Argraffu baneri yw'r broses o greu graffeg mawr neu faneri hysbysebu ar ddeunyddiau arbenigol a ddefnyddir yn nodweddiadol ar gyfer hysbysebu awyr agored, digwyddiadau, arddangosfeydd a mannau eraill lle mae angen deunydd hysbysebu mawr, amlwg. Gellir gwneud baneri ar wahanol ddeunyddiau, megis finyl, ffabrig, papur ac eraill, yn dibynnu ar eu pwrpas a'u hamodau gweithredu.

Gall argraffu baneri ddenu sylw at eich busnes. Maent yn fforddiadwy, yn effeithiol ac yn sefyll allan mewn unrhyw leoliad. Amgylchedd. Fodd bynnag, mae dyluniad baner yn wahanol i fathau traddodiadol eraill o hysbysebu, felly cyn i chi ddechrau argraffu, dyma rai awgrymiadau i'ch helpu i gael y gorau o'ch baner finyl.

Mae argraffu baneri yn ffordd effeithiol o ddenu sylw at eich busnes. Gellir gosod baneri ar y strydoedd, dan do, mewn arddangosfeydd a digwyddiadau eraill lle byddant yn weladwy i nifer fawr o bobl. Yn ogystal, gall baneri gynnwys delweddau llachar a deniadol, sy'n cynyddu'r tebygolrwydd y bydd pobl sy'n mynd heibio yn sylwi arnynt. Mae argraffu baner hefyd yn caniatáu ichi greu deunyddiau hyrwyddo yn gyflym ac yn hawdd gyda lliwiau llachar o ansawdd uchel, sy'n helpu i ddenu sylw darpar gwsmeriaid.

Argraffu Baner Stryd

Argraffu poster. Pwysigrwydd posteri wrth hysbysebu'ch busnes.

 

Cadwch bethau'n syml - cadwch nhw'n fawr. Argraffu baner.

Mae argraffu baner yn elfen bwysig o'ch strategaeth farchnata, ac mae angen rhoi sylw i fanylion i greu baner effeithiol. Dyma rai awgrymiadau syml:

 1. Neges glir:

  • Gwnewch eich neges yn glir ac yn gryno. Osgoi manylion diangen. Dylai pobl ddeall yn syth yr hyn rydych chi'n ei gynnig.
 2. Ffontiau Mawr a Chlir:

  • Defnyddiwch rai mawr ffontiau am wybodaeth sylfaenol. Bydd hyn yn ei gwneud yn hawdd i'w ddarllen o bell.
 3. Argraffu baner. Lliwiau llachar:

  • Defnyddiwch liwiau llachar a fydd yn denu sylw. Fodd bynnag, ceisiwch osgoi defnyddio gormod o liwiau i gadw'ch baner yn edrych yn lân ac yn broffesiynol.
 4. Defnyddio Delweddau:

  • Mewnosodwch ddelweddau o ansawdd sy'n tynnu sylw at eich neges. Gall lluniau cynnyrch neu ddelweddau sy'n arddangos eich gwasanaeth fod yn effeithiol.
 5. Argraffu baner. Dyluniad Laconig:

  • Dylai'r dyluniad fod yn gryno ac yn lân. Osgoi gorlwytho gwybodaeth. Dylai pob elfen wasanaethu pwrpas y faner.
 6. Dyraniad Budd-dal:

  • Tynnwch sylw at brif fanteision eich cynnig. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio testun naid, penawdau neu bwyntiau bwled.
 7. Argraffu baner. Lle ar gyfer Cysylltiadau:

  • Sicrhewch fod digon o le ar gyfer gwybodaeth gyswllt, os yn berthnasol. Er enghraifft, dylech gynnwys gwefan neu rif ffôn.
 8. Deunyddiau o Ansawdd:

  • Dewiswch ddeunyddiau argraffu o ansawdd i sicrhau bod eich baner yn edrych yn broffesiynol ac yn ddeniadol.
 9. Argraffu baner. Profi o bell:

  • Profwch y faner o bell i wneud yn siŵr ei bod yn ddarllenadwy ac yn denu sylw o bell.
 10. Cydymffurfiad Brand:

  • Dilynwch arddull eich brand fel bod y faner yn rhan o ddelwedd gorfforaethol unedig.

Cofiwch mai'r syniad allweddol yw ei gadw'n syml ac yn glir. Po symlaf a chliriach yw eich baner, y mwyaf tebygol yw hi o ddenu sylw a chyflawni ei nod.

Ystyriwch ei leoliad. Argraffu baner.

Os mai dim ond mewn un lleoliad y bydd eich baner yn ymddangos, dewiswch liwiau sy'n cyferbynnu'n fawr â'r hyn sydd o'i chwmpas. Os bydd y faner yn cael ei gosod mewn un lleoliad penodol, yna mae angen i chi ystyried yr amgylchoedd a dewis lliwiau sy'n cyferbynnu â'r cefndir a denu sylw. Ond os bydd y faner yn cael ei defnyddio mewn gwahanol leoedd, yna mae angen i chi sicrhau bod y testun a'r delweddau arni yn ddarllenadwy'n glir ar unrhyw gefndir. Dylai lliwiau fod yn olau a chyferbyniol i ddenu sylw pobl sy'n mynd heibio ac ennyn diddordeb yn y cynnyrch neu'r gwasanaeth a hysbysebir. Yn ogystal, rhaid cymryd i ystyriaeth bod rhaid i liwiau gyd-fynd â'r brand cwmni i greu arddull unedig ac adnabyddadwy.

Cynhyrchu posteri. 200 mlynedd o bŵer poster.

Gwahodd dylunydd. Argraffu baner.

Mae dyluniad baner yn bwysig iawn oherwydd gall fod yr argraff gyntaf y bydd cwsmer yn ei chael am eich busnes. Gall dyluniad proffesiynol roi sicrwydd i'r cleient bod eich busnes hefyd yn broffesiynol ac yn ddibynadwy. Heblaw, dylunio da yn gallu helpu'r faner i sefyll allan o ddeunyddiau hysbysebu eraill a denu sylw pobl sy'n mynd heibio. Felly, argymhellir cysylltu â dylunwyr profiadol a all greu dyluniad proffesiynol a deniadol ar gyfer eich baner.

Gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i adeiladu i bara.

Ni waeth a yw'n cael ei ddefnyddio dan do neu yn yr awyr agored. Y tu allan bydd yn wynebu pob math o dywydd, ac os ydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer sioe, bydd eich baner yn cael ei symud, ei storio a'i chludo'n gyson. Rydym yn argraffu ar finyl 450gsm o ansawdd uchel sy'n hynod o wydn, yn gwrthsefyll rhwygo ac yn dal dŵr.

Meddyliwch am faint.

Mae maint y faner yn ffactor pwysig yn ei heffeithiolrwydd. Os gosodir y faner mewn man agored, yna dylai fod yn fawr o ran maint i ddenu sylw. Fodd bynnag, os defnyddir y faner dan do, gall ei maint fod yn llai.

Hefyd, dylid cymryd i ystyriaeth bod yn rhaid i faint y faner gyfateb i'w chynnwys. Os yw'r faner yn cynnwys llawer o wybodaeth, mae'n well dewis maint mwy fel bod yr holl destun yn ddarllenadwy a bod y wybodaeth yn hygyrch. Os nad oes digon o wybodaeth, yna gallwch ddefnyddio maint baner llai i ganolbwyntio ar y brif neges a pheidio â'i gorlwytho â gwybodaeth ddiangen.

Ein maint mwyaf poblogaidd yw 3m x 2m, ond wrth gwrs rydym yn argraffu mewn ystod eang o feintiau.

Cynnal brand cryf. Argraffu baner.

Mae cynnal brand cryf yn agwedd bwysig wrth greu hysbysebu effeithiol baner. Dylai eich baner fod yn gyson â'ch brand a chyfleu ei werthoedd a'i unigrywiaeth. Defnyddiwch logo, ffontiau a lliwiau sy'n cynrychioli eich brand a gwnewch yn siŵr eu bod yn cydgysylltu â gweddill elfennau'r faner. Os ydych chi'n defnyddio delweddau, gwnewch yn siŵr eu bod nhw hefyd yn cyfateb i'ch brand ac yn cyfleu ei neges. Bydd hyn yn helpu i sefydlu cysylltiad rhwng eich brand a baner a gwella ei ganfyddiad ymhlith cwsmeriaid.

A siarad yn gyffredinol, eich rhaid i'r brand fod yn gyson ar draws yr holl farchnata. Efallai y byddwch hyd yn oed am i'ch baner arddangos logo eich cwmni i gynyddu ymwybyddiaeth eich brand. Yn aml mae cyfeiriad gwe yn well na rhif ffôn oherwydd ei fod yn haws cofio.

Wrth gwrs, os bydd eich baner yn cael ei harddangos ar eich safle eich hun, efallai na fydd angen eich manylion cyswllt na'ch logo arnoch gan fod yn well gennych hysbysebu cynnyrch neu neges benodol yn unig.

Defnyddiwch ddelweddau yn gynnil. 

Gall delwedd neu graffig helpu i dynnu sylw at eich baner. Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio â gorwneud hi â nifer a maint y delweddau. Gall gormod o ddelweddau fod yn ddryslyd a thynnu sylw oddi wrth y brif neges. Dylai'r ddelwedd fod yn gysylltiedig â'ch busnes a'r neges rydych chi am ei chyfleu. Yn ogystal, rhaid i'r ddelwedd fod o ansawdd uchel, fel nad yw'n edrych yn aneglur neu wedi'i ystumio ar y faner.

Mae argraffu baner yn elfen bwysig o unrhyw ymgyrch hysbysebu gan ei fod yn caniatáu ichi ddenu sylw darpar gwsmeriaid a chyfleu eich neges. cynulleidfa darged. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau'r effeithiolrwydd mwyaf, mae nifer o ffactorau i'w hystyried, megis maint a lleoliad y faner, lliwiau a chyferbyniad, testun a delweddau, yn ogystal â dylunio proffesiynol a deunyddiau o ansawdd.

Teipograffeg ABC yn cynnig dewis eang o ddeunyddiau a meintiau baneri, yn ogystal â dylunio ac argraffu proffesiynol, i'ch helpu i greu baner effeithiol a chofiadwy a fydd yn gweithio i chi trwy gydol eich ymgyrch hysbysebu. Ni waeth pa fath o faner a ddewiswch, cofiwch y dylai fod yn glir, yn llachar ac yn hawdd ei darllen i ddenu'r sylw a chael eich cofio gan eich cwsmeriaid posibl.

Свяжитесь с нами [email protected], i gyfrifo argraffu baner. ABC

Gwallau wrth argraffu taflenni.