Mae cynulleidfa darged yn grŵp o bobl neu sefydliadau rydych chi'n ceisio eu cyrraedd gyda'ch ymdrechion marchnata. Mae nodi a deall eich cynulleidfa darged yn gam allweddol i ddatblygu eich strategaeth farchnata yn llwyddiannus a chyflawni'r canlyniadau gorau posibl. Dyma rai agweddau pwysig ar y gynulleidfa darged:

 1. Adnabod Cynulleidfa Darged:

  • Penderfynwch pwy yw eich cynulleidfa darged. Gall y rhain fod yn grwpiau penodol o bobl yn seiliedig ar oedran, rhyw, lleoliad, incwm, diddordebau, ymddygiadau a nodweddion eraill.
 2. Y gynulleidfa darged. Segmentu'r Farchnad:

  • Rhannwch eich marchnad yn segmentau i nodi anghenion a nodweddion gwahanol grwpiau defnyddwyr yn fwy cywir. Bydd hyn yn caniatáu ichi greu strategaethau marchnata mwy personol.
 3. Creu Portread Prynwr:

  • Datblygwch bortread manwl o'ch cleient delfrydol. Mae hyn yn cynnwys disgrifio ei nodweddion, anghenion, problemau a chymhellion.
 4. Y gynulleidfa darged. Deall Ymddygiad Defnyddwyr:

  • Ymchwiliwch i sut mae'ch cynulleidfa darged yn rhyngweithio â chynhyrchion neu wasanaethau, pa sianeli y mae'n well ganddyn nhw eu defnyddio, a pha ffactorau sy'n dylanwadu ar eu penderfyniadau.
 5. Dadansoddiad Cystadleuaeth:

  • Ymchwiliwch i ba gwmnïau eraill sy'n denu eich darpar gleientiaid. Gall hyn helpu i benderfynu sut y gallwch gynnig buddion unigryw a gwahaniaethu'ch hun oddi wrth eich cystadleuwyr.
 6. Y gynulleidfa darged. Cyfathrebu a Thôn y Llais:

  • Penderfynwch pa naws ac arddull cyfathrebu sy'n gweddu orau i'ch cynulleidfa darged. Gall hyn ddibynnu ar eu hiaith, eu gwerthoedd a'u dewisiadau.
 7. Detholiad o Sianeli Dosbarthu:

  • Ymchwiliwch ble mae'ch cynulleidfa darged a pha sianeli cyfathrebu maen nhw'n eu defnyddio'n weithredol. Gall hyn gynnwys Rhwydweithio cymdeithasol, llwyfannau ar-lein, cyfryngau traddodiadol ac eraill.
 8. Diweddariad Cyson:

  • Gall eich cynulleidfa darged newid dros amser, felly mae'n bwysig diweddaru ac ailddiffinio'ch cynulleidfa yn rheolaidd ac addasu eich strategaethau marchnata.
 9. Y gynulleidfa darged. Profi a Dadansoddi Canlyniadau:

  • Profwch ymgyrchoedd marchnata ar rannau bach o'ch cynulleidfa darged a dadansoddwch y canlyniadau i wneud y gorau o strategaethau a dulliau dylanwadu.
 10. Cynnal Rhyngweithio:

  • Creu mecanweithiau i gynnal ymgysylltiad â'ch cynulleidfa darged. Gall hyn gynnwys diweddariadau rheolaidd, hyrwyddiadau, cylchlythyrau a ffyrdd eraill o gynnal diddordeb.

Diffinio a deall y gynulleidfa darged yw sail marchnata effeithiol, gan ganiatáu i gwmni greu personol a pherthnasol strategaethau i ddiwallu anghenion ei gwsmeriaid.

Beth yw'r gynulleidfa darged?

Yn fyr y gynulleidfa darged yn grŵp penodol o gwsmeriaid sy'n debygol o ymateb i'ch negeseuon marchnata. Cânt eu dosbarthu i gategorïau demograffig neu ymddygiadol sy'n cynnwys lleoliad, rhyw, oedran, lefel incwm a bwriadau prynu.

Pan fyddwch chi'n targedu cynulleidfa benodol, nid ar yr hysbyseb ei hun y mae eich ffocws, ond ar y neges. Cofiwch efallai na fydd yr iaith, naws a chynnwys a ddefnyddiwch i ryngweithio â chwsmeriaid yr un peth o un ddemograffeg i'r llall. Bydd dod o hyd i'r gynulleidfa gywir yn gosod y naws a'r neges orau i gleientiaid. Yn ogystal, mae creu proffil o'ch cynulleidfa darged yn rhoi cyfeiriad i'ch strategaethau marchnata ac yn cadw'ch negeseuon yn gyson ac yn berthnasol. O ganlyniad, rydych chi'n meithrin perthnasoedd dilys â chleientiaid. Y gynulleidfa darged.

Mewn cyferbyniad, os ceisiwch gyrraedd pawb, mae'n debygol na fyddwch yn gallu deall anghenion eich cwsmeriaid yn llawn. Cofiwch, po fwyaf y bydd eich cwsmeriaid yn atseinio â chi, y mwyaf tebygol y maent o ddod eiriolwyr ar gyfer eich brand.

Marchnad darged yn erbyn cynulleidfa darged

Ydyw farchnad darged и y gynulleidfa darged yr un? Er y gall y ddau derm fod yn debyg, mae ganddynt wahaniaethau allweddol pan fyddwch yn cloddio'n ddyfnach.

Marchnad darged

Mae marchnad darged yn segment defnyddwyr penodol y mae cwmni'n ceisio ei wasanaethu gyda'i gynhyrchion neu ei wasanaethau. Mae nodi hyn yn hollbwysig wrth greu cynnyrch neu ddarparu gwasanaeth. Yn ogystal, mae'ch strategaethau marchnata yn haws i'w gweithredu os oes gennych chi farchnad darged wedi'i diffinio'n glir.  

Gellir rhannu'r farchnad darged yn gategorïau fel:

 • Data demograffig - oedran, rhyw, hil, incwm, statws priodasol, lefel addysg a galwedigaeth.
 • Lleoliad — gwlad, rhanbarth, dinas, tref, parthau amser
 • Seicograffeg — arferion prynu, gwerthoedd, hobïau a diddordebau'r prynwr.

Gadewch i ni gymryd Nivea fel enghraifft. Mae Nivea yn frand gofal croen Almaeneg sy'n gwerthu golchi corff, gel cawod, arlliwiau, diaroglyddion, golchdrwythau a chynhyrchion eraill. Fel rheol, eu cynulleidfa darged yw menywod 18-35 oed gydag incwm cyfartalog ac uchel. Mae'r merched hyn wedi'u grymuso. Maen nhw'n gofalu am eu croen i wneud iddo edrych yn dda, teimlo'n ifanc, a magu hunanhyder. Y gynulleidfa darged.

Beth yw'r gynulleidfa darged?

Целевая аудитория

Ar y llaw arall, mae cwmpas y gynulleidfa darged yn gulach na'r farchnad darged. Mae'n cyfeirio at grŵp penodol o ddefnyddwyr y mae cwmni'n ei dargedu gyda'i neges farchnata. Efallai mai nhw yw defnyddwyr terfynol eich cynhyrchion neu beidio. Fodd bynnag, dyma'r bobl rydych chi am eu cyrraedd gyda'ch ymdrechion marchnata. Er mwyn ymgysylltu'n effeithiol â'ch cynulleidfa darged, rhaid i chi wybod pwy ydyn nhw, gan gynnwys eu hanghenion a'u bwriadau. I gloi, mae'r farchnad darged yn bwysig iawn i bob penderfyniad y mae cwmni'n ei wneud. Penderfyniadau am ddatblygu, pecynnu a prisio mae cynhyrchion yn seiliedig ar yr hyn sy'n apelio fwyaf at eu marchnad darged. At hynny, mae strategaethau gwerthu a marchnata'r cwmni yn seiliedig ar arferion prynu a dewisiadau ei farchnad darged. Er bod y gynulleidfa darged yn dylanwadu ar benderfyniadau a wneir ar rai negeseuon marchnata yn unig. Felly, y farchnad darged fel arfer yw defnyddwyr terfynol y cynnyrch, tra gall y gynulleidfa darged fod neu beidio.    

Gwahanol fathau o gynulleidfa darged

Ar y cam hwn, rydych chi eisoes yn gwybod beth yw eich cynulleidfa darged. Nawr, gadewch i ni ddiffinio'ch cynulleidfa darged trwy edrych ar y nodweddion sy'n eu gwahaniaethu oddi wrth ei gilydd. Yn gyntaf, mae angen ichi edrych am wahanol fathau o segmentau sy'n disgrifio'ch rhagolygon. Dyma rai o'r categorïau hyn:

Demograffeg. Y gynulleidfa darged.

Mae hyn yn cyfeirio at ddata cymdeithasol ac economaidd y defnyddiwr. Mae'r priodoleddau hyn yn cynnwys rhyw, oedran, addysg, crefydd, incwm, a lleoliad daearyddol. Os ydym am ddefnyddio data demograffig i gynllunio ymgyrch farchnata ar gyfer cynhyrchion sy’n targedu menywod ifanc, efallai y byddwch am dargedu menywod 18-26 oed, wedi’u haddysgu yn y coleg, ac sy’n byw mewn ardal drefol â phoblogaeth o 30.  

Bwriad y prynwr

Mae hwn yn ddata pwysig sydd dylid ei ystyried yn arbennig wrth redeg ymgyrch e-fasnach. Gellir rhannu eich cynulleidfa yn ddefnyddwyr nad ydynt efallai wedi ymchwilio i gynnyrch penodol (e.e. car chwaraeon, peiriant golchi 7kg, ffilm gyffro ffuglen wyddonol dystopaidd) ond sydd wedi bod yn chwilio amdanynt yn ddiweddar. Mae hyn yn caniatáu ichi ddysgu am eu pwyntiau poen fel y gallwch chi deilwra hysbysebion sy'n cwrdd â'r angen hwnnw.

Diddordebau a hobïau

Mae hyn yn cyfeirio at hobïau, diddordebau, neu bethau sy'n werthfawr iddyn nhw. Gallai hyn fod yn gerddoriaeth, cyllid personol, chwaraeon neu rianta. A ydynt hefyd yn pryderu am rai materion, megis creulondeb anifeiliaid neu gyfrifoldeb cymdeithasol? Bydd dod i wybod am eu hobïau a'u diddordebau yn rhoi cipolwg dwfn i chi ar eich darpar gwsmer y gallwch ei ddefnyddio i gael sylw i'ch brand. 

Er enghraifft, os ydych chi'n frand dillad sy'n targedu Gen Zers, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n marchnata'r cynhyrchion fel rhai moesegol, fforddiadwy, a chael effaith gymdeithasol ac economaidd gadarnhaol. Dyma rai enghreifftiau yn unig o’r mathau o gynulleidfaoedd y gallwch eu targedu. Mae yna lawer ohonynt, a gall marchnatwyr greu math newydd yn dibynnu ar eu dibenion marchnata neu strategaeth.

 

Sut i benderfynu ar y gynulleidfa darged?

Po fwyaf manwl ydych chi wrth ddiffinio'ch cynulleidfa darged, y mwyaf effeithiol fydd canlyniadau eich ymdrechion marchnata. Dyma gamau ymarferol i'w cymryd wrth ddiffinio'ch proffil cynulleidfa darged proffidiol.  

Adnabod eu hanghenion a'u problemau. Y gynulleidfa darged.

Rhowch eich hun yn esgidiau eich cwsmeriaid targed. Beth allai eu problemau a'u hanghenion fod? Beth maen nhw'n ei ddisgwyl gan eich cynnyrch? Bydd ateb y cwestiynau hyn yn eich helpu i'w deall yn ddyfnach. Mae hefyd yn sicrhau eich bod yn datblygu cynnyrch neu wasanaeth sy'n cael effaith sylweddol arnynt.

Felly, gwnewch restr o broblemau y gallai eich cwsmer targed eu hwynebu yn eu bywyd bob dydd. Gwnewch yn siŵr bod eich cynhyrchion yn gallu eu datrys.

Adolygiad o gleientiaid presennol

Gwiriwch eich cleientiaid presennol. Gweld beth sydd ganddynt yn gyffredin. Gall eich sylfaen cwsmeriaid ffyddlon roi syniad i chi o'r math o bobl y dylech eu targedu. I gael gwybod beth yw eu barn am eich brand, gofynnwch iddynt ymuno â'ch arolygon neu arolygon yn gyfnewid am anrhegion neu wobrau am ddim. Nid yn unig y bydd hyn yn eich helpu i'w deall yn well, ond bydd hefyd yn eich helpu chi rhagorol ffordd o greu ymgyrchoedd marchnata gwell.  

Gwiriwch eich cystadleuwyr. Y gynulleidfa darged.

Ffordd arall o ddarganfod manylion eich cynulleidfa darged yw dadansoddi eich cystadleuwyr. Defnyddiwch offer gwrando rhwydweithiau cymdeithasol, porwch Google a chyfryngau cymdeithasol i gael syniad o sut olwg sydd ar gynulleidfa darged eich cystadleuwyr. Gweld pwy mae'ch cystadleuwyr yn eu targedu. Aseswch a yw eu cynulleidfa darged yn cyfateb i'ch busnes. Wrth wneud hynny, dod o hyd i ffyrdd gwell o lenwi'r bwlch sydd ar goll yn eu strategaethau marchnata. Mae hyn yn eich galluogi i wahaniaethu eich hun oddi wrth eich cystadleuwyr a chynyddu eich potensial gwerthu.

 

Eglurwch eich cynulleidfa darged

Ar y cam hwn, rydych chi eisoes yn gwybod pa fuddion y gall eich cynnyrch eu cynnig a beth mae'ch cystadleuwyr yn ei wneud. Y cam nesaf yw lleihau'r gynulleidfa benodol rydych chi am ei thargedu. Byddwch mor benodol â phosibl. Darganfyddwch ddemograffeg eich cynulleidfa ddelfrydol. Rhannwch nhw yn ôl oedran, rhyw, lleoliad, ac ati. Plymiwch yn ddyfnach i'w hobïau neu ddiddordebau. Oes ganddyn nhw hobïau neu bethau maen nhw'n angerddol amdanyn nhw? Hefyd, darganfyddwch beth yw eu bwriadau o ran prynu'r cynnyrch. Ydyn nhw wedi ymchwilio i'r cynnyrch hwn ar-lein? Ar ôl casglu'r holl wybodaeth angenrheidiol, creu persona prynwr. hwn cymeriad ffuglennol, sy'n disgrifio eich prynwr targed.

Arbrawf. Y gynulleidfa darged.

Yn olaf, mae'n bryd arbrofi i weld pa ymgyrch fydd yn gweithio. Creu segment sylfaen a'i ddefnyddio yn eich ymgyrch nesaf. Byddwch yn siwr i fonitro eu perfformiad yn rheolaidd. Yna creu segment newydd a chynnwys priodoleddau demograffig a seicograffig eraill. O'r fan honno, crëwch ymgyrch yn seiliedig ar y proffil cynulleidfa darged rydych chi wedi'i ddatblygu.

 

Targedwch y gynulleidfa gywir

Mae targedu’r gynulleidfa gywir yn allweddol strategaeth farchnata lwyddiannus. Mae nodi a deall eich cynulleidfa darged yn galluogi cwmni i dargedu ei ymdrechion yn fwy effeithiol, gan sicrhau lefelau uwch o ymgysylltu a boddhad cwsmeriaid. Dyma rai camau pwysig i dargedu’r gynulleidfa gywir:

 1. Ymchwil marchnad:

  • Gwnewch ymchwil marchnad helaeth i ddeall pwy yw eich cynulleidfa darged. Ymchwilio i nodweddion, anghenion a dewisiadau darpar gwsmeriaid.
 2. Y gynulleidfa darged. Segmentu'r Farchnad:

  • Rhannwch eich marchnad yn segmentau yn seiliedig ar feini prawf amrywiol megis oedran, rhyw, lleoliad, incwm, diddordebau ac eraill. Bydd hyn yn caniatáu ichi ddiffinio'ch cynulleidfa darged yn fwy cywir.
 3. Creu Portread Prynwr:

  • Datblygwch bortread manwl o'ch cleient delfrydol. Cynhwyswch wybodaeth am ei ddemograffeg, personoliaeth, arferion, nodau a heriau.
 4. Y gynulleidfa darged. Diffiniad o Nodweddion Unigryw:

  • Nodwch nodweddion unigryw eich cynnyrch neu wasanaeth a allai fod yn fwyaf deniadol i'ch cynulleidfa darged. Pa fuddion maen nhw'n eu gwerthfawrogi fwyaf?
 5. Cyfathrebu yn Iaith y Gynulleidfa:

  • Addaswch eich iaith a'ch cyfathrebu i weddu i ddewisiadau eich cynulleidfa darged. Defnyddiwch dermau sy'n glir ac yn gyfarwydd i'ch darpar gleientiaid.
 6. Y gynulleidfa darged. Dewis Sianeli Marchnata Addas:

  • Ymchwiliwch pa sianeli marchnata sydd fwyaf effeithiol i gyrraedd eich cynulleidfa darged. Gall hyn gynnwys cyfryngau cymdeithasol, marchnata cynnwys, optimeiddio peiriannau chwilio, ac eraill.
 7. Profi a Dadansoddi Canlyniadau:

  • Profwch strategaethau marchnata ar rannau bach o'ch cynulleidfa a dadansoddwch y canlyniadau. Bydd hyn yn helpu i optimeiddio'r dull gweithredu a chynyddu effeithlonrwydd.
 8. Y gynulleidfa darged. Gwrando ar Adborth:

  • Rhowch sylw manwl i adborth cwsmeriaid. Gall hyn roi gwybodaeth werthfawr i chi am sut mae'ch cynnyrch neu wasanaethau yn cael eu gweld gan eich cynulleidfa.
 9. Defnyddio Personoli:

 10. Cynnal Perthnasedd:

  • Gall dewisiadau'r farchnad a'r gynulleidfa newid. Diweddarwch eich ymchwil a'ch strategaethau yn gyson i aros yn berthnasol.

Mae targedu'r gynulleidfa gywir yn helpu cwmni i wneud y gorau o'i ymdrechion marchnata, gan gyflawni canlyniadau mwy cywir a pherthnasol. Mae hyn hefyd yn helpu i feithrin perthnasoedd hirdymor gyda cwsmeriaid a chynyddu eu teyrngarwch.