Marchnata dylanwadwyr (neu farchnata dylanwadwyr) yn strategaeth farchnata lle mae cwmnïau'n defnyddio personoliaethau poblogaidd a dylanwadol a elwir yn ddylanwadwyr i hyrwyddo eu cynhyrchion neu wasanaethau. Gyda dilyniant sylweddol ar gyfryngau cymdeithasol neu lwyfannau eraill, mae'r dylanwadwyr hyn yn gallu dylanwadu ar farn ac ymddygiad eu dilynwyr.

Mae prif nodweddion marchnata dylanwadwyr yn cynnwys:

 1. Cydweithio ag unigolion:

  • Mae cwmnïau'n partneru â dylanwadwyr y mae eu gwerthoedd a'u harddull yn cyd-fynd â'r brand i gymeradwyo cynhyrchion neu wasanaethau.
 2. Marchnata Dylanwadwr. Mynediad i gynulleidfa darged:

  • Mae gan ddylanwadwyr eu cynulleidfa eu hunain, ac mae marchnatwyr yn edrych i ddefnyddio'r dylanwad hwnnw i gyrraedd eu cynulleidfa cynulleidfa darged.
 3. Ymddiriedolaeth ac Awdurdod:

  • Mae dylanwadwyr yn dueddol o fod â pherthynas ymddiriedus â’u cynulleidfa, a gellir ystyried bod argymhellion ganddynt yn fwy personol ac awdurdodol.
 4. Marchnata Dylanwadwr. Cynnwys a chreadigrwydd:

  • Mae dylanwadwyr yn creu cynnwys unigryw a deniadol sy'n integreiddio cynhyrchion neu frandiau, a all fod yn fwy deniadol i ddefnyddwyr.
 5. Marchnata Dylanwadwr. Amrywiaeth o lwyfannau:

  • Gellir marchnata dylanwadwyr ar wahanol lwyfannau fel Instagram, YouTube, TikTok, blogiau ac eraill Rhwydweithio cymdeithasol.
 6. Mesur canlyniadau:

  • Mae yna offer i fesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr, gan gynnwys ymgysylltu â chynulleidfaoedd, trawsnewidiadau, a metrigau eraill.

Mae marchnata dylanwadwyr yn dod yn fwyfwy poblogaidd gan ei fod yn rhoi cyfle i frandiau gyrraedd cynulleidfaoedd mawr trwy unigolion y gellir ymddiried ynddynt. Fodd bynnag, mae'n bwysig dewis dylanwadwyr yn ofalus i sicrhau bod eu gwerthoedd a'u harddull yn gyson â'r brand, ac i werthuso effeithiolrwydd ymgyrchoedd yn ofalus.

 

Beth yw dylanwadwyr?  

Dylanwadwyr (dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol) yn bobl sydd â dylanwad sylweddol mewn rhwydweithiau cymdeithasol a chymunedau ar-lein. Mae eu poblogrwydd a'u hawdurdod yn denu sylw cynulleidfa fawr, a gallant ddylanwadu ar farn, hoffterau ac ymddygiad eu dilynwyr.

Nodweddion allweddol y dylanwadwyr:

 1. Poblogrwydd ar rwydweithiau cymdeithasol: Fel arfer mae gan ddylanwadwyr lawer o ddilynwyr ar lwyfannau fel Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook ac eraill.
 2. Effaith ar y gynulleidfa: Gall eu barn a'u hargymhellion ddylanwadu ar y canfyddiad o frandiau, cynhyrchion neu wasanaethau, a llywio barn ac ymddygiad eu dilynwyr.
 3. Niche neu bwnc penodol: Mae dylanwadwyr yn aml yn canolbwyntio ar gilfach benodol fel ffasiwn, harddwch, ffitrwydd, technoleg, teithio a meysydd eraill, gan eu gwneud yn arbenigwyr yn eu maes.
 4. Ffyrdd o ryngweithio: Gall dylanwadwyr ryngweithio â chynulleidfaoedd trwy fformatau cynnwys amrywiol megis lluniau, fideos, erthyglau blog, podlediadau, ac ati.
 5. Cydweithrediad â brandiau: Gall dylanwadwyr gydweithio â brandiau trwy hyrwyddo eu cynhyrchion neu wasanaethau yn eu post. Mae hwn yn fath o farchnata dylanwadwyr.
 6. Arddull ac ymagwedd bersonol: Mae dylanwadwyr yn aml yn datblygu arddull bersonol adnabyddadwy ac ymagwedd at gynnwys sy'n dod â nhw'n agosach at eu cynulleidfa.

Gall dylanwadwyr gwahanol fod yn ficro-ddylanwadwyr gyda chynulleidfa fach ond wedi'i thargedu'n fawr, neu'n mega-ddylanwadwyr gyda miliynau o ddilynwyr. Mae eu dylanwad wedi dod yn arwyddocaol ym maes marchnata ac mae llawer o frandiau'n eu defnyddio i hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau.

 

Beth yw marchnata dylanwadwyr?

Mae marchnata dylanwadwyr yn cynnwys brand yn partneru â dylanwadwr ar-lein i farchnata un o'i gynhyrchion neu wasanaethau. Mae rhai cydweithrediadau marchnata dylanwadwyr yn llai diriaethol na hyn - yn syml, mae brandiau'n gweithio gyda dylanwadwyr i wella cydnabyddiaeth brand.

Un o'r enghreifftiau cyntaf o farchnata dylanwadwyr oedd yr enwog YouTube PewDiePie. Ymunodd â chrewyr ffilm arswyd wedi'i gosod yn y catacombs Ffrengig ger Paris, a  creu cyfres o fideos,  yn yr hwn y profwyd ef yn y catacombs. Roedd yn gynnwys perffaith i 27 miliwn o ddilynwyr PewDiePie a derbyniodd bron i ddwywaith cymaint o olygfeydd â rhaghysbyseb y ffilm. Enillodd pawb.

Dyma enghraifft syml.

Mae'n hawdd dychmygu rhywun enwog yn ymuno â chwmni i gyflwyno cynnyrch, hyd yn oed os yw'r cyflwyniad yn gyfres o fideos 10 munud yn lle hysbyseb teledu 30 eiliad. Marchnata Dylanwadwr

Ond ni fyddai pobl yn siarad am farchnata dylanwadwyr - ni fyddech ar wefan o'r enw Influencer Marketing Hub yn darllen amdano ychwaith - pe na bai ganddi set lawer ehangach o gymwysiadau. A'r prif beth yn y gair hwn yw - person dylanwadol .

Gall pobl ddylanwadol, yn wahanol i enwogion, fod yn unrhyw le. Gallai fod yn unrhyw un. Beth mae'n ei wneud Yr hyn sy'n eu gwneud yn ddylanwadol yw eu nifer fawr o ddilynwyr ar y Rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol. Gallai dylanwadwr fod yn ffotograffydd ffasiwn poblogaidd ar Instagram, neu'n flogiwr seiberddiogelwch darllenadwy sy'n trydar, neu'n weithredwr uchel ei barch. adran farchnata ar LinkedIn. Mae yna bobl bwerus ym mhob diwydiant - mae'n rhaid i chi ddod o hyd iddynt. Bydd gan rai gannoedd o filoedd (os nad miliynau) o ddilynwyr. Ond bydd llawer yn debycach i bobl gyffredin. Efallai mai dim ond 10 o danysgrifwyr sydd ganddyn nhw, llai mewn rhai achosion. Fodd bynnag, byddant yn ennill enw da fel arbenigwyr yn eu maes. Dyma'r bobl y gallwch chi droi atynt am help. Yn dibynnu ar eu maes arbenigedd, nhw yw'r rhai sy'n cyhoeddi'r swyddi mwyaf diddorol ar rwydweithiau cymdeithasol ar eu pwnc arbenigol.

Beth sy'n gweithio ym maes marchnata dylanwadwyr

 

Mewn marchnata dylanwadwyr, mae yna sawl ffactor a strategaeth sy'n tueddu i fod yn effeithiol. Gall y rhain ddibynnu ar nodau penodol eich ymgyrch a nodweddion eich cynulleidfa. Dyma ychydig o elfennau sydd fel arfer yn gweithio ym maes marchnata dylanwadwyr:

 1. Dewis y dylanwadwyr cywir:

  • Nodwch ddylanwadwyr y mae eu cynnwys a'u harddull yn cyd-fynd â'ch brand a'ch cynulleidfa darged. Sicrhewch fod eu dilynwyr yn ffitio'ch grŵp targed.
 2. Marchnata Dylanwadwr. Dilysrwydd:

  • Mae dylanwadwyr sy'n mynegi barn a safbwyntiau dilys fel arfer yn fwy effeithiol o ran perswadio eu cynulleidfa. Cynnal partneriaethau dilys sy’n fuddiol i’r ddwy ochr.
 3. Cydweithrediad hirdymor:

  • Gall perthnasoedd hirdymor â dylanwadwyr wella'r effaith. Mae hyn yn caniatáu iddynt ddeall eich brand yn well a dylanwadu ar eu cynulleidfa yn haws.
 4. Marchnata Dylanwadwr. Cynnwys diddorol ac o ansawdd uchel:

  • Mae dylanwadwyr sy'n creu cynnwys diddorol o ansawdd uchel yn denu mwy o sylw. Gall hyn gynnwys fideos creadigol, lluniau deniadol neu straeon diddorol.
 5. Ymrwymiad Cynulleidfa:

  • Gall fformatau cynnwys rhyngweithiol fel polau piniwn, cystadlaethau neu heriau ysgogi ymgysylltiad y gynulleidfa a chryfhau canfyddiad brand.
 6. Marchnata Dylanwadwr. Strategaeth wedi'i thargedu:

  • Penderfynwch pa lwyfannau a fformatau cymdeithasol sydd fwyaf addas i'ch cynulleidfa darged a'ch brand. Mae dylanwadwyr gwahanol yn addas ar gyfer gwahanol ymgyrchoedd.
 7. Mesur canlyniadau:

  • Defnyddio dadansoddeg i fesur perfformiad ymgyrchu. Gwerthuso cyfraddau ymgysylltu, cyfraddau trosi, a metrigau allweddol eraill.
 8. Syniadau creadigol ar gyfer cydweithredu:

  • Gall datblygu syniadau unigryw ar gyfer cydweithio â dylanwadwyr, megis hyrwyddiadau unigryw neu brosiectau ar y cyd, ddenu sylw a chryfhau eich perthynas.

Mae'n bwysig ystyried y gall effeithiolrwydd strategaethau marchnata dylanwadwyr amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau a nodweddion penodol yr ymgyrch. Mae dewis dylanwadwyr yn ofalus a chynllunio gofalus yn bwysig i gyflawni'r canlyniadau dymunol.

Beth nad yw marchnata dylanwadwyr?

Mae marchnata dylanwadwyr yn strategaeth farchnata benodol, ond mae sawl agwedd bwysig sy'n ei gwneud yn wahanol i fathau eraill o farchnata. Dyna beth ddim marchnata dylanwadwyr:

 1. Hysbysebu traddodiadol:
  • Nid yw marchnata dylanwadwyr yn gyfyngedig i hysbysebu traddodiadol, gan gynnwys hysbysebion baner, hysbysebion teledu neu smotiau radio. Mewn cyferbyniad, mae marchnata dylanwadwyr yn rhoi argymhellion personol a barn unigolion dylanwadol ar flaen y gad.
 2. Rheolaeth uniongyrchol dros gynnwys:
  • Yn wahanol i rai mathau eraill o farchnata lle mae gan y brand reolaeth uniongyrchol dros greu cynnwys hyrwyddo, mewn marchnata dylanwadwyr mae'r brand yn aml yn rhoi rhyddid creadigol i'r dylanwadwr, sy'n rhoi naws fwy organig i'r cynnwys.
 3. Anfon neges swmp:
  • Mae marchnata dylanwadwyr yn canolbwyntio ar negeseuon sy'n fwy personol ac wedi'u targedu at gynulleidfa benodol na phostiadau torfol. Mae dylanwadwyr yn creu cynnwys sy'n gweddu'n well i ddiddordebau eu dilynwyr.
 4. Marchnata Dylanwadwr. Gwerthu'n uniongyrchol:

  • Yn wahanol i rai strategaethau marchnata sy'n canolbwyntio ar werthu uniongyrchol, mae marchnata dylanwadwyr yn aml yn canolbwyntio ar greu perthnasoedd dyfnach â chynulleidfaoedd a meithrin teyrngarwch hirdymor.
 5. Dim ond nifer y tanysgrifwyr:
  • Nid yw marchnata dylanwadwyr yn ymwneud â nifer y dilynwyr yn unig. Mae ansawdd y rhyngweithio, ymgysylltiad y gynulleidfa a pherthnasedd cynnwys yn chwarae rhan allweddol yn llwyddiant ymgyrchoedd.
 6. Yn benodol ymhlith pobl ifanc:
  • Gall dylanwadwyr a blogwyr mewn gwahanol grwpiau oedran fod yn llwyddiannus mewn marchnata dylanwadwyr. Nid yw hyn yn gyfyngedig i gynulleidfaoedd ieuenctid yn unig.
 7. Yr unig fath o farchnata:
  • Mae marchnata dylanwadwyr yn fath o farchnata a gall ategu strategaethau eraill megis marchnata cynnwys, hysbysebu peiriannau chwilio, ac ati.

Mae marchnata dylanwadwyr yn strategaeth a all weithio'n dda gyda dulliau marchnata eraill i greu dull cynhwysfawr ac effeithiol o hyrwyddo cynhyrchion neu wasanaethau.

Nid yw marchnata dylanwadwyr yn ymwneud â chanlyniadau cyflym ychwaith. .

Dyma'r un dull araf a chyson â chyfryngau cymdeithasol a marchnata cynnwys pan nad yw'ch ymgyrch wedi'i hanelu at werthu'ch cynhyrchion yn uniongyrchol. Mae'n ymwneud â dangos eich awdurdod, ymddiriedaeth, ac arweinyddiaeth meddwl yn eich diwydiant. Mae'n ymwneud â dod yn gyfystyr â'r hyn yr ydych yn ei gynnig, fel pan fydd pobl yn dweud eu bod yn mynd i lungopïo dogfen yn hytrach na'i llungopïo, neu hwfro'r llawr yn hytrach na'i hwfro. Marchnata Dylanwadwr

Marchnata cyfryngau cymdeithasol yn gêm araf o ennill dilynwyr sy'n ffyddlon ac yn ymgysylltu. Mae'n demtasiwn meddwl y bydd ymuno â dylanwadwr yn ffordd hawdd o fynd i galonnau a meddyliau ei ddilynwyr - er nad yw mor syml â hynny. Oherwydd i ymuno â phobl bwerus, rhaid i chi ennill eu hymddiriedaeth a'u parch. Ond sut?

 

Beth sydd ddim yn gweithio ym maes Marchnata Dylanwad? Marchnata Dylanwadwr

Crynhoi eich dull o ddod o hyd i wahanol ddylanwadwyr a'u defnyddio. Nid yw un maint yn gweddu i bob dylanwadwr : Teilwra'ch ymagwedd at y dylanwadwr penodol.

Dim ond edrych ar boblogrwydd y dylanwadwr . Nid yw dylanwad yn golygu poblogrwydd yn unig. Cofiwch mai eich nod yw cael cwsmeriaid i gymryd camau penodol. Peidiwch â chymryd yn ganiataol yn awtomatig bod y bobl sydd â'r nifer fwyaf o ddilynwyr yn ddylanwadwyr yn eu cilfach.

 

Un rheol syml: Marchnata dylanwadwyr yw marchnata dylanwadwyr.

Diolch i farchnata cyfryngau cymdeithasol traddodiadol gall brand addasu ei hunaniaeth ar ba bynnag lwyfan y bydd yn ei ddewis, a thros amser, wrth i’w ddilynwyr dyfu, byddant yn gallu gweld pwy yw eu pencampwyr. Mae'r rhain yn gwsmeriaid sy'n hoffi ac yn rhannu cynnwys neu'n sôn am y brand ei hun mewn post. Gellir datblygu'r dilynwyr hyn ymhellach trwy sylw personol ac fel rhan o grŵp hynod segmentiedig o bob pencampwr brand. Mae ymdrechion hyrwyddo'r grŵp hwn wedi'u hanelu at eu cael i ledaenu'r gair. Marchnata Dylanwadwr

Un o'r problemau gyda'r dull hwn yw nad oes gan rai dilynwyr brand ddigon o ddilynwyr i gael effaith fawr. Mewn gwirionedd, nid yw'r rhan fwyaf o bobl arferol ar gyfryngau cymdeithasol yn gwneud hyn. Mae gan y rhan fwyaf o bobl rwydwaith bach o ychydig gannoedd o ffrindiau a chymdeithion sy'n cynrychioli ystod eang o chwaeth a hoffterau. Yn y cyfamser, mae brandiau'n ei chael hi'n anodd ceisio curadu a chreu cynnwys y maent yn gobeithio y bydd yn atseinio'n ystyrlon gyda'u dilynwyr tra'n parhau i ymwneud â rhyngweithio o ddydd i ddydd.

Marchnata dylanwadwyr

Ymagwedd mor wasgaredig at marchnata cymdeithasol yn cynhyrchu canlyniadau anghyson y gellir eu rhagweld. Yn lle ceisio casglu hoffterau a dilynwyr yn ddall neu daflu gwahanol ddarnau o gynnwys i weld beth sy'n dal i sefyll, mae marchnata dylanwadwyr yn dweud wrthym ei bod yn well treulio ein hamser yn marchnata'n uniongyrchol i ddylanwadwyr y mae eu hoff a chas bethau rydym eisoes yn eu hadnabod - maent yn cyd-fynd yn dda â'n hoff bethau a'n cas bethau ni. Mae hyn yn golygu rhyngweithio â'r bobl hyn ar gyfryngau cymdeithasol - nid dim ond dilyn a hoffi, ond hefyd rhoi sylwadau, gan arddangos gwybodaeth a phersonoliaeth. Gall hefyd olygu curadu neu greu cynnwys wedi'i ddewis â llaw i ddenu sylw dylanwadwyr. Er mai cynulleidfa'r dylanwadwyr yw'r wobr yn y pen draw, mae marchnad darged brandiau'n cynnwys y dylanwadwyr eu hunain.

Trwy greu'r sylfaen hon, gallwch chi fel brand gyflawni dau nod:

Yn gyntaf, dim ond trwy ryngweithio'n gadarnhaol ac yn adeiladol ar dudalennau cymdeithasol dylanwadwyr, rydych chi'n cael mynediad cynnar at eu dilynwyr. Nid ydych yn hyrwyddo dim iddynt; rydych chi'n dangos eich wyneb fel aelod o'u cymuned, a thrwy hynny gynyddu eich hygrededd yn y dyfodol.

Yr ail gyflawniad yw, ar ddiwedd y dydd, pan fyddwch chi'n cynnig rhyw fath o gydweithrediad marchnata dylanwadwyr, byddant eisoes yn eich adnabod. Nid yw dylanwadwyr yn enwogion eu hunain, ond gall eu bywydau ar-lein fod yn debyg iawn i fywydau pobl enwog yn y byd go iawn: llawer o wrthdyniadau gan ddieithriaid sydd am gymryd ychydig o'u hamser i ganmol neu ddiolch iddynt. dychmygwch nhw. Mae angen i chi allu sefyll allan o sŵn y sylw a gânt ar ffurf e-byst a thrydar. Mae hyn yn golygu pan fyddwch chi'n estyn allan atyn nhw o'r diwedd, byddan nhw eisoes yn gwybod beth rydych chi'n ei olygu a byddan nhw'n gwybod a ydych chi'n ffit da ar gyfer eu cynulleidfa.

Ymgyrch Farchnata Dylanwadwr: Astudiaeth Achos

Efallai bod enghraifft flaenorol PewDiePie wedi rhoi syniad i chi o sut olwg fyddai ar ymgyrch farchnata dylanwadwyr. Fodd bynnag, gall fod yn anodd gweld sut y gallai strategaeth o’r fath drosi i feysydd llai hudolus o fyd busnes. Gyda'r maen prawf hwn mewn golwg, gadewch i ni ystyried enghraifft — ymgyrch i gynyddu presenoldeb ac ymwybyddiaeth o gynhadledd Content Marketing World. Gallai dull mwy traddodiadol ganolbwyntio ar SEO a Google Ads yn unig, yn ogystal â rhywfaint o gynnwys a hyrwyddir ar Twitter a LinkedIn. Efallai y gellid ysgrifennu erthygl blog, rhywbeth craff a'i rannu gyda phawb.

Yn hytrach, y Sefydliad  marchnata cynnwys  gweithio gyda  Marchnata Safle Uchaf. datblygu ymgyrch farchnata i ledaenu eich neges. A bod yn deg, mae gan y Sefydliad Marchnata Cynnwys eisoes rwydwaith eithaf helaeth o ddylanwadwyr y maent yn gweithio gyda nhw; Roedd nodi darpar gydweithwyr mor syml ag edrych ar bwy fyddai'n siarad yn y gynhadledd yr oeddent yn ei hyrwyddo. Dyna'n union a wnaethant, gan ofyn i'r siaradwyr rannu rhai meddyliau neu awgrymiadau ar farchnata cynnwys. Casglwyd yr adborth ynghyd â deunyddiau hyfforddi eraill yn bedwar ar wahân e-lyfrau, pob un â'i thema unigryw ei hun sy'n berthnasol i raglennu yng nghynhadledd CMI. Gwnaethant bob e-lyfr ar gael i'w gweld ar Slideshare neu fel PDF y gellir ei lawrlwytho gyda dolenni wedi'u postio ar gyfryngau cymdeithasol gan CMI, Top Rank a'r dylanwadwyr eu hunain. Cefnogwyd y fenter gyfan gan Curata, datblygwr meddalwedd sy'n arbenigo mewn curadu cynnwys a llwyfannau rheoli.

Mae yna lawer o chwaraewyr mewn un ymgyrch, ond edrychwch sut mae pob un ohonynt yn cael rhywbeth allan ohoni:

 • Denu cynulleidfa darged cymryd rhan yn y gynhadledd, wedi derbyn gwybodaeth ddifyr, werthfawr a rhad ac am ddim sy'n berthnasol i ddiddordeb personol. Mae mwy na 230 o bobl wedi gweld yr eLyfrau ar Slideshare, ac mae 000 arall wedi lawrlwytho'r PDFs.
 • Defnyddiodd y dylanwadwyr a gymerodd ran y platfform i gynyddu presenoldeb yn eu sesiynau yn y gynhadledd. Rhoddodd y doreth o e-lyfrau fwy o gyfleoedd iddynt hysbysu pobl am yr hyn yr oeddent yn ei ddweud, ac ychwanegodd hyn oll at eu henw da fel pobl ddibynadwy ac uchel eu parch yn eu maes.
 • Cafodd CMI y presenoldeb yr oedden nhw'n edrych amdano a rhic arall yn eu gwregys trwy drefnu (a rhedeg) cynhadledd fawr arall lle'r oedden nhw'n ganolog i bopeth.
 • Roedd gan Kurata, a dalodd am hyn i gyd, dros 1000 o dennyn newydd i'w gwerthu iddynt.

Mae'r sefyllfa hon o ennill/ennill/ennill yn rhan o'r hyn sy'n gwneud IM yn strategaeth mor gymhellol. Marchnata Dylanwadwr

Nid oes unrhyw gimics hysbysebu yn yr ymgyrchoedd hyn, dim enwogion rhagrithiol yn gwenu dros gynnyrch y gwyddoch nad ydynt erioed wedi'i ddefnyddio. Meddyliwch amdano fel hyn: roedd ymgyrch cynhadledd CMI yn gêm marchnata cynnwys uniongyrchol a gomisiynwyd gan y bobl a ysgrifennodd y llyfr ar farchnata cynnwys ac a anelwyd at farchnatwyr eraill yn yr ymgyrch. Mae'r rhain i gyd yn bobl sy'n gwybod triciau'r fasnach, ond fe weithiodd yr ymgyrch. Ac mae hynny oherwydd yn yr achos hwn y tric yw nad oes tric.

 • Mae'r marchnata cymdeithasol gorau yn gweithio oherwydd nid yw'n ddim mwy na rhyngweithio cymdeithasol naturiol.
 • Mae'r marchnata cynnwys gorau yn gweithio oherwydd bod y wybodaeth yn ddefnyddiol mewn gwirionedd.
 • Ac mae'r marchnata dylanwadwyr gorau yn gweithio oherwydd ei fod yn dibynnu ar y ddau offer cymdeithasol, ac ar offer marchnata cynnwys, lle mae ymddiriedaeth ac awdurdod gwirioneddol eisoes wedi'u gwreiddio ym meddyliau'r gynulleidfa.

Часто задаваемые вопросы

 Marchnata dylanwadwyr. Beth yw e?

Mae marchnata dylanwadwyr yn golygu bod brandiau'n partneru â dylanwadwyr ar-lein i hyrwyddo cynhyrchion neu wasanaethau. Mae rhai cydweithrediadau marchnata dylanwadwyr yn llai diriaethol na hyn - yn syml, mae brandiau'n gweithio gyda dylanwadwyr i wella ymwybyddiaeth brand. Yr hyn sy'n bwysig yma yw bod cydweithwyr ar-lein yn wirioneddol ddylanwadol. Dylent ddylanwadu ar y math o bobl y mae'r brand am gysylltu â nhw. Mae marchnata dylanwadwyr yn llawer mwy na dim ond dod o hyd i rywun gyda chynulleidfa a chynnig arian iddynt neu'r cyfle i ddweud pethau da amdanoch chi.

Beth mae marchnata dylanwadwyr yn ei olygu?

Mae Arweinwyr Barn Marchnata yn strategaeth farchnata, gyda'r nod o ddefnyddio unigolion neu sefydliadau dylanwadol sydd ag awdurdod ac sy'n dylanwadu ar farn y gynulleidfa darged. Gall yr arweinwyr barn hyn fod yn arbenigwyr yn eu maes, yn ddylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol, blogwyr, newyddiadurwyr, defnyddwyr ymatebol, neu gynrychiolwyr eraill sydd ag ymddiriedaeth eu cynulleidfa.

Beth yw marchnata dylanwadwyr a pham ei fod yn bwysig?

Fel y trafodwyd yn yr erthygl hon, mae marchnata dylanwadwyr yn cynnwys brand yn partneru â dylanwadwr ar-lein i farchnata un o'i gynhyrchion neu wasanaethau. Ym mhob achos, bydd gwir ddylanwadwyr yn ennill enw da fel arbenigwyr yn eu maes. Dyma'r bobl y gallwch chi droi atynt am help. Os dewiswch y dylanwadwr cywir ar gyfer eich brand, byddwch yn cael mynediad at lawer o ddarpar gwsmeriaid na fyddech yn gallu eu cyrraedd fel arall.

Pa mor effeithiol yw marchnata dylanwadwyr?

Gall effeithiolrwydd marchnata dylanwadwyr amrywio yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys y dewis o ddylanwadwyr, strategaeth ymgysylltu, segmentu cynulleidfa, a nodweddion cynnyrch neu wasanaeth.

Sut ydych chi'n mesur marchnata dylanwadwyr?

Bydd y meysydd y byddwch yn eu mesur yn dibynnu'n fawr ar eich nodau. Ni fydd llawer ohonynt yn berthnasol i'ch ymgyrch farchnata dylanwadwyr. Dyma rai o'r meysydd mesur mwyaf cyffredin:
1. Cyrhaeddiad cynulleidfa
2. Argraffiadau
3. Ymgysylltu (sylwadau, hoff bethau, ail-bostio)
4. Hwyliau
5. cynnwys o ansawdd uchel
6. Trosiadau:
— Twf eich tanysgrifwyr
— Crybwyll brand
— Traffig i fan penodol tudalen glanio / Gwefan
— llenwi ffurflenni
– tanysgrifiad/tanysgrifiad cylchlythyr
— twf yn nifer defnyddwyr eich cynnyrch/gwasanaeth
- cynnydd mewn gwerthiannau

Sut i gychwyn rhaglen dylanwadwyr?

Mae lansio rhaglen dylanwadwyr yn gofyn am gynllunio gofalus a sawl cam allweddol. Dyma ganllaw cam wrth gam a all eich helpu i ddechrau rhaglen farchnata dylanwadwyr:

   1. Diffiniwch eich nodau:

    • Darganfyddwch beth yn union rydych chi am ei gyflawni gyda'ch rhaglen dylanwadwyr. Gallai hyn fod yn cynyddu ymwybyddiaeth brand, denu cynulleidfaoedd newydd, cynyddu gwerthiannau ac ati
   2. Marchnata Dylanwadwr. Ymchwilio a dethol arweinwyr barn:

    • Ymchwiliwch i ddylanwadwyr yn eich diwydiant neu ymhlith eich cynulleidfa darged. Aseswch eu hawdurdod, arddull, math o gynnwys, ac yn bwysicaf oll, dilysrwydd. Dewiswch y rhai sy'n gweddu i'ch brand.
   3. Datblygu strategaeth:

    • Penderfynu pa fathau o gynnwys fydd yn cael eu creu mewn cydweithrediad â dylanwadwyr. Gallai hyn gynnwys adolygu cynhyrchion, cymryd rhan mewn digwyddiadau, creu hyrwyddiadau unigryw, ac ati.
   4. Marchnata Dylanwadwr. Aliniad nod:

    • Trafod nodau a disgwyliadau gydag arweinwyr barn. Gwnewch yn siŵr eu bod yn deall yr hyn a ddisgwylir ganddynt a'u bod yn cefnogi nodau eich ymgyrch.
   5. Creu cynllun rhyngweithio:

    • Datblygu cynllun ymgysylltu sy'n diffinio amlder cynnwys, fformatau cynnwys, a chyfrifoldebau rhyngoch chi a dylanwadwyr.
   6. Marchnata Dylanwadwr. Darparu adnoddau:

    • Rhowch bopeth sydd ei angen arnynt i lwyddo i ddylanwadwyr, gan gynnwys gwybodaeth am gynnyrch, mynediad i ddigwyddiadau, cynigion arbennig, a mwy.
   7. Monitro canlyniadau a mesur effeithiolrwydd:

    • Defnyddio offer dadansoddeg i olrhain canlyniadau ymgyrchoedd. Mesur ymgysylltiad, trawsnewidiadau, ymwybyddiaeth brand a metrigau allweddol eraill.
   8. Rhyngweithio gyda'r gynulleidfa:

    • Byddwch yn barod i ymgysylltu â chynulleidfa o ddylanwadwyr. Ymateb i sylwadau, gofyn cwestiynau, creu deialog.
   9. Gwerthuso ac addasu strategaeth:

    • Ar ôl i'r ymgyrch ddod i ben, dadansoddwch y canlyniadau. Gwerthuswch effeithiolrwydd y strategaeth ac addaswch eich dull ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol.
   10. Adeiladu perthnasoedd tymor hir:

    • Os yw cydweithredu yn llwyddiannus, ystyriwch adeiladu perthynas hirdymor gyda dylanwadwyr. Gall hyn gryfhau eich safle yn eu cymuned.

Yr allwedd yw cynllunio'n ofalus a theilwra'ch strategaeth i'ch cyd-destun a'ch brand penodol.