Adeiladu cyswllt yw'r broses o gael dolenni o wefannau eraill i'ch gwefan eich hun. Mae'n rhan bwysig o optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) ac mae'n helpu i wella gwelededd eich gwefan mewn canlyniadau chwilio.

Mae dolenni o brif wefannau proffesiynol yn dangos cefnogaeth Google. Po fwyaf o bobl sy'n cefnogi'ch gwefan, y mwyaf gonest a gonest y byddwch chi. Un o'r strategaethau pwysicaf y mae pob gweithiwr proffesiynol SEO yn ei ddarparu yw adeiladu cyswllt a dileu unrhyw wallau adeiladu cyswllt presennol.

Heddiw rydym yn esbonio'r prif gamgymeriadau adeiladu cyswllt yr ydym yn dod ar eu traws yn gyffredin yn ein gweithrediadau adeiladu cyswllt. Yn y bôn os ydych chi blogiwr a rhedeg busnes fel unigolyn, mae bob amser yn syniad da gweithredu rhyw fath o offeryn i reoli eich gweithrediadau adeiladu backlink.

Mae adeiladu cyswllt yn chwarae rhan hanfodol yn SEO - SEO oddi ar y dudalen yn bennaf. Mae llawer o weithdrefnau adeiladu cyswllt wedi'u cynllunio i gael backlinks i'ch gwefan o wefannau awdurdodau eraill.

Sylwch, os ydych chi am raddio'n uchel ar Google, nid oes angen unrhyw backlinks arnoch chi; Mae angen cysylltiadau o ansawdd arnoch chi.

Mae pobl yn aml yn ddiarwybod yn gwneud camgymeriadau adeiladu cyswllt sylfaenol a all frifo'ch safleoedd yn hytrach na'u gwella. Felly, isod mae rhai camgymeriadau adeiladu cyswllt sylfaenol y dylech ofalu amdanynt bob amser.

1. Mae meddwl bod “mwy” bob amser yn well. Adeilad cyswllt.

Mae ysgrifennu cynnwys o safon i gefnogi'ch strategaeth adeiladu cyswllt yn hanfodol. Ond dylech bob amser gofio bod ansawdd yn bwysicach na maint.

Gyda chynnwys hir, dylai'r athroniaeth hon fod yn greiddiol iddo. Gweithiwch i wneud eich cynnwys yn werthfawr yn hytrach na dim ond cydgadwynu gwybodaeth i'w wneud yn hirach.

Wrth lunio astudiaeth neu ddadansoddi data, mae angen i chi ddewis y data mwyaf cymhellol. Nid dim ond rhoi'r cyfan i ffwrdd yr ydych, neu fe allai newyddiadurwyr golli gwir ystyr eich canfyddiadau. Mae hyn yn golygu bod angen i chi ddewis y math o ddata y byddwch chi'n ei ddefnyddio yn eich blogiau, ffeithluniau neu unrhyw fath arall o gyfryngau - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r data mwyaf perthnasol a mwyaf defnyddiol y gallwch chi dynnu sylw at eich safbwynt.

Disgrifiad Meta: Pwrpas, Arferion Gorau, ac Effaith SEO

Beth ddylech chi ei wneud yn lle hynny? Adeilad cyswllt.

Os ydych chi'n llogi gwasanaeth adeiladu cyswllt, mae'n debyg mai rhan o'u strategaeth fydd creu cynnwys sy'n canolbwyntio ar ddarparu gwerth i'ch cleientiaid, yn hytrach na dim ond datgelu cymaint o ddata â phosibl. Mae hyn yn golygu y dylech ganolbwyntio ar ddangos i gwsmeriaid yr hyn y gallwch ei ddarparu iddynt trwy'r wybodaeth rydych chi'n ei rhannu a sicrhau bod eich cynnwys wedi'i drefnu mewn ffordd sy'n gwneud eich pwnc yn fwy addas i'ch arbenigol chi. Dyma rai ystyriaethau eraill:

 • Dechreuwch adolygu'r cynnwys sydd gennych a dileu unrhyw beth sy'n llai perthnasol, gwerthfawr neu ddiddorol.
 • Edrychwch trwy bob adran a gofynnwch i chi'ch hun pa ddarllenwyr sydd ar goll trwy fynd i'r afael ag ef.
 • Os byddwch chi'n colli ystyr neu werth trwy ddileu'r cynnwys hwn, mae angen i chi ei gadw.
 • Os nad ydych chi'n ei golli cymaint â hynny, yna mae'n debyg y byddwch chi'n elwa o'i dorri i ffwrdd.

 

2. Trwy wneud metrigau trydydd parti. Adeilad cyswllt.

Er bod angen, dylid ymarfer metrigau cyswllt trydydd parti gyda gronyn o halen. Mae angen i chi sicrhau nad “fel y mae” yn unig yw’r metrigau cyswllt rydych chi’n dibynnu arnynt, ond y dylai’r niferoedd hynny gael effaith gyfreithlon ar eich cynnydd fel gwefan. Mae hyn yn golygu ei bod yn ddiwerth olrhain ystadegau na fyddant hyd yn oed yn ychwanegu gwerth at eich strategaeth.

Adeilad cyswllt.

Gall obsesiwn drostynt wrth wneud cysylltiadau arwain at:

 • Gostyngiad mewn asesiad personol
 • Methiant i strategaeth ar gyfer y dyfodol
 • Gwneud proffil cyswllt anghytbwys

Beth ddylech chi ei wneud yn lle hynny?

Ni ddylech byth anwybyddu rhagorol y gallu i greu cysylltiadau.

Mae gan rai arbenigwyr SEO sawl matrics ar gyfer asesu tebygolrwydd cyswllt. Erbyn iddynt baratoi ar gyfer gwerthuso cyswllt, dim ond rhai cyfleoedd cysylltu fydd ar ôl.

Dylech bob amser gydnabod na allwch ddefnyddio'ch holl alluoedd cysylltu 100% o'r amser. Mae busnesau'n profi llawer o straen gan gynhyrchu cysylltiadau DA uchel yn unig. Adeilad cyswllt.

Yn y broses hon mae'n gwneud synnwyr oherwydd bod cwsmeriaid yn gwario arian ar y gwasanaeth, gan ei wneud yn ffordd glyfar a budr asesiadau ansawdd cyfathrebiadau. Ac rydym i gyd yn gwybod bod gennym gyfrifoldeb i ddatblygu cysylltiadau o ansawdd.

Ond cofiwch fod y metrigau hyn yn esblygu dros amser. Efallai y bydd DA drutach heddiw yn cwympo yfory. Felly gellid chwarae DA.

3. Anallu i hollti pethau

Gall darnau enfawr o gynnwys lethu darllenwyr yn gyflym. Efallai y byddant yn diflasu, yn flinedig ac yn gadael eich safle yn y pen draw. Pan fyddwch chi'n penderfynu rhyddhau cynnwys hir iawn, ceisiwch weld a allwch chi ei rannu'n adrannau neu ei wneud yn fwy diddorol i'ch darllenwyr. Drwy gydol eich cynnwys, gallwch gysylltu agweddau perthnasol ar eich gwefan yn organig ac yn naturiol.

Ni fyddai ffurf bwysig sy'n ddarn arwyddocaol o destun yn effeithio ar gyfeiriadau neb. Yn yr un modd, gall ffeithlun sylweddol sy'n brin o wybodaeth adael meddwl y darllenydd ar unwaith.

Beth ddylech chi ei wneud yn lle hynny? Adeilad cyswllt.

Ceisiwch wneud eich cynnwys hir sy'n seiliedig ar neges yn hawdd ei ddeall. Mae hyn yn golygu bod y cynnwys rydych chi'n ei roi allan nid yn unig yn addysgiadol, ond hefyd yn ddealladwy ac wedi'i ysgrifennu mewn ffordd y gall darllenwyr ei deall yn well. Ystyriwch:

 • Ychwanegu rhai manylion ffurfweddu i'r dudalen
 • Gan ddefnyddio llywio tudalennau personol
 • Cyfuno graffeg fideo neu symud

Ac, ar gyfer ffeithluniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i'r afael â materion yn eich diwydiant na all pawb gamu i fyny ac ysgrifennu amdanynt. Mae hyn hefyd yn golygu y dylai creu ffeithluniau fod yn hawdd i'w deall. Yn ogystal ag astudio tueddiadau ac ystadegau diwydiant, ceisiwch ddadansoddi:

 • Wedi'i rannu'n graffeg llai er mwyn ei dreulio'n haws
 • Creu adran ar gyfer cynulleidfa arbenigol ychydig yn wahanol

4. Peidiwch â chreu cynnwys cyffrous. Adeilad cyswllt.

Gall hyn ymddangos yn amlwg, ond mae yna lawer o gynnwys sy'n disgyn i gategori cyfredol a chymhellol, ond nid yw'n cael dolenni yn y pen draw.

Ni waeth pa fath o gynnwys rydych chi'n ei greu, dylai fod gennych rywbeth arbennig ac annisgwyl.

Beth ddylech chi ei wneud yn lle hynny?

Hyd yn oed wrth ysgrifennu cynnwys ffurf hir fel erthyglau sut i wneud, ceisiwch ddod o hyd i feysydd sydd eu hangen ond nad ydynt yn cael sylw. Mae hyn yn golygu darganfod beth yw'r pynciau a'r cysyniadau cysylltiedig y gallwch chi eu dysgu a allai fod ar goll yn eich arbenigol. Ni allwch ddefnyddio'r un geiriau allweddol, ond gall persbectif amgen syml helpu peiriannau chwilio i weld bod eich gwaith yn gysylltiedig â chyd-destun yr allweddeiriau yr ydych am eu rhestru. Gall hyn fod yn fantais enfawr ar eich rhan chi gan fod peiriannau chwilio hefyd yn ystyried sut rydych chi'n dewis pynciau i ysgrifennu amdanynt.

Os ydych chi'n creu cynnwys gweladwy, yr agwedd gyffro yw popeth. Efallai bod ffeithluniau a oedd yn wych flynyddoedd yn ôl yn dal i fod o gwmpas, ond efallai nad ydyn nhw'n edrych yn newydd nac yn unigryw i ddarllenwyr. Wrth greu ffeithlun, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud lle yn eich gwaith i egluro beth ydyw ffeithluniau a bod y wybodaeth yn cael ei chyflwyno mewn modd nad yw'n gamarweiniol.

5. Diffyg elevator. Adeilad cyswllt.

Mae esgeuluso ychwanegu uchder elevator i'ch allgymorth fel arfer yn arwain at batrwm generig sy'n hawdd ei anwybyddu. Traw elevator yw'r ffordd gyflymaf a hawsaf i ddangos gwerth datrysiad unigryw eich cynnwys. Bydd angen uchder lifft ardderchog arnoch i sylwi ar y canlyniadau mwyaf buddiol.

Mae hyn yn syml yn golygu, pryd bynnag y byddwch chi'n rhyddhau unrhyw beth o'ch brand, mae angen i chi edrych arno o safbwynt hirdymor. Beth yn union ydych chi'n ei wneud gyda'r datganiad cynnwys hwn a fydd yn gwneud eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn unigryw? Mae hyn yn rhywbeth y dylech bob amser ei ystyried wrth ryddhau cynnwys newydd.

Beth ddylech chi ei wneud yn lle hynny?

Mae traw'r elevator yn cynnwys tri darn uchaf eich cynnwys yn rheolaidd. Sut mae'ch cynnwys yn cefnogi'r bobl rydych chi'n rhyngweithio â nhw neu eu cyfoedion? Sut mae dy mae cynnwys yn helpu eich cynulleidfa mynd i'r afael â'r heriau dan sylw a sut y gall eich cynnwys ddyrchafu'ch diwydiant? Adeilad cyswllt.

Rhai problemau y gallech fod am roi sylw iddynt yn eich maes:

 • Os ydych chi'n rhannu cynnwys gwybodaeth, ystyriwch pa broblem y mae'ch eitem yn ei datrys ac i bwy. Sut mae'n wahanol i eitemau eraill?
 • Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu cynnwys adloniant, pa werth y gall ei roi i'ch cynulleidfa? Pa gynhyrchion a gwasanaethau all ddefnyddio'r cynnwys hwn tra'n dal i ddifyrru aelodau'ch cynulleidfa?
 • Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu graffeg ac amlgyfrwng, pa wybodaeth fyddwch chi'n ei chynnwys i'w gwneud yn ddeniadol yn weledol ac yn addysgol?

Meddyliau terfynol. Adeilad cyswllt.

Nid oes ateb cyflym i gyflawni canlyniadau graddio hirdymor. Gall prynu dolenni, creu cannoedd o eiriau allweddol testun wedi'u teilwra, a chyfnewid dolenni awtomataidd arwain at broblemau tymor byr. Ond yn y pen draw byddwch chi'n talu amdano gyda gostyngiad aruthrol yn eich sgôr.

Mae adeiladu cyswllt yn cymryd amser i greu cysylltiadau cyson, gwerthfawr a chymhellol y mae Google a phobl yn eu cael yn werthfawr ac yn berthnasol.

Trwy ganolbwyntio ar bethau fel creu rhagorol cynnwys a gwireddu gwerth trwy eich cynhyrchion neu wasanaethau, gallwch wella eich strategaeth adeiladu cyswllt.

ABC