Sut i greu gwefan priodas?
Mae creu gwefan briodas dda yn cymryd ymdrech. Yn ffodus, nid ymrwymiad iechyd gydol oes yw hwn, ond ymrwymiad o amser ac arian. A chyda phopeth arall sy'n rhan o gynllunio priodas, mae'n bur debyg na fydd gennych chi ddigon o'r ddau.

Ond mae gwefan priodas yn fuddsoddiad gwerth chweil. Yn wahanol i wahoddiad, gall hyn fod yn gyfathrebu parhaus â'ch gwesteion, man lle gallant ddod o hyd i wybodaeth am amserlen eich diwrnod priodas, manylion lleoliad, a chofrestrfa anrhegion. O'u cymharu â'r rhan fwyaf o wefannau eraill, mae gwefannau priodasau yn tueddu i fod yn symlach ac i'r pwynt - a'r dyddiau hyn nid oes llawer o rwystrau i sefydlu gwefan, ac mae atebion ar gyfer pob cyllideb.

Wrth gwrs, os nad ydych erioed wedi adeiladu gwefan o'r blaen, gall hyd yn oed gwefan syml ymddangos yn frawychus. Gyda hynny mewn golwg, rydyn ni'n mynd i'ch cerdded trwy bob cam o greu gwefan briodas syfrdanol fel y gallwch chi arbed eich egni badzilla ar gyfer y briodas go iawn.

Diffiniadau a Thelerau Dylunio Gwe

Cam 1: Dechreuwch gyda'ch brand priodas. Sut i greu gwefan priodas?

Cyn i chi ddechrau ar eich gwefan, meddyliwch am eich brand priodas. Efallai eich bod yn meddwl mai cwpl ydyn ni, nid cwmni! Ond gall brand fod yn ffordd o feddwl am y bersonoliaeth rydych chi am ei chyfleu trwy brosiect dylunio. Mae cwmnïau, er enghraifft, yn defnyddio eu brand i gyfleu eu gwerthoedd a'u llais (ymhlith pethau eraill), a mynegir y rhinweddau hyn trwy arddull ysgrifennu a elfennau dylunio gweledol.

Yn yr un modd, mewn priodas, gellir defnyddio brandio i gyfleu'r naws a ddymunir (boed yn wladaidd, modern neu glasurol, ac ati). Gan fod cysondeb yn bwysig i frand cydlynol, gallwch gymhwyso cyfeiriad gweledol i bopeth o'ch gwefan i wahoddiadau, bwydlenni, arwyddion, ac ati. Dyna pam ei bod yn ddefnyddiol sefydlu'ch brand o'r dechrau.

Sut i greu gwefan priodas?

Logo priodas darluniadol gwyrdd, gwahoddiad a dyluniad papurach.

Elfennau cyffredin ar gyfer gwefan dylunio graffegY ffontiau a ddefnyddir mewn brandio yw ffontiau, cynlluniau lliw a delweddau. Gall gwahanol fathau o ffontiau greu hwyliau sy'n amrywio o cain i wirion, a gall lliwiau gysylltu'n uniongyrchol ag emosiynau. Mae delweddau ar gyfer gwefannau priodasau fel arfer yn cynnwys lluniau o'r cwpl hapus a/neu leoliad. Os nad ydych chi'n gyfforddus yn gwneud y dewisiadau esthetig hyn eich hun, ystyriwch logi dylunydd graffeg llawrydd i greu eich logo priodas ac ehangu eich brand gweledol oddi yno.

Gwefan priodas ffotograffig gwyn

Gwefan priodas ffotograffig gwyn gyda delweddau o briodferch a blodau.

Cam 2. Penderfynwch ar gynnwys y wefan. Sut i greu gwefan priodas?

Dyluniad gwefan eich priodas yn dibynnu ar faint o wybodaeth y mae angen i chi ei chynnwys. A bydd y cynnwys hwnnw'n dibynnu ar y rheswm pam rydych chi'n creu'r wefan: Ydych chi eisiau creu dolen ar-lein ar gyfer manylion diwrnod priodas fel parcio, amserlen, a chod gwisg? Ydych chi am ddarparu lle i westeion gael mynediad i'ch cofrestrfa anrhegion? Ydych chi eisiau marchnata gwesteion yn lleoliad eich priodas? Efallai yr uchod i gyd.

Bydd penderfynu ar y wybodaeth hon ymlaen llaw yn eich helpu i bennu nifer a chynnwys tudalennau eich gwefan. Dyma un fer rhestr o gynnwys a ddosbarthwyd gwefannau priodas i ddechrau gyda:

 • Amser a dyddiad
 • Am y cwpl
 • Gwybodaeth lleoliad/lleoliad
 • Atodlen
 • Y gofrestrfa
 • Oriel luniau
 • RSVP

Cam 3: Penderfynwch ar nodweddion y wefan. Sut i greu gwefan priodas?

Cynnwys Gwefan anaml y mae'n statig - mae'r rhan fwyaf o wefannau wedi'u cynllunio i fod yn rhyngweithiol. Dyma swyddogaeth eich gwefan lle rydych chi'n diffinio'r hyn rydych chi am i'ch gwesteion allu ei wneud â'ch gwefan (ar wahân i ddarllen goddefol).

Gwyrdd pastel Sut i greu gwefan priodas?

Dyluniad gwefan priodas gwyrdd pastel

Yn wir, anaml y mae gwefannau priodas yn gofyn am y lefel uchel o ymarferoldeb cymhleth y byddwch chi'n dod ar ei draws yn yr app cychwyn Silicon Valley diweddaraf. Fodd bynnag, mae'n syniad da ystyried yr opsiynau o'r hyn y gall gwefan eich priodas ei wneud a dewis y nodweddion hynny cyn gynted â phosibl. Fel hyn, efallai y byddwch am ymchwilio i gostau ychwanegol ymlaen llaw, boed yn ymdrech dylunydd/datblygwr (os ydych chi'n adeiladu eich gwefan eich hun) neu'n prynu modiwlau ychwanegol (os ydych chi'n defnyddio adeiladwr gwefan).

Dyma restr fer o rai o nodweddion cyffredin gwefannau priodas:

 • Integreiddio'r gofrestr
 • Integreiddio Google Maps
 • Integreiddio cyfryngau cymdeithasol
 • Tanysgrifiwch trwy e-bost
 • Diogelu cyfrinair
 • Llyfr gwestai
 • Calendr
 • Defnyddiwr a uwchlwythodd y llun

Cam 4: Dewiswch sut i greu gwefan priodas

Efallai y bydd creu gwefan go iawn yn ymddangos yn dasg frawychus, ond mae yna ffyrdd i'w gwneud - ac nid oes rhaid i chi fod yn gyfoethog neu'n gyfarwydd â thechnoleg. Y ddau opsiwn gorau yw creu adeiladwr gwefan eich hun neu logi dylunydd llawrydd. Isod mae Manteision ac anfanteision o bob dull, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein cymhariaeth fanwl o adeiladwyr gwe a dylunwyr gwe.

Beth mae dylunydd gwe yn ei wneud?

Adeiladwr templed gwefan. Sut i greu gwefan priodas?

Mae adeiladwr gwefannau yn ddatrysiad rhad ac am ddim neu gost isel sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu gwefannau sy'n gweithio heb ysgrifennu cod. Yn syml, mae'r defnyddiwr yn dewis templed, yn ei addasu gyda'i gopi a'i gyfryngau, ac yn cyhoeddi'r wefan.

Mae'r adeiladwr gwefan priodas yn rhoi sawl templed i chi ddewis ohonynt.

Mae'r adeiladwr gwefan priodas yn rhoi sawl templed i chi ddewis ohonynt.

Er bod y rhan fwyaf o'r adeiladwyr gwefannau mwyaf poblogaidd, fel WordPress.org, Squarespace, a Wix, yn cynnig gwefannau priodas fel rhan o'u llyfrgell dempledi, mae yna hefyd wasanaethau pwrpasol ar gyfer gwefannau priodas, fel The Knot.

Manteision

 1. Rhad neu am ddim
 2. Hawdd i'w ddysgu a'i ddefnyddio. Wedi'i wneud ar gyfer rhai nad ydynt yn ddylunwyr
 3. Yn gyffredinol, datblygu a chyhoeddi gwefan yn gyflym

Cons

 1. Er bod yr offer yn ei gwneud hi'n hawdd, mae angen i chi greu'r wefan eich hun.
 2. Gall gwefannau templed gael golwg gyffredinol
 3. Ymarferoldeb cyfyngedig
 4. Mae'r pris yn cynyddu gyda nodweddion ychwanegol fel URL unigryw, gwesteiwr ac ychwanegion.

Dylunio gwe personol.

Mae cael gwefan wedi'i theilwra yn golygu llogi dylunydd i greu cynllun gweledol y wefan a datblygwr i ysgrifennu'r cod o'r dechrau. Bydd angen i chi hefyd brynu cyfeiriad parth unigryw a gwesteiwr i storio ffeiliau eich gwefan. Sut i greu gwefan priodas?

Sut i greu gwefan priodas? Dyluniad gwefan priodas gyda darluniau blodau a chynllun lliw pinc

Mae'r wefan briodas arferol hon yn cynnwys cynllun, cynllun lliw, a darluniau a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer y cwpl hapus.

Er bod angen camau a chostau ychwanegol i greu gwefan bwrpasol, mae dyluniad unigryw yn werth chweil. Yn aml gall fod hyd yn oed yn rhatach nag y gallech ei ddisgwyl. Llwyfan creadigol sy'n eich cysylltu â chronfa fyd-eang o ddylunwyr llawrydd sy'n codi llawer llai nag asiantaeth gwasanaeth llawn. Gall rhai dylunwyr hyd yn oed weithredu fel datblygwyr, gan leihau nifer y contractwyr y mae angen i chi eu llogi, er y dylech ofyn i'r dylunydd am hyn ymlaen llaw.

Manteision

 1. Safle unigryw
 2. Mae ganddo ystod lawer ehangach o swyddogaethau na thempledi
 3. Ymddiriedwch greu eich gwefan i weithwyr proffesiynol yn hytrach na'i wneud eich hun

Cons

 1. Cost uwch, yn dibynnu ar y dylunydd neu'r datblygwr. O leiaf 800 o ddoleri'r UD
 2. Datblygu Gwefan Personol gall gymryd mwy o amser
 3. Gall fod yn anoddach gwneud newidiadau i'r cynnwys eich hun ar ôl ei gyhoeddi.

Cam 5: Dylunio Gwefan.

Yn y rhan fwyaf o achosion tua dylunio gwefan byddwch yn cymryd gofal. Naill ai bydd y dylunydd yn gwneud y dewis esthetig, neu bydd y templed yn pennu'r gosodiad ymlaen llaw. Mae'n dda ystyried beth sy'n mynd i mewn i ddyluniad gwefan priodas o safon fel y gallwch ddewis y templed cywir yn hyderus neu roi adborth i'ch dylunydd. Sut i greu gwefan priodas?

Dyluniad gwefan priodas minimalaidd gyda blodau dyfrlliw

Mae'r wefan briodas hon yn defnyddio cynllun bwydlen denau a chanolog, gyda digon o le gwyn i wneud y wybodaeth yn hawdd i'w sganio. Mae hefyd yn defnyddio trefniannau blodau dyfrlliw a sgriptiau cain i amlygu llawenydd y digwyddiad.

Dylai dyluniad gwefan eich priodas wasanaethu dau bwrpas allweddol.

Yn gyntaf

Cyflenwi gwybodaeth yw hyn: mae eich gwefan yn bodoli fel canllaw i'ch gwesteion (ar amserlenni, teithlenni, bwydlenni, ac ati) a dylai'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt fod yn hawdd i'w chanfod. Gan mai anaml y mae gwefannau priodas yn gymhleth, gallant gefnogi dulliau minimalaidd, sy'n golygu bod cynlluniau tenau gyda digon o le gwyn a llinellau clir yn hanfodol. hierarchaeth weledol .

Yr ail yw achosi cynnwrf.

Mae gwefan briodas i hyrwyddo'ch diwrnod mawr, a dylai'r delweddau annog gwesteion i ddathlu misoedd yn gynt na'r disgwyl. Wrth gwrs, dylai fod gennych lawer o luniau ymgysylltu o ansawdd uchel a fydd yn weladwy ledled y wefan, ond gallwch hefyd ddefnyddio dulliau eraill dylunio graffegi greu naws gorfoleddus. Mae cynllun lliw llachar, bywiog yn gwneud dyluniad yn gynnes ac yn ddeniadol, a dyna pam mae pinc, coch a lliwiau pastel. Gall siapiau crwn mewn arddull ffont a llinellau haniaethol hefyd gyfleu egni byrlymus a llawen yn hytrach na siapiau geometrig anhyblyg. I gael dull mwy ffurfiol, defnyddiwch arlliwiau niwtral fel gwyn neu ddu a defnyddiwch ffontiau cyrliog arddull sgript cyrliog.

Cam 6: Lansio gwefan priodas parod

Unwaith y byddwch wedi creu eich gwefan, y cyfan sydd ar ôl yw ei chyhoeddi ar-lein. Bydd angen i chi sicrhau parth lle rydych chi'n prynu URL unigryw neu gyfeiriad gwefan am ffi flynyddol gan gwmni tebyg GoDaddy . Bydd angen i chi hefyd brynu gofod gweinydd cynnal i storio ffeiliau eich gwefan (mae llawer o wasanaethau parth hefyd yn cynnig gwesteiwr). Os ydych chi wedi defnyddio gwasanaeth creu gwefan, mae rhai ohonyn nhw'n cynnig parth a gwesteiwr trwy eu platfform. Unwaith y byddwch wedi gwneud y ddau gam hyn, cysylltwch eich parth â'ch gweinydd cynnal (y gall eich datblygwr neu'ch platfform cynnal eich helpu gyda nhw) a bydd y wefan ar waith. Sut i greu gwefan priodas?

Dyluniad gwefan priodas mewn lliwiau pinc, aur a gwyn

Dyluniad gwefan priodas mewn lliwiau pinc, aur a gwyn

Gwnewch yn siŵr eich bod yn profi’r wefan i sicrhau bod y gosodiad yn gweithio ar draws gwahanol borwyr a dyfeisiau a bod nodweddion rhyngweithiol yn gweithio yn ôl y disgwyl. Rhag ofn bod gwir angen i chi wneud newidiadau neu ddiweddaru gwybodaeth, bydd system rheoli cynnwys dda yn ei gwneud hi'n hawdd. Yn ddelfrydol, dylech ymchwilio i CMS ymlaen llaw, ond WordPress yw'r un mwyaf cyffredin. Ac yno mae gennych chi, gwefan briodas y gall eich gwesteion syrthio mewn cariad â hi.

Dewch o hyd i ddylunydd gwefannau priodas gwych. Sut i greu gwefan priodas?

Er bod gwahoddiad yn ohebiaeth un-amser, gwefan eich priodas yw lle gall eich gwesteion edrych am y wybodaeth a'r lluniau diweddaraf - y parti cyn y parti. Er nad oes rhaid i hyn fod yr elfen fwyaf cymhleth neu ddrud o'ch paratoadau priodas, ni ddylai hefyd fod yn is na safon gweddill eich cynlluniau priodas. asedau. Dylai fod yn dudalen hardd sy'n hysbysu'ch gwesteion trwy eich tagio chi a'ch partner. A'r ffordd orau o wneud yn siŵr bod gennych chi wefan briodas a fydd yn gwneud i chi swoon yw gweithio gyda dylunydd dawnus.

 Teipograffeg АЗБУКА