Sut i ysgrifennu nofel graffig? Mae ysgrifennu nofel graffig yn gofyn am gyfuniad o eiriau a darluniau i adrodd stori.

Dros y degawd diwethaf, mae nofelau graffig wedi dod yn rhan gynyddol bwysig o'r brif ffrwd. Mae darllenwyr o bob oed yn troi at straeon trwy “gelfyddyd ddilyniannol”—sy’n cael eu hadnabod yn well fel “comics” fel You and Me—ac mae nofelau graffig wedi dod yn gyfrwng i drawiadau cynyddol ysgubol.

Gyda'r holl ddiddordeb hwn, nawr yw'r amser i ddysgu sut i ysgrifennu nofel graffig. Ond os mai'r cyfan rydych chi'n gyfarwydd ag ef yw comics archarwr, efallai y byddwch chi'n cael eich hun ar golled. Pethau cyntaf yn gyntaf: beth такое "nofel graffeg"?

Nofelau Graffig vs Comics: Beth Yw'r Gwahaniaeth?

Mae llyfrau comig bob amser wedi ffynnu fel straeon cyfresol, naill ai mewn stribedi papur newydd neu fel stribedi comig mewn stondinau newyddion a siopau cyffuriau ledled y byd. Ond er eu bod wedi cyflawni eu siâr o boblogrwydd dros y degawdau, mae llawer o ddarllenwyr yn eu pasio heibio, naill ai oherwydd anallu i drochi eu hunain mewn naratif hir heb stori gefn, neu oherwydd y stigma hirsefydlog bod comics ar gyfer plant yn unig. Sut i ysgrifennu nofel graffig?

Fodd bynnag, yn y 70au a'r 80au, ymddangosodd y "nofel graffig", gan ddod â chomics i silffoedd siopau llyfrau traddodiadol. Roedd y cyfrolau sylweddol hyn yn amrywio o flodeugerddi fel " Cytundeb gyda Duw" Will Eisner , i casgliadau o arcau cyfresol megis "Y Marchog Tywyll yn Dychwelyd" Frank Miller , neu gwblhau gwaith unigol, megis " Llygoden" Celf Spiegelman. Roedd nofelau graffig, gyda'u naratifau hunangynhwysol, yn denu darllenwyr achlysurol a oedd yn well ganddynt ddarllen y stori gyfan mewn un eisteddiad.

O ganlyniad i hyn comics straeon, fel rheol, mae yna:

 • Storïau cyfresol;
 • Ysgrifenedig mewn rhandaliadau byr, un "pennod" ar y tro;
 • Argraffwyd ar bapur rhatach a phwytho cyfrwy.

A nofelau graffig fel arfer:

 • Stori hunangynhwysol hwy;
 • Argraffwyd mewn fformat "clawr meddal masnachol" fel unrhyw lyfr arall, a;
 • Argraffwyd ar bapur sgleiniog o ansawdd uchel.

Sut i ysgrifennu nofel graffig?

Rydym wedi distyllu cyngor tri golygydd yn wyth cam cyffredinol. Os ydych chi'n ddarpar nofelydd graffig indie sy'n edrych i ysgrifennu eich nofel graffig eich hun, peidiwch ag edrych ymhellach. Gadewch i ni dorri'r inc allan a dechrau arni!

Cam 1: Penderfynwch pa stori rydych chi'n ei hadrodd.

Gan fod byd nofelau graffeg mor amrywiol ag unrhyw nofel arall, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw culhau beth yr olygfa nofel graffig rydych chi'n ei hysgrifennu.

Mae’n ddigon posib bod gennych chi syniad o’r plot yn barod – neu o leiaf yr oedran targed a’r genre. Ond cyn i chi neidio i mewn i greu nofel graffig lawn, mae'n werth gwneud ychydig o ymchwil marchnad a phenderfynu o ddifrif lle bydd eich llyfr yn ffitio i mewn i'r dirwedd gyhoeddi.

Fel nofelau rheolaidd, mae nofelau graffig wedi'u rhwymo gan ddisgwyliadau genre. O arddull blockbuster i Miles Morales: Ultimate Spider-Man i gyfrannau epig Sagas a chyffyrddiadau personol cartrefol i mewn atgofion cartref gan Lucy Knisley - bydd nofelau graffig yn creu rhai rhagdybiaethau yn eich cynulleidfa. Dylai'r rhain siapio popeth o'r math o artist rydych chi'n ei logi i sut rydych chi'n strwythuro'ch stori, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n deall beth mae'ch cynulleidfa'n ei ddisgwyl cyn i chi ddechrau.

Wrth gwrs, nid ydych chi am i'ch nofel graffig fynd ar goll mewn môr o straeon union yr un fath. Wrth i chi chwilio am ysbrydoliaeth ac ystyried eich lle yn y dirwedd lenyddol ffrwythlon hon, gofynnwch i chi'ch hun: Pa droelli unigryw y gallwch chi ddod â nhw i'r bwrdd?

Efallai eich bod chi'n dychmygu bod eich stori'n cael ei hadrodd yn gyfan gwbl trwy luniau, neu efallai bod gennych chi synnwyr digrifwch brwd nad yw i'w gael yn nodweddiadol yn eich genre. Gall ymyl ddiddorol wneud i'ch llyfr sefyll allan yn hawdd, ond gwnewch yn siŵr bod eich syniadau'n dal i apelio atoch chi cynulleidfa darged - os yw'ch darllenwyr yn chwilio am ramant gradd ganolig am shenanigans ysgol uwchradd a darpar ffrindiau, efallai na fyddant yn barod i dderbyn corff gweledol cyfoethog ffilm arswyd.

Cam 2: Penderfynwch ar eich arddull weledol. Sut i ysgrifennu nofel graffig?

Mae'n debygol bod gan eich hoff nofelau graffig arddulliau gweledol unigryw a'ch denodd chi atynt yn y lle cyntaf. Ond os ydych chi'n meddwl bod yr iaith weledol anhygoel rydych chi'n ei charu yn digwydd, meddyliwch eto! Creu nid yn unig gweledol deniadol steil, ond hefyd yn un sy'n gweddu eich llyfr ac yn mynd ag ef i'r lefel nesaf yn broses feddylgar iawn.

Mae rhai pethau y dylech eu cofio wrth ddewis eich delweddau eich hun yn cynnwys:

⛰️ Naws a graddfa gyffredinol eich nofel graffig. EOs ydych chi'n mynd am naws grintiog, trefol gyda llawer o liwiau undonog ac wedi'u golchi allan, ni fydd yn gweithio pan fyddwch chi wedyn yn ysgrifennu hanner y stori i'w chynnal mewn siopau tegan neu barciau ar ddiwrnod braf o wanwyn.

? Themâu eich nofel graffig. A ydych yn adrodd stori am wytnwch yr ysbryd dynol, pŵer cariad, neu wydnwch moderneiddio? Meddyliwch am ba ddelweddau, lliwiau a elfennau dylunio sydd fwyaf addas ar gyfer hyn.

Sut i Ysgrifennu Nofel Graffeg | Cymhariaeth Arddull

Er iddynt gael eu tynnu gan yr un artist, ni fyddwch byth yn dod o hyd i'r ddwy dudalen hyn yn yr un comic. Dewiswyd pob un yn benodol i weddu i naws y straeon. (Credyd delwedd: Andy Baker.)

??‍? Eich cynulleidfa darged. Mae'n debygol y bydd arddull nofelau graffeg a ysgrifennwyd ar gyfer plant yn wahanol iawn i, er enghraifft, nofelau a ysgrifennwyd ar gyfer oedolion sy'n chwilio am olygfeydd o weithredu treisgar. Gall genre, ystod oedran, a hyd yn oed cynefindra disgwyliedig â chomics a nofelau graffig chwarae rhan fawr yn y modd y mae stori'n datblygu'n weledol.
Oni bai eich bod yn darlunio llyfr eich hun, byddwch am gadw meddwl agored, ond mae'n help cael rhai disgwyliadau a syniadau yn eich cydweithrediad. Datblygwch ddyluniad sy'n apelio atoch chi a'ch marchnad darged fel bod gennych chi a'ch darpar artist yr un weledigaeth ar gyfer y nofel graffig y byddwch chi'n ei chreu gyda'ch gilydd.

Gyda llaw, beth am...

Cam 3. Dod o hyd i'ch artist yn gyflym / Sut i ysgrifennu nofel graffeg?

Does dim byd arall: cyfrwng gweledol yw nofelau graffig. Mae hyn hefyd yn golygu, i lawer ohonom, ei fod yn grefft gydweithredol fel gwneud ffilmiau, ble ysgrifennwr sgrin yn creu’r sgript, a’r darlunydd yw’r cyfarwyddwr, golygydd, dylunydd gwisgoedd, dylunydd set, cydlynydd styntiau a dylunydd effeithiau sain (BIFF! POW!).

Mewn comics, ysgrifenwyr sy'n cael y rhan fwyaf o'r clod, ond mae pobl fewnol yn gwybod y gall darlunwyr wneud neu dorri teitl.

Efallai na fyddwch chi'n gallu llogi artist mor gynnar â hyn, ac mae hynny'n iawn. Ond gorau po gyntaf y byddwch chi'n dechrau adeiladu perthynas â'ch artist, y cynharaf y gallant ddod â'u talent a'u profiad i'r broses.

Disgrifia Kara Stevens ei pherthynas waith ddelfrydol fel un o gyd-ymddiriedaeth. "Pan dwi wedi gweithio gyda darlunydd ers tro, rydyn ni wedi datblygu cysylltiad digon da y gallaf ddweud wrtho neu wrthi, 'Gwnewch rywbeth doniol yn y cefndir ar gyfer y pedair ffrâm nesaf tra maen nhw'n siarad.' Mae'r darlunydd yn gwerthfawrogi'r cyfle i fod yn greadigol, ac mae'r gwaith yn dod i ben yn well oherwydd ei fod yn fwy cydweithredol."

Mae hon yn broses sy'n gwneud y gwaith nid yn unig yn effeithlon ond hefyd yn bleserus, felly byddwch yn ofalus wrth ddewis artist. Unwaith y bydd gennych restr o artistiaid sy'n ffitio'r bil, estyn allan a siarad â nhw. Gofynnwch am rai tudalennau enghreifftiol a lefel y disgrifiad a'r adborth yr hoffent ei chael gan eu hawduron.
Yn olaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pris a gallwch eu talu'n deg am eu gwaith! Gwyliwch rhag artistiaid sy'n fodlon gwerthu eu hunain am brisiau gostyngol. Braf cael y gyllideb, ond mae hwn yn faes lle rydych chi wir yn cael yr hyn rydych chi'n talu amdano.

Cam 4: Paratowch eich drafft cyntaf / Sut i ysgrifennu nofel graffig?

Mae sawl ffordd o fynd at y broses o greu nofelau graffig. Mae’r golygydd Beth Scorzato yn annog awduron i ganolbwyntio ar eu cryfderau yn gyntaf:

“Peidiwch â phoeni am ysgrifennu eich drafft cyntaf mewn darnau. Os ydych chi'n cael eich dychryn gan fformat ond yn gryf gyda deialog, ewch ymlaen ac ysgrifennwch eich drafft cyntaf fel darn pur o ddeialog. yna cymryd cam yn ôl a darganfod sut i'w dorri i lawr ac ychwanegu disgrifiadau. I'r gwrthwyneb, os oes gennych chi syniad clir iawn o'r hyn rydych chi am i'r delweddau fod, mae croeso i chi eu hysgrifennu mewn rhyddiaith ac yna eu cwtogi i ddisgrifiadau panel ac ychwanegu deialog yn ddiweddarach."

Ar y pwynt hwn, nid oes rhaid i chi boeni am fformatio na sut yn union y byddwch chi'n ffitio popeth i mewn i un panel. Yn y drafft cyntaf rydych chi'n archwilio stori a chymeriadau, a chael teimlad o'ch syniadau gweledol hefyd.

Os ydych chi'n sownd â drafft, ystyriwch dorri'r strwythur i lawr orau y gallwch. Gall bwrdd stori eich helpu yn hawdd i ddychmygu sut y dylai eich golygfeydd ddatblygu.

Peidiwch â phoeni am union onglau eich "ergydion" am y tro, amlinellwch bethau fel:

 • Faint o gymeriadau sy'n bresennol yn yr olygfa ar yr un pryd;
 • Mathau o leoliadau y mae eich golygfeydd wedi'u lleoli ynddynt;
 • Faint o'ch stori sy'n cynnwys gweithredu, deialog, mewnsylliad, ac ati;
 • Sawl golygfa sydd eu hangen i gyfleu'r plot yn effeithiol?

Cam 5: Meistrolwch eich tempo

Unwaith y byddwch wedi gosod strwythur sylfaenol eich stori, mae Jim Spivey yn awgrymu ysgrifennu cyfres o "brasluniau" ar gyfer pob tudalen:

"Mae'r brasluniau hyn yn debyg i amlinelliad nofel, lle mae'r awdur yn nodi faint o baneli y mae'n meddwl fydd ar y dudalen, pa gamau penodol sy'n digwydd ym mhob panel, a syniad cyffredinol o'r testun (capsiynau a galwadau allan) ."

Bydd hyn yn dangos faint o le sydd ei angen arnoch i adrodd eich stori, a fydd yn ei dro yn eich helpu i werthuso a yw eich cyflymder yn briodol. Os yw'ch golygfa'n cymryd gormod o baneli, ceisiwch aildrefnu elfennau i gyfleu'r un ystyr mewn gofod llai. Mae hon yn sgil werthfawr a fydd nid yn unig yn gwneud eich nofel graffig yn gryfach, ond a fydd hefyd yn eich helpu i farchnata'ch nofelau rheolaidd. Oherwydd, fel yr eglura Beth Scorzato:

“Ar ddiwedd y dydd, efallai y bydd y fformat yn wahanol, ond bydd hanfodion y stori yn aros yr un fath. Efallai eich bod chi'n gwneud popeth yn "dechnegol" yn iawn wrth osod y paneli a fformatio sgript y nofel graffig, ond os nad yw'r cyflymdra ac adrodd straeon yn ddigon cryf, ni fydd ots."

Cam 6: Addaswch eich delweddau. Sut i ysgrifennu nofel graffig?

Nawr eich bod wedi gosod eich stori allan, mae'n bryd mireinio'ch gweledigaeth mewn gwirionedd.

Adolygwch y llawysgrif eto, gan astudio disgrifiadau'r panel yn ofalus y tro hwn. Mae Jim Spivey yn cynnig y tidbit hwn:

“Mae’n rhaid i awdur feddwl am nofel graffig yr un ffordd â phe baech chi’n ysgrifennu sgript ffilm fud, er mwyn gallu deall y stori hyd yn oed os yw’r holl eiriau balŵns a chapsiynau’n disgyn i ffwrdd. Gyda hynny mewn golwg, sicrhau bod pob panel yn cynrychioli elfen weledol gref sy'n hyrwyddo'r stori yw her Rhif 1 mewn sgript nofel graffeg; rhaid i'r geiriau ddod ar ôl." Sut i Ysgrifennu Nofel Graffeg | Adrodd straeon gweledol
Sut i Ysgrifennu Nofel Graffeg | Adrodd straeon gweledol

Sut i ysgrifennu nofel graffig?

Os ydych chi'n teimlo'n ofnus o'r syniad hwn, cofiwch yr hen reol “dangoswch, peidiwch â dweud” ac ystyriwch y cwestiynau canlynol:

 • Sut byddech chi'n cyfleu bod golygfa yn drist, yn llawen, neu'n gyfiawn?
 • Pa ddelweddau, lliwiau a gosodiadau sy'n debyg i'r teimladau hyn?
 • Pa gamau mae eich cymeriadau yn eu cymryd i adlewyrchu eu meddyliau a'u teimladau?

Yn gyntaf oll, peidiwch ag annibendod eich tudalennau. Nid ffilmiau yw comics, ac mae'r gofod y mae'n rhaid i chi weithio gydag ef yn gyfyngedig. Fel yr eglura Beth Scorzato:

“Mewn un panel, gall Batman fynd i mewn i’r ystafell neu troi ar y lamp ynddo. Ni all fynd i mewn i'r ystafell и trowch y lamp ymlaen yn yr ystafell ar yr un panel. Mae gennych un weithred fesul panel, felly dewiswch y rhai pwysicaf. Os yw eich naratif yn gryf, bydd pobl yn gwybod beth sy'n digwydd rhyngddynt."

Wrth gwrs, does dim byd o'i le ar gael ychydig o help ychwanegol ar hyd y ffordd. Dylai'r cyfrolau canlynol roi sylfaen gadarn i chi o sut mae adrodd straeon yn gweithio mewn comics:

Cam 7: Cryfhau'r ddeialog.

Cyn trosglwyddo'ch llawysgrif i ddarlunydd, mae'n bwysig sicrhau bod eich sgript mor gryno â phosib. Nid ydych chi eisiau gwastraffu amser yn ventriloquing eich stori gyfan dim ond i gael eich darlunydd ddod yn ôl i ddweud wrthych fod eich tudalennau yn rhy anniben. Bydd dysgu meddwl mewn lluniau yn helpu, ond peth pwysig arall y gallwch chi ei wneud yw mynd trwy a thorri'ch deialog fel ei fod mor lân â phosib. Sut i ysgrifennu nofel graffig?

Achos? Deialog yn cymryd много lleoedd. Fel y dywedodd Jim Spivey:

“Dim ond cymaint o le sydd mewn un panel, a dylai’r rhan fwyaf o’r gofod hwnnw gael ei adael i’r elfennau gweledol. Yn y pen draw, os yw'r awdur yn llenwi'r panel â chapsiynau a chynghorion offer, nid yw'r gweledol yn gwneud ei waith."

Wrth gwrs, nid yw hyn yn golygu na ddylech ddefnyddio deialog. Yn erbyn, хорошие Mae deialog yn amhrisiadwy mewn nofelau graffig, ond oherwydd bod gennych le cyfyngedig, mae angen deialog ar nofelau graffig i fod yn ystyrlon, yn fanwl gywir ac yn bwerus.

Pan fyddwch chi'n ysgrifennu sgript, gofynnwch i chi'ch hun:

 • A oes ffordd fwy cryno i gymeriad ddweud hyn?
 • i'ch cymeriad i siarad, neu a allai ei fynegiant adlewyrchu'r adwaith yn well?
 • Ydy pob llinell yn symud y plot neu'r arcau cymeriad ymlaen?

Os ydych chi'n dal i gael trafferth i ddal eich araith, byddwch yn ddidostur! Ysgrifennwch fersiwn sy'n defnyddio cyn lleied o eiriau â phosib a gweld sut mae'n swnio. Gallwch chi bob amser ei drwsio yn nes ymlaen. Ac nid yw'r arferion hyn yn helpu i ysgrifennu sgript nofel graffig yn unig. Canfu Kara Stevens fod:

“Roedd gan fy nofel graffig gyntaf swigod siarad hir a gymerodd y rhan fwyaf o'r ffrâm. Wrth i amser fynd yn ei flaen, fe wnaeth fy ngolygydd fy helpu i leihau'r areithiau epig i'r lleiafswm. Nid yn unig fe helpodd i symud y weithred yn y nofelau graffig ymlaen yn well, ond yn y pen draw fe wnaeth hefyd fy ngwneud yn awdur gwell a mwy cryno."

Os gofynnwch i ni, byddwn yn dweud ei fod yn fuddugoliaeth!

Cam 8: Fformatiwch eich llawysgrif ar gyfer y darlunydd. Sut i ysgrifennu nofel graffig?

Er nad oes safon ffurfiol ar gyfer sgriptiau llyfrau comig (helo anhrefn!), Mae yna rai templedi sydd wedi ennill poblogrwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae Drafft Terfynol yn cynnwys templed llyfr comig, a llawer ohonynt hefyd ar gael i'w lawrlwytho . Bydd dilyn un o'r rhain yn gwneud eich bywyd (a bywyd eich artist) yn llawer haws.

Ond hyd yn oed os nad ydych chi'n defnyddio templed safonol, mae'n helpu i ddeall terminoleg nofel graffig. Ni ddylech ddrysu'r artist trwy ddisgrifio'r lledaeniad, er enghraifft, fel tudalen - bydd hyn yn arwain at drychineb!

Mae ymadroddion sylfaenol y dylech chi eu gwybod yn cynnwys:

panel: dyma sail y dudalen comics. Mae paneli yn flociau sy'n gwahanu pwyntiau yn eich naratif. Gosodwch nhw gyda'i gilydd mewn dilyniant penodol ac maent yn cyfleu symudiad, treigl amser, a holl flociau adeiladu stori eraill.

? Tudalen: tudalen lawn o baneli a all fod naill ai ar ochr chwith neu ochr dde'r llyfr.

? tro pedol: tudalen chwith a dde yn cael eu gweld gyda'i gilydd.

+ Ffin: llinell sy'n ffinio â'ch paneli. Sylwch: weithiau caiff paneli eu harddangos hefyd без fframiau i gyfleu rhai teimladau, themâu neu symudiadau.

? Gwter: gofod gwyn rhwng paneli.

Y gorau y byddwch chi'n deall eich fformat, y gorau y gallwch chi gyfleu i'ch artist yr hyn rydych chi'n chwilio amdano, a hawsaf fydd y broses gydweithio.

Fel y gwelwch, mae ysgrifennu nofel graffig yn broses wahanol iawn nag ysgrifennu nofel, ond cyn belled â'ch bod yn ymdrin â hanfodion adrodd straeon da (gyda chymeriadau cymhellol, deialog dynn, a throeon plot priodol) a bod gennych chi artist. pwy all gyfleu'r syniadau hyn mewn ffyrdd diddorol a chynnil, does dim rheswm pam na allwch chi gyhoeddi'ch nofel graffig eich hun hefyd. Edrychwn ymlaen at ei ddarllen!