Mae paent PFAS (sylweddau per- a polyfflworoalkyl), a elwir hefyd yn PFCs, yn gemegau fflworinedig iawn sydd â phriodweddau ymlid dŵr a saim.

Ers y 1940au, mae sylweddau perfluoroalkyl a polyfluoroalkyl (PFAS) wedi'u defnyddio mewn ystod eang o gymwysiadau diwydiannol a chartref fel staeniau a haenau sy'n gwrthsefyll dŵr. Cydnabyddir hyny yn awr gall dod i gysylltiad â'r cemegau hyn achosi effeithiau andwyol ar iechyd .

Mae PFAS yn grŵp mawr o gyfansoddion fflworinedig o waith dyn sy'n gwrthyrru olew a dŵr, a nodwyd gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn 2018 4730 o rifau CAS cysylltiedig â PFAS . Mae ganddynt ystod eang o gymwysiadau, gan gynnwys ewynau gwrth-dân, cynhyrchion nad ydynt yn glynu, pryfleiddiaid a fformwleiddiadau eraill sydd angen syrffactyddion. Paent PFAS

Fel y'i diffinnir gan Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Unol Daleithiau (EPA), gellir dod o hyd i PFAS yn:

 • cynhyrchion bwyd - pan fyddant yn cael eu pecynnu mewn deunyddiau sy'n cynnwys PFAS, eu prosesu gan ddefnyddio offer sy'n defnyddio PFAS, neu eu tyfu mewn pridd neu ddŵr wedi'i halogi â PFAS.
 • Nwyddau cartrefol masnachol, yn gan gynnwys ffabrigau sy’n gwrthsefyll staen a dŵr, cynhyrchion nad ydynt yn glynu (e.e. Teflon®), llathryddion, cwyr, paent, cyfryngau glanhau ac ewynau diffodd tân (mae prif ffynhonnell halogiad dŵr daear yn dod o ardaloedd hyfforddi diffodd tân)
 • Gweithleoedd - gan gynnwys cyfleusterau gweithgynhyrchu neu ddiwydiannau sy'n defnyddio PFAS (fel platio crôm, gweithgynhyrchu electroneg, neu gynhyrchu olew)
 • Dwr yfed - fel arfer yn lleol ac yn gysylltiedig â safle penodol (e.e., gwneuthurwr, tirlenwi, gwaith trin dŵr gwastraff, canolfan hyfforddi diffoddwyr tân)
 • Organebau byw, gan gynnwys pysgod, anifeiliaid a bodau dynol, lle mae gan PFAS y gallu i gronni a pharhau dros amser

Mae cynhyrchu a defnyddio'r cemegau hyn yn barhaus wedi arwain at halogi ffynonellau dŵr yfed mewn nifer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mewn llawer o achosion, canfuwyd bod lefelau PFAS unigol, fel perfflworooctan sulfonate (PFOS) ac asid perfflwooctanoic (PFOA), yn rhagori ar y terfynau a gynigir yng Nghyfarwyddeb Dŵr Yfed 2018 yr UE.  Mae dulliau trin dŵr daear yn gyfyngedig i echdynnu a hidlo trwy hidlwyr carbon actifedig gronynnog. Paent PFAS

Un o'r prif bryderon gyda PFAS yw eu bod yn hynod o barhaus yn yr amgylchedd, wedi dangos eu bod yn gallu gwrthsefyll y rhan fwyaf o dechnolegau prosesu cemegol a microbiolegol confensiynol, a'u bod yn biogronni mewn bodau dynol a bywyd gwyllt.

amlygiad pfas

 

Mae PFAS yn cael ei amsugno ar ôl dod i gysylltiad â'r geg. Yna maent yn y bôn cronni mewn serwm gwaed, yr arennau a'r afu . Dangoswyd bod dod i gysylltiad â'r cemegau hyn yn effeithio'n negyddol ar y system imiwnedd ac yn achosi pwysau geni isel, canser (ar gyfer PFOA), ac amhariad hormonau thyroid (ar gyfer PFOS). Paent PFAS

Cyhoeddiadau EFSA

Yn 2008, cyhoeddodd Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) Farn Wyddonol y Panel ar Halogion yn y Gadwyn Fwyd ynghylch PFOS, PFOA a'u halwynau. Mae hyn yn nodweddu PFAS fel llygryddion amgylcheddol sy'n effeithio'n arbennig ar bysgod a chynhyrchion pysgod . Gosododd gymeriant dyddiol derbyniol (TDI) ar gyfer PFOS a PFOA a daeth i’r casgliad bod y boblogaeth gyffredinol yn yr UE yn annhebygol o ddioddef effeithiau iechyd negyddol o ddod i gysylltiad dyddiol â’r cemegau hyn. Penderfynwyd bod yr amlygiad dietegol amcangyfrifedig i PFOS o 60 ng/kg pwysau corff (BW) y dydd yn is na'r TDI sefydledig o 150 ng/kg BW y dydd. Ar gyfer PFOA, penderfynwyd bod lefelau datguddiad dietegol uchel o 2 a 6 ng/kg BW y dydd, yn y drefn honno, yn sylweddol is na'r TDI o 1,5 μg/kg BW y dydd. Paent PFAS

Yn 2010, roedd EFSA angen data ar PFAS mewn bwyd. Mae hyn yn dilyn cais gan y Comisiwn Ewropeaidd (CE) i baratoi barn ar y risgiau i iechyd dynol sy'n gysylltiedig â phresenoldeb y sylweddau hyn mewn bwyd. Cyflwynodd 27 o Aelod-wladwriaethau eu canlyniadau dadansoddol ar gyfer 1998 o sylweddau perfflworoalkylated mewn bwydydd dros y cyfnod samplu 2012 i 17. Cyfunwyd y canlyniadau hyn â chanfyddiadau o brosiect tair blynedd arbennig a gynhaliwyd gan Perfood. Yn unol â hynny, ar 2010 Mawrth XNUMX mabwysiadodd yr UE Argymhelliad 2010/161/EC ar fonitro sylweddau perfflworoalkylated mewn bwydydd. Cyhoeddwyd canfyddiadau EFSA mewn adroddiad ymchwil wyddonol yn 2012, ac yna dwy farn ar wahân yn 2017.

Ar 22 Mawrth, 2018, mabwysiadwyd y farn wyddonol “Risg i iechyd pobl sy’n gysylltiedig â phresenoldeb asid sylffonig perfflworooctan ac asid perfflworooctanoic mewn bwyd”. Mae hyn yn cwmpasu risgiau sy'n gysylltiedig â: cig a chynhyrchion cig, wyau a chynhyrchion wyau, llaeth a chynhyrchion llaeth a dŵr yfed.

Canfuwyd, er bod PFOS a PFOA yn cael eu hamsugno'n hawdd o'r llwybr gastroberfeddol a'u hysgarthu mewn wrin a feces, nid ydynt yn cael eu metaboli, gyda hanner oes mewn bodau dynol o 5 mlynedd ar gyfer cyfansoddion PFOS a 2 i 4 blynedd ar gyfer PFOA. Paent PFAS

Yn seiliedig ar astudiaethau epidemiolegol mewn bodau dynol nodwyd yr effeithiau critigol canlynol :

 • PFOS a PFOA - lefelau uwch o golesterol serwm a llai o bwysau geni
 • PFOS - llai o ymateb i frechu mewn plant
 • PFOA - mwy o achosion o'r ensym alanine aminotransferase (ALT) yn y serwm gwaed

Ar ôl modelu meincnodi lefelau serwm y cyfansoddion hyn Mae Derbyniad Wythnosol Goddefadwy (TWI) wedi'i sefydlu :

 • PFOS – 13 ng/kg BW yr wythnos
 • PFOA – 6 ng/kg BW yr wythnos

Canfuwyd bod cyfran sylweddol o boblogaeth yr UE yn uwch na'r ddau TWI.

2024 - “Risg i iechyd pobl sy'n gysylltiedig â phresenoldeb sylweddau perfflworoalcyl mewn cynhyrchion bwyd”

Ar 9 Gorffennaf 2020, mabwysiadodd Panel EFSA ar Halogion yn y Gadwyn Fwyd (CONTAM) ei farn wyddonol ddiweddaraf. Roedd hyn yn canolbwyntio ar asesu pedwar PFAS: PFOS, PFOA, asid perfflworonanoig (PFNA) ac asid perfflwo-ecsanesylffonig (PFHxS).

Yn seiliedig ar astudiaethau anifeiliaid a dynol, canfuwyd bod yr effaith fwyaf hanfodol ar y system imiwnedd . Fodd bynnag, roedd canlyniadau'r astudiaeth hon yn wahanol i farn 2018 oherwydd, yn flaenorol, y brif effaith hanfodol wrth bennu TWI oedd cynnydd mewn colesterol, canfuwyd bellach mai'r brif broblem oedd gostyngiad yn ymateb y system imiwnedd i frechu. Mae'r farn ddiweddaraf hefyd yn wahanol i astudiaethau blaenorol oherwydd ei fod yn edrych ar effeithiau cyfunol cemegau lluosog, yn ôl yr argymhellion diweddaraf.

Canfu’r astudiaeth mai’r cyfranwyr mwyaf at amlygiad oedd “cig pysgod,” “wyau a chynhyrchion wyau,” a “ffrwythau a chynhyrchion ffrwythau.” Penderfynwyd hefyd mai plant oedd y grŵp mwyaf agored ar ôl dod i gysylltiad yn ystod beichiogrwydd a bwydo ar y fron.

Gosodwyd y TWI ar 4,4 ng/kg BW yr wythnos. Mae hyn yn seiliedig ar fodelu ffarmacocinetig ar sail ffisiolegol (PBPK) sy'n cyfrif am gronni dros amser a'i berthnasedd i amlygiad hirdymor i famau. Credir bod y lefel hon yn amddiffyn plant rhag effeithiau andwyol amlygiad PFAS a welwyd. Fodd bynnag, rhybuddiodd yr adroddiad gwyddonol yr amcangyfrifir bod rhai rhannau o boblogaeth yr UE yn uwch na'r trothwy hwn.

salwch o baent PFAS

 

Inciau PFAS mewn Pecynnu Bwyd

Ar hyn o bryd mae Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) yr Almaen yn rhestru 12 o sylweddau fflworinedig y gellir eu defnyddio fel deunyddiau ar gyfer pecynnu bwyd. Mae Gweinyddiaeth Cyffuriau Ffederal yr Unol Daleithiau (FDA) yn rhestru 28 o sylweddau fflworinedig sy'n rhannu deunyddiau pecynnu ar gyfer cynhyrchion bwyd gyda braster, olew a dŵr.

Ym mis Medi 2020, cyhoeddodd cyhoeddiad yr OECD “Series on rheoli risg #58 - PFAS a Dewisiadau Amgen mewn Pecynnu Bwyd (Papur a Chadbord).” Mae'r ddogfen yn dadansoddi tueddiadau'r farchnad ac yn gwneud argymhellion polisi a ddatblygwyd gan y Panel Byd-eang ar Gemegau Perfflworinedig (PFC), gan ystyried dwy agwedd:

 • Defnydd presennol
 • Dewisiadau amgen cemegol a heb fod yn gemegol a'u hargaeledd masnachol

Mae'r adroddiad yn nodi bod dewisiadau amgen PFAS cadwyn fer (SC) a dewisiadau amgen PFAS cadwyn hir heb fflworin (LC) yn addas i'w defnyddio ar bapur a pecynnu cardbord cynhyrchion bwyd. Mae'r ddau ar gael yn fasnachol a chanfuwyd eu bod yn bodloni'r gofynion ymlid uchel sy'n ofynnol ar gyfer pecynnu bwyd cyffredin a chynhyrchion bwyd anifeiliaid anwes. Canfuwyd bod gan ddewisiadau amgen heb eu fflworineiddio fanteision dros SC PFAS mewn rhai ceisiadau.

Ar hyn o bryd, mae dewisiadau amgen nad ydynt yn fflworid yn cyfrif am tua 1% o'r farchnad. Mae hyn oherwydd y ffaith y bydd eu gweithrediad yn arwain at gynnydd costau pecynnu cynhyrchion bwyd gan 11-32%. Yn ogystal, mae problemau technegol yn gysylltiedig â'u defnydd.

Mae adolygiad yr OECD yn cynnwys nifer o argymhellion polisi. Maent wedi'u bwriadu ar gyfer sefydliadau rhyngwladol a'r diwydiant gweithgynhyrchu. Mae hefyd yn darparu argymhellion ar gyfer cyfeiriadau astudio yn y dyfodol. Paent PFAS

Tueddiadau pellach.  

Mae biomonitro samplau gwaed yr UE yn datgelu cyfansoddion PFAS lluosog . Er bod y PFAS, PFOA a PFOS mwyaf cyffredin, wedi gostwng, mae nifer y PFAS “newydd” wedi cynyddu.

Yn yr Unol Daleithiau, nid yw PFOA, PFOS, a chemegau cysylltiedig yn cael eu cynhyrchu mwyach yn dilyn terfynu a chefnogaeth gan Raglen Stiwardiaeth PFOA. Fodd bynnag, gellir eu mewnforio i UDA. Mae rhai manwerthwyr wedi cymryd mentrau i ddileu deunyddiau cyswllt bwyd sy'n cynnwys rhai PFAS yn raddol, ac mae rhai taleithiau, fel Washington a Maine, wedi deddfu gwaharddiadau. Mae Talaith Efrog Newydd ar hyn o bryd yn cwblhau ei reoliad. Yn ddiweddar hefyd, darparodd yr FDA ddulliau profi i fesur lefelau rhai PFAS mewn bwydydd.

Fodd bynnag, mae pryderon bod gormod o sylw yn cael ei roi i PFOA a PFOS. Dywedwyd y dylid rheoli sylweddau eraill fel alcoholau fflworotelomer FTOH ac etherau ffosffad polyfluoroalkyl (PAPs), yn ogystal â darnau cadwyn eraill o PAPs carbocsylaidd a sulfonad.

Mae'n amlwg y bydd ymchwil pellach yn arwain at well dealltwriaeth o effeithiau andwyol PFAS ar iechyd anifeiliaid a phobl. Mae adroddiad 2020 EFSA eisoes yn galw am ymchwil i effeithiau PFNA a PFHxS ar y system imiwnedd ac effeithiau PFAS ar lefelau hormonau thyroid a niwroddatblygiad. Bydd astudiaethau hefyd yn cael eu cynnal i nodweddu mecanwaith gweithredu imiwnwenwyndra a datblygiad mamari, gan asesu canlyniadau imiwn gan gynnwys risg o haint, ynghyd ag astudiaethau arbrofol i ddeall a meintioli'r berthynas rhwng PFAS a lipidau gwaed a modelau PBPK mwy datblygedig.

Mae'n amlwg y bydd y sector pecynnu bwyd yn parhau i gael sylw sylweddol o ran defnyddio PFAS. Wrth i'n dealltwriaeth gynyddu, gellir disgwyl y bydd mwy o farchnadoedd yn gosod cyfyngiadau ar PFAS niweidiol. Bydd cyngor gwyddonol EFSA yn parhau i gefnogi rheolwyr risg wrth iddynt benderfynu ar y ffordd orau o amddiffyn defnyddwyr rhag effeithiau niweidiol PFAS.

Argraffu swyddfa ar gyfer busnes