Mae galwad i weithredu (CTA) yn dechneg farchnata a ddefnyddir i annog cynulleidfa i gymryd camau penodol ar ôl gwylio hysbysebion neu gynnwys gwybodaeth. Mae'n galw cleient neu ddefnyddiwr posibl i gam penodol, a all gynnwys prynu cynnyrch neu wasanaeth, tanysgrifio i gylchlythyr, llenwi ffurflen, lawrlwytho ffeiliau, ac ati.

Mae creu galwad gref i weithredu (CTA) yn bwysig ar gyfer trosi ymwelwyr yn dennyn, ond sut ydych chi'n meddwl am yr un perffaith? Sut ydych chi'n gwybod ei fod yn berffaith a beth yw rhai enghreifftiau o ennill galwadau i weithredu?

Os ydych chi'n cael trafferth creu CTA cryf, bydd y fframwaith hwn yn eich helpu i greu CTA unigryw wedi'i optimeiddio ar gyfer eich busnes.

Beth yw galwad i weithredu?

Galwad i weithredu yw pan fyddwch yn dweud wrth ymwelwyr beth ddylent ei wneud ar ôl gweld eich cynnwys (tudalen glanio, popup, post blog, hysbyseb cymdeithasol, ac ati).

Os ydych chi'n meddwl am fap ffordd ar gyfer taith eich cwsmer, mae CTA yn cyfeirio'r ymwelydd at y cam cyntaf yn nhaith y prynwr.

Beth mae galwad i weithredu yn ei wneud? rhagorol ?

Felly pa fath o alwad i weithredu sydd orau?

Yn anffodus, nid oes un ateb sy'n addas i bawb nac un fformiwla berffaith ar gyfer pob busnes.

Bydd cwmnïau gwahanol yn defnyddio gwahanol strategaethau yn seiliedig yn bennaf ar gylchred prynu a phwyntiau poen eu cwsmer delfrydol.

Er enghraifft, mae'n debygol y bydd gan rywun sy'n gwerthu meddalwedd CRM alwad wahanol iawn i weithredu na rhywun sy'n gwerthu cinio $10 i chi.

Mae'n debyg y bydd CTA y cwmni CRM yn gwestiwn meddal ar y dechrau, fel cwis, gwylio fideo demo, neu wylio astudiaeth achos. Fodd bynnag, efallai y bydd gan y gwasanaeth bwyd alwad fwy uniongyrchol i weithredu, fel “Archebwch Nawr” neu “Prynwch Nawr.”

Fodd bynnag, yn sicr mae yna ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud i wella'ch trosiadau, waeth beth fo'ch diwydiant neu fodel busnes. Dyma rai awgrymiadau.

Creu agwedd gref. Galwad i weithredu.

Mae'r CTA yn mynd ymhell y tu hwnt i'r botwm prynu.

Bydd y testun o amgylch y CTA yn cael effaith llawer mwy arwyddocaol ar lwyddiant y CTA na'r geiriau ar y botwm ei hun.

Yr allwedd i addasu llwyddiannus yw gwybod beth sy'n atseinio gyda'ch cynulleidfa.

Er enghraifft, os ydych yn gwerthu meddalwedd CRM, gallech ymgorffori data o astudiaeth achos a dod o hyd i bwynt poen allweddol.

Gallai enghraifft edrych fel hyn: “Cynyddu eich gwerthiant mewn llai o amser. Ateb ar gyfer Gwella Ansawdd Arweiniol 10x."

Defnyddiwch eiriau gweithredu

Eich nod bob amser yw ysgogi eich ymwelydd i weithredu, felly nid yw'n syndod y dylech ddefnyddio berfau yn eich copi.

Er enghraifft, mae rhai o'r geiriau CTA mwyaf cyffredin yn cynnwys:

 • Dadflocio
 • Ymunwch
 • Dechrau
 • Post

Darparu boddhad ar unwaith. Galwad i weithredu.

Mae llawer o alwadau gwych i weithredu hefyd yn rhoi boddhad. Er enghraifft, os ydych chi'n gwerthu meddalwedd map gwres, yn lle botwm sy'n dweud “Ewch,” efallai y bydd y botwm yn dweud rhywbeth fel “Dangoswch fy map gwres i mi.”

Gallwch hefyd ddefnyddio'r wobr ar unwaith yn y copi gosod. Fel y gwelwch isod, mae gan OptinMonster gopi gosod sy'n dweud, "Tyfu eich rhestr e-bost ar unwaith, cynhyrchu mwy o arweiniadau, a chynyddu gwerthiant." Sylwch fod cael boddhad ar unwaith hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i chi gael dealltwriaeth ddofn o'ch cynulleidfa a'u pwyntiau poen.

Creu brys. Galwad i weithredu.

Mae brys hefyd yn allweddol, yn enwedig ar gyfer eitemau pris isel. Er enghraifft, gall cynnwys geiriau fel "nawr" a "heddiw" helpu cynyddu trosi. Os oes angen, gallwch hefyd ychwanegu amseryddion cyfrif i lawr a chownteri rhestr eiddo. Fodd bynnag, os ydych yn honni eich bod yn cau cynnig, rhaid i chi ei gau. Fel arall, bydd eich cleientiaid yn sylweddoli nad yw hyn yn angenrheidiol.

Ei wneud yn anorchfygol

Pan fydd eich rhagolwg delfrydol yn glanio ar eich gwefan, eich swydd chi yw cyflwyno cynnig iddynt sydd mor berthnasol fel ei fod yn hawdd ei dderbyn. Fe welwch hyn yn yr enghreifftiau canlynol o alwad i weithredu. Mae creu cynnig gwirioneddol gymhellol hefyd yn gofyn ichi ddeall pwyntiau poen eich cynulleidfa. Er enghraifft, os ydych yn gweithio yn gwasanaeth dosbarthu bwyd, mae arweinydd difrifol wir eisiau bwyd wedi'i ddanfon i'w gartref yr eiliad y maen nhw'n glanio ar eich gwefan. Felly os yw eich galwad i weithredu yn cynnig mynediad am ddim, mae'n hawdd iddynt ei dderbyn. Yn yr un modd, os ydych chi'n gwerthu matresi ac yn cynnig $200 oddi ar eu pryniant cyntaf i gwsmer, bydd darpar gwsmer difrifol sydd wir eisiau matres yn hapus yn rhoi cyfeiriad e-bost i chi am $200.

20 Math o CTAs Sy'n Trosi. Galwad i weithredu.

Yn barod i adolygu galwadau i weithredu sy'n sicrhau gwerth? Er y bydd eich union gopi yn dibynnu'n llwyr ar eich cynulleidfa a'ch busnes, dyma 20 enghreifftiau llachar galwadau i weithredu a fydd yn eich ysbrydoli. Mae gan y rhestr hon bopeth o B2B i B2C.

Tudalennau cartref a thudalennau glanio

Byddaf yn eich dysgu i fod yn gyfoethog

Mae Ramit Sethi yn adnabyddus am ysgrifennu copi rhagorol, felly nid yw'n syndod bod yr alwad i weithredu ar ei wefan hefyd yn eithriadol. Mae’n cynnig ystod eang o gyrsiau ar ei wefan, felly yn lle anfon y gynulleidfa i dudalen generig, mae’n gofyn iddyn nhw gymryd cwis rhyngweithiol ac yna’n eu hanfon at y cynnwys sydd fwyaf addas iddyn nhw.

Galwad i weithred 1

Er bod gan ei gynulleidfa ddiddordebau gwahanol, mae ganddyn nhw i gyd un peth yn gyffredin: maen nhw eisiau gwneud mwy o arian a'i wneud yn gyflym. Mae'n gwneud gwaith gwych o fynd i'r afael â'r broblem hon trwy ofyn cwestiwn myfyriol a darparu ateb cyflym mewn cyn lleied ag awr. O ystyried bod ei gyrsiau fel arfer yn costio miloedd o ddoleri, mae ei gylchred prynu yn llawer hirach, felly mae'n gofyn cwestiwn meddal trwy ddefnyddio cwis yn unig. Sylwch fod yr alwad i weithredu hefyd yn defnyddio'r gair gweithredu (cychwyn) ac mae'r copi gosod yn ailadrodd ei bersona prynwr delfrydol.

Wyau Crazy

Mae Crazy Egg yn cynnig meddalwedd ar gyfer creu mapiau gwres ar gyfer gwefannau. Mae'r CTA hwn hefyd yn manteisio ar bersona'r prynwr. O'r testun gallwn ddweud ei fod wedi'i anelu ato marchnatwr B2Bperson sy'n cael ei yrru gan ddata sydd eisiau gwella ei wefan ar unwaith. Galwad i weithredu. Yn ogystal, maent yn ychwanegu tystiolaeth a hygrededd trwy ysgrifennu “Mae 300 o wefannau yn defnyddio Crazy Egg.”

Mae'r iaith “Show Me My Heat Map” hefyd yn cynnig boddhad ar unwaith ac yn dweud wrth yr ymwelydd yn union beth fyddant yn ei gael pan fyddant yn mynd i mewn i URL eu gwefan. Trwy ychwanegu treial 30 diwrnod am ddim, mae'r un hwn o'n enghreifftiau galw-i-weithredu yn selio'r fargen am arweinydd cymwys.

SparkToro. Galwad i weithredu.

Offeryn cymharol newydd yw SparkToro a ddatblygwyd gan sylfaenydd Moz, Rand Fishkin. Mae ganddo hefyd CTA gwych sy'n glir ac yn gryno. O ystyried bod hwn yn dal i fod yn gwmni newydd, mae'r setup CTA yn nodi'n glir beth mae'r offeryn yn ei wneud (darganfod beth mae'ch cynulleidfa yn ei ddarllen, ei wylio, ac ati) a sut y gall eich helpu chi (gallwch gysylltu â nhw lle maen nhw'n hongian allan).

Galwad i weithredu. 3

Mae ganddynt fodel freemium, felly y cam cyntaf yn nhaith y cwsmer yw cael darpar gwsmeriaid i roi cynnig ar y feddalwedd a deall sut mae'n gweithio - yr alwad i weithredu yw defnyddio'r offeryn. Os mai chi yw'r rheolwr delfrydol ar gyfer y cynnyrch hwn, nid yw'n anodd defnyddio hwn offeryn am ddim i ddatrys eich problem.

Neil Patel

Mae Neil Patel wedi profi nifer o alwadau i weithredu dros y blynyddoedd, ond mae'n dal i ddychwelyd i'r un poblogaidd hwn. Yr allwedd i'r CTA hwn yw ei bersonoli daearyddol. Dyma'r unig CTA ar y rhestr sy'n cynnig y lefel nesaf hon o bersonoli, ac mae'n gweithio'n dda iawn.

Yn ogystal, mae'r cwestiwn hwn yn sgrinio darpar gleientiaid nad ydynt yn ffit da i'w fusnes, gan fod ei wasanaethau'n helpu busnesau i gynyddu traffig (ymhlith pethau eraill).

OptinMonster. Galwad i weithredu.

Mae OptinMonster yn cynnig meddalwedd optimeiddio trosi, felly nid yw'n syndod bod ganddyn nhw alwad llofrudd i weithredu.

Mae'r OptinMonster CTA yn un o'r ychydig CTAs ar y rhestr sydd â chopi cymhellol a delweddau cymhellol. Mae'r ddelwedd yn dal sylw'r gynulleidfa a bydd unrhyw un sydd am dyfu eu busnes yn cael ei orfodi i ddarllen gweddill y CTA.

Mae copi clir yn denu cwsmeriaid B2B oherwydd ei fod yn addo:

 1. Tyfu eich rhestr bostio
 2. Cael mwy o arweiniadau
 3. Cynyddu cyfaint gwerthiant

Yn olaf, mae'r testun yn awgrymu boddhad ar unwaith, gan ddechrau gyda'r gair “Instant.”

Lyft. Galwad i weithredu.

Lyft CTA - enghraifft wych o CTA ar gyfer cynnyrch / Gwasanaethau B2C gyda chylch gwerthu byr. Er nad yw'r CTA hwn yn gwerthu cynnyrch neu wasanaeth, mae'r gwerth yn dal yn syml ac yn glir: gallwch chi wneud arian wrth yrru.

O ystyried symlrwydd y cynnig a'r cylch prynu byr, nid oes angen mwy o warantau na data arnynt.

HELIX. Galwad i weithredu.

Mae'r alwad hon i weithredu yn anorchfygol i arweinydd cymwys. Os ydych chi'n siopa am fatresi ac yn dod ar draws y wefan hon, byddwch chi'n bendant yn clicio arno, hyd yn oed os nad ydych chi'n siŵr a ydych chi am brynu ganddyn nhw eto.

Maent hefyd yn cynnig cwestiwn galw-i-weithredu ysgafn sy'n gwahodd yr ymwelydd i sefyll prawf cwsg yn hytrach na phrynu matres. Gan eu bod yn gwerthu matresi moethus cymharol ddrud, mae gofyn i gwsmer sefyll prawf cwsg fel gofyn i rywun allan ar ddyddiad coffi. Nid yw'n ymrwymiad llawn, ond mae'n eu helpu i ddod i arfer â'r brand.

Salesforce. Galwad i weithredu.

Salesforce yw un o'r ychydig gwmnïau sy'n cydblethu astudiaeth achos â'i CTA. Mae hyn yn wych oherwydd yn hytrach na dweud pam mae eu cynnyrch yn wych, maen nhw'n dangos sut mae wedi dod â llwyddiant i'w cwsmeriaid.

Mynd at ddarpar gleientiaid gyda safbwyntiau data (20 gwaith yn fwy o deithiau eiddo) hefyd yn cynyddu ymddiriedaeth yn eu brand. Bydd hyn hefyd yn cynyddu apêl i'w rhagolygon delfrydol (pobl sydd eisiau CRM i'w helpu i gynhyrchu mwy o arweiniadau yn gyflymach). Yn ogystal, mae'r ddau fotwm galwad i weithredu yn anymrwymol. Mae hyn yn gweithio'n dda oherwydd mae'n cynyddu eu siawns o gael “ie” gan bob ymwelydd.

MyFitnessPal

Mae'r cynnyrch hwn wedi'i fwriadu ar gyfer pobl sydd am wella eu hiechyd, colli pwysau a chael siâp. Fodd bynnag, mae llawer o'u cleientiaid yn newydd-ddyfodiaid. Fel newbie ffitrwydd, un o fy mhwyntiau poen mwyaf yw'r swm enfawr o wybodaeth sydd ar gael. Felly, mae eu cynnyrch yn bodoli i'w gwneud hi'n haws cychwyn arni. Yn yr un hwn o'n henghreifftiau galwad i weithredu, mae'r CTA yn adlewyrchu eu proffil cwsmer delfrydol. Mae’n sôn am yr ymadrodd “Fitness Begins”, sy’n croesawu eu darpar gynulleidfa ac yn sefydlu’r brand fel modd o symleiddio ffitrwydd. Galwad i weithredu. Mae'r frawddeg gyntaf hefyd yn mynd i'r afael â phwynt poen arweinyddiaeth, gan fod arweinwyr cryf yn y cynnyrch hwn yn aml yn teimlo bod eu diet allan o reolaeth.

Yn olaf, maent yn amlygu tri pheth syml y gall cais eu gwneud:

 • Traciwch eich calorïau
 • Torrwch y cynhwysion i lawr
 • Log gweithgaredd

Galwad i weithredu. 4

Mae'r testun ar y botwm hefyd yn anymrwymol oherwydd ei fod yn pwysleisio "rhydd."

GetResponse

Mae cannoedd o wahanol atebion meddalwedd e-bost ar gael, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cynnig amrywiaeth o nodweddion soffistigedig.

Mae'r CTA hwn yn ei gwneud yn glir iawn beth mae'n ei gynnig. Offeryn ar gyfer:

 • anfon e-bost
 • Creu tudalennau
 • Awtomeiddio prosesau marchnata

Mae hefyd yn glir beth fydd y cwsmer yn ei dderbyn. Mae'r rhan lliw melyn yn animeiddio ac yn newid rhwng:

 • Cael Arweinwyr
 • Cael Gwerthiant
 • Tyfu

Drws Drws. Galwad i weithredu.

Rwy'n gwybod bod y CTA hwn yn gweithio oherwydd pan ysgrifennais y post hwn a dadansoddi'r DoorDash CTA, gosodais archeb mewn gwirionedd! Mae'r cynnig gwerth yn syml iawn: maen nhw'n danfon bwyd o'ch hoff fwytai i'ch drws.

Mae'n gynnyrch B2C hunanesboniadol, cost isel gyda chylch prynu sy'n para tua 30 eiliad, felly nid oes angen iddynt gynnig unrhyw warant neu gopi gosod amgen. Mewn gwirionedd, y lleiaf sy'n tynnu sylw'r cwsmer, y gorau fydd y gyfradd drosi. Mae'r alwad i weithredu i fynd i mewn i'ch cyfeiriad danfon yn apelio (ac yn y pen draw yn apelio ataf) gan fy mod eisiau gweld i ba fwytai y byddent yn danfon. Unwaith y gwelais y gallai bwyd gael ei ddosbarthu i mi ar unwaith ac y gallwn barhau i weithio, daeth yn hawdd i mi dalu ychydig o ddoleri ychwanegol am danfoniad bwyd.

Atgyweiria Pwyth. Galwad i weithredu.

Mae gan Stitch Fix agwedd ddiddorol at ei alwad i weithredu. Er bod hwn yn gynnyrch B2C, mae hefyd yn ymrwymiad parhaus, felly mae ganddo lwybr ychydig yn hirach i'w brynu. Mae hwn yn gysyniad cymharol newydd a all wneud galw i weithredu yn anodd. (Os nad yw'r prynwr yn deall yr hyn rydych chi'n ei gynnig, ni fydd yr alwad i weithredu yn trosi.) Yn hytrach na defnyddio llawer o linellau testun i egluro beth maen nhw'n ei wneud, maen nhw'n darparu fideo o ddyn a menyw yn dadbacio eu blwch, ceisio ar eu dillad, ac anfon y blwch yn ôl. Yn yr achos hwn, mae fideo yn gwneud gwaith llawer gwell o ddangos sut mae'r broses yn gweithio na'i hesbonio gyda thestun.

Mae'r botwm CTA hefyd yn gais meddal am yr arhosfan gyntaf ar y llwybr i'w brynu: cymerwch gwis cyflym.

Sumo. Galwad i weithredu.

Mae gan Sumo alwad gymharol syml i weithredu ar gyfer cynnyrch B2B. Mae'n elwa o'r ffaith ei fod yn offeryn rhad ac am ddim sy'n ei gwneud hi'n hawdd i chi gofrestru ar gyfer eich cleient delfrydol yn awtomatig. Os nad yw'r ffaith bod yr offeryn yn rhad ac am ddim wedi'ch argyhoeddi i gofrestru, maent hefyd yn esbonio ei fod yn hawdd ei sefydlu (sy'n fater allweddol i lawer o farchnatwyr e-bost).

 • I osod
 • Ysgogi (heb godio)
 • Tyfu

Galwad i weithredu. 5

Hefyd, os oes gennych lawer o ddefnyddwyr, cynhwyswch y rhif hwn. Mae ganddyn nhw union rif (884 o wefannau) yn eu galwad i weithredu sy'n ychwanegu hygrededd.

Teachable

Mae cwarantin wedi rhoi llawer o amser i bobl feddwl am ffyrdd eraill o wneud arian ar-lein, ac mae marchnad Teachable yn ffynnu. Mae eu galwad i weithredu yn eithaf syml ac yn apelio at gynulleidfa o grewyr cyrsiau cymharol newydd (sy'n ddelfrydol oherwydd bod eu meddalwedd wedi'i dylunio i fod yn hawdd ei defnyddio ac yn syml).

Maent hefyd yn tynnu sylw at y cynnig treial am ddim ac yn syml yn gofyn am gyfeiriad e-bost i ddechrau.

twneli clic. Galwad i weithredu.

Ni fyddai rhestr o enghreifftiau gwych o alwad i weithredu yn gyflawn heb ClickFunnels. Maent yn feistri gwerthu, felly mae'n amlwg bod ganddynt alwad llofrudd i weithredu.

Galwad i weithred 15

Maent yn gwerthu yn bennaf i gwmnïau llai, ac mae eu copïau yn taro poen yr entrepreneuriaid hyn. Yn gyntaf, ni all y rhan fwyaf o entrepreneuriaid newydd fforddio llogi tîm technoleg mawr a dim ond eisiau ateb syml sy'n troi ymwelwyr yn gwsmeriaid. Maent hefyd yn ychwanegu fideo ar yr ochr sy'n chwarae'n awtomatig pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'r safle ac yn ei hanfod yn dangos sut mae'r cynnyrch yn gweithio yn hytrach na'i esbonio yn yr alwad i weithredu.

Yn olaf, mae cynnig freemium yn gorfodi pobl i ddefnyddio'r meddalwedd am ddim. Maent hefyd yn defnyddio mwy o frys na’r rhan fwyaf o’r galwadau eraill i weithredu ar y rhestr hon, gyda’r gair “nawr” yn cael ei grybwyll ddwywaith a geiriau eraill fel “yn gyflym” i annog gweithredu. Sylwch: Er y gall pwysau weithio'n dda ar gyfer rhai cynhyrchion, byddwch yn ymwybodol o'ch brand.

Er enghraifft, os ydych yn cynnig gwasanaethau ffrwythlondeb, bydd pwyso ar rywun i drefnu apwyntiad yn creu delwedd brand ansensitif. Fodd bynnag, mae'n gweithio i ClickFunnels oherwydd bod y rhan fwyaf o entrepreneuriaid yn ystyried eu hunain yn rhagweithiol.

 Adore Fi

Mae Adore Me yn cynnig CTA B2C cymhellol iawn yn y naidlen. Yn gyntaf, maen nhw'n creu brys gwirioneddol gydag amserydd cyfrif i lawr ar y brig. Mae hefyd yn nodi'r gostyngiad y byddwch yn ei dderbyn (mae hwn yn ostyngiad sylweddol, nid dim ond gostyngiad o 10%). Nesaf daw'r warant (cyfnewid am ddim) ac yn olaf maent yn gwneud y copi ar y botymau yn argyhoeddiadol iawn. Mae gan y mwyafrif o CTAs fotwm sy'n dweud “Prynwch Nawr.” Fodd bynnag, mae'r iaith hon yn awgrymu y bydd y prynwr yn gwario arian ar brynu rhywbeth, a all achosi teimladau o euogrwydd.

Felly, mae'r alwad hon i weithredu “Datgloi fy nghynnig” yn awgrymu y bydd y cwsmer yn arbed arian, sydd mewn gwirionedd yn cymryd yr ymwelydd i ffwrdd o feddwl poenus. Mae hefyd yn fwy adfywiol na fersiynau tebyg, blinedig fel "Get My Offer" neu "Redeem My Offer." Galwad i weithredu.

Yn ogystal, mae'r botwm cynnig cau yn defnyddio seicoleg wrthdro i wneud i chi deimlo'n euog am wario arian.

Galwad i weithred 14

Helo Ffres. Galwad i weithredu.

Mae gan HelloFresh alwad ddiddorol dros dro i weithredu. Yn lle gofyn i’r ymwelydd gofrestru neu wneud rhywbeth, maen nhw’n cynnig profiad rhyngweithiol llawn hwyl sydd wedyn yn eu harwain at y cam cyntaf yn eu taith brynu. Os nad oes gan eich ymwelydd ddiddordeb yn eich galwad gyntaf i weithredu, gallwch gynnig profiad gwahanol iddynt.

Galwad i weithred 13

Sylwch eu bod hefyd yn casglu gwifrau, felly os yw cwsmer yn gadael ar ôl chwarae, gall HelloFresh eu hail-dargedu o hyd. Yn ogystal, maent yn defnyddio seicoleg gwrthdro tebyg i'r hyn y mae Adore Me yn ei ddefnyddio: mae'r botwm y maent am i berson ei wasgu yn awgrymu cynnydd mewn gwerth, tra bod y botwm ymadael yn awgrymu colli gwerth.

Tim Ferris

Mae Tim Ferriss hefyd yn cynnig naid ddeniadol i weithredu. Mae gan y rhan fwyaf o bobl sy'n ymweld â'i wefan ddiddordeb yn Tim ei hun, felly mae cynnig lawrlwythiad gyda 17 cwestiwn a newidiodd ei fywyd yn apelio at ei gynulleidfa.

Galwad i weithred 12

Unwaith eto, galwad dda i weithredu yw peidio â “thwyllo” eich cynulleidfa. Yn hytrach, mae'n ymwneud â chynnig yr hyn y maent ei eisiau—ac mae'r holl enghreifftiau hyn o alw-i-weithredu yn gywir.

YouTube. Galwad i weithredu.

Hyrwyddodd YouTube ei tanysgrifiad Premiwm ac mae hyn wedi bod yn eu pop-up ers cryn amser bellach. O ystyried nad ydynt wedi ei newid ers tro, mae'n ddiogel tybio ei fod yn trosi'n dda iawn.

Y rheswm mae'n debyg ei fod yn trosi mor dda yw oherwydd ei fod yn gynnig syml iawn (ni welwch hysbyseb) ac mae'r CTA eto'n defnyddio seicoleg wrthdroi. Mae botwm sgip-treial yn gwneud i'r cwsmer deimlo'n boen (gan adael rhywbeth ar y bwrdd am ddim), tra bod botwm i barhau yn rhoi'r un teimlad o ryddhad (cael rhywbeth am ddim).

Starbucks

Er efallai nad yw'r CTA hwn yn edrych fel eraill ar y rhestr, roeddwn i'n meddwl ei fod yn eithaf creadigol a phenderfynais ei ychwanegu. Pan fyddwch yn ymweld â gwefan Starbucks, rhaid i chi dderbyn eu cwcis. Fodd bynnag, ar ôl i chi glicio Derbyn, bydd y naidlen glyfar hon yn ymddangos.

Galwad i weithred 11

Mae hyn hefyd yn ddefnyddiol iawn gan ei fod yn caniatáu i ymwelwyr sydd am archebu ar-lein symud ymlaen yn gyflym i'r broses archebu.

 АЗБУКА