Mae dylunio pecynnu, fel disgyblaeth dylunio graffeg, yn ddiwydiant pwysig. Mae asiantaethau dylunio rhyngwladol fel Landor, CBA'a a Coley Porter Bell yn cyflogi cannoedd o ddylunwyr sy'n canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar greu brandiau cryf trwy ddylunio pecynnau a brandio.

Yn ôl FMI (Sefydliad Marchnata Bwyd), mae'r archfarchnad gyfartalog yn yr Unol Daleithiau yn stocio tua 40 o wahanol gynhyrchion. Mae'r diwydiant hwn sydd bron yn $000 biliwn yn dibynnu'n fawr ar ddefnyddwyr, dosbarthwyr, gweithgynhyrchwyr a... dylunwyr graffeg.

dylunio pecyn

1. Eglurder a symlrwydd. Dylunio pecynnu

Y tro nesaf y byddwch chi'n mynd i'r archfarchnad, dewiswch silff ar hap a phori trwy rai o'r cynhyrchion. Edrychwch ar bob un a gofynnwch ddau gwestiwn syml iawn i chi'ch hun:

  1. Beth yw pwrpas y cynnyrch hwn?
  2. Pa frand sydd y tu ôl i hyn?

Dylunio pecynnu

Enghraifft wych o syml, clir, ond ar yr un pryd nodedig iawn dylunio pecynnu.

 4 eiliad yw'r amser y bydd y defnyddiwr cyffredin yn ei neilltuo i unrhyw gynnyrch penodol ar y silff.

Dewch o hyd i gynhyrchion sy'n rhestru dwsinau o fuddion heb enw brand clir. Ydych chi'n dod o hyd i gynhyrchion sy'n edrych yn wych ar y tu allan ond nad ydynt yn esbonio beth sydd yn y blwch?

Dylunio pecynnu. Label

Dyma enghraifft wael! Mae'r cynnyrch glanhau hwn yn edrych yn beryglus o flasus, onid yw? Cyfryw dylunio pecyn gall ddrysu defnyddwyr a diffyg eglurder.

Er bod rhai categorïau cynnyrch yn caniatáu rhywfaint o ddirgelwch (e.e. persawr a nwyddau moethus), yr anallu i adnabod cynnyrch o ran cynnwys, defnydd neu hunaniaeth brand yn arfer ofnadwy sydd fel arfer yn arwain at ddyluniadau pecynnu nad ydynt yn perfformio'n dda mewn siopau. ,

Felly cofiwch reol rhif un: byddwch yn glir am y cynnyrch, byddwch yn glir am y brand.

2. Gonestrwydd. Dylunio pecynnu.

Mae dechreuwyr mewn dylunio pecynnu, a dwi'n siarad am gleientiaid a dylunwyr fel ei gilydd, yn aml yn ymdrechu i bortreadu cynnyrch yn y ffordd fwyaf perffaith y gellir ei ddychmygu. Byddant yn dangos cwcis wedi'u trochi â siocled i chi pan fyddwch mewn gwirionedd yn prynu cwcis blas siocled plaen. Byddant yn cynnwys ceirios ffres, cyfoethog ar iogwrt ffrwythau gyda dim ond awgrym o ffrwythau.

Drwy bortreadu cynnyrch fel deg gwaith yn well nag ydyw mewn gwirionedd, rydych chi'n gamarweiniol ac yn y pen draw yn siomi'r defnyddiwr, sydd ond yn arwain at ffigurau gwerthiant gwael a delwedd brand wael iawn.

dylunio pecynnu. pecynnau

Efallai y bydd y cynnyrch hwn yn blasu'n dda, ond mae'r pecynnu yn amlwg yn gamarweiniol. 

Dyma lle mae gonestrwydd yn dod i mewn. Nid oes ots gan ddefnyddwyr gynhyrchion syml, rhad cyn belled â'u bod yn gwybod beth maen nhw'n ei brynu! Wrth gwrs, maent yn disgwyl "gweddnewidiad" i ryw raddau, ond nid i'r graddau y mae'r cynnyrch yn ymddangos fel rhywbeth hollol wahanol.

Fel dylunydd, eich swydd chi yw cyflwyno'r cynnyrch yn y ffordd orau bosibl, ond cofiwch fod defnyddwyr, gan gynnwys chi, yn haeddu cael eu trin yn iawn.

3. Dilysrwydd. Dylunio pecynnu

Mae gwreiddioldeb, cymeriad a chofadwyedd wrth wraidd brandiau gwych ac wrth gwrs dylunio pecynnu gwych.

Mae'n hawdd gweld pam - mae cannoedd o gynhyrchion ar gael, i gyd yn cystadlu am sylw defnyddwyr. Yr unig ffordd i wahaniaethu eich brand yw bod yn wahanol, i fod yn ddilys.

Gan ei fod yn wirioneddol yn fater o greadigrwydd ac archwilio, mae'n amhosibl rhoi cyngor ar sut i fod yn “ddilys,” yn enwedig y dyddiau hyn pan fydd pobl yn wynebu llu o frandiau, ymddangosiadau ac atyniad.

Dylunio pecynnu. Pecynnu organig

Mae'r dyluniad pecynnu hwn gan Colin Porter Bell yn enghraifft wych o ddyluniad pecynnu dilys a chofiadwy.

Os ydych chi'n sownd â dylunio cyffredinol pecynnu, yna cymhwyswch arddull ddylunio anarferol gyda “safonau gweledol” cryf.

Er enghraifft, os yw pawb yn mynd i dynnu lluniau o gynnyrch, defnyddiwch lun neu ddyluniad yn seiliedig ar ffontiau. Os yw pawb yn defnyddio cynllun llorweddol, cyrhaeddwch am un fertigol. Os yw'r rhan fwyaf o ddyluniadau'n eithaf modern, ceisiwch gyflwyno rhywbeth retro gyda phwyslais ar apêl ansawdd.

Byddwch yn feiddgar, byddwch yn wahanol a chwiliwch am ffynonellau annisgwyl o ysbrydoliaeth mewn categorïau cynnyrch eraill - Gall dylunio label ysbryd fod yn ffordd wych o drafod syniadau ar gyfer y prosiect pecynnu siocled newydd hwnnw.

4. Dylanwad silff. Dylunio pecynnu.

O safbwynt y prynwr, ni welir y cynnyrch ar ei ben ei hun byth ac ni chaiff ei ddisgrifio'n fanwl. Oherwydd y pellter gwylio o'r silffoedd a'r ffaith bod y cynhyrchion wedi'u trefnu mewn rhesi a cholofnau, y cyfan a welwn yw samplau gwirioneddol wedi'u gwneud o wahanol gynhyrchion. Dim ond pan fydd model penodol yn dal ein sylw y byddwn yn penderfynu edrych yn agosach.

Y nodwedd hon ac apêl y cynnyrch pan gaiff ei roi ar silff go iawn yw'r hyn y mae manwerthwyr yn ei alw'n “effaith silff” ac mae'n gwneud gwahaniaeth enfawr yng ngwerthiant y cynnyrch.

Dylunio pecynnu. Sefwch

Dyma beth rydych chi'n ei weld yn yr archfarchnad mewn gwirionedd. Pa gynnyrch a ddaliodd eich sylw gyntaf?

Mae effaith y silff yn rhywbeth y mae angen i chi ei wirio a'i archwilio yn eich prosiectau. Gallwch chi wneud hyn trwy efelychu lleoliad eich dyluniad ar silff go iawn a'i amgylchynu â chynhyrchion eraill (i gyflawni canlyniadau gorau defnyddio rhesi a cholofnau lluosog o bob cynnyrch). Po fwyaf nodedig y mae'n edrych, y gorau y mae'n ei werthu.

Nodyn: Byddwch chi'n rhyfeddu at y canlyniadau - weithiau mae'r dyluniadau gorau yn diflannu ac yn dod yn anweledig, tra bod dyluniadau symlach yn "ymddangos" yn yr amgylchedd.

Pecynnu ecolegol

5. Expandability

Cysyniad dylunio pecynnu cynnyrch dylai ganiatáu cyflwyno estyniad llinell newydd (newid cynnyrch) neu is-frand yn hawdd. Dylunio pecynnu.

Er enghraifft, dychmygwch eich bod yn creu deunydd pacio ar gyfer brand newydd o sudd afal. Rydych chi a'ch cleient yn dewis dyluniad afal penodol sy'n edrych yn wirioneddol wych. Fodd bynnag, ychydig fisoedd yn ddiweddarach mae'r cleient yn penderfynu lansio blas ceirios o dan yr un brand.

sticeri ar gyfer jariau

Dyluniad braf mae pecynnu yn caniatáu ichi amrywio'n hawdd heb golli apêl weledol.

Er mawr arswyd, rydych chi'n sylweddoli bod y cysyniad dylunio gwreiddiol a grëwyd gennych yn dibynnu'n helaeth ar afalau i weithio, ac na fydd ceirios yn edrych cystal. Hefyd, mae gan geirios rai buddion y mae angen eu cyfathrebu ar y blaen, sy'n mynd yn groes i'ch syniad. Mae gennych broblem estynadwyedd.

Er mwyn osgoi hyn, dylech bob amser ddylunio'ch pecyn cynnyrch gyda'r dyfodol mewn golwg. Mae hyn yn golygu creu dyluniad systematig yn weledol sy'n eich galluogi i newid gwybodaeth weledol neu wybodaeth arall am gynnyrch yn hawdd fel bod gennych chi deulu hardd o gynhyrchion yn y pen draw.

6. Ymarferoldeb

Mae ymarferoldeb yn ymwneud â siâp, maint ac ymarferoldeb gwirioneddol y cynhwysydd cynnyrch, nid dim ond y label neu'r pecyn. Po fwyaf ymarferol yw'r cynnyrch, y mwyaf y byddai'n ei werthu - pan drodd Heinz y botel sos coch wyneb i waered, roedd y gwerthiannau'n codi'n aruthrol.

Gan droi popeth ar ei ben, gwerthodd Heinz fwy o sos coch pan oedd y diwydiant sos coch yn mynd trwy argyfwng twf.

Ymarferoldeb yw'r agwedd ar ddylunio pecynnau sy'n cael ei hanwybyddu fwyaf yn syml oherwydd bod cleientiaid yn aml yn dewis y llwybr "profedig a gwir", sy'n gyfle a gollwyd ar gyfer arloesi. Dylunio pecynnu.

Ond os ydych chi'n ddigon ffodus i gael y cyfle i ddylunio'ch potel, blwch neu gwpan nesaf, meddyliwch bob amser am ymarferoldeb yn gyntaf - neu yn y rhan fwyaf o achosion, sut y gellir gwneud y cynnyrch yn haws i'w ddefnyddio, ei gario neu ei storio.

Gall ymarferoldeb yn unig ddatrys llawer o broblemau dylunio pecynnu.

Mae dylunio pecynnu yn faes dylunio eang a heriol sydd bob amser yn chwilio am ddylunwyr a all sicrhau gwreiddioldeb cynnyrch ac effeithiolrwydd gwerthu. Pecynnu yw'r neges olaf y mae defnyddiwr yn ei gweld a'r cyfle olaf i'w darbwyllo i brynu cynnyrch. Mae eglurder, gonestrwydd, dilysrwydd a rheolau eraill a ddisgrifir uchod yn chwarae rhan bwysig yn y broses hon, ond nid dyma'r gair olaf ar y mater o bell ffordd.

Mathau o becynnu. 

ABC