Mae strategaeth cyfryngau yn gynllun gweithredu sy'n diffinio'r ffyrdd a'r dulliau o ddefnyddio adnoddau'r cyfryngau i gyflawni nodau marchnata neu fusnes penodol. Mae'n darparu canllawiau strategol ar gyfer dyrannu adnoddau hysbysebu a marchnata ar draws amrywiol sianeli cyfryngau er mwyn cael yr effaith fwyaf posibl ar gynulleidfaoedd targed.

Mae elfennau allweddol strategaeth cyfryngau yn cynnwys:

 1. Nodau ac amcanion:

  • Diffinio nodau ac amcanion penodol y mae'n rhaid eu cyflawni gan ddefnyddio cyfryngau. Er enghraifft, cynyddu ymwybyddiaeth brand, denu cwsmeriaid newydd neu cynnydd mewn gwerthiannau.
 2. Cyfryngau - strategaeth. Y gynulleidfa darged:

  • Nodi segmentau cynulleidfa darged allweddol i'w cyrraedd. Mae hyn yn eich galluogi i wneud y gorau o'r dewis o sianeli cyfryngau sydd fwyaf effeithiol ar gyfer grwpiau defnyddwyr penodol.
 3. Sianeli cyfryngau:

  • Pennu'r cyfuniad gorau posibl o sianeli cyfryngau, megis teledu, radio, Rhyngrwyd, Rhwydweithio cymdeithasol, cyfryngau print ac eraill, yn dibynnu ar nodau'r ymgyrch a nodweddion y gynulleidfa.
 4. Cyfryngau - strategaeth. Dosbarthiad cyllideb:

  • Pennu'r gyllideb a ddyrennir ar gyfer adnoddau'r cyfryngau a'i ddosbarthu rhwng gwahanol sianeli a fformatau (er enghraifft, hysbysebu fideo, baneri, nawdd, ac ati).
 5. Ffrâm amser:

  • Pennu'r amseriad a'r hyd gorau posibl ar gyfer ymgyrch yn dibynnu ar natur y cynnyrch neu wasanaeth, ffactorau tymhorol a chyfyngiadau amser eraill.
 6. Cyfryngau - strategaeth. Datrysiadau creadigol:

  • Datblygu syniadau a deunyddiau creadigol a fydd yn cael eu defnyddio mewn amrywiol sianeli cyfryngau. Gall hyn gynnwys testun, delweddau, fideos ac elfennau eraill.
 7. Mesur canlyniadau:

  • Sefydlu metrigau i werthuso effeithiolrwydd ymgyrch yn y cyfryngau. Gall hyn gynnwys mesur cyrhaeddiad, ymgysylltiad y gynulleidfa, trawsnewidiadau a dangosyddion llwyddiant eraill.

Mae strategaeth cyfryngau yn chwarae rhan allweddol wrth greu ymgyrch gytbwys ac effeithiol, gan ystyried nodweddion unigryw'r brand, y cynnyrch a'r gynulleidfa darged.

Strategaeth cyfryngau. Elfennau.

Elfennau o'r cyfryngau Strategaeth cyfryngau

Mae amgylchedd y cyfryngau yn cynnwys sawl haen. Mae angen deall yr haenau hyn ac yna cynllunio strategaeth cyfryngau yn unol â hynny.

1. sianeli cyfathrebu

Mae sianeli i sefydlu cyfathrebu rhagorol a chlir â thai cyfryngau yn bwysig iawn. Rhaid iddynt ddarparu gwybodaeth ddiamwys, ddibynadwy a chlir i'r cyfryngau hyn.

2. Cylchoedd newyddion. Strategaeth cyfryngau

Mae'r cyfryngau yn ymwneud yn bennaf â chreu newyddion. Mae gwahanol fathau o gylchoedd newyddion sef. newyddion dyddiol fel papurau newydd, newyddion XNUMX-awr megis ar y teledu neu flogiau ar-lein, a newyddion wythnosol neu fisol mewn cylchgronau.

3. Poblogrwydd a sylw yn y cyfryngau.

Gellir mesur effaith eich strategaeth cyfryngau yn ôl enw da eich brand neu gwmni. Os yw'r sylw a roddir i'ch newyddion a'ch gwybodaeth yn dda, mae nifer y safbwyntiau a darllenwyr eich erthyglau yn dda, yn ogystal â'u heffaith.

4. Cynulleidfa darged

Yma mae angen i chi wybod beth rydych chi'n ei ddisgwyl o gylchrediad y cyfryngau. Byddai’n well pe bai gennych syniad clir o bwy rydych am ei dargedu. Math o gleientiaid, yr ydych yn disgwyl sy'n pennu'r cyfryngau a ddewiswch. Gall arwyddion y gynulleidfa darged fod yn oedran, proffesiwn, diwylliant a llawer mwy.

Mae dau brif fath o gyfrwng sef. cyfryngau traddodiadol a modern. Mae ansawdd a maint y cyfryngau hyn yn chwarae rhan enfawr wrth bennu cyrhaeddiad y newyddion sy'n cael ei ledaenu.

6. Cyfryngau confensiynol

Dyma'r mannau gwerthu sydd wedi'u defnyddio'n draddodiadol ers blynyddoedd. Mae teledu, radio a chylchgronau yn rhai o'r cyfryngau traddodiadol. Mae ganddyn nhw nifer sefydlog o ddarllenwyr a gwylwyr sy'n dod gan ddefnyddwyr ffyddlon.

7. Cyfryngau modern. Strategaeth cyfryngau

Gyda dyfodiad technoleg, mae'r Rhyngrwyd wedi goresgyn ein byd. Llwyfannau rhwydweithiau cymdeithasol, sianeli ffrydio newyddion a gwefannau blogio yw rhai o'r cyfryngau mwyaf newydd. Cawsant eu derbyn gan lawer o bobl, pobl ifanc yn bennaf.

8. Lefel mynediad

Mae dewis y cyfryngau cywir ar gyfer eich brand a'ch cynnyrch yn dibynnu ar ei argaeledd. Os ydych chi am i'ch newyddion gael ei rannu ymhlith rhai penodol cynulleidfa darged, dylech ddewis cyfrwng y gall grŵp o wylwyr gael mynediad hawdd ato.

Gwahanol fathau o gyfryngau a ddefnyddir mewn strategaeth cyfryngau

Gwahanol fathau o gyfryngau a ddefnyddir mewn strategaeth cyfryngau

Mae yna wahanol fathau o gyfryngau sy'n amrywio'n bennaf o ran y dechnoleg a'r dulliau a ddefnyddiant i gyflwyno newyddion neu gynnwys i'r gynulleidfa.

1. Cyfryngau argraffu. Strategaeth cyfryngau

Mae'n debyg mai'r math hwn o gyfryngau yw'r hynaf a'r mwyaf poblogaidd. Mae'n cyflwyno ffeithiau a ffigurau'n glir a gellir ei ddefnyddio hefyd at ddibenion addysgol. Mae ganddo fwy o wydnwch.

Mae cyfryngau argraffu yn cyflawni tair prif swyddogaeth.

1.1 Cyfryngau argraffu i'w harddangos

Mae'r strategaeth cyfryngau print hon yn defnyddio cyfryngau amrywiol gan gynnwys posteri, siartiau wal, calendrau, ac ati. Y rheswm dros fodolaeth dragwyddol y cyfryngau hyn yw eu gallu i fod yn hygyrch a photensial cysylltiadau cyhoeddus. Mae gan gyfryngau print hefyd wydnwch uwch ac mae'n ddeniadol yn weledol yn ei hanfod.

1.2 Cyfryngau argraffu ar gyfer darllen. Strategaeth cyfryngau

Mae'r un hwn yn ymwneud â chyfryngau fel cylchlythyrau, pamffledi, pamffledi, comics, llyfrynnau ac ati. Bydd eu defnyddio yn eich strategaeth cyfryngau yn caniatáu i chi gael mwy o reolaeth dros eich neges, a byddwch hefyd yn gallu adrodd stori fwy cymhleth a manwl yn glir.

1.3 Deunyddiau printiedig i'w defnyddio gyda grwpiau

Wrth ddefnyddio cyfryngau printiedig i'w defnyddio gyda grwpiau, gallwch ddewis cyfryngau megis cardiau fflach, siartiau troi, ac ati. Ystyrir bod y rhain yn eithaf defnyddiol at ddibenion addysgol, ac mae cyfryngau o'r fath hefyd yn cynnwys y gallu i gyfathrebu ar draws graddau ac ieithoedd.

2. Cyfryngau

Marchnata papurau newydd a chylchgronau

Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'r math hwn o gyfryngau yn cael eu cyfeirio at grŵp mawr o bobl ar unwaith. Mae yna wahanol gyfryngau. Papurau newydd, teledu a radio yw'r tri math pwysicaf o gyfryngau dim ond oherwydd eu bod yn cael eu gweld amlaf gan grŵp mawr o bobl. Gyda'r dulliau cyfathrebu hyn mae'n haws cyrraedd y dorf. Gadewch i ni blymio i mewn i bob un ohonyn nhw yma ac yn awr -

2.1 Cyfryngau sy'n defnyddio papurau newydd a chylchgronau. Strategaeth cyfryngau

Gallwch ddefnyddio hwn yn eich strategaeth cyfryngau i gynnwys straeon, colofnau neu hysbysebion newydd. Ystyrir ei fod yn eithaf defnyddiol ar gyfer cyrraedd cynulleidfa fawr, sy'n golygu ei fod yn cael ei ystyried yn barhaol ac yn ddylanwadol iawn. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i egluro problemau yn glir ac yn drylwyr.

2.2 Cyfryngau sy'n defnyddio radio

Defnyddir y cyfrwng hwn ar gyfer cyhoeddiadau, digwyddiadau a sioeau. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer cyrraedd cynulleidfa fawr. Mae ganddo hygyrchedd rhagorol; gallwch hyd yn oed ei ddefnyddio i wneud y gorau o gyrhaeddiad eich brand ar lawr gwlad. Os ydych chi am gael ymateb ar unwaith gan eich cynulleidfa neu'n chwilio am ryw gyfrwng i gymryd rhan yn eich strategaeth cyfryngau, yna gall yr opsiwn hwn fod yn eithaf defnyddiol i chi.

2.3 Cyfryngau sy'n defnyddio teledu. Strategaeth cyfryngau

Unwaith eto, gyda'r cyfleuster hwn, gallwch ddatblygu strategaeth cyfryngau sy'n ymwneud â chyhoeddiadau, operâu sebon, a digwyddiadau amrywiol gan ddefnyddio rhai darnau o gynnwys sain a fideo. Mae ganddo botensial eithriadol i gyrraedd cynulleidfa ehangach drwy fod yn fwy dramatig, creadigol ac emosiynol. Mae hefyd yn eithaf defnyddiol at ddibenion cyfranogiad yn ogystal ag ymateb ar unwaith.

3. Cyfryngau poblogaidd. Strategaeth cyfryngau

Rydyn ni'n byw mewn byd lle mae pobl yn bwysig. Nhw yw canolbwynt unrhyw ymgyrch hysbysebu, a'u hymateb i gynnyrch neu wasanaeth sy'n pennu ei lwyddiant. Felly, nid oes dim byd gwell na chyfryngau'r bobl i gyrraedd pobl. Mae'r math hwn o gyfryngau yn ymwneud â chaneuon, dawnsiau, sgits neu gyhoeddiadau cyhoeddus sy'n cyrraedd y nifer uchaf o bobl. Fe'u gwneir yn y fath fodd fel eu bod yn denu sylw pobl leol ac mae'n well ganddynt fuddsoddi yn y pwnc hysbysebu. Mae'r gwahanol fathau o strategaethau cyfryngau poblogaidd yn troi o amgylch tri chyfrwng:

3.1 Cyfryngau gwerin gan ddefnyddio drama a barddoniaeth

Mae'r cyfrwng hwn yn defnyddio theatr, adrodd straeon, sioeau pypedau, chwarae rôl, ac ati. Mae'r cyfrwng hwn yn fuddiol gan ei fod yn dod ag emosiynau allan, sydd yn y pen draw yn hybu teimladau da. Mae drama a barddoniaeth hefyd yn gyffrous a phwerus iawn. Mae cyfryngau o'r fath hefyd yn rhyngweithiol iawn, felly gallwch ddisgwyl gwell ymgysylltiad a throsiad gyda'ch cynulleidfa trwy ddefnyddio'r cyfryngau hyn.

3.2 Cyfryngau gwerin yn defnyddio cân a dawns. Strategaeth cyfryngau

Gyda'r math hwn o gyfrwng, bydd gennych opsiynau ar gyfer defnyddio straeon, cyfrifon llygad-dyst, tystebau, ac ati. Bydd ymgorffori'r cyfryngau hyn yn eich strategaeth gyfryngau yn helpu i wneud eich ymgyrchoedd hysbysebu yn fwy diddorol, emosiynol a rhyngweithiol. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer trosglwyddo rhwng ieithoedd a dosbarthiadau, a gall hefyd wneud eich negeseuon yn fwy penodol.

3.3 Cyfryngau gwerinol yn defnyddio llafar gwlad

Mae hyn yn cynnwys gwahanol fathau o theatr, sioeau pypedau, adrodd straeon, chwarae rôl, ac ati gyda wynebau dynol. Ystyrir bod offer o'r fath yn ddeniadol iawn mewn strategaeth cyfryngau a gellir eu defnyddio hefyd mewn rhaglenni dogfen fideo neu radio.

3.4 Cyfryngau gwerinol yn defnyddio negeseuon printiedig

Gallwch ddefnyddio negeseuon printiedig ar gapiau, crysau-t, ac ati fel rhan o'ch strategaeth cyfryngau plygadwy. Mae'n feddyginiaeth hirhoedlog sy'n eithaf defnyddiol ar gyfer hyrwyddo brand neu achos. Fe'i defnyddir yn amlycach wrth ddangos eich cefnogaeth i unrhyw achos neu hyrwyddo unrhyw enwog neu ffilm, ac ati.

4. Rhwydweithiau cymdeithasol. Strategaeth cyfryngau

Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol

Dyma'r chwyldro diweddaraf ym myd marchnata a hysbysebu. Llwyfannau amrywiol rhwydweithiau cymdeithasol caniatáu i ddefnyddwyr hyrwyddo eu brand a'u cynhyrchion ar ffurf hysbysebu. Mae gan rai llwyfannau cyfryngau cymdeithasol filiynau o ddefnyddwyr, a gall hyd yn oed un hysbyseb ar y llwyfannau hyn wneud rhyfeddodau i'ch brand.

Gwefannau cyfryngau cymdeithasol amrywiol gyda nifer enfawr o ddefnyddwyr gweithredol misol (Maus) a all fod yn rhan o'ch Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yw-

 • Facebook - 2,23 biliwn MAU
 • YouTube - 1,9 biliwn MAU
 • WhatsApp - 1,5 biliwn MAU
 • Negesydd - 1,3 biliwn MAU
 • WeChat - 1,06 biliwn MAU
 • Instagram - 1 biliwn MAU
 • QQ - 861 miliwn MAU
 • Tumblr - 642 miliwn MUV
 • Qzone - 632 miliwn MAU
 • Tik Tok - 500 miliwn MAU
 • Twitter - 335 miliwn MAU
 • Reddit - 330 miliwn MAU
 • Baidu Tieba - 300 miliwn MAU
 • LinkedIn - 294 miliwn MAU
 • Viber - 260 miliwn MAU
 • Snapchat - 255 miliwn MAU
 • Pinterest - 250 miliwn MAU
 • Telegram - 200 miliwn MAU

 

Rhwydweithiau cymdeithasol eraill a all fod yn rhan o'ch strategaeth cyfryngau cymdeithasol:

 • Rhwydweithiau rhannu cyfryngau
 • Fforymau trafod
 • Llyfrnodi a rhwydweithiau curadu cynnwys
 • Rhwydweithiau Adolygu Defnyddwyr
 • Rhwydweithiau blog a chyhoeddi
 • Rhwydweithiau sy'n seiliedig ar log
 • Rhwydweithiau siopa cymdeithasol
 • Rhwydweithiau economaidd cydweithredol

Nawr ein bod wedi archwilio'r gwahanol fathau o gyfryngau a all fod yn rhan o'ch strategaeth cyfryngau, gadewch inni edrych ar y gwahanol awgrymiadau a fydd yn eich helpu i ddatblygu strategaeth gyfryngau effeithiol. strategaeth i wneud y gorau o'ch ymgyrchoedd hysbysebu a marchnata.

Awgrymiadau ar gyfer cynllunio eich strategaeth cyfryngau

Gosodwch nodau clir

Dyma rai awgrymiadau profedig i'w dilyn i gael strategaeth gyfryngau lwyddiannus. Gall cysylltiadau â'r cyfryngau wneud neu dorri busnes mewn gwirionedd. Felly, mae'n bwysig iawn cael strategaeth cyfryngau berffaith.

1. Gosod nodau clir. Strategaeth cyfryngau

Mae gwybod eich nodau a'ch amcanion yn symleiddio'r broses o'u cyflawni yn fawr. Felly, hyd yn oed mewn strategaethau cyfryngau, rhaid i chi wybod beth rydych chi'n ei ddisgwyl ganddyn nhw. Rhaid i chi gael trosolwg o'r cynllun a deall cwmpas ei effaith.

2. Ymchwiliwch i'ch cynulleidfa darged.

Y gynulleidfa darged yw'r rhai sy'n ffocws cynllunio strategaeth. Dyma'r rhai yr ydych yn disgwyl yr ymateb mwyaf ganddynt. Felly, rhaid i chi ystyried eu tueddiadau, eu dewisiadau a'u harferion cyn cynllunio strategaeth.

3. Creu neges ystyrlon. Strategaeth cyfryngau

Mae negeseuon yn bwysig iawn mewn unrhyw strategaeth cyfryngau. Dylai'r neges siarad cyfrolau mewn lleiafswm o eiriau. Dylai roi trosolwg byr o brif bwyntiau'r cynnyrch a hefyd ddarparu rhywfaint o wybodaeth am y brand.

4. Gosod cyllideb.

Er bod strategaeth cyfryngau a rheolaeth y cyfryngau yn rhannau enfawr o fusnes, ni ddylid eu gwario arnynt yn ddi-hid. Mae angen i chi ddeall cwmpas ac effaith eich strategaeth cyfryngau ac yna penderfynu faint i'w wario arni.

Meddyliau terfynol!

Strategaeth cyfryngau yw sail unrhyw fusnes. Mae gan bob cwmni adran benodol i ddatblygu a gweithredu'r strategaethau hyn. Uchod mae rhai ffeithiau ac awgrymiadau pwysig ar strategaethau cyfryngau.