Sut i greu cerdyn busnes? Mae'r aml-offer busnes hyn yn bodloni llawer o anghenion sylfaenol gweithiwr proffesiynol: hysbysebu, ymwybyddiaeth brand, galwadau i weithredu ac, wrth gwrs, gwybodaeth gyswllt. O'u dylunio'n gywir, gall y hysbysfyrddau maint poced hyn wneud argraff barhaol a chreu cwsmeriaid gydol oes rhag dieithriaid sy'n mynd heibio.

Sut i greu cerdyn busnes?

Cerdyn busnes yn gerdyn papur printiedig bach, tua maint cerdyn credyd, sy'n storio gwybodaeth am eich cwmni, fel eich enw, gwybodaeth gyswllt, a logo brand. Mae dyluniad eich cerdyn busnes yn rhan annatod o'ch brand a dylai fod yn estyniad gweledol o ddyluniad eich brand.

Yn y canllaw hwn, byddwn yn ymdrin â phopeth y mae angen i chi ei wybod dylunio cerdyn busnes, felly gallwch chi ddweud wrth eich dylunydd yn union beth rydych chi ei eisiau. Dylai cardiau busnes fod yn bersonol yn gyntaf ac yn bennaf, felly mae'r canllaw hwn yn esbonio beth allwch chi ei ddewis ar gyfer y cerdyn sydd fwyaf...chi

Ond cyn i ni fynd i mewn i'r 8 cam dylunio cerdyn busnes, gadewch i ni siarad ychydig am yr hyn sydd ei angen arnoch cyn i chi ddechrau.

Cyn i ni ddechrau...
-

dylunio cerdyn busnes glân a strwythuredig

P'un a ydych chi'n llawrydd unigol, yn sylfaenydd busnes newydd, neu'n rhan o fenter sy'n bodoli eisoes, mae dwy gydran ddylunio hanfodol y mae angen eu cwblhau cyn i chi hyd yn oed ddechrau meddwl am gardiau busnes: Eisiau gwybod sut i greu'r rhai perffaith cerdyn busnes ar gyfer eich brand? Sut i greu cerdyn busnes?

 • Logo parod
 • Cynllun lliw corfforaethol

Logos a chynlluniau lliw yw'r ddau bwysicaf opsiynau brandio gweledol. Nid yn unig y bydd yr elfennau hyn yn chwarae rhan fawr wrth greu eich cerdyn busnes, byddant hefyd yn helpu i ddylanwadu ar feysydd eraill megis cynllun a phersonoliaeth.

Nid oes gennym amser i drafod y pynciau hyn yma, ond cyfeiriwch at ein canllawiau blaenorol:

Sut i greu logo

Lliwiau Brandio: Popeth sydd ei angen arnoch i ddewis y pigmentau perffaith ar gyfer eich brand

Adnabod dy hun. Sut i greu cerdyn busnes?
-

Sut i greu cerdyn busnes? 3

Mae un cam rhagarweiniol arall sy'n gwneud y broses dylunio cerdyn busnes yn llyfnach. Rhaid i chi wybod beth rydych chi am ei gyfathrebu. Pa frand ydych chi, fel unigolyn neu fusnes? Beth ydych chi am i'ch cerdyn busnes ei ddweud, nid yn unig mewn geiriau, ond hefyd mewn dylunio?

Mae'r pwnc hwn hefyd yn haeddu ei drafodaeth ei hun, felly os ydych am fynd i fwy o fanylion, Dyma restr fer o gwestiynau y gallwch eu gofyn i chi'ch hun i benderfynu ar eich hunaniaeth brand personol . Ychydig funudau o fyfyrio am eich brand personol yn helpu i ddatrys rhai o'r materion sy'n ymwneud â dylunio cardiau busnes, yn enwedig gan ei fod yn ymwneud ag arddangos eich personoliaeth.

Sut i ddylunio cerdyn busnes mewn 8 cam
-

Unwaith y bydd gennych chi logo, cynllun lliw llofnod, a syniad da o'r hyn y mae'ch cerdyn eisiau ei ddweud amdano'i hun, rydych chi'n barod i ddechrau. Yn syml, dilynwch yr 8 cam isod i benderfynu pa ddyluniad cerdyn busnes fydd yn gweddu orau i chi.

1. Dewiswch eich ffurflen. Sut i greu cerdyn busnes?

Os ydych chi eisoes wedi dewis y hirsgwar traddodiadol cerdyn Busnes, gallwch symud ymlaen i'r ail gam. Fodd bynnag, os ydych chi eisiau gwybod am holl eich galluoedd, hyd yn oed am strategaethau ansafonol, daliwch ati i ddarllen.

Wrth i dechnegau argraffu ddod yn fwy datblygedig a hygyrch, mae mwy o gyfleoedd i weithwyr proffesiynol archwilio ffurfiau amgen. Techneg argraffu torri marw yn eich galluogi i dorri allan unrhyw siâp ac ar yr un pryd argraffu mewn swmp.

Ar ben ceidwadol y sbectrwm, fe allech chi dalgrynnu'r corneli i gael cerdyn busnes mwy cyfeillgar.

Sut i greu cerdyn busnes? 4

Ond os ydych chi wir eisiau bod yn chwareus neu'n sefyll allan, gallwch chi ddefnyddio bron unrhyw siâp: masgotiaid anifeiliaid, disgrifiadau o'r cynhyrchion rydych chi'n eu gwerthu, neu siâp cwbl wreiddiol.

Gallech hyd yn oed adeiladu eich thema cerdyn busnes cyfan o amgylch acronym clyfar. Mae dyluniad cerdyn busnes Cireson yn defnyddio siâp i dynnu sylw at lun y gweithiwr, gan roi golwg fwy dymunol ac felly hawdd mynd ato. Sut i greu cerdyn busnes?

Mae p'un a ydych chi'n defnyddio siapiau creadigol ai peidio yn dibynnu ar ba ddelwedd rydych chi am ei chyfleu. Mae siapiau personol yn gwneud ichi edrych yn fwy o hwyl ac yn eich helpu i wneud argraff, ond gallant gael effaith negyddol ar ddiwydiannau mwy ffurfiol. Mae'n rhaid i chi hefyd gadw logisteg mewn cof, fel sut mae'r cerdyn yn ffitio i'r waled.

Sut i greu cerdyn busnes? 5

Efallai y byddwch am fynd yn ôl at yr opsiwn torri marw ar ôl cwblhau'r dyluniad yng ngham 6. Er enghraifft, mae rhai cwmnïau, fel STIR uchod, yn dewis adrannau marw-dorri o'u logo.

2. Dewiswch eich maint. Sut i greu cerdyn busnes?

Eich penderfyniad nesaf yw maint y cerdyn. Mae hyn yn dibynnu'n bennaf ar lefel y wlad, felly mae hwn yn lle da i ddechrau. Hyd yn oed os ydych chi'n bwriadu sefyll allan, mae angen i chi wybod beth mae pawb arall yn ei wneud er mwyn i chi allu mynd yn ei erbyn.

 • Safon Gogledd America: 3,5 × 2 fodfedd (88,9 × 50,8 mm)
 • Safon Ewropeaidd: 3,346 × 2,165 mewn (85 × 55 mm)
 • Safon Oceania: 3,54 × 2,165 i mewn (90 × 55 mm)

Waeth beth fo'ch maint, dylech bob amser ystyried tri ffactor wrth ddylunio:

 • Ardal gnydau : Y rhan bellaf o'r map y gellir ei thynnu.
 • Линия trim: llinell darged ar gyfer torri cardiau.
 • Llinell diogelwch : Mae unrhyw beth y tu allan i'r llinell hon yn dueddol o gamgymeriadau. Peidiwch â gadael i elfennau fel testun neu logos ymestyn y tu hwnt i'r llinell hon.
Dewiswch eich maint. Sut i greu cerdyn busnes?

Er bod yr ardaloedd hyn yn amrywio yn ôl maint ac argraffydd, opsiwn diogel yw gosod y llinell ymyl 0,125 modfedd (3 mm) o'r ymyl. Oddi yno, gosodwch y llinell ddiogelwch 0,125 modfedd (3 mm) o'r llinell ymyl. Dim ond 0,250 modfedd (6 mm) ydyw o ymyl yr ardal daclo i'r tu mewn i'r ardal ddiogelwch.

3. Ychwanegwch eich logo a graffeg eraill

Nawr rydyn ni'n dechrau tynnu lluniau gweledol elfennau dylunio eich cerdyn busnes, yn gyntaf oll, y logo. Dylai eich logo fod yn ganolog i'ch cerdyn busnes, er y gall lliwiau eraill a graffeg ychwanegol fod yn ddefnyddiol weithiau. Sut i greu cerdyn busnes?

Peidiwch ag anghofio bod dwy ochr ar gael ichi. Un strategaeth yw cysegru un ochr o'r cerdyn busnes i'r logo yn unig, tra bod yr ochr arall yn arddangos gwybodaeth gyswllt y person. Fodd bynnag, mae hefyd yn dda cael logo ar y ddwy ochr, felly yn aml fe welwch logo llai, ffansi gyda gwybodaeth gyswllt ar yr ochr, fel sy'n wir am yr Omni uchod.

Fodd bynnag, dim ond un strategaeth yw hon ymhlith llawer, felly mae croeso i chi arbrofi gyda gosod logo nes i chi ddod o hyd i un yr ydych yn ei hoffi.

Sut i greu cerdyn busnes? 6

Er bod minimaliaeth yn ddewis poblogaidd ar gyfer cardiau Busnes, os nad yw'r lle gwag hwnnw'n addas i chi, gallwch ei lenwi â graffeg ychwanegol. Mewn diwydiant fel dillad plant, mae Londees eisiau mynd â'r thema giwt hon ymhellach: maen nhw'n ehangu ar eu masgot defaid trwy osod dwdls defaid drwyddo draw, a defnyddio cefndir pylu i osgoi annibendod (sylwch hefyd ar y defnydd o liw glas meddal). , lliw chwareus a chyfeillgar i blant). Hyd yn oed os yw'ch logo yn syml neu'n destun yn unig, mae unrhyw ddelweddau cysylltiedig yn ateb yr un pwrpas.

Mae graffeg ychwanegol yn wych ar gyfer arddangos eich brand. Heb ei ddweud yn benodol, gallwch chi gyfathrebu amdanoch chi'ch hun neu'ch brand trwy elfennau gweledol, gan gynnwys lliwiau. Er enghraifft, os ydych chi am ymddangos yn achlysurol neu'n hawdd mynd atynt, bydd cartŵn ciwt a rhai lliwiau llachar yn gwneud y gamp.

Tuedd boblogaidd arall yw ennyn diddordeb a chwilfrydedd wrth adael ychydig o ddirgelwch. Yn nodweddiadol, bydd brandiau'n postio delwedd heb eiriau gyda URL ar un ochr ac yna unrhyw esboniad angenrheidiol (gan gynnwys enw'r brand ac enw'r gweithiwr).

4. Ychwanegwch y testun gofynnol. Sut i greu cerdyn busnes?

Chi sydd i benderfynu beth mae eich cerdyn busnes yn ei ddweud mewn gwirionedd. Efallai na fydd angen cyfeiriad postio ar weithwyr llawrydd sy'n gweithio gartref, tra bod proffesiynau sy'n ymgynghori wyneb yn wyneb yn ei wneud. Neu efallai ei fod yn ddewis strategol, fel cael sylw ar gyfer eich swyddi trawiadol rhwydweithiau cymdeithasol. Y ffaith yw bod gwahanol bobl yn elwa o wahanol destun ar eu cardiau busnes.

Ychwanegwch y testun gofynnol. Sut i greu cerdyn busnes?

Felly y cam nesaf i chi yw penderfynu beth i'w roi ar eich cerdyn busnes. Isod mae rhestr o rai opsiynau cyffredin fel y gallwch chi benderfynu beth i'w gynnwys a'i eithrio.

 • enw - rhoi. Mae angen enw ar bob cerdyn.
 • Enw'r cwmni - arall Enw , ac eithrio brandiau personol, ac os felly eich enw personol yw enw eich cwmni.
 • Teitl swydd — Ar gyfer cardiau traddodiadol, cynhwyswch deitl eich gwaith. Mae hefyd yn helpu i atgoffa'r perchennog pwy ydych chi, beth rydych chi'n ei wneud a hyd yn oed sut y cawsoch eich cyfarfod.
 • Rhif ffôn — hyd yn oed os nad y ffôn yw eich hoff ddull cyfathrebu, mae hynny ar gyfer rhai pobl.
 • E-bost - cerdyn Busnes; e-bost yw'r norm newydd ar gyfer cyfathrebiadau busnes nad ydynt yn rhai brys, yn rhannol oherwydd ei fod yn caniatáu i ddogfennau gael eu hanfon fel atodiadau.
 • URL gwefan. Galluogi URLs mae eich gwefan yn wahoddiad anfewnwthiol i ymweld.
 • Rhwydweithiau Cymdeithasol - Os yw cyfryngau cymdeithasol yn berthnasol i'ch diwydiant neu os ydych am ddangos eich personoliaeth yn unig, cynhwyswch ddolenni i gyfryngau cymdeithasol.
 • Cyfeiriad — yn angenrheidiol i ddenu cwsmeriaid i'ch swyddfa neu siop.
 • Cod QR - er Cod QR ddim mor boblogaidd â'r blynyddoedd diwethaf, mae'n dal i fod yn fodd dibynadwy i drosglwyddo unrhyw ddata rydych chi ei eisiau.
 • Tagline - yn gwbl ddewisol, mae'r slogan yn helpu i roi personoliaeth i'r brand ac ychwanegu ychydig o bersonoliaeth.

Cofiwch fod cardiau busnes nid yn unig yn cyfleu gwybodaeth, ond hefyd yn ei storio. Efallai bod pobl eisoes yn gwybod eich rhif, cyfeiriad neu URL, ond cadwch eich cerdyn wrth law rhag ofn iddynt ei anghofio. Sut i greu cerdyn busnes?

5. Dewiswch ffont

Unwaith y byddwch chi'n gwybod beth rydych chi am ei ddweud, gallwch chi ddewis sut mae'n edrych. Er bod teipograffeg bob amser yn bwysig, mae'n arbennig o bwysig ar gyfer cardiau busnes gan fod yn rhaid i chi wneud y testun yn gwbl ddarllenadwy a dim ond ychydig o le i weithio gydag ef Eisiau gwybod sut i greu'r cerdyn busnes perffaith ar gyfer eich brand?

Gadewch i ni rannu teipograffeg yn dri phrif gategori:

Maint . Er mwyn sicrhau darllenadwyedd, rydych chi eisiau y cyfan oedd y testyn heb fod yn llai 8 pwynt. Fodd bynnag, rydych chi am i'ch elfennau pwysicaf (fel eich enw) sefyll allan, felly mae croeso i chi newid maint y testun. Ystyriwch hefyd ofod gwyn - nid ydych chi eisiau annibendod eich map, felly cadwch y testun yn ddigon bach i ganiatáu digon o le i anadlu o amgylch pob elfen.

ffont . Rydyn ni wedi bod yn siarad am hyn ers amser maith ffontiau a sut maen nhw'n dylanwadu ar eich hunaniaeth brand. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis ffont sy'n cynrychioli'r bersonoliaeth rydych chi'n mynd amdani. Sans serif modern glân, ffont personol a chain, neu sans serif clasurol? Isod mae rhai enghreifftiau o'r hyn y mae gwahanol arddulliau ffont yn ei gynnig i'r bwrdd.

. Sut i greu cerdyn busnes? 8

 

 

. Sut i greu cerdyn busnes? 9

 

Lliwio . Dyma lle mae cynllun lliw brand presennol yn ddefnyddiol. Gan aros ar frand, dewiswch liwiau testun sy'n cyd-fynd yn dda â lliw cefndir eich cerdyn, a ddylai hefyd fod yn lliw brand. Gall lliwiau tebyg edrych yn dda gyda'i gilydd ond gallant fod yn anodd eu darllen, felly arbrofwch gyda chyferbyniadau i'w darllen. . Sut i greu cerdyn busnes?

Y rheol aur ar gyfer teipograffeg yw ei flaenoriaethu dros bopeth arall. Nid oes ots pa mor artistig yw eich ffont os na all unrhyw un ddarllen yr hyn y mae'n ei ddweud.

6. Ystyriwch orffeniadau arbennig. Sut i greu cerdyn busnes?

Nawr eich bod wedi cyrraedd y cam olaf, mae'n bryd dechrau meddwl am argraffwyr, yn enwedig y rhai sydd ag argraffwyr safbwyntiau hyn sydd ganddynt i'w gynnig. Mae rhai argraffwyr yn cynnig gorffeniadau arbennig a all fynd ymhell i greu argraff barhaol. Gweld a all unrhyw un o'r "effeithiau arbennig" hyn rhoi budd strategaeth dylunio eich cerdyn busnes.

Boglynnu. Mae'r dechneg hon yn creu rhyddhad tri dimensiwn trwy wneud i rai ardaloedd “popio allan.” Yn debyg i sbot cotio UV, gallwch ei ddefnyddio i dynnu sylw at agweddau penodol ar eich cerdyn, hyd yn oed geiriau.

Llythyrwasgu. Yn lle codi'r papur, mae'r wasg lythrenwasg yn gwthio'r papur i lawr nes ei fod wedi'i incio. Y canlyniad yw rhywbeth fel engrafiad, fel arfer gydag inciau arbennig i ddenu sylw ychwanegol. Yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer llythyrau sy'n rhoi mwy o awdurdod i'ch geiriau.

Stampio ffoil. Os ydych chi eisiau rhywbeth sgleiniog ac adlewyrchol, fel ffoil tun, gallwch chi gymhwyso'r ffoil i ddelweddau neu hyd yn oed rannau o'r ddelwedd. Mae hyn hefyd yn gweithio ar gyfer acennog testun os dewiswch ffont digon beiddgar.

Spot cotio UV. Mae gan lawer o gardiau farnais llyfn i greu gwead disgleirio a llyfn. Yr un peth yw cotio UV sbot, ac eithrio dim ond mewn meysydd penodol y caiff ei gymhwyso. Mae hyn yn golygu y gallwch chi gymhwyso sglein i'ch logo yn unig, graffig penodol, neu hyd yn oed air neu ymadrodd. Defnyddiwch ef pan fyddwch am amlygu rhai meysydd dros eraill, ond byddwch yn ymwybodol o sut mae'n effeithio ar y cyfansoddiad cyffredinol pan mai dim ond rhan sy'n sgleiniog. Sut i greu cerdyn busnes?

7. Dewiswch ddylunydd

Os ydych chi wir eisiau cerdyn busnes serol, yna mae'n werth dod o hyd i ddylunydd proffesiynol a all greu'r cerdyn perffaith i chi. 

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i'r person cywir, ceisiwch fod yn glir ynghylch beth yw eich busnes a pha arddull ac arddull yr ydych yn chwilio amdano fel y gall eich dylunydd droi ei weledigaeth yn realiti.

8. Mireinio'ch dyluniad. Sut i greu cerdyn busnes?

Gyda'r holl elfennau yn eu lle a rhagolwg cywir o'ch dewisiadau lliw terfynol a gorffeniadau arbennig, gallwch ail-werthuso'ch dyluniad i sicrhau bod popeth yn gweithio.

Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar lif gweledol: sut mae'ch llygad yn symud wrth edrych ar fap. Beth oedd y peth cyntaf i chi sylwi arno? Diwethaf? Dylai llif gweledol da ddechrau gyda'r logo, yna'r enw, yna gwybodaeth eilaidd, gan orffen ar unrhyw ddelweddau eilaidd os oes rhai. Gallwch chi bob amser newid a gwneud y gorau o lifau gweledol trwy newid maint a lleoliad yr elfen.

Rydych chi hefyd eisiau cael gwared ar gymaint o annibendod â phosib. Oes angen yr holl wybodaeth arnoch chi? Po leiaf o elfennau sy'n weddill, y mwyaf yw'r effaith a gaiff pob un.

Gwiriwch ddwywaith i wneud yn siŵr nad ydych yn syrthio i unrhyw un o'r camgymeriadau cyffredin. Ydy'r testun yn ddarllenadwy? Mae lliwiau'n gwrthdaro? A oes elfennau rhy agos at yr ymyl?

Peidiwch ag anghofio gofyn i'ch dylunydd anfon y cynnyrch gorffenedig atoch fel ffeil fector a PDF fector. Rydych chi eisiau defnyddio delweddau fector rhag ofn y bydd angen i chi newid maint, ac mae bron pob argraffydd yn darllen ffeiliau PDF.

Technegau Uwch
-

Yr wyth cam hyn yw'r cyfan sydd ei angen arnoch i greu cerdyn busnes cwbl weithredol, ond os ydych chi am fynd yr ail filltir, ystyriwch yr awgrymiadau mwy datblygedig hyn:

Sefyll allan gyda syniad smart. Os yw eich diwydiant yn caniatáu ar gyfer rhai chwiwiau, gallwch ddefnyddio mwy o strategaethau arbrofol i wahaniaethu eich hun. Sut i greu cerdyn busnes?

Sut i greu cerdyn busnes? 11

Gallai hyn fod yn rhywbeth â thema, fel cardiau iPhone Saleular, neu rywbeth mwy cymhleth. Er enghraifft:

 • inc persawrus
 • deublyg a thriphlyg (dyblu neu dreblu lled y cerdyn i'w wneud yn fwy trwchus)
 • defnyddio deunyddiau amgen (metel, plastig, rwber, ac ati)
 • cardiau wedi'u plygu
 • cardiau tryloyw

Dyma'r duedd ddiweddaraf rydyn ni wedi bod yn ei gweld yn ddiweddar, ac am reswm da. Gallwch chi wneud llawer o bethau gyda cherdyn tryloyw, fel ffug o'r Peilot o Bell. Sut i greu cerdyn busnes?

Osgoi ffiniau. Gall ffiniau ymddangos fel dewis esthetig craff ar gyfer fframio cynnwys eich map - ac maen nhw, mewn theori - ond mae nifer yr achosion o dorri gwallau yn golygu bod ffiniau'n gwneud mwy o ddrwg nag o les. Mae torri pob cerdyn unigol en masse yn ffantasi i raddau helaeth, ac felly mae'n well dylunio gyda mannau difa a diogelwch mewn golwg. Gyda ffiniau, mae gwallau torri bach yn cael eu chwyddo ac yn difetha'r dyluniad cyfan.

Arbed arian ar flodau. Os ydych chi'n gweithio ar gyllideb dynn, peidiwch ag anwybyddu deunyddiau neu feintiau. Gallwch dorri rhywfaint o'r gost trwy ddefnyddio dim ond un neu ddau liw. Po fwyaf o liwiau y byddwch chi'n eu hychwanegu, yr uchaf yw'r pris, a bydd dylunydd craff yn gwybod sut i wneud i un neu ddau liw edrych yr un mor dda.

Tecawe: Arfbais Fodern Sut i Greu Cerdyn Busnes?
-

Mae eich cerdyn yn fwy na dim ond eich gwybodaeth gyswllt, mae'n cynrychioli chi a'ch brand. Mae rhai pobl yn cael cardiau bob dydd, felly rydych chi am i'ch cardiau sefyll allan a'ch paentio mewn golau ffafriol. Mae croeso i chi ddylunio'ch cerdyn busnes. Treuliwch ddigon o amser i feddwl am y dyluniad perffaith ac yna cysylltwch ty argraffu АЗБУКА.

 

Cofroddion corfforaethol. Dewisiadau cais logo.

Cardiau Busnes. Argraffu digidol

  Deunyddiau a haenauprintCylchrediad
501002003005001000
  Sialc MAT 350 g/m24 0 +54 ₴108 ₴213 ₴300 ₴468 ₴866 ₴
  Sialc MAT 350 g/m24 4 +90 ₴180 ₴354 ₴496 ₴770 ₴1,400 ₴
  Sialc MAT 450 g/m24 0 +69 ₴138 ₴273 ₴385 ₴603 ₴1,135 ₴
  Sialc MAT 450 g/m24 4 +105 ₴210 ₴413 ₴581 ₴905 ₴1,670 ₴
  Mondi DNS 300 g/m24 0 +85 ₴170 ₴336 ₴475 ₴745 ₴1,420 ₴
  Mondi DNS 300 g/m24 4 +121 ₴241 ₴477 ₴671 ₴1,048 ₴1,955 ₴
  Mondi DNS 400 g/m24 0 +101 ₴202 ₴402 ₴569 ₴893 ₴1,717 ₴
  Mondi DNS 400 g/m24 4 +137 ₴274 ₴542 ₴765 ₴1,196 ₴2,252 ₴
  Candido Dali 285 g/m24 0 +122 ₴244 ₴486 ₴688 ₴1,082 ₴2,094 ₴
  Candido Dali 285 g/m24 4 +158 ₴316 ₴626 ₴884 ₴1,385 ₴2,629 ₴
  Fflora tabacco 350 g/m24 0 +140 ₴280 ₴558 ₴791 ₴1,245 ₴2,419 ₴
  Fflora tabacco 350 g/m24 4 +176 ₴352 ₴698 ₴987 ₴1,547 ₴2,954 ₴
  Bianco blink iâ 300 g/m24 0 +90 ₴180 ₴356 ₴504 ₴790 ₴1,509 ₴
  Bianco blink iâ 300 g/m24 4 +126 ₴251 ₴496 ₴699 ₴1,092 ₴2,044 ₴
  Platinwm perlog Sirio 300 g/m24 0 +162 ₴324 ₴644 ₴914 ₴1,440 ₴2,809 ₴
  Platinwm perlog Sirio 300 g/m24 4 +198 ₴395 ₴784 ₴1,110 ₴1,742 ₴3,344 ₴
  SplendorGel EW, 3004 0 +86 ₴172 ₴342 ₴483 ₴757 ₴1,445 ₴
  SplendorGel EW, 3004 4 +122 ₴244 ₴482 ₴679 ₴1,060 ₴1,979 ₴
  Diemwnt breuddwyd seren 285 g/m24 0 +165 ₴331 ₴659 ₴934 ₴1,472 ₴2,874 ₴
  Diemwnt breuddwyd seren 285 g/m24 4 +201 ₴402 ₴799 ₴1,130 ₴1,775 ₴3,409 ₴
  Dolomit breuddwyd seren 285 g/m24 0 +176 ₴352 ₴702 ₴996 ₴1,570 ₴3,069 ₴
  Dolomit breuddwyd seren 285 g/m24 4 +212 ₴424 ₴842 ₴1,192 ₴1,872 ₴3,604 ₴
  Chwarts breuddwyd seren 285 g/m24 0 +155 ₴309 ₴615 ₴873 ₴1,375 ₴2,679 ₴
  Chwarts breuddwyd seren 285 g/m24 4 +190 ₴381 ₴755 ₴1,069 ₴1,677 ₴3,214 ₴
  Crema Tintoretto 300 g/m24 0 +111 ₴223 ₴443 ₴627 ₴985 ₴1,899 ₴
  Crema Tintoretto 300 g/m24 4 +147 ₴294 ₴583 ₴822 ₴1,287 ₴2,434 ₴
Maint 90x50 mm.
Mae'r tabl yn dangos.
Sêl:
4+0 - lliw unochrog
4+4 - lliw dwy ochr.
cardbord a phapur dylunydd.

Cardiau Busnes. Argraffu gwrthbwyso

  Deunyddiau a haenauprintCylchrediad
500100020003000500010000
  Lliain Icelite 300 g/m24 0 +882 ₴1,485 ₴2,970 ₴4,455 ₴6,201 ₴12,447 ₴
  Lliain Icelite 300 g/m24 4 +882 ₴1,485 ₴2,970 ₴4,455 ₴6,201 ₴12,447 ₴
  Crema Tintoretto 300 g/m24 0 +1,028 ₴1,730 ₴3,459 ₴5,189 ₴7,230 ₴14,500 ₴
  Crema Tintoretto 300 g/m24 4 +1,028 ₴1,730 ₴3,459 ₴5,189 ₴7,230 ₴14,500 ₴
  Tintoretto gesso 300 g/m24 0 +1,028 ₴1,730 ₴3,459 ₴5,189 ₴7,230 ₴14,500 ₴
  Tintoretto gesso 300 g/m24 4 +1,028 ₴1,730 ₴3,459 ₴5,189 ₴7,230 ₴14,500 ₴
  Breuddwyd seren opal 285 g/m24 0 +1,473 ₴2,469 ₴4,938 ₴7,407 ₴10,326 ₴20,721 ₴
  Breuddwyd seren opal 285 g/m24 4 +1,473 ₴2,469 ₴4,938 ₴7,407 ₴10,326 ₴20,721 ₴
  Diemwnt breuddwyd seren 285 g/m24 0 +1,473 ₴2,469 ₴4,938 ₴7,407 ₴10,326 ₴20,721 ₴
  Diemwnt breuddwyd seren 285 g/m24 4 +1,473 ₴2,469 ₴4,938 ₴7,407 ₴10,326 ₴20,721 ₴
  Crisial breuddwyd seren 285 g/m24 0 +1,473 ₴2,469 ₴4,938 ₴7,407 ₴10,326 ₴20,721 ₴
  Crisial breuddwyd seren 285 g/m24 4 +1,473 ₴2,469 ₴4,938 ₴7,407 ₴10,326 ₴20,721 ₴
  Sialc MAT 350 g/m24 0 +575 ₴624 ₴1,248 ₴1,872 ₴1,978 ₴3,879 ₴
  Sialc MAT 350 g/m24 4 +575 ₴624 ₴1,248 ₴1,872 ₴1,978 ₴3,879 ₴
  Sialc MAT 450 g/m24 0 +855 ₴948 ₴1,896 ₴2,844 ₴3,042 ₴5,978 ₴
  Sialc MAT 450 g/m24 4 +855 ₴948 ₴1,896 ₴2,844 ₴3,042 ₴5,978 ₴
Maint 90x50 mm.
Mae'r tabl yn dangos.
Sêl:
4+0 - lliw unochrog
4+4 - lliw dwy ochr.
cardbord a phapur dylunydd.