Diffinnir locws rheolaeth fel y graddau y mae person yn credu bod ganddo reolaeth dros y digwyddiadau sy'n effeithio ar ei fywyd. Y locws rheolaeth sy'n pennu sut y mae person yn ymateb i ddigwyddiadau ac a yw'r person hwnnw'n ddigon cymhellol i gymryd camau o'i blaid neu yn ei erbyn.

Hanes Byr o Brandio

Yn syml, y gred yw bod canlyniadau ein gweithgareddau yn dibynnu ar yr hyn yr ydym wedi'i wneud neu sydd y tu hwnt i'n rheolaeth, megis yn nwylo'r hyn a elwir yn dynged. Yn achos locws rheolaeth fewnol, bydd person yn ceisio cymryd rhai camau i newid y sefyllfa neu'r canlyniad.

Ond, yn achos locws rheolaeth allanol, mae'r siawns o wneud hyn yn llai iawn, gan fod y person yn credu ei fod allan o'i ddwylo.

Beth yw Locus Rheolaeth?

Diffinnir locws rheolaeth fel y graddau y mae person yn credu bod ganddo reolaeth dros y digwyddiadau sy'n effeithio ar ei fywyd. Y locws rheolaeth sy'n pennu sut y mae person yn ymateb i ddigwyddiadau ac a yw'r person hwnnw'n ddigon cymhellol i gymryd camau o'i blaid neu yn ei erbyn.

Yn syml, y gred yw bod canlyniadau ein gweithgareddau yn dibynnu ar yr hyn yr ydym wedi'i wneud neu sydd y tu hwnt i'n rheolaeth, megis yn nwylo'r hyn a elwir yn dynged. Yn achos locws rheolaeth fewnol, bydd person yn ceisio cymryd rhai camau i newid y sefyllfa neu'r canlyniad.

Adnoddau ac offer brand y cyflogwr.

Ond, yn achos locws rheolaeth allanol, mae'r siawns o wneud hyn yn llai iawn, gan fod y person yn credu ei fod allan o'i ddwylo.

Mathau o loci rheolaeth

Mathau o loci rheolaeth

Mae dau fath o locws rheolaeth ac maen nhw

Locus rheolaeth fewnol.

Wrth ddatrys problemau amrywiol mewn bywyd, os yw person yn credu bod ganddo reolaeth lwyr dros y canlyniad, fe'i gelwir yn locws rheolaeth fewnol. Mae ymchwil yn awgrymu bod gan ddynion locws rheolaeth fewnol uwch na merched, a bod maint y rheolaeth yn tueddu i ddod yn fwy mewnol wrth i berson ddechrau heneiddio.

Mae rhai o nodweddion hanfodol locws rheolaeth fewnol fel a ganlyn:

 1. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd unigolion sydd â locws rheolaeth fewnol yn atebol am eu gweithredoedd
 2. Ni fydd barn rhywun arall yn dylanwadu ar bobl sydd â locws rheolaeth fewnol.
 3. Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn gryfach ac yn iachach, a dyna pam eu bod yn tueddu i fynd ar eu pen eu hunain a chwblhau tasg i'w boddhad.
 4. Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn hunangynhaliol gydag ymdeimlad cryf o ymreolaeth
 5. Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn perfformio'n well mewn tasg pan ganiateir iddynt weithio yn unol â'u hewyllys.
 6. Bydd pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn gweithio'n galed iawn i wneud i bethau weithio o'u plaid a chyflawni'r canlyniadau dymunol.
 7. Mae gan bobl sydd â locws rheolaeth fewnol ddigon o hunanhyder, a hyn ansawdd yn eu gwneud ymdrechu i gwrdd ag unrhyw broblemau.
 8. Gall pobl â locws rheolaeth fewnol gyflawni'r llwyddiant dymunol yn eu gyrfa broffesiynol os ydynt yn credu yn yr hyn y maent yn ei wneud yn hytrach na chnoi cil am ddigwyddiadau a'u canlyniadau.
 9. Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn credu bod ganddynt y pŵer i wneud y mwyaf o'r siawns o ganlyniadau da a lleihau'r siawns o ganlyniadau anffafriol.

Locus rheolaeth allanol.

Wrth ddelio â phroblemau amrywiol mewn bywyd, os yw person yn credu nad yw'n llwyr reoli'r canlyniad a'i fod yn hytrach yn dibynnu ar rymoedd allanol, fe'i gelwir yn locws rheolaeth allanol.

Mae rhai o nodweddion hanfodol locws rheolaeth allanol fel a ganlyn:

 1. Bydd pobl sydd â locws rheolaeth allanol yn beio heddluoedd allanol neu eraill am eu hamgylchiadau
 2. Bydd barn rhywun arall yn dylanwadu ar bobl sydd â locws rheolaeth allanol
 3. Nid yw unigolion sydd â locws rheolaeth allanol yn perfformio o’u gorau ac yn aml maent yn aflonydd yn eu hymagwedd gan nad ydynt yn credu mewn gwaith caled
 4. Mae diffyg hunanhyder gan bobl sydd â locws rheolaeth allanol. Maent yn rhoi clod i lwc neu ffortiwn da am unrhyw lwyddiant y maent yn ei gyflawni.
 5. Mae pobl sydd â locws rheolaeth allanol yn aml yn teimlo'n ddiymadferth drwy'r amser oherwydd grymoedd annisgwyl ac na ellir eu rheoli
 6. Mae pobl sydd â locws rheolaeth allanol yn teimlo'n ddiymadferth ac yn anobeithiol yn wyneb anawsterau neu mewn sefyllfaoedd anffafriol
 7. Nid oes gan bobl â locws rheolaeth allanol yr hyder i newid unrhyw ganlyniadau posibl yn eu bywydau

Enghreifftiau o locws rheoli.

Mae da a drwg yn gysylltiedig â locws rheolaeth fewnol ac allanol. Er enghraifft, roedd Andrew yn ofnadwy mewn chwaraeon, a phe bai’n cael ei reoli’n fewnol, byddai’n sicr wedi methu’r arholiad Addysg Gorfforol oherwydd perfformiad gwael. Gyda locws allanol o reolaeth, gallai ymlacio a gadael y canlyniad i dynged, beth bynnag y bo.

Cynigiwyd dyrchafiad i Mira ar ôl tair blynedd o wasanaeth. Yn achos locws rheolaeth fewnol, mae hi'n priodoli llwyddiant i'w gwaith caled a'i phenderfyniad llwyr i lwyddo. I'r gwrthwyneb, yn achos locws rheolaeth allanol, bydd yn teimlo mai dyna oedd i fod ac mai tynged a helpodd i sicrhau llwyddiant. Dim ond mewn canfyddiad y mae'r gwahaniaeth oherwydd bod Mira ar y naill law yn hyderus ac yn hyderus ynddi'i hun yn y locws mewnol o reolaeth ac ar y llaw arall mae'n ymddiried yn llwyr amser, tynged a lwc yn y locws rheolaeth allanol.

Locus rheolaeth

Yn ystod gêm griced bwysig, collodd Tîm India o sawl rhediad. Yn ystod y cyfweliad, pan ofynnwyd i'r capten am y rheswm, nid oedd yn beio ffactorau allanol, ond cymerodd y bai yn llwyr ar yr ên a chyfaddefodd mai perfformiad gwael a arweiniodd at y trechu.

Mewn sefyllfa debyg lle collodd y tîm arall, dywedodd y capten wrth y cyfryngau eu bod yn ceisio eu gorau ond yn y diwedd roedd yn nwylo tynged. Mae'r agwedd hon yn dangos y gwahaniaeth mewn canfyddiad rhwng y ddau gapten. Roedd y cyntaf yn credu ynddo'i hun a'i ymdrechion oherwydd y locws rheolaeth fewnol, a'r ail yn credu mewn tynged oherwydd y locws rheolaeth allanol

Cyfeirir yn aml at locws rheolaeth fel cysyniad seicolegol sy'n dweud wrthym faint y mae person yn ei gredu yn ei reolaeth ei hun neu reolaeth allanol dros sefyllfaoedd mewn bywyd go iawn a sut mae rhywun yn canfod achos llwyddiant neu fethiant.
Yn achos myfyriwr sydd â locws rheolaeth fewnol, mae'n priodoli ei lwyddiant neu fethiant i'w ymdrech neu ddiffyg ymdrech, yn y drefn honno. Mewn cyferbyniad, yn achos locws rheolaeth allanol, bydd yn credu nad oedd yn ei ddwylo a bod ffactorau allanol megis rhagfarn, rhagfarn, anghyfiawnder, amgylchiadau, tynged a lwc yn chwarae rhan arwyddocaol yn y canlyniad.

Manteision locws rheolaeth fewnol. 

Manteision Locus Rheolaeth Fewnol

 

Mae locws rheolaeth fewnol yn adlewyrchu'r gred y gall person ddylanwadu ar ei fywyd, gwneud penderfyniadau a rheoli ei weithredoedd. Dyma rai o fanteision locws rheolaeth fewnol:

 1. Locus rheolaeth - Ymreolaeth:

  • Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn fwy tebygol o fod yn annibynnol a gwneud penderfyniadau. Maent yn credu yn eu gallu i lunio eu tynged eu hunain.
 2. Mwy o gymhelliant:

  • Mae'r bobl hyn yn aml yn fwy cymhellol i gyflawni eu nodau oherwydd eu bod yn credu bod eu hymdrechion yn cael effaith uniongyrchol ar eu llwyddiant.
 3. Mwy o wrthwynebiad i straen:

  • Mae locws rheolaeth fewnol yn gysylltiedig â strategaethau rheoli straen mwy effeithiol. Mae pobl sy'n gweld eu hunain yn gyfrifol am eu gweithredoedd yn tueddu i ymdopi â straen yn fwy effeithiol.
 4. Locus Rheolaeth - Gwell Addasiad Gyrfa ac Addysgol:

  • Mae ymchwil yn dangos bod pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn aml yn addasu'n well i amgylcheddau addysgol a gofynion swyddi.
 5. Mwy o gyfleoedd ar gyfer twf personol:

  • Mae locws rheolaeth fewnol yn gysylltiedig â thebygolrwydd uwch o geisio a manteisio ar gyfleoedd ar gyfer twf a datblygiad personol.
 6. Locus rheolaeth - Mwy o gyfrifoldeb am lwyddiannau a methiannau:

  • Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn fwy tebygol o ddal eu hunain yn gyfrifol am eu llwyddiannau a'u methiannau. Mae hyn yn eu helpu i ddatblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb a hunanymwybyddiaeth.
 7. Mwy o ymdeimlad o foddhad bywyd:

  • Mae ymchwil yn dangos bod pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn tueddu i gael sgorau boddhad bywyd uwch.
 8. Ffydd fawr yn eich galluoedd:

  • Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol fel arfer yn credu yn eu galluoedd ac yn hyderus y gallant oresgyn anawsterau.

Mae'n bwysig nodi y gall y ddau loci rheolaeth (mewnol ac allanol) fod yn fuddiol mewn gwahanol sefyllfaoedd, a gall cyfuniad iach o'r ddau hybu cydbwysedd a gweithrediad llwyddiannus mewn gwahanol feysydd.

Anfanteision Locus Rheolaeth Fewnol

 • Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn credu mewn lleferydd uniongyrchol. Maent yn siarad eu meddwl a gall hyn achosi tramgwydd i eraill.
 • Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn aml yn ymddangos yn drahaus i eraill. Mae eu hunanhyder yn cael ei gamddehongli fel balchder ac oferedd a gall greu perthnasoedd dan straen yn y gweithle.
 • Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol eisiau cael rheolaeth lwyr dros unrhyw sefyllfa. Nid ydynt yn gyfforddus gyda dirprwyo neu rannu cyfrifoldebau, a gall hyn achosi problemau yn y gweithle.
 • Mae pobl sydd â locws rheolaeth fewnol yn berffeithwyr eu natur, sy'n gweithio yn eu herbyn os ydynt yn rhan o dîm ac nad yw pawb yn perfformio i'w safonau gosod eu hunain.

Sut i wella eich enw da ar-lein?

Manteision locws rheolaeth allanol.

 

Mae locws rheolaeth yn adlewyrchu i ba raddau y mae pobl yn credu bod ganddynt reolaeth dros ddigwyddiadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Mae locws rheolaeth fewnol yn golygu bod person yn dal ei hun yn gyfrifol am ei benderfyniadau a'i ganlyniadau, tra bod locws rheolaeth allanol yn golygu bod person yn credu bod ffactorau allanol fel tynged, lwc neu bobl eraill yn chwarae rhan bwysicach. Gall manteision locws rheolaeth allanol gynnwys:

 1. Lleihau Straen:

  • Gall pobl sydd â locws rheolaeth allanol brofi llai o straen oherwydd eu bod yn tueddu i weld ffactorau allanol fel achosion digwyddiadau yn hytrach na'u gweithredoedd eu hunain.
 2. Locus Rheolaeth - Rhwyddineb Addasu:

  • Efallai y bydd y bobl hyn yn addasu i newid yn haws oherwydd nid ydynt yn teimlo cymaint o bwysau i fod yn gyfrifol am bopeth eu hunain.
 3. Cefnogaeth gymdeithasol wych:

  • Mae’n bosibl y bydd pobl sydd â locws rheolaeth allanol yn tueddu i geisio cymorth gan eraill yn hytrach na theimlo’n orfodol i ddatrys problemau eu hunain.
 4. Locus Rheolaeth - Llai o Berffeithrwydd:

  • Gall pobl o'r fath fod yn llai tebygol o ymdrechu am berffeithrwydd oherwydd efallai eu bod yn credu bod canlyniadau'n dibynnu i raddau helaeth ar amgylchiadau allanol.
 5. Mwy o oddefgarwch ar gyfer ansicrwydd:

  • Mae’n bosibl y bydd pobl â locws rheolaeth allanol yn fwy parod i dderbyn ansicrwydd ac ansicrwydd oherwydd nad ydynt yn teimlo cymaint o gyfrifoldeb am yr hyn sy’n digwydd.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi y gall fod anfanteision i or-ddewis locws rheolaeth allanol hefyd. Yn benodol, efallai na fydd person yn gweld cyfleoedd ar gyfer twf personol a newid oherwydd ei fod yn credu bod popeth yn dibynnu ar amgylchiadau allanol. Yn gyffredinol, ystyrir cydbwysedd rhwng locws rheolaeth fewnol ac allanol yn ddull iachach.

Anfanteision Locus Rheolaeth Allanol

 • Mae pobl sydd â locws rheolaeth allanol yn tueddu i feio grymoedd allanol am bob trychineb a ddaw iddynt.
 • Mae pobl â locws rheolaeth allanol yn teimlo'n anobeithiol ac yn ddiymadferth ac yn gwneud dim i newid y canlyniad.
 • Nid oes gan bobl â locws rheolaeth allanol yr hunanhyder i roi clod iddynt eu hunain am eu llwyddiant. Maent mewn gwirionedd yn priodoli eu holl lwyddiant i lwc, siawns a thynged
 • Mae pobl â locws rheolaeth allanol yn teimlo fel dioddefwyr amgylchiadau ac yn fwy tebygol o ildio i amodau anffafriol.
 • Mae unigolion sydd â locws rheolaeth allanol ar ei hôl hi a gall hyn fod yn bryder i endid busnes sydd am wella effeithlonrwydd a chynhyrchiant ar unrhyw gost.

Allbwn

Mae locws rheolaeth yn dylanwadu'n fawr ar ein bywydau, ein gweithredoedd a sut rydym yn delio â'r canlyniadau. Mae'n bwysig cael cydbwysedd mewn bywyd bob dydd, felly hyrwyddwch eich agwedd a'ch credoau yn unol â hynny ac anogwch locws rheolaeth fewnol ac allanol yn ôl y galw.

АЗБУКА