Sut i ysgrifennu crynodeb? Disgrifiad byr o blot neu brif syniad eich gwaith yw crynodeb, boed yn llyfr, ffilm, cyfres deledu neu brosiect arall. Fe’i cynlluniwyd i bartïon â diddordeb fel asiantau llenyddol, cyhoeddwyr, cynhyrchwyr neu gyfarwyddwyr i adolygu cynnwys eich prosiect yn gyflym a phenderfynu ar ei botensial a’i apêl.

Mae'ch nofel wedi'i hysgrifennu, ei golygu a'i chaboli'n llawn - rydych chi'n barod i'w chyflwyno i asiantau! Ond rydych chi'n colli elfen bwysig o berswâd: crynodeb. Hyd yn oed ar ôl i chi lunio'ch llyfr cyfan, efallai na fyddwch chi'n gwybod sut i'w ysgrifennu na hyd yn oed sut i fynd ato.

Yn ffodus, mae gennym yr atebion i chi. Darllenwch ein gorau Awgrymiadau ar ysgrifennu crynodeb clir, cryno, deniadol... a allai hyd yn oed arwain at frwydr asiant di-ben-draw ar gyfer eich nofel!

Beth yw crynodeb?

Haniaethol yn grynodeb o’r llyfr sy’n cyflwyno’r darllenydd i’r plot a sut mae’n datblygu. Er bod y mathau hyn o grynodebau hefyd yn ymddangos ar dudalennau adroddiadau ysgol a Wicipedia, yn hwn arweinyddiaeth Bydd y ffocws ar greu crynodeb y gallwch ei anfon at asiantau (ac yn y pen draw cyhoeddwyr).

Dylai crynodeb eich nofel gyrraedd dwy gôl: yn gyntaf, rhaid iddo gyfleu cynnwys eich llyfr, ac yn ail, rhaid iddo fod yn ddiddorol!

Er ar hyn o bryd nid oes angen i chi ddefnyddio holl ymdrechion marchnata, rhaid i chi gael bachyn cryno ar y dechrau ac ymdeimlad o frys wrth wraidd y testun a fydd yn cadw eich darllenydd i ymgysylltu. Dylai hyn wneud i ddarpar asiantau fod eisiau difa'ch llawysgrif gyfan, hyd yn oed os ydynt eisoes yn gwybod beth sy'n digwydd.

Wrth ysgrifennu crynodeb, gwnewch yn siŵr ei fod yn cynnwys:

 • Llinell stori lawn
 • Eich llais eich hun ac elfennau unigryw eich stori
 • Diweddglo neu wadiad (yn hytrach na chryno)

O ran hyd delfrydol yr eitem hon, mae'n amrywio o brosiect i brosiect. Mae rhai awduron yn argymell defnyddio hyd at 500 o eiriau, tra gall eraill ysgrifennu miloedd. Fodd bynnag, mae'r ystod safonol yn dod o un i ddwy dudalen â bylchau unigol (neu ddwy i bum tudalen â bylchau dwbl).

Gallwch hefyd baratoi crynodeb “llwybr byr” ychwanegol ar gyfer asiantau sy'n gofyn yn benodol am un dudalen neu lai. Cofiwch: Er mor anodd ag y gall fod i ganolbwyntio eich holl waith caled i'r gofod lleiaf hwnnw, mae'n hanfodol bod eich crynodeb yn dreuliadwy ac yn gyfeillgar i asiantau.

Sut i Ysgrifennu Crynodeb Nofel mewn 4 Cam

Dewch i adnabod y pethau sylfaenol yn gyntaf

O ran ysgrifennu crynodeb, cynnwys yw popeth. Ni waeth pa mor braf ydych chi'n ei wisgo, bydd yr asiant yn anwybyddu unrhyw ddarn nad yw'n dangos plot cwbl ddatblygedig ac arc naratif cryf. Felly mae'n gwneud synnwyr, pan fyddwch chi'n dechrau ysgrifennu, y dylech ganolbwyntio ar y pethau sylfaenol.

Dechreuwch gyda'r prif bwyntiau plot

Yn naturiol, rydych chi am i asiantau fod yn ymwybodol o brif blotiau eich stori. Felly, y ffordd orau o ddechrau crynhoi eich stori yw gwneud rhestr o'r pwyntiau plot hyn, gan gynnwys:

 • Annog y digwyddiad — beth sy'n tanio gwrthdaro canolog eich stori?
 • digwyddiadau gweithredu i fyny - Beth sy'n digwydd rhwng y digwyddiad cymell a'r uchafbwynt, a sut mae hyn yn creu tensiwn?
 • Uchder gweithredu neu uchafbwynt eich stori chi yw'r pwysicaf oherwydd dylai fod y rhan fwyaf cyffrous o'ch llyfr!
 • trwydded or ending - eto, yn wahanol i grynodeb, nid oes angen diweddglo anhysbys i'r darllenydd ar grynodeb; gallwch a gael datgelwch ddiwedd eich stori yma, wrth i hyn gloi'r plot a'r stori.

Mae rhestru'r pwyntiau hyn yn amlinellu'n effeithiol weithred a phlot eich stori, gan ei gwneud hi'n hawdd i'r darllenydd ei dilyn o'r dechrau i'r diwedd.

Cynnwys cymhelliant cymeriad. Sut i ysgrifennu crynodeb?

Yr allwedd yma yw peidio â mynd yn rhy ddwfn i'r cymeriadu gan nad oes gennych lawer o le i fanylion. Yn lle hynny, amlygwch gymhellion y cymeriadau ar ddechrau a diwedd eich crynodeb - yn gyntaf fel cyfiawnhad dros y digwyddiad ysgogi, ac yna eto i ysgogi'r datrysiad. Er enghraifft:

Amser cychwyn: “Mae Sally wedi treulio’r ugain mlynedd diwethaf yn meddwl tybed pwy yw ei rhieni biolegol [cymhelliant]. Pan fydd dyn dirgel yn cynnig cyfle iddi ddod o hyd iddyn nhw, mae hi'n ddigymell yn prynu tocyn i Florence i ddechrau ei thaith [anogaeth i weithredu]."

Yn dod i ben: “Mae hi’n dychwelyd i’r Unol Daleithiau gyda’r dyn sydd wedi bod yn dad iddi ar hyd [penderfyniad], yn hyderus na fydd yn rhaid iddi feddwl amdano byth eto [cymhelliant wedi’i gadarnhau].”

Sylwch hefyd sut mae'r testun yma wedi'i ysgrifennu trydydd person yn yr amser presennol, fel y dylai fod, beth bynnag fo amser neu safbwyntiau eich llyfr. Nid yw ysgrifennu crynodeb yn y person cyntaf neu'r ail berson yn gweithio mewn gwirionedd oherwydd nid yw wedi'i fwriadu y stori - dim ond crynhoi. Yn y bôn, mae'r amser presennol yn ennyn diddordeb y darllenydd tra bod y trydydd person yn caniatáu i'r stori gael ei hadrodd yn hylif.

2. Pwysleisiwch unigrywiaeth. Sut i ysgrifennu crynodeb?

Nawr mae'n bryd rhoi sbeis ar eich crynodeb trwy dynnu sylw at yr elfennau sy'n ei wneud yn unigryw. Mae angen i asiantau wybod beth sydd mor arbennig eich llyfr yn arbennig - ac, ar ben hynny, a yw'n ddigon arbennig i ddarllenwyr ei godi? Isod mae rhai swyddogaethau y gallwch chi eu defnyddio denu sylw asiantau a'u hargyhoeddi yn apêl eich llyfr.

Llais. Sut i ysgrifennu crynodeb?

Mae eich llais ysgrifennu yn arf pwysig yma: mae'n cyfleu naws eich nofel ac yn un o ffactorau pwysicafsy'n gwneud i'ch gwaith sefyll allan. Fodd bynnag, mae hefyd yn un o'r elfennau anoddaf i'w galw mewn gofod mor fach.

Y ffordd orau o gyfleu llais mewn crynodeb yw trwy ddewis geiriau yn ofalus a strwythur brawddegau. Felly petaech chi'n Jane Austen, byddech chi'n defnyddio geiriau clyfar i gyfoethogi'ch ffraethineb: “Pan mae Darcy yn cynnig iddi am ddim, mae Elizabeth yn ymateb gydag ymateb dealladwy - mae hi'n ei wrthod.” Efallai na fyddwch yn gallu defnyddio holl ryddiaith gymhleth eich nofel, ond dylai eich crynodeb adlewyrchu naws gyffredinol y nofel o hyd.

Troi plot. Sut i ysgrifennu crynodeb?

Er ei fod yn un o gimigau hynaf y llyfr, ni fydd darllenwyr byth yn blino ar y troeon plot llawn sudd. Os yw eich nofel yn cynnwys un neu fwy o'r troeon trwstan hyn, yn enwedig ar yr uchafbwynt, gwnewch yn siŵr bod eich crynodeb yn ei amlygu. Ond peidiwch ag awgrymu gormod ar y tro, gan y bydd hynny'n ei wneud yn fwy dramatig pan ddaw; bydd ychydig eiriau yn y rhagymadrodd yn ddigon fel rhagfynegiad.

Er enghraifft, os ydych yn ysgrifennu crynodeb o " Merch wedi mynd" , gallwch chi ddechrau gyda "Mae Nick Dunne yn deffro un bore i ddod o hyd i'w wraig Amy, mae'n debyg wedi diflannu. Mae hyn yn golygu efallai na fydd hi mor "mynd" ag y credwn, gan osod y llwyfan ar gyfer datgeliad diweddarach.

Troi plot

Gone Girl - plot twist = bythgofiadwy. Delwedd: Llwynog yr 20fed Ganrif

Safbwynt. Sut i ysgrifennu crynodeb?

Agwedd arall a all wneud i'ch llyfr sefyll allan yw safbwynt gwahanol. Gan y byddwch yn rhoi crynodeb trydydd person, efallai y byddwch am gyfyngu'r cynhwysiad hwn i frawddeg agoriadol: "Dywedir wrth y llyfr hwn o safbwynt llygoden."

Er bod y strategaeth hon yn gweithio orau ar gyfer llyfrau â safbwynt anarferol iawn (fel The Book Thief gan Markus Zusak, lle mae'r stori'n cael ei hadrodd gan Marwolaeth), gall hefyd fod yn ddefnyddiol iawn cofio i storïwyr sy'n ymddangos yn gors. safonol. Os yw un o'ch cymeriadau yn adrodd yn y person cyntaf, gofalwch eich bod yn cymryd i ystyriaeth eu quirks naratif unigol, yn ogystal ag unrhyw dueddiadau neu gyfyngiadau; gall tynnu sylw at adroddwr annibynadwy ychwanegu at eich nofel!

3. Golygu er eglurder a gormodedd.

Peidiwch â gorchuddio'ch crynodeb yn ddirgel; Mae hyn yn rhwystredig iawn i asiantau sydd eisiau gwybod yn unig beth sy'n digwydd yn eich llyfr! Gyda hynny mewn golwg, ar ôl i chi ysgrifennu'r rhan fwyaf o'ch ailddechrau, mae'n bryd golygu er eglurder. Efallai y bydd yn rhaid i chi hefyd dynnu rhywfaint o destun fel y gallwch ei gael yn iawn yn y man melys hwnnw ar draws sawl tudalen.

Golygu er eglurder. Sut i ysgrifennu crynodeb?

Prif reol crynodebau yw hurtrwydd: dywedwch, peidiwch â dangos. I'r gwrthwyneb i'r dywediad clasurol y mae awduron wedi'i glywed ar hyd eu hoes, a dyna'n union sydd ei angen arnoch i ysgrifennu crynodeb llwyddiannus.

Wrth fynd yn ôl dros yr hyn rydych wedi'i ysgrifennu, edrychwch am frawddegau amwys neu aneglur, yn enwedig ar y dechrau. Mae llawer o awduron yn syrthio i'r fagl o geisio bachu asiantau trwy ddechrau gyda brawddeg sy'n swnio fel llinell dywyll gyntaf nofel lenyddol. Unwaith eto, er eich bod am i'ch cyflwyniad fod yn ddiddorol, mae angen iddo gyrraedd y pwynt yn weddol gyflym.

O ran agor crynodeb, dylech chi feddwl fel Tolkien, nid Tolstoy. “Mewn twll yn y ddaear roedd hobbit yn byw.” Yn glir, yn gryno ac i'r pwynt: un o'r ychydig adegau hynny pan ddylech chi ddweud yn hytrach na dangos.

Yn golygu geiriau ychwanegol

Os yw'ch crynodeb yn hirach na dwy dudalen ar y pwynt hwn, bydd angen i chi wneud rhai toriadau difrifol. Darllenwch yr hyn sydd gennych, gan astudio pob brawddeg a gair yn ofalus, hyd yn oed os ydych yn meddwl eich bod wedi eu dewis yn ofalus. Lleihau nifer y brawddegau rhagarweiniol neu is-gymalau sy'n ymestyn eich erthygl yn ddiangen.

Yn olaf, tynnwch fanylion amherthnasol - nid yw unrhyw beth nad yw'n arwain at y stori nesaf yn cyfrannu'n uniongyrchol at eich llais nac at elfennau nodedig eraill. Mae'n annhebygol eich bod wedi cynnwys unrhyw un o'r rhain i ddechrau, ond rhag ofn iddynt lithro drwodd, torri i ffwrdd. Arbedwch uchafbwyntiau eich llyfr; cofiwch, eich crynodeb yw y hanfod .

4. Gwnewch yn siŵr ei fod yn llifo. Sut i ysgrifennu crynodeb?

Erbyn iddo orffen, dylai eich crynodeb edrych fel crynodeb o adolygiad llyfr rhagorol - neu o leiaf SparkNotes neu Shmoop. Mae hyn yn golygu nid yn unig bod pob pwynt pwysig yn cael ei drafod yn glir ac yn gryno, ond mae hefyd yn darllen yn llyfn, gan roi sylw dyledus i'r pwyntiau hollbwysig a'r agweddau unigryw yr ydym wedi'u trafod.

Cael darllenwyr prawf.

Ffordd wych o sicrhau bod eich crynodeb yn gyflym ac yn darllen yn dda yw ei roi i ddarllenwyr prawf, boed yn rhywun rydych chi'n ei adnabod neu'n olygydd proffesiynol. Rydych chi wedi treulio gormod o amser ar y geiriau hyn i fod yn wrthrychol amdanynt, felly rhowch sylw i'r hyn y mae eraill yn ei awgrymu: amnewidion geiriau posibl, trawsnewidiadau, a pha fanylion y dylid eu pwysleisio yn hytrach na'u dileu.

Defnyddiwch ailddechrau proffesiynol fel model. Sut i ysgrifennu crynodeb?

Peidiwch ag edrych ar enghreifftiau o grynodebau eraill yn rhy gynnar, fel arall bydd eich un chi yn ymddangos yn fformiwläig ac yn hen ffasiwn. Fodd bynnag, gall ailddechrau proffesiynol fod yn arf gwerthfawr iawn ar gyfer eglurhad ar ddiwedd y broses! Cymharwch a chyferbynnwch nhw gyda'r crynodeb a ysgrifennoch ac addaswch unrhyw dechnegau neu droadau ymadrodd y credwch fydd yn ei wella.

Dyma enghraifft o grynodeb cryf (os byr) o Great Expectations gan Charles Dickens, trwy garedigrwydd Cydymaith Rhydychen i Lenyddiaeth Saesneg:

Codwyd Philip Pirrip, sy'n fwy adnabyddus fel "Pip", gan ei chwaer ormesol, gwraig yr bonheddig Joe Gargery. Mae'n cael ei gyflwyno i gartref Miss Havisham, sydd, yn hanner gwallgof oherwydd i'w chariad ei gadael ar noson ei phriodas, wedi magu merch, Estella, i ddefnyddio ei harddwch fel modd i arteithio dynion. Mae Pip yn syrthio mewn cariad ag Estella ac yn ymdrechu i ddod yn ŵr bonheddig.

Daw arian a disgwyliadau o fwy o gyfoeth ato o ffynhonnell ddirgel, sef Miss Havisham yn ei farn ef. Mae’n gadael am Lundain ac, yn ei ffordd newydd o fyw, mae’n cefnu’n ffyrnig ar y Joe Gargery ffyddlon, y mae ganddo bellach gywilydd o’i berthynas gymedrol.

Daw anffodion iddo. Mae ei gymwynaswr yn troi allan yn droseddwr ffo Abel Magwitch, y bu'n ei helpu pan oedd yn blentyn. Mae gobeithion mawr Pip yn diflannu ac mae'n cael ei adael heb geiniog. Yn y cyfamser, mae Estella yn priodi ei gelyn swllt Bentley Drummle, y mae'n ei drin yn greulon.

Yn y diwedd, wedi'i ddysgu gan adfyd, mae Pip yn dychwelyd at Joe Gargery a gwaith gonest. Cafodd ef ac Estella, a oedd hefyd wedi dysgu ei gwers, eu hailuno o'r diwedd.

Sut i ysgrifennu crynodeb

Mae Pip ac Estella yn cyfarfod eto yn Great Expectations (2012). Delwedd: Lionsgate

Mae'r crynodeb hwn yn gweithio'n dda oherwydd ei fod yn cynnwys:

 • Digwyddiad Ysgogi (Pip yn symud i mewn gyda Miss Havisham) cynnydd mewn gweithgaredd (mae yn Llundain), uchafbwynt (dychwelyd at Joe Gargery) ac adduned (aduniad ag Estella)
 • Cymhelliant cymeriad (mae Miss Havisham eisiau cosbi pob dyn oherwydd bod ei dyweddi wedi ei bradychu; mae Pip eisiau dod yn ŵr bonheddig fel y bydd Estella yn syrthio mewn cariad ag ef)
 • Twist plot (mae cymwynaswr Pip yn droseddwr y mae wedi ei adnabod ers plentyndod!)
 • Llais cryf (ffurfiol ond deniadol heb dynnu sylw oddi wrth y stori) ac arddull ysgrifennu hylifol (mae digwyddiadau yn gronolegol ac yn gyflym)

Eich crynodeb yw un o'r ffactorau mwyaf wrth benderfynu a yw asiant am weld mwy gennych chi ai peidio. Waeth pa mor fyr yw eich llythyr ymholiad, y pwynt yw bod y crynodeb hwn yn dweud wrth asiantau (a chyhoeddwyr diweddarach) yr hyn y mae gwir angen iddynt ei wybod: beth yw pwrpas eich llyfr, beth sy'n ei wneud yn unigryw, ac, yn bwysicaf oll, beth y gall ei wneud a ydynt ei werthu.

Sut i ysgrifennu crynodeb llyfr?