Elfennau Cefndir:

 • Octagonau:
  • Gall polygonau fod yn sylfaen ar gyfer elfennau cefndir, gan ychwanegu dyfnder a gwead i ddyluniad.

4. Ffurflenni mewn dylunio. Rhyngwynebau a Dylunio Gwe:

 • Pentagonau, Hecsagonau:
  • Gellir defnyddio polygonau mewn rhyngwynebau gwefannau ac ap symudol i greu botymau, eiconau a rhanwyr unigryw.

5. Teilsio a Phatrymau:

6. Ffurflenni mewn dylunio. Effeithiau 3D a Dyfnder Geometrig:

 • Pentagonau, Hecsagonau, Octagonau:
  • Gellir defnyddio polygonau i greu effeithiau tri dimensiwn a dyfnder geometrig, yn enwedig o'u cyfuno'n gyfansoddiadau cymhleth.

7. Logos a Brandio:

 • Octagonau:
  • Defnyddio polygonau i mewn siâp logo neu gall symbol roi golwg unigryw a chofiadwy i frand.

8. Ffurflenni mewn dylunio. Elfennau Addurnol:

 • Pentagonau, Hecsagonau, Octagonau:
  • Gall polygonau wasanaethu fel elfennau addurnol mewn dylunio, e.e. tai argraffu, patrymau cefndir ac addurniadau.

9. Eiconau a Phatrymau ar gyfer UI/UX:

 • Pentagonau, Hecsagonau:
  • Mewn cymwysiadau symudol a rhyngwynebau gwefannau, gellir defnyddio polygonau i greu eiconau a phatrymau unigryw.

Mae'r siapiau polygon hyn yn darparu amrywiaeth o offer i ddylunwyr ar gyfer mynegiant creadigol a chyflawni effeithiau gweledol gwahanol. Mae'r cyd-destun a'r bwriad dylunio yn pennu sut y bydd y polygonau hyn yn cael eu defnyddio mewn prosiect penodol.

logo hecsagon

Troellau

Mae troellau yn fformat pwerus iawn pan fyddwn yn eu defnyddio ar gyfer dylunio. A dyna pam mae'n rhaid i ni fod yn ofalus pan fyddwn yn eu dewis. Maent yn creu edrychiad cymhleth, felly maent yn tueddu i fod yn drawiadol pan fydd gweddill y cyfansoddiad yn creu golwg fwy tawel. Ond os ydym yn eu defnyddio yn unigol, hyn ffurf bwerus iawn gyda deinamigrwydd a dwyster mawr.

logo troellog Siapiau mewn dyluniad

Siapiau crwm mewn dyluniad

Mae siapiau crwm mewn dyluniad yn ychwanegu naws organig, hyblygrwydd ac yn aml yn ychwanegu ychydig o feddalwch a cheinder i'r dyluniad. Gall defnyddio siapiau crwm fod yn ffordd effeithiol o greu llif, ychwanegu symudiad, neu feddalu ymddangosiad cyffredinol dyluniad. Dyma ychydig o ffyrdd y gellir defnyddio siapiau crwm wrth ddylunio:

 1. Cromliniau Organig:

  • Gellir defnyddio cromliniau crwm i greu siapiau organig sy'n atgoffa rhywun o elfennau naturiol megis tonnau, llinellau planhigion neu siapiau crwm haniaethol. Gall hyn roi naturioldeb a harmoni i'r dyluniad.
 2. Ffurflenni mewn dylunio. Llinellau a llwybrau crwm:

  • Gall llinellau crwm bwysleisio symudiad a chyfeiriad. Defnyddir siapiau o’r fath yn aml i greu cyfansoddiadau deinamig, e.e. dylunio logo, posteri neu graffeg lle mae angen pwysleisio llif ac egni.
 3. Corneli Crwn:

  • Gall corneli crwn ar siapiau hirsgwar roi teimlad mwy cyfeillgar a modern i ddyluniad. Fe'u defnyddir yn eang mewn rhyngwynebau gwefannau ac ap symudol i greu ymddangosiad meddalach.
 4. Ffurflenni mewn dylunio. Cysgodion crwm:

  • Gall cysgodion sy'n creu effeithiau crwm ychwanegu dimensiwn a dyfnder. Gellir cymhwyso hyn i elfennau rhyngwyneb, ffotograffau neu ddarluniau i greu effaith weledol.
 5. Siapiau Troellog a Chylchol:

  • Gall siapiau troellog roi argraff o symudiad, cylchrededd neu egni. Fe'u defnyddir yn aml mewn dylunio graffeg a chelf i ddenu sylw a chreu cyfansoddiadau unigryw.
 6. Ffurflenni mewn dylunio. Elfennau Cromliniol Haniaethol:

  • Gellir defnyddio siapiau crwm haniaethol i greu cyfansoddiadau unigryw a chymhleth. Gall yr elfennau hyn ddod â gwreiddioldeb a chreadigrwydd i ddyluniad.
 7. Siapiau Troellog a Gwastad:

  • Gall siapiau gyda llinellau troellog a llyfn ychwanegu gosgeiddrwydd a cheinder i ddyluniad. Gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth o gyd-destunau, o elfennau addurnol i effeithiau gweledol.

Mae defnyddio siapiau crwm yn gofyn am ddull cytbwys i sicrhau eu bod yn gweithio gyda'r nodau strwythur a dylunio cyffredinol. Gall y siapiau hyn fod yn arfau effeithiol ar gyfer ychwanegu cymeriad at ddyluniad ac amlygu ei unigrywiaeth.

logo-siapiau-cromliniau-enghreifftiau

Allbwn

Gall defnyddio siapiau fod yn ffordd hwyliog o ychwanegu ystyr neu creu diddordeb gweledol newydd i'n prosiectau dylunio. Fel gydag unrhyw fath arall o effaith, mae'n rhaid i chi gofio na allwch ddefnyddio gormod o siapiau ar unwaith.

Mae'r rhan fwyaf o brosiectau proffesiynol yn defnyddio ffurflenni yn y fath fodd fel nad ydym hyd yn oed yn sylweddoli eu bod yn cael eu defnyddio. Dyna fel y dylai fod, cadwch hi'n syml. Os ydym yn chwarae gyda siapiau, mae'n well defnyddio amrywiadau o'r siâp yn lle defnyddio gwahanol fathau o siapiau.

 

Argraffu baner. Yn uchel ac yn glir! Creu'r faner berffaith.

19 Syniadau Dylunio Anfoneb ac Anfoneb Creadigol

Dadansoddeg Marchnata Rhagfynegol

Symbolaeth mewn dylunio