Bywgraffiad awdur yw hanes bywyd a gyrfa awdur, gan gynnwys gwybodaeth am ei blentyndod, addysg, gweithgareddau proffesiynol, bywyd personol a chyflawniadau yn ei yrfa ysgrifennu.

Gall bywgraffiad awdur helpu darllenwyr i ddeall a gwerthfawrogi ei weithiau yn well, yn ogystal â'r cyd-destun y cawsant eu hysgrifennu ynddo. Gall hefyd roi cipolwg ar sut y dylanwadwyd ar awduron gan ddigwyddiadau yn eu bywydau a sut y gwnaethant ddefnyddio eu profiadau i greu eu gweithiau.

Mae eich bio yn debyg i'ch un chi cerdyn Busnes. Dyma beth fydd yn galluogi darllenwyr i ddeall pwy ydych chi, ac mae'n rhan bwysig o pitsio at gyfryngau a llyfrau.

Mae'r canllaw cam wrth gam hwn yn ymdrin â phedair prif elfen bio awdur ac yn rhoi awgrymiadau gan ein marchnatwyr dawnus ar gyfer pob adran.

 

Pam fod eich awdur bio yn bwysig?

Ar gyfer awduron ffeithiol, mae bywgraffiad awdur yn arf marchnata pwysig oherwydd mae pwy ydych chi yn aml yr un mor bwysig (neu fwy!) na'r hyn y mae eich llyfr yn sôn amdano.

Anaml y bydd nofelwyr yn dibynnu ar fywgraffiad pryd gwerthiant llyfrau, ond fel yr awgryma’r arbenigwr llyfrau Joel Pitney: “Mae darllen yn weithgaredd agos-atoch lle mae’r darllenydd a’r awdur mewn perthynas o ryw fath. Felly mae'n bwysig rhoi cyfle i ddarpar ddarllenwyr ddeall pwy ydych chi a pham bod gennych chi'r cymwysterau/gwybodaeth i ysgrifennu am bwnc penodol cyn iddyn nhw godi'ch llyfr."

Sut i ysgrifennu bywgraffiad awdur?

Yn gyffredinol, dylai eich bio gynnwys y pedair elfen ganlynol:

 1. Dechreuwch gydag enw rhagarweiniol
 2. Nodwch bwnc eich gwaith
 3. Soniwch am eich tystlythyrau
 4. Cynhwyswch gyffyrddiad personol

Gadewch i ni edrych yn agosach.

Bywgraffiad Awdur

1. Dechreuwch gyda llinell agoriadol. Bywgraffiad Awdur.

Mae Joel yn argymell cychwyn eich bio awdur gydag un leinin sy'n crynhoi'ch proffil yn fyr a theitl eich cyhoeddiad diweddaraf.

 • Er enghraifft: “Mae Jane Doe yn athro anthropoleg yn UCLA ac yn awdur y llyfr.” Edrych i'n Gorffennol: Olrhain Etifeddiaeth Trawma Cenhedlaethol yn America'r 19eg Ganrif '.
 • Neu: “Mae Jane Doe yn fardd, nofelydd, ac awdur nofel newydd.” Rydyn ni wedi bod yno eisoes "".

Os ydych chi'n defnyddio'r bio hwn yn ddigidol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu teitl eich llyfrau gyda thudalen werthu, boed yn Amazon neu wefan eich awdur. Mae Joel hefyd yn awgrymu ychwanegu penawdau fel “wedi ennill gwobrau” neu “gwerthu orau” at eich is-linell os yn bosibl. Sut i ysgrifennu bywgraffiad awdur?

Y peth gwych am ysgrifennu testun un-lein fel eich agorwr yw y gellir ei ddefnyddio fel bio byr ar gyfer erthyglau gwesteion, rhwydweithiau cymdeithasol ac ati.

2. Nodwch destun eich gwaith. Bywgraffiad Awdur.

Mae'n eithaf syml: am beth rydych chi'n ysgrifennu? Ydych chi'n awdur ffuglen neu'n nofelydd? Ydych chi wedi cyhoeddi mwy nag un nofel? Beth yw eich maes diddordeb neu brofiad?

 • Er enghraifft: A hithau wedi ysgrifennu ysgrifau coffa i’r papur newydd lleol ers dros ddegawd, mae gan Jane lais ysgytwol unigryw sy’n disgleirio yn ei chasgliad diweddaraf o ysgrifau am y pwysigrwydd a roddwn ar dreftadaeth.
 • Neu: Yn drydanwr sydd wedi’i hyfforddi’n broffesiynol, mae Jane wedi treulio’r degawd diwethaf yn darllen ac ysgrifennu cariad nofelau, gan roi sbarc amlwg i’w cymeriadau! Mae ei gwaith diweddaraf yn barhad o'i nofel gyntaf " Ym mreichiau dieithryn" .

3. Nodwch eich tystlythyrau. Bywgraffiad Awdur.

Rhaid i chi ddangos eich cymwysterau a’ch hygrededd fel bod y darllenydd yn teimlo ei fod wedi’i ddilysu wrth ddewis EICH llyfr i’w ddarllen.”

Fodd bynnag, peidiwch â dechrau rhestru'r holl wobrau rydych chi erioed wedi'u hennill. Defnyddiwch fanylion sydd wedi perthynas uniongyrchol i gynnwys eich llyfr. Yn ôl Rachel, “gall cymwysterau gynnwys cyrsiau ysgrifennu, graddau coleg, gwobrau, rhestrau gwerthwyr gorau ac anrhydeddau, ac i awduron ffuglen, hyd yn oed angerdd gydol oes.” Dyma rai enghreifftiau ohono:

 • Derbyniodd Jane ei MFA mewn Ysgrifennu Creadigol o Goleg Vermont.
 • Cwblhaodd Jane gwrs ysgrifennu creadigol yng Ngholeg Vermont.
 • Mae Jane wedi derbyn Gwobr Ysgrifennu Coleg Vermont.
 • Mae Jane yn hanesydd yng Ngholeg Vermont sydd wedi treulio mwy na degawd yn ymchwilio i'r Ail Ryfel Byd.
 • Teithiodd Jane yn helaeth ledled Dwyrain Ewrop, gan astudio hanes y rhanbarth a dilyn llwybr ei harwyr.
 • Mae Jane wedi bod yn ysgrifennu ar hyd ei hoes a dechreuodd greu bydoedd a chymeriadau eraill yn y drydedd radd yn gyntaf.

Mae'r ymgynghorydd marchnata llyfrau Rob Eagar yn awgrymu ffordd arall o hybu'ch hygrededd yw "gwehyddu unrhyw ardystiadau y gallech fod wedi'u derbyn gan allfeydd sefydledig." Er enghraifft: [Person enwog] yn dweud, "Mae Jane Doe yn ysgrifennu llyfrau na allwch eu rhoi i lawr." Mae darllenwyr yn talu mwy o sylw i awduron sydd â hanes profedig."

I awduron ffeithiol, mae eich tystlythyrau yn hynod o bwysig oherwydd mae darllenwyr yn llawer mwy tebygol o ymddiried awdurdod yn yr ardal hon. Yn yr adran hon, gall awduron ffuglen ganolbwyntio mwy arno pam maent yn ysgrifennu mewn genre arbennig. Bywgraffiad Awdur.

4. Cynnwys cyffyrddiad personol.

Nid bios awdur yw'r man lle gallwch chi fanylu ar eich stori. A dweud y gwir, nid yw darllenwyr sy'n edrych ar fio awdur indie newydd am y tro cyntaf eisiau clywed am eich anifail anwes cyntaf na'r rhestr o awduron a'ch ysbrydolodd i ddechrau ysgrifennu.

Fodd bynnag, nid ydych chi hefyd am i'ch bio fod heb unrhyw bersonoliaeth. Dyna pam mae Joel Pitney yn awgrymu: “Os oes lle ac mae'n berthnasol, gallwch chi ychwanegu ychydig o liw, fel ble rydych chi'n byw, neu rywbeth diddorol nad yw efallai'n uniongyrchol gysylltiedig â'ch gyrfa ysgrifennu, ond bydd yn eich gwneud chi'n berson mwy diddorol. " "

 • Gellir gwneud hyn yn synhwyrol, er enghraifft, trwy nodi eich lleoliad yn y pennawd: “Seicolegydd o Efrog Newydd, Jane Doe...”
 • Neu gallwch chi ddarlunio'ch ffordd o fyw yn fyr, meddai Rachel: "Mae Jane yn byw ac yn gweithio yn ei chartref ar waelod Mount Washington yn New Hampshire, ac yn treulio ei hafau yn heicio ac yn gwersylla gyda'i dau o blant a'i gŵr."
 • Yn olaf, mae Rob yn cynnig un-leinin hwyliog sy'n dangos pa fath o awdur ydych chi. “Os yw eich ysgrifennu yn adnabyddus am ei hiwmor, a yw'n ymddangos yn eich bio. Mae un o fy hoff enghreifftiau gan awdur dwi’n ei nabod sy’n gorffen ei gofiant gyda’r geiriau: “He lost on Jeopardy to a dance waiter from Iowa.”

Bydd ychwanegu lliw at eich bio yn helpu darllenwyr i ddelweddu pwy ydych chi. Ac os gallant uniaethu â chi, gallai hynny fod yn gymhelliant ychwanegol iddynt brynu'ch llyfr.

Awgrymiadau bonws

Felly, rydych chi'n gwybod yr elfennau cyffredinol y dylai adran Am yr Awdur eu cynnwys. Nawr, gadewch i ni edrych ar awgrymiadau gan farchnatwyr proffesiynol i wneud i'ch bio awdur edrych yn gydlynol.

1. KISS: Cadwch hi'n fyr, (dwp). Bywgraffiad Awdur. 

“Dydi pobol ddim eisiau darllen bywgraffiadau hir! Peidiwch â bod yn fwy na 300 o eiriau. Cynhwyswch ddeunydd perthnasol yn unig a byddwch mor gryno â phosibl. Er enghraifft, os ydych chi wedi ennill llawer o wobrau, dylech gynnwys y rhai mwyaf trawiadol yn unig. Mae'r un peth os ydych chi wedi cyhoeddi cwpl o lyfrau; cynnwys dim ond eich tri rhai mwyaf llwyddiannus.”

— Joel Pitney

2. Tynnwch sylw at eich brand neu arddull unigryw.

“Os ydych chi wedi datblygu llinell tag awdur, defnyddiwch hi yn eich bio. Er enghraifft, mae gan rai o’r awduron mwyaf poblogaidd yn y New York Times rwy’n eu hyfforddi linellau tag pwerus fel: “Dewch y Cwpl Mwyaf Cysylltiedig Rydych chi’n ei Wybod,” “Y Brif Fenyw ar Antur Ffydd,” a “Stori Anwylaf Amish Country.”

—Rob Eagar

3. Ysgrifennwch yn y trydydd person. Bywgraffiad Awdur. 

“Mae llais person cyntaf yn iawn ar gyfer eich gwefan, ond i bawb arall, gwnewch hynny yn drydydd person. Mae'n fwy proffesiynol."

— Joel Pitney

4. Diweddarwch eich bio ac anogwch y darllenwyr i gadw mewn cysylltiad.

“Ychwanegwch restrau gwerthwyr gorau, gwobrau ac anrhydeddau, ymddangosiadau yn y cyfryngau ac adolygiadau wrth iddynt ddod ar gael, ac, wrth gwrs, llyfrau newydd. os oes gennych chi gwefan a rhestr e-bost post, annog darllenwyr i ymweld a thanysgrifio."

—Rachel Cohn-Gorham

5. Meddyliwch yn fawr. Bywgraffiad Awdur. 

“Nid yw rhai awduron yn teimlo bod ganddyn nhw ddigon i’w ddweud amdanyn nhw eu hunain; ond mae'r ffaith eich bod wedi ysgrifennu llyfr yn eich gwneud yn ddigon pwysig i gael bio 3-4 llinell o leiaf! Meddyliwch yn greadigol am ba elfennau o'ch personoliaeth a allai fod o ddiddordeb i ddarllenwyr; Paid â bod yn swil! »

— Joel Pitney

6. Defnyddiwch eich bio i groes-hyrwyddo eich llyfrau eraill.

" . Fe allech chi ddweud, “Jane Doe yw awdur llyfr poblogaidd.” Mellt yn taro", gyda sy'n rhoi gwefr ddi-stop i ddarllenwyr mewn llyfrau dilynol." Yn llygad y storm" и« Gorwelion Tywyll "".

—Mae Rob yn ddiamynedd

Enghreifftiau. Bywgraffiad Awdur.

Gadewch i ni weld rhai o'n hawgrymiadau ar waith! Dyma rai enghreifftiau bywgraffyddol o awduron gydag esboniadau byr o pam eu bod yn gweithio.

Mae John Scalzi yn ysgrifennu llyfrau sydd, o ystyried ble rydych chi'n darllen hwn, yn gwneud synnwyr. Mae'n fwyaf adnabyddus am ysgrifennu ffuglen wyddonol, gan gynnwys y gwerthwr gorau yn New York Times Red Shirts, a enillodd Wobr Hugo am y Nofel Orau. Mae hefyd yn ysgrifennu ffeithiol ar bynciau sy'n amrywio o gyllid personol i seryddiaeth i ffilm, ac roedd yn ymgynghorydd creadigol ar y gyfres deledu Stargate Universe. Mae'n caru pastai, fel pob person sy'n meddwl yn iawn. Gallwch gyrraedd ei flog trwy deipio “unrhyw beth” i mewn i Google. Na, o ddifrif, rhowch gynnig arni.

Pam mae'r bio hwn yn gweithio: mae hi ar unwaith yn rhoi ymdeimlad o bersonoliaeth a naws John i chi. Gwyddom ym mha genre y mae'n ysgrifennu a'i fod wedi cael cydnabyddiaeth am ei gyhoeddiadau. Mae ganddo nifer o gyflawniadau sy'n ymwneud â'r genre ffuglen wyddonol, ac mae'n cloi gydag esboniad bywiog o sut i ddysgu mwy amdano. Bywgraffiad Awdur.

Fel arfer gellir dod o hyd i Nathalie Barelli yn darllen llyfr, ac mae'r llyfr hwn yn debygol o fod yn gyffro seicolegol. Roedd ysgrifennu nofel wedi bod ar ei rhestr bwced erioed, a daeth yn realiti o'r diwedd gyda Until I Met Her. After He Killed Me yw'r ail lyfr a'r olaf yn ei chyfres Emma Fern. Pan nad yw Natalie wedi ymgolli yn y dudalen wefreiddiol ddiweddaraf, mae hi wrth ei bodd yn coginio, yn gweuwr gwael iawn, yn mwynhau reidio ei Vespa o gwmpas y dref, ac fel arall yn treulio llawer gormod o amser ar y cyfrifiadur. Mae hi'n byw yn Awstralia gyda'i gŵr a'i theulu mawr.

Pam mae'r bio hwn yn gweithio. Mae bywgraffiad Natalie yn fyr ac yn felys, mae hi'n gweithio i awdur. Mae'n sôn am ei swyngyfaredd am thrillers, yn hyrwyddo ei chyfres, ac yn lapio pethau gydag ychydig o fanylion personol.

Mae Amanda Ripley yn newyddiadurwr ymchwiliol i Time, The Atlantic a chylchgronau eraill. Mae hi'n digwydd bod awdur y llyfr diweddaraf “Y PLANT CAMPUS YN Y BYD - a sut wnaethon nhw gyrraedd yno.” Cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf, UNMISHED: Who Survives Natural Disasters—and Why, mewn 15 o wledydd a’i droi’n rhaglen ddogfen PBS. Helpodd ei gwaith gylchgrawn Time i ennill dwy Wobr Cylchgrawn Cenedlaethol.

Pam mae'r bio hwn yn gweithio: Os nad ydych yn siŵr a yw Amanda Ripley yn awdurdod ar bolisi cyhoeddus ac ymddygiad dynol cyn darllen ei bywgraffiad awdur, mae’n debyg y byddwch ychydig yn fwy hyderus ar ôl ei ddarllen. Ac ar gyfer cofiant awdur llenyddiaeth wyddonol boblogaidd, mae'r genhadaeth hon yn cael ei chyflawni.

Gwn Chekhov: Peidiwch â Saethu Eich Hanes Wrth Droed