Mae cyllid ymddygiadol yn faes cyllid sy'n astudio sut mae seicoleg unigolyn yn dylanwadu ar eu penderfyniadau ariannol a sut mae'r penderfyniadau hynny'n effeithio ar farchnadoedd. Yn wahanol i theori ariannol draddodiadol, sy'n rhagdybio bod buddsoddwyr yn gweithredu'n rhesymegol, mae theori cyllid ymddygiadol yn nodi y gall buddsoddwyr fod yn destun emosiynau, rhagfarnau a dylanwadau afresymegol eraill.

Cyllid ymddygiadol yw'r astudiaeth o ymddygiad buddsoddwyr mewn marchnadoedd sy'n seiliedig ar egwyddorion seicolegol gwneud penderfyniadau. Mae hyn yn esbonio pam mae pobl yn prynu neu'n gwerthu'r stociau maen nhw'n eu gwneud. Mae'n seiliedig ar y ffaith nad yw buddsoddwyr bob amser yn rhesymegol y tu hwnt i derfynau eu hunanreolaeth ac yn cael eu dylanwadu gan eu rhagdueddiadau. Yn ogystal, gall y rhagfarnau hyn esbonio gwahanol fathau o anghysondebau yn y farchnad.

Gellir dadansoddi cyllid ymddygiadol i ddeall y seicoleg ymddygiad a buddsoddi sydd gan ymarferwyr ariannol a buddsoddwyr wrth fuddsoddi mewn gwahanol fathau o anghysondebau marchnad yn y farchnad stoc, yn ogystal â'r canlyniadau gwahanol mewn gwahanol sectorau a diwydiannau.

Un o brif agweddau ymchwil ymddygiad ariannol yw dylanwad tueddiadau seicolegol, emosiynol neu wybyddol. Mae theori cyllid ymddygiadol mewn marchnadoedd ariannol yn awgrymu, er eu bod yn rhesymegol neu'n rhesymegol, bod buddsoddwyr yn gwneud eu penderfyniadau ariannol trwy ragfarn cadarnhau.

Deall. Cyllid Ymddygiadol

Y dybiaeth safonol mewn theori economaidd yw bod pobl yn fodau rhesymegol. Mae hyn yn golygu bod pobl yn gwneud penderfyniadau sydd o fudd iddynt o gymharu â phenderfyniadau niwtral neu a allai eu niweidio mewn rhyw ffordd. Mae'r rhagdybiaeth hon yn ymestyn i ddamcaniaeth ariannol draddodiadol. Yn ogystal â'r rhagdybiaeth o resymoldeb, rhagdybir bod gan fuddsoddwyr hunanreolaeth berffaith ac nid yw gwallau gwybyddol neu brosesu gwybodaeth yn effeithio arnynt. Mae damcaniaeth cyllid ymddygiadol yn gwrthod y rhagdybiaethau hyn. Mae cyllid ymddygiadol yn herio rhagdybiaeth y farchnad effeithlon. Mae'n awgrymu pryd a sut mae pobl yn gwyro oddi wrth ddisgwyliadau rhesymegol y ddamcaniaeth gyffredin. Mae'n dangos sut mae penderfyniadau sy'n ymwneud â buddsoddiadau, dyledion personol, risgiau, taliadau, ac ati yn cael eu sianelu trwy ragfarnau dynol, cyfyngiadau gwybyddol, a phatrymau meddwl afresymol.

rhagfarnau mewn cyllid ymddygiad

Mae rhagdueddiadau a thueddiadau yn effeithio'n ddifrifol ar allu buddsoddwyr i wneud penderfyniadau. Dyma restr o ragfarnau ariannol cyffredin sy'n dylanwadu ar ymddygiad buddsoddwyr.

1. Tuedd hunan-briodoli. Cyllid Ymddygiadol

Mae rhagfarn hunan-briodoli yn fath o ragfarn mewn theori cyllid ymddygiadol. Y duedd hon yw bod pobl, wrth wynebu llwyddiant, yn aml yn priodoli eu canlyniadau cadarnhaol i'w rhinweddau a'u galluoedd personol, tra eu bod yn tueddu i briodoli methiant i amgylchiadau allanol neu lwc.

Yng nghyd-destun buddsoddi a masnachu mewn marchnadoedd ariannol, gall rhagfarn hunan-briodoli amlygu ei hun yn y ffyrdd canlynol:

 1. Llwyddiant a sgil: Os yw buddsoddwr yn ennill elw uchel ar ei fuddsoddiad, gall ei briodoli i'w sgiliau buddsoddi rhagorol, hyd yn oed os yw rhan o'r llwyddiant oherwydd lwc neu amodau marchnad dros dro.
 2. Methiannau a ffactorau allanol: Mewn achos o golled, gall buddsoddwr fod yn dueddol o gredu ei fod oherwydd ffactorau allanol megis amrywiadau yn y farchnad, digwyddiadau economaidd neu amgylchiadau afreolus eraill.

Gall rhagfarn hunan-briodoli ddylanwadu ar fuddsoddiadau a phenderfyniadau masnachu oherwydd gall arwain at oramcangyfrif eich hun galluoedd a thanamcangyfrif dylanwad ffactorau ar hap ar y canlyniadau.

Mae deall y duedd hon yn bwysig i fuddsoddwyr a gweithwyr proffesiynol ariannol gan ei fod yn helpu i ddatblygu strategaethau mwy gwrthrychol rheoli risg, gwerthuso canlyniadau a gwneud penderfyniadau mewn marchnadoedd ariannol. Gall dadansoddi eich llwyddiannau a'ch methiannau, gan ystyried dylanwad sgiliau a ffactorau ar hap, helpu i wella'ch penderfyniadau a chyflawni canlyniadau mwy cynaliadwy.

2. Caethiwed i hunan-hyder

Mae rhagfarn gorhyder yn fath o ragfarn mewn cyllid ymddygiadol. Mae hyn yn cynrychioli tuedd pobl i oramcangyfrif eu gwybodaeth, eu gallu, neu gywirdeb eu rhagfynegiadau. Yng nghyd-destun cyllid a buddsoddiad, gall hyn fod â goblygiadau pwysig.

Mae rhai arwyddion o ragfarn gorhyder mewn marchnadoedd ariannol yn cynnwys:

 1. Gorhyder mewn rhagolygon: Efallai y bydd buddsoddwyr sy'n dioddef o'r duedd hon yn credu bod eu dadansoddiadau a'u rhagolygon yn fwy cywir nag ydyn nhw mewn gwirionedd. Gall hyn arwain at gymryd risgiau ariannol uwch yn seiliedig ar gred rhithiol yn anffaeledigrwydd rhywun.
 2. Asesiad risg annigonol: Efallai y bydd pobl sydd â gor-hyder yn tanamcangyfrif risgiau posibl buddsoddiad oherwydd ymdeimlad o anorchfygol.
 3. Tanamcangyfrif ansicrwydd: Gall buddsoddwyr fod yn dueddol o anwybyddu ansicrwydd ac anweddolrwydd mewn marchnadoedd oherwydd eu bod yn rhy hyderus yn eu gallu i ragweld cyfeiriad y farchnad.
 4. Gormod o weithgarwch yn y farchnad: Gall gorhyder arwain at fasnachu cyson a gorwario ar gomisiynau a threthi ar fuddsoddiadau.

Mae rheoli'r gor-hyder yn bwysig i fuddsoddwyr a gweithwyr ariannol proffesiynol. Gall deall eich cyfyngiadau eich hun a derbyn y posibilrwydd o gamgymeriadau eich helpu i leihau eich risgiau a gwneud penderfyniadau ariannol callach. Mae hefyd yn bwysig datblygu strategaethau risg a dysgu gwerthuso'ch gwybodaeth a'ch rhagolygon yn fwy gwrthrychol.

3. Cadarnhad o duedd. Cyllid Ymddygiadol

Mae gogwydd cadarnhad yn fath arall o ragfarn mewn cyllid ymddygiadol. Mae'r math hwn o ragfarn yn digwydd pan fydd pobl yn tueddu i geisio, dehongli, a chofio gwybodaeth mewn ffyrdd sy'n cadarnhau eu credoau neu farnau presennol. Yng nghyd-destun buddsoddi a chyllid, gall gogwydd cadarnhad gael canlyniadau difrifol.

Mae rhai amlygiadau o duedd cadarnhad yn y diwydiant buddsoddi yn cynnwys:

 1. Dethol a dehongli gwybodaeth: Gall buddsoddwyr sy'n dioddef o ragfarn conffyrmasiwn geisio a ffafrio gwybodaeth sy'n gyson â'u credoau presennol ac anwybyddu neu esgeuluso gwybodaeth sy'n gwrth-ddweud eu credoau.
 2. Anwybyddu amrywiaeth barn: Mae’n bosibl y bydd pobl yn osgoi ystyried safbwyntiau gwahanol i’w safbwyntiau nhw, a all olygu eu bod yn colli amrywiaeth o wybodaeth a safbwyntiau amgen.
 3. Cadarnhad o benderfyniadau: Efallai y bydd yn well gan fuddsoddwyr benderfyniadau sy’n cefnogi eu strategaethau buddsoddi presennol, er y gallai dadansoddiad mwy gwrthrychol ddangos bod angen newid.
 4. Cof dethol: Mae’n bosibl y bydd pobl â thuedd gadarnhad yn gallu cofio a derbyn gwybodaeth sy’n cyd-fynd â’u credoau yn well ac anghofio gwybodaeth sy’n gwrth-ddweud hynny.

Gall rhagfarn cadarnhad arwain at benderfyniadau afresymegol, gan atgyfnerthu rhagfarnau presennol a chreu swigod marchnad lle mae buddsoddwyr yn cadarnhau credoau ei gilydd tra'n anwybyddu gwybodaeth a allai arwain at gasgliadau mwy dilys. Mae rheoli’r math hwn o ragfarn yn bwysig i ddatblygu strategaethau buddsoddi mwy gwrthrychol ac effeithiol. Gall hyn gynnwys mynd ati i chwilio am wybodaeth anghyson ac ymdrechion i ddadansoddi data yn helaeth cyn gwneud penderfyniadau.

4. Atgasedd colled

Mae amharodrwydd i golli yn gysyniad o gyllid ymddygiadol sy'n disgrifio tueddiad pobl i ganfod colledion yn gryfach nag enillion cyfartal. Mae'r duedd hon yn golygu bod pobl yn tueddu i fod yn amharod i gymryd risg ac mae'n well ganddynt osgoi colledion, hyd yn oed os yw'n golygu colli cyfle i wneud elw.

Mae rhai agweddau allweddol ar amharodrwydd i golli yng nghyd-destun buddsoddi yn cynnwys:

 1. Osgoi Penderfyniadau Peryglus: Gall buddsoddwyr sy’n dioddef colled fod yn amharod i wneud penderfyniadau sy’n cynnwys y risg o golled, hyd yn oed os oes posibilrwydd o enillion sylweddol.
 2. Gwerthiant cynamserol o asedau: Gall buddsoddwyr fod yn dueddol o werthu asedau pan fyddant yn profi colledion yn hytrach na'u dal yn y gobaith o adferiad marchnad.
 3. Y rhith o golledion ac enillion: Gall pobl sy'n amharod i golli goramcangyfrif pwysigrwydd colledion a theimlo ymateb emosiynol cryfach i golledion nag enillion.
 4. Difaterwch i enillion posibl: Efallai na fydd buddsoddwyr wedi'u cymell ddigon i fentro, er y gallai'r wobr ddisgwyliedig fod yn sylweddol.

Mae rheoli amharodrwydd i golli yn bwysig ar gyfer buddsoddi llwyddiannus. Gall hyn gynnwys datblygu strategaethau rheoli risg, deall colledion posibl yn rhesymol, a gwneud penderfyniadau gwybodus yn seiliedig ar ddadansoddiad sylfaenol. Gall hyfforddi eich hun i fod yn ymwybodol o'ch adweithiau emosiynol i golledion a'u rheoli helpu buddsoddwyr i wneud penderfyniadau mwy rhesymegol a meddylgar.

5. Sifft hewristig cynrychioliadol

Y newid hewristig cynrychioliadol yw'r duedd i bobl werthuso'r tebygolrwydd o ddigwyddiadau wrth wneud penderfyniadau ar sail pa mor nodweddiadol neu gynrychioliadol y maent yn gweld sefyllfa fel grŵp penodol.

Yng nghyd-destun cyllid ymddygiadol, gall y newid hewristig hwn amlygu ei hun fel a ganlyn:

 1. Asesiad risg a dychweliad: Gall buddsoddwyr werthuso risg ac adenillion ased yn seiliedig ar ba mor gynrychioliadol y maent yn credu yw sefyllfa buddsoddiadau llwyddiannus neu aflwyddiannus yn y gorffennol.
 2. Anwybyddu ystadegau: Gall pobl anwybyddu ystadegau gwrthrychol, gan ffafrio amcangyfrif tebygolrwydd digwyddiadau yn seiliedig ar eu greddfau ynghylch pa mor nodweddiadol y mae sefyllfa yn ymddangos.
 3. Asesiad risg annigonol: Gall gogwydd hewristig arwain at danamcangyfrif risg os yw’r buddsoddwr yn gweld sefyllfa’n llai o risg nag y gallai fod mewn gwirionedd, ac i’r gwrthwyneb.
 4. Dylanwad emosiynau ar benderfyniadau: Gall goramcangyfrif sefyllfa sy'n nodweddiadol ddylanwadu'n fawr ar ymatebion emosiynol a phenderfyniadau buddsoddwr.

Mae goresgyn y gogwydd hewristig gynrychioliadol yn bwysig i fuddsoddwyr oherwydd gall eu helpu i wneud penderfyniadau mwy gwybodus yn seiliedig ar ddata a dadansoddiad gwrthrychol yn hytrach na chanfyddiadau goddrychol o'r hyn sy'n nodweddiadol. Gall addysgu eich hun i ddefnyddio dulliau callach ar gyfer asesu risg a dychwelyd fod o gymorth gwella ansawdd penderfyniadau buddsoddi.

6. Meddylfryd y fuches. Cyllid Ymddygiadol

Mae bugeilio yn ffenomen lle mae unigolion yn gwneud penderfyniadau neu'n mabwysiadu ymddygiadau penodol yn seiliedig ar yr hyn y mae cyfranogwyr eraill y farchnad yn ei wneud, yn hytrach nag ar eu dadansoddiad a'u hasesiad eu hunain o'r sefyllfa. Yng nghyd-destun cyllid ymddygiadol, mae meddylfryd buches yn aml yn cael ei weld fel math o ymddygiad afresymol mewn marchnadoedd ariannol.

Mae rhai nodweddion meddylfryd buches mewn cyd-destun ariannol yn cynnwys:

 1. Ymddygiad yn unol â thueddiadau: Gall buddsoddwyr ddilyn tueddiadau confensiynol y farchnad yn hytrach na dadansoddi ffactorau sylfaenol yn ofalus, a all arwain at orbrisio asedau.
 2. Ymddygiad torfol ar adegau o ansicrwydd: Yn ystod cyfnodau o ansicrwydd neu argyfwng ariannol, efallai y bydd buddsoddwyr yn tueddu i wneud penderfyniadau ar sail yr hyn y mae eraill yn ei wneud yn hytrach na dadansoddi’r sefyllfa’n ofalus.
 3. Tonnau afresymegol o werthu a phrynu: Gall meddylfryd buches arwain at donnau enfawr o werthu neu brynu, hyd yn oed pan nad oes sail sylfaenol i symudiadau o’r fath.
 4. Creu swigod yn y farchnad: Gall meddylfryd buches gyfrannu at ffurfio swigod y farchnad, lle mae prisiau asedau'n codi neu'n disgyn oherwydd ymddygiad buddsoddwyr ar y cyd yn hytrach na ffactorau gwerth gwirioneddol.

Gall meddylfryd buches arwain at symudiadau aneffeithlon mewn marchnadoedd ariannol a chynyddu anweddolrwydd. Gall hyn hefyd greu cyfleoedd i'r rhai sy'n cymryd safleoedd gwrthgyferbyniol (gyferbyn â'r duedd gyffredinol).

Mae'n bwysig i fuddsoddwyr fod yn ymwybodol o feddylfryd y fuches ac ymdrechu i wneud penderfyniadau ar sail eu dadansoddiad eu hunain yn hytrach nag efelychu ymddygiad y llu. Bydd hyfforddiant mewn llythrennedd ariannol, datblygu sgiliau dadansoddi a rheoli risg yn helpu buddsoddwyr i leihau dylanwad meddylfryd y fuches ar eu penderfyniadau.

7. dadleoli angor. Cyllid Ymddygiadol

Mae tuedd angori yn digwydd pan fydd y penderfyniadau a wneir yn seiliedig ar wybodaeth sy'n bodoli eisoes neu'r darn cyntaf o wybodaeth. Mae'r darn cyntaf o wybodaeth yn gweithredu fel angor ym mhroses benderfynu'r buddsoddwyr.

8. Tuedd ôl-ddoethineb

Mae'n seiliedig ar y camsyniad eich bod "bob amser yn gwybod" wrth edrych yn ôl eu bod yn iawn. Gall hyn arwain buddsoddwyr i gredu bod ganddynt alluoedd neu dalentau unigryw wrth ragweld canlyniadau amrywiol.

9. Y camsyniad naratif. Cyllid Ymddygiadol

Mae camsyniad naratif mewn cyllid ymddygiadol yn disgrifio tueddiad pobl i greu neu dderbyn naratifau symlach sy’n apelio’n wybyddol i egluro digwyddiadau’r gorffennol, yn enwedig o ran perfformiad ariannol neu symudiadau yn y farchnad. Gall y camsyniad hwn arwain at ganfyddiadau gwyrgam o berthnasoedd achos-ac-effaith a chasgliadau gwallus wrth ddadansoddi marchnadoedd.

Mae rhai agweddau ar y camsyniad naratif mewn cyllid yn cynnwys:

 1. Creu straeon lliwgar: Gall buddsoddwyr a dadansoddwyr greu straeon lliwgar i esbonio digwyddiadau marchnad y gorffennol, er y gall y rhesymau gwirioneddol fod yn fwy cymhleth ac amlochrog.
 2. Ffafriaeth am esboniadau syml: Yn aml mae’n well gan bobl esboniadau syml a hawdd eu deall am ddigwyddiadau cymhleth, hyd yn oed os nad ydynt yn adlewyrchu cymhlethdod gwirioneddol y sefyllfa.
 3. Apêl emosiynol straeon: Gall straeon fod yn apelgar yn emosiynol ac yn hawdd eu cofio, gan eu gwneud yn fwy apelgar i bobl nag esboniadau mwy gwrthrychol ond llai atyniadol.
 4. Afluniad Canfyddiad Risg: Gall creu naratifau cymhellol arwain at ganfyddiadau risg gwyrgam, oherwydd gall pobl wneud penderfyniadau ar sail ymatebion emosiynol i straeon yn hytrach na dadansoddiad gwybodus o’r ffeithiau.

Mae'r camsyniad naratif yn amlygu pwysigrwydd meddwl yn feirniadol a dadansoddi gwrthrychol yn y diwydiant ariannol. Dylai buddsoddwyr a dadansoddwyr fod yn effro i'w tueddiadau eu hunain ac ymdrechu i ymchwilio'n llawn i bob agwedd ar ddigwyddiadau cyn ffurfio eu dealltwriaeth o dueddiadau a chanlyniadau'r farchnad.

10. Gwrthbwyso ffrâm

Gyda'r duedd hon, mae gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar y ffordd y cyflwynir gwybodaeth yn hytrach nag ar ffeithiau pur. Gall cyflwyno neu gyflwyno ffeithiau arwain at farnau neu benderfyniadau gwahanol. Gall yr un cyfle arwain at wahanol ymatebion gan yr un buddsoddwr yn dibynnu ar sut y caiff ei gyflwyno. Mae'r rhagfarnau hyn yn dylanwadu ar broses gwneud penderfyniadau buddsoddwr ac weithiau gallant arwain at gasgliadau trychinebus. Heblaw am y rhagfarnau hyn, mae yna gysyniadau pwysig eraill mewn cyllid ymddygiadol fel anghyseinedd gwybyddol a chyfrifyddu meddyliol.
Mae anghyseinedd gwybyddol yn cyfeirio at yr anghysur y mae buddsoddwyr yn ei brofi wrth wneud unrhyw benderfyniad sy'n groes i'w credoau neu farn.

Cyfrifeg feddyliol. Cyllid Ymddygiadol

Enwodd y enillydd Nobel Richard Thaler y cysyniad hwn i ddisgrifio sut mae pobl yn ffurfio trafodion yn eu meddyliau yn oddrychol. Mae'r cysyniad hwn yn cael ei fenthyg o faes economeg ymddygiadol. Mae ffynhonnell a defnydd arian yn nifer o feini prawf ar gyfer rhannu arian. Mae cyllid ymddygiadol yn gam ymlaen yn esblygiad cyllid traddodiadol.

Y casgliad!

I gloi, mae cyllid ymddygiad yn ddefnyddiol ar gyfer deall sut mae rhagfarnau dynol, emosiynau a chyfyngiadau gwybyddol yn dylanwadu ar benderfyniadau ariannol. Er bod theori draddodiadol yn tybio bod pobl yn asiantau rhesymegol, mae cyllid ymddygiadol yn herio'r holl ragdybiaethau hyn trwy ddweud nad yw pobl a'u penderfyniadau yn y farchnad stoc a buddsoddiadau ariannol eraill yn rhydd o emosiynau, rhagfarnau na dylanwad diwylliant, cyflyru a chysylltiadau cymdeithasol. Yn y modd hwn, mae cyllid ymddygiad yn helpu buddsoddwyr ac ymarferwyr ariannol i ddeall sut a phryd y mae pobl yn gwyro oddi wrth ddisgwyliadau rhesymegol wrth wneud penderfyniadau ariannol. Mae hyn yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwell a mwy rhesymegol pan ddaw'n fater o ddelio â'r marchnadoedd ariannol.

Teipograffeg ABC