Mae seicoleg brandio yn faes marchnata a seicoleg sy'n archwilio effaith brand ar ganfyddiad ac ymddygiad defnyddwyr.

Mae'r ddisgyblaeth hon yn archwilio sut mae defnyddwyr yn canfod, yn rhyngweithio ac yn creu cysylltiadau emosiynol â brandiau. Mae'r broses o ddatblygu strategaethau brandio yn ystyried agweddau seicolegol sy'n dylanwadu ar ganfyddiad ac ymddygiad defnyddwyr.

Dyma rai agweddau allweddol ar seicoleg brandio:

 1. Cysylltiadau emosiynol:

  • Mae seicoleg brandio yn pwysleisio pwysigrwydd creu cysylltiadau emosiynol rhwng y brand a'r defnyddiwr. Mae gan frand sy'n ennyn emosiynau cadarnhaol fwy o siawns o gael ei gofio a chreu teyrngarwch.
 2. Seicoleg Brandio Hunaniaeth Brand:

  • Mae seicoleg yn helpu i benderfynu sut gall brand ddod yn rhan o bersonol hunaniaeth defnyddwyr. Mae pobl yn dewis brandiau sy'n cyd-fynd â'u gwerthoedd, eu ffordd o fyw a'u hunanfynegiant.
 3. Canfyddiad o ansawdd:

  • Canfyddiad ansawdd cynnyrch neu wasanaethau yn perthyn yn agos i seicoleg defnyddwyr. Mae brandiau'n ymdrechu i greu canfyddiad o ansawdd uchel, dibynadwyedd a rhagoriaeth i ddenu a chadw cwsmeriaid.
 4. Seicoleg Brandio. Creu stori:

 5. Lliw a dyluniad:

  • Seicoleg lliw ac mae dylunio yn chwarae rhan allweddol wrth lunio hunaniaeth weledol brand. lliwiau amrywiol a elfennau dylunio yn gallu ysgogi gwahanol emosiynau a chysylltiadau ymhlith defnyddwyr.
 6. Seicoleg Brandio. Rhyngweithio cymdeithasol:
  • Mae seicoleg brandio hefyd yn ystyried sut y gall rhyngweithio cymdeithasol a dylanwad cyfoedion siapio canfyddiadau brand. Rhwydweithiau Cymdeithasol a gall barn y cyhoedd ddylanwadu'n fawr ar benderfyniadau defnyddwyr.
 7. Teyrngarwch ac ymddiriedaeth:

  • Mae seicoleg yn helpu i ddeall y prosesau o ffurfio teyrngarwch ac ymddiriedaeth mewn brand. Mae'n bwysig creu perthnasoedd hirdymor sy'n seiliedig ar gyd-ymddiriedaeth a pharch.
 8. Seicoleg Brandio. Ymateb i hysbysebu a marchnata:

  • Mae seicoleg brandio yn dadansoddi sut mae ymgyrchoedd hysbysebu a marchnata strategaeth dylanwadu ar brosesau seicolegol defnyddwyr, gan gynnwys eu sylw, diddordeb, awydd a gweithredu (model AIDA).

Mae defnyddio seicoleg mewn brandio yn caniatáu i gwmnïau ddeall defnyddwyr yn well, creu brandiau cryf a chynaliadwy, a chyfathrebu'n effeithiol â'u cynulleidfa darged.

Enghreifftiau. Seicoleg Brandio

lliwiau brand Y grefft o ddewis lliwiau brand Seicoleg brandio

Yn union fel yr ymennydd dynol, mae seicoleg brandio yn gymhleth.

Mae yna sawl strategaeth wahanol i ddewis ohonynt yn dibynnu ar bwy yw eich cynulleidfa a phwy mae eich brand eisiau bod. Seicoleg Brandio

Mae rhai o'r tactegau mwyaf cyffredin a welwn mewn seicoleg brandio yn cynnwys:

 • Defnyddio lliw  

Defnydd o liw mewn dylunio a mae brandio yn chwarae rhan allweddol wrth ffurfio hunaniaeth weledol a dylanwadu ar emosiynau a chanfyddiadau'r gynulleidfa darged. Gall lliwiau gwahanol ysgogi gwahanol gysylltiadau ac ymatebion emosiynol. Dyma rai ystyron ac egwyddorion cyffredinol ar gyfer defnyddio lliw:

 1. Seicoleg Brandio. Coch:

  • Gwerthoedd: Angerdd, egni, cariad, cryfder.
  • Defnydd: Defnyddir yn aml i ddenu sylw, tynnu sylw at elfennau pwysig, a chreu argraff ddeinamig.
 2. Glas:

  • Gwerthoedd: Ymddiriedaeth, sefydlogrwydd, tawelwch, proffesiynoldeb.
  • Defnydd: Yn gyffredin mewn dylunio corfforaethol, yn enwedig yn y sectorau ariannol a thechnoleg.
 3. Seicoleg Brandio. Melyn:

  • Gwerthoedd: Optimistiaeth, llawenydd, egni.
  • Defnydd: Defnyddir yn aml i ddenu sylw a chreu canfyddiad cadarnhaol. Gall fod yn effeithiol ar gyfer brandiau sy'n gysylltiedig ag egni ac optimistiaeth.
 4. Gwyrdd:

  • Gwerthoedd: Ffresnioldeb, natur, iechyd, cynaliadwyedd.
  • Defnydd: Defnyddir yn aml mewn brandiau sy'n ymwneud ag ecoleg, iechyd a chynaliadwyedd.
 5. Fioled:

  • Gwerthoedd: Moethus, dirgelwch, creadigrwydd.
  • Defnydd: Gall roi golwg soffistigedig a chain. Defnyddir yn aml yn y diwydiannau colur a chelf.
 6. Seicoleg Brandio / Oren:

  • Gwerthoedd: Brwdfrydedd, cynhesrwydd, cyfeillgarwch.
  • Defnydd: Mae'n denu sylw ac yn aml yn gysylltiedig â brandiau egnïol a deinamig.
 7. Du:

  • Gwerthoedd: Ceinder, moethusrwydd, cryfder.
  • Defnydd: Yn creu argraff o geinder a bri. Defnyddir yn helaeth yn y diwydiannau ffasiwn a moethus.
 8. Seicoleg Brandio / Gwyn:

  • Gwerthoedd: Purdeb, symlrwydd, niwtraliaeth.
  • Defnydd: Defnyddir yn aml ar y cyd â lliwiau eraill i ychwanegu ffresni ac ysgafnder i ddyluniad.

Wrth ddewis palet lliw ar gyfer brand, mae'n bwysig ystyried y gynulleidfa darged, diwydiant, nodau brand a nodweddion unigryw. Gall defnydd effeithiol o liw gael effaith bwerus ar ganfyddiad brand ac ennyn emosiynau penodol mewn defnyddwyr.

 • Seicoleg brandio. Llais brand   

Llais brand Mae (Brand Voice) yn arddull a ffordd unigryw o gyfathrebu sy'n diffinio personoliaeth brand mewn amlygiadau testunol a llafar. Mae'r elfen hon o frandio yn cynnwys y dewis o eiriau, tôn, arddull a chyfathrebu cyffredinol y mae cwmni'n eu defnyddio i ryngweithio â'i gynulleidfa.

Dyma rai agweddau allweddol ar lais y brand:

 1. Tôn cyfathrebu:

  • Penderfynwch pa naws sy'n cyfateb orau i'ch brand. Gall fod yn gyfeillgar, yn broffesiynol, yn chwareus, yn awdurdodol ac yn y blaen.
 2. Seicoleg Brandio. Y gynulleidfa darged:

 3. Unigrwydd:

  • Creu llais brand sy'n adlewyrchu'r hyn sy'n unigryw am eich cwmni. Gall hyn gynnwys defnyddio geirfa benodol, delweddaeth, trosiadau, ac ati.
 4. Seicoleg Brandio. Cysondeb:

  • Mae'n bwysig bod llais y brand yn gyson ar draws sianeli a phwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys y safle, Rhwydweithio cymdeithasol, deunyddiau hyrwyddo, e-byst a sianeli eraill.
 5. Agwedd at werthoedd brand:

  • Rhaid i lais y brand fod yn gyson â gwerthoedd a chenhadaeth y brand. Er enghraifft, os yw'ch cwmni'n gwerthfawrogi arloesedd, efallai y bydd llais y brand yn fwy beiddgar ac yn fwy modern.
 6. Seicoleg Brandio. Ffyrdd o ddelio â phroblemau:

  • Penderfynwch sut y bydd llais eich brand yn ymateb i sefyllfaoedd neu broblemau negyddol. Mae hyn yn bwysig er mwyn cynnal cysondeb ac ymddiriedaeth gyda chleientiaid.
 7. Cysylltiad emosiynol:

  • Gall llais brand helpu i greu cysylltiad emosiynol â chwsmeriaid. Defnyddio elfennau fel empathi, dynoliaeth a hiwmor i wella cysylltiad emosiynol.

Mae'r broses o ddatblygu llais brand yn gofyn am ddadansoddiad gofalus o'ch cwmni, cynulleidfa darged a gwerthoedd brand. Mae hyn yn elfen allweddol wrth greu personoliaeth brand adnabyddadwy a all aros yn gofiadwy ac yn ddeniadol i gwsmeriaid.

Gadewch i ni edrych ar enghraifft wych lleisiau brand gan Mailchimp:

Seicoleg brand Mailchimp

Mae MailChimp, llwyfan marchnata e-bost, yn dosbarthu awgrymiadau defnyddiol ar ei wefan.

 

Trwy ddefnyddio naws sgwrsio ac iaith gefnogol fel “rydym yn argymell” neu “dyma rai adnoddau a all helpu,” maent yn gosod naws ymddiriedus ar gyfer eu cleientiaid presennol a phosibl o'r eiliad y maent yn ymuno. Seicoleg Brandio

 • Ymddangosiad Cymdeithasol  -

Mae dod yn frand llwyddiannus yn ymwneud â mwy na chreu dyluniad logo epig yn unig. Er mwyn atseinio gyda'r defnyddiwr modern, rhaid i frandiau hefyd ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn gymdeithasol. O gyfrannu at achosion cymdeithasol i ryngweithio â chynulleidfaoedd, mae'r camau hyn yn dangos empathi, didwylledd a thosturi. Wrth i chi adeiladu eich brand, meddyliwch am sut y gall eich cenhadaeth a'ch negeseuon drosi i achosion elusennol a phrofiadau cysylltu. Mae ymchwil yn dangos bod cyfrifoldeb cymdeithasol a dyngarwch yn dod yn fwyfwy pwysig i benderfyniadau prynu defnyddwyr, yn enwedig ymhlith milflwyddiaid. Mae Millennials wedi dod yn barti prynu mwyaf arwyddocaol, felly gall apelio at eu blaenoriaethau fod yn strategaeth frand bwysig. 

Dyma enghraifft wych o ba mor bwerus y gall ymddangosiad cymdeithasol brand Patagonia fod:

Seicoleg Brandio Patagonia

Mae Patagonia wedi cael ei chanmol ers tro am ei hymrwymiad i weithredu.

 

Mae'r cwmni dillad allanol wedi gwneud gwaith gwych o ymgorffori eu credoau cymdeithasol yn eu delwedd brand, yn amrywio o amgylcheddaeth i gyfiawnder cymdeithasol. Seicoleg Brandio

Mewn gwirionedd, mae'r dudalen hon ar eu gwefan yn gwbl ymroddedig i'w gweithgareddau. Sut bydd hyn yn effeithio ar eu cwsmeriaid?

Mae'n gwneud iddyn nhw deimlo eu bod nhw'n gwneud rhywbeth da hefyd!

Trwy fynegi eu credoau i’r cyhoedd ehangach, gallant ddenu ac ysbrydoli pobl o’r un anian i brynu eu cynnyrch ac, yn eu tro, ddod yn rhan o’r ffordd o fyw ym Mhatagonia.

 • Adrodd straeon  - gall y dull hwn ddod â phrofiad gwirioneddol ddyneiddiol i'ch brand. Boed yn straeon eich sylfaenwyr neu eich cwsmeriaid. Mae adrodd straeon yn ffordd bwerus o atseinio gyda'ch cwsmeriaid. Nid yn unig y mae hyn yn helpu i gyfathrebu â'ch cynulleidfa, ond gall hefyd fod yn ffordd wych o ddal eu sylw. 
 • Delweddau.  Maen nhw'n dweud bod llun yn werth mil o eiriau, ac ni allai'r dywediad fod yn fwy cywir yng nghyd-destun dylunio gweledol. Mae'r delweddau a ddewiswch i gynrychioli'ch cynhyrchion a'ch diwylliant yn cael effaith sylweddol ar sut mae cwsmeriaid yn gweld eich brand. Os yw'ch brand yn dangos ceinder llwyr, gallwch ddewis lluniau gydag acenion moethus a chefnlenni ffansi. Mewn cyferbyniad, mae'r gwneuthurwr gwydn hysbysebu awyr agored, yn debygol o fod eisiau dewis delweddau sy'n fwy garw ac yn cyfleu ymdeimlad o antur.

Gadewch i ni weld sut mae delweddau'n dod i rym yn Amcan Llesiant:

Seicoleg Brandio Brand

Yn yr enghraifft uchod, mae'r cwmni atodol naturiol Amcan Wellness yn ennyn diddordeb ei gynulleidfa gyda ffotograffiaeth o ansawdd uchel o'i gynhwysion organig.

Mae'r tryloywder hwn yn hyrwyddo ymdeimlad o ymddiriedaeth, iechyd a lles, sy'n cyd-fynd yn berffaith â delwedd a chenhadaeth y brand cyffredinol.

Yn ogystal.

Mae adeiladu'ch brand yn hanfodol nid yn unig i'ch defnyddwyr a gyrru gwerthiannau, ond mae hefyd yn chwarae rhan mewn safleoedd organig.

Mae diweddariad algorithm Google yn nodi pwysigrwydd signalau Arbenigedd, Awdurdod, a Dibynadwyedd (EAT).

Mae'r signalau hyn yn helpu brandiau i raddio'n uwch ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio (SERPs) yn seiliedig ar ba mor gymwys ydyn nhw i ysgrifennu a hyrwyddo gwybodaeth berthnasol ar gyfer eu brand.

Mae hyn yn golygu bod manteision ychwanegol i ennill ymddiriedaeth defnyddwyr.

Gyda chymaint o gystadleuaeth a chymaint o opsiynau i ddefnyddwyr, dylai bod yn ffynhonnell ddibynadwy fod yn flaenoriaeth wrth ddatblygu agwedd eich brand at farchnata ac atseinio gyda'ch cynulleidfa.

Casgliad

Mae seicoleg brandio yn fan cychwyn gwych ar gyfer adeiladu eich brand.

Trwy ddefnyddio seicoleg lliw, llais brand, ymddangosiad cymdeithasol a delweddaeth i'ch mantais, gallwch nid yn unig adeiladu cysylltiadau cryfach â chynulleidfaoedd presennol a newydd, ond hefyd adeiladu rhwydwaith ffyddlon o gwsmeriaid am flynyddoedd i ddod.

Er ei bod yn ymddangos bod defnyddio seicoleg brandio yn brif flaenoriaeth ar gyfer meithrin perthnasoedd â'ch cwsmeriaid, gall effeithio ar sawl agwedd ar eich busnes.

Er enghraifft, gall gweithredu ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gymdeithasol nid yn unig ennill canmoliaeth i chi gan eich cwsmeriaid, ond hefyd agor y drws i amrywiol gyfleoedd hyrwyddo cysylltiadau cyhoeddus a brand.

Drwy roi ystyriaeth ofalus i ddatblygu'ch brand, gallwch osod eich cwmni ar flaen y gad o ran arferion busnes datblygedig, meddylgar ac uchel eu parch.

Wrth i chi arbrofi gyda seicoleg brandio gan ddefnyddio'r technegau hyn, cadwch yr awgrymiadau cyffredinol hyn mewn cof:

 • Gwybod bod gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau. 

Os yw rhywbeth yn rhan o'ch cenhadaeth, fel cyfiawnder cymdeithasol, gwnewch yn siŵr eich bod nid yn unig yn siarad amdano, ond yn siarad amdano. Nid oes diben enwi gwerth brand os nad ydych am ei fyw. Yn ogystal, os dywedwch eich bod yn cynrychioli neu'n sefyll dros rywbeth ond nad ydych yn ei gefnogi â gweithredu, gall achosi adweithiau negyddol anfwriadol gan y cyfryngau neu ddefnyddwyr.

 • Dewch i adnabod eich cynulleidfa. 

Mae deall pwy yw eich cwsmeriaid, eu harferion siopa, eu hoffterau esthetig a'u hanghenion cyfathrebu yn hanfodol i greu brand sy'n atseinio gyda nhw yn y tymor hir. Mae yna lawer o offer a all eich helpu i benderfynu pwy yw eich cynulleidfa a beth maen nhw ei eisiau. Un o'r arfau gorau sydd ar gael ar gyfer hyn yw Google Analytics. Trwy sefydlu Google Analytics ar gyfer eich gwefan, gallwch olrhain sut a pham y mae rhagolygon yn trosi, sut y daethant i'ch gwefan, a'u taith tra'u bod ar eich gwefan. Mae hwn yn arf amhrisiadwy ar gyfer dod i adnabod eich cynulleidfa.

 • Seicoleg Brandio. Byddwch yn ddiffuant. 

P'un a ydych chi'n creu ymgyrch brand neu'n cynnig cefnogaeth i gwsmeriaid, mae angen i'ch brand fod yn ddilys ac yn gyson ym mhob rhyngweithiad. Mae hyn yn creu ymdeimlad o ymddiriedaeth. Gall hyn fod yn heriol oherwydd, fel popeth, mae newid yn anochel. Os penderfynwch fabwysiadu agwedd newydd at frandio, mae'n bolisi da i wneud hynny gyda thryloywder a gonestrwydd llwyr gyda'ch cynulleidfa. Trwy ailfrandio agored, gallwch chi hyd yn oed greu cyfle i ddefnyddwyr ddarganfod beth maen nhw ei eisiau gan eich brand. Mae adborth uniongyrchol gan y gynulleidfa yn amhrisiadwy a dylid ei drin yn ofalus iawn bob amser.

Ydych chi wedi arbrofi gyda seicoleg brandio?

 

Seicoleg Brandio - Yr Effaith Fwyaf ar Eich Dyluniad Logo

Dyluniad logo eich busnes yw conglfaen ei hunaniaeth brand.

Mae'n wyneb eich cwmni ac yn arwydd o'r ymddiriedaeth y mae'n ei gynnig.

Rydym yn gweld llawer o logos bob dydd, ond dim ond cofio ychydig.

Dim ond y rhai sydd wedi'u hargraffu yn ein hisymwybod. Pam?

Oherwydd mae'r rhai rydyn ni'n eu cofio yn dweud stori wrthym.

Dyluniad logo yn gwneud y brand yn unigryw ac yn cynnig llawer mwy i'r cwmni na chydnabyddiaeth yn unig.

Mae hwn yn symbol o ymddiriedaeth sy'n arwain at werthiannau newydd gyda'r un cwsmeriaid.

Bydd twf gwerthiant yn trosi'n dwf refeniw blynyddol, sef yr hyn y mae cwmnïau'n ei hoffi. Seicoleg Brandio
Mae rhai cwmnïau, wrth eu bodd gyda'r dechrau, rhoi logo ei genhadaeth fel flaenoriaeth olaf.

Maent yn cael eu dallu gan y rhuthr i logi staff, prynu dodrefn, dyluniad eich gwefanond maent yn anghofio cyflwyno eu busnes yn bersonol.

Y pwynt yw y gall cael logo o ddechrau'ch menter gael effaith seicolegol gadarnhaol arnoch chi a'ch tîm.

Mae eich gweithwyr yn rhyngweithio â logo eich cwmni, sy'n rhoi teimlad o anwyldeb a gofal ynddynt.

Bydd logo yn gwneud i'ch busnes sefyll allan o'r gweddill.

Bydd hyn o gymorth wrth gyfathrebu'r diwydiant y mae eich busnes yn gweithredu ynddo a'r gwasanaethau a ddarperir gennych i'ch cynulleidfa.

Mae llawer o gwmnïau wedi gweithredu'r fethodoleg Cadw'n Syml Gwirion (KISS) yn eu dyluniadau logo.

Os yw'ch logo yn glir ac yn syml, mae'n dangos bod eich brand yn parchu tryloywder a'i fod o ddifrif am y gwasanaethau y mae'n eu cynnig.

Yn y cyfamser, mae cwmnïau eraill wedi dewis logo cymhleth gyda chymysgedd o siapiau, lliwiau neu symbolau i gwahaniaethwch eich brand oddi wrth gystadleuwyr.

Mae Cactus Dental, clinig deintyddol, wedi rhoi llawer o gynllunio i mewn i'w ddyluniad logo.

Mewn gwirionedd, maent wedi gwneud gwaith gwych o ystyried y nifer diddiwedd o logos clinig deintyddol traddodiadol a ddefnyddir ledled y byd.

Dyluniad logo cactws deintyddol

Gall brandiau fod yn greadigol iawn gyda'u logos y dyddiau hyn.

Mae rhai logos wedi'u dylunio'n greadigol i ddatgelu ystyron cudd.

FedEx, un o'r rhai mwyaf brandiau logisteg poblogaidd yn UDA, mae ganddo saeth gudd yn ei logo (rhwng E ac X), sy'n nodi cyflymder a chywirdeb y gwasanaeth a ddarperir.

Amazon, y cawr mwyaf ar hyn o bryd eFasnach ar y blaned, mae gan y logo saeth yn pwyntio o A i Z.

Yn syml, mae Amazon yn cynnig ei gwsmeriaid i gwmpasu llawer o gategorïau ar ei blatfform, gan werthu popeth o A i Z.

Gall logo gynnwys delwedd, testun, symbol, neu gyfuniad o'r rhain.

Cadwch mewn cof bod y nod datblygu logo ar gyfer eich cwmni, gan ganiatáu i'ch brand gysylltu â'r cyhoedd a gadael argraff barhaol ar eich busnes.

Gofod Negyddol Custom FedEx Logo Dylunio Seicoleg Brandio

Seicoleg brandio mewn logo da

Dylai logo da gyd-fynd â diwylliant eich brand.

Dylai gyfleu eich gwerthoedd brand a'ch cenhadaeth gyfan mewn pâr o symbol a thestun.

Mae gwahaniaethu rhwng eich busnes ac eraill yn hanfodol, a dyna yw gwaith logo.

Mae hyn yn hynod bwysig i lwyddiant busnes.

Os gall eich cwsmeriaid gysylltu cynhyrchion o ansawdd uchel â'ch logo, yna byddwch yn hyderus y byddwch yn gwerthu o'r newydd.

Pan fydd cwsmer yn ofer yn chwilio am ansawdd ac ateb i'w broblem, bydd eu cyswllt cyntaf â'ch logo yn gwneud iddynt benderfynu prynu.

Bydd perthynas o'r fath gyda'r cleient yn anochel yn arwain at cynyddu gwerthiant ac incwm cwmni.

Drwy gydol logo hanes yn rhan annatod o’r gymuned gymdeithasol a diwylliannol.

Gwisgodd llywodraethwyr eu sêl imperial gyda balchder, a oedd hefyd yn annog y fyddin mewn rhyfeloedd. Seicoleg Brandio

Heddiw, mae gan eich logo bŵer positifrwydd ac mae'n dod ag ymdeimlad o ysbryd tîm i ddiwylliant eich cwmni.

Mae'r logo yn adlewyrchu ymdrechion marchnata'r rheolwyr brand sy'n gysylltiedig â'ch cwmni.

Mae'n amlygu egwyddorion craidd y cwmni ac yn cysylltu'r brand â'i gwsmeriaid.

Dyluniad Logo Gorau

Mae gan logo ar hap ystyr ar hap

Ni ddylai logo fod yn seiliedig ar syniad ar hap neu chwaeth bersonol.

Dylai logo da fod yn gyson â chenhadaeth y brand a dylid cynnwys ei nodau, strategaethau, ideolegau ac ymrwymiadau ynddo.

Gall y dewis o liw, ffont a symbol a ddefnyddir mewn logo effeithio ar gwsmeriaid yn esthetig ac yn emosiynol.

Er ei bod yn arferol i logo brand esblygu, dylid cofio y bydd yn rhaid i'w logo ddylanwadu ar y cyhoedd am o leiaf ychydig flynyddoedd yn y dyfodol.

Seicoleg Brandio

Logos gorau yw'r rhai y gellir eu haddasu'n hawdd i lwyfannau lluosog fel hysbysebion baner, templedi e-bost, printiau, stampiau, pamffledi, tudalennau gwe a symudol, apiau symudol, printiau tecstilau, ac ati.

Mae'r logo enwog Facebook, er enghraifft, yn enghraifft wych o logo o'r fath.

Mae'r dyluniad yn dda Dylai'r logo fod yn hawdd i'w gofio a dylai wneud datganiad clir.

Beth yw'r defnydd o logo cymhleth na all eich cwsmeriaid ei adnabod na'i gofio?

Ni ddylai fod yn gopi gwael o gystadleuydd llwyddiannus arall. Seicoleg Brandio

Os ydych chi am gael eich adnabod ar unwaith, yna ni all eich logo helpu ond drysu cwsmeriaid.

Mae rhai brandiau'n creu logos mawr ar gyfer eu tudalennau gwe nad ydyn nhw'n ffitio mewn pennawd bach ar app symudol.

Yn gyffredinol, mae'n anodd gosod logos delwedd ym mhenawdau tudalennau gwe neu symudol.

Fodd bynnag, mae rhai brandiau, fel Paperell.com, wedi ymgorffori delwedd glyfar yn eu logo sy'n addas ar gyfer llwyfannau symudol a gwe.

Mae logo da am byth. Seicoleg Brandio

Gall brand newid ei ddyluniad logo bob ychydig flynyddoedd neu ddegawdau, ond dylai'r strwythur sylfaenol aros yr un fath.

Yr enghreifftiau gorau o logos o'r fath yw Apple Inc, Walmart, Quaker, Burger King, Domino's Pizza, a'r logo enwog James Bond, yr O-saith dwbl (007).

Infograffeg hanes Coca Cola

Mae lliw eich logo yn effeithio ar eich brand. Seicoleg Brandio

Gall popeth am eich logo, boed yn lliw, delwedd, eicon, siâp neu ffont, gael effaith seicolegol ddiddorol ar eich cwsmeriaid.

Yn ôl ffeithluniau Colourfast, mae 93% o benderfyniadau prynu yn cael eu gwneud ar sail canfyddiad gweledol.

Mae mwy nag 85% o brynwyr yn ystyried lliw fel y prif reswm dros brynu cynnyrch.

Gall lliwiau gwahanol ysgogi gwahanol emosiynau.

Er enghraifft, mae llawer o frandiau fferyllol neu ofal iechyd fel Tropicana a chwmnïau yswiriant fel GEICO yn defnyddio lliwiau gwyrdd a glas yn eu logo, sy'n dangos yn syml bod y brandiau hyn yn poeni am iechyd, twf, gofal a heddwch.

Mae lliwiau llachar a bywiog McDonald's, LEGO, Red Bull a LAYS yn dod ag ieuenctid, optimistiaeth, chwareusrwydd ac egni ynghyd.

Dyluniad Logo Coch

Mae'n amhosibl dychmygu KFC glas oni bai bod KFC yn frand meddalwedd sglodion glas neu'n frand past dannedd fel Oral-B.

 

Dyma sut mae lliwiau'n dylanwadu ar seicoleg brandio. Seicoleg Brandio

Mae'r rhan fwyaf o brandiau yn cadw at un lliw logo penodol, er y gall eraill ddewis cyfuniad o liwiau i gyfuno emosiynau.

Er enghraifft, mae brandiau moethus fel Gucci, Prada, Mercedes, Rado a Bentley fel arfer yn cadw at liwiau glân, solet fel Mewn gwirionedd, mae'r lliw glas yn logo brand cwmnïau yswiriant a bancio yn nodi bod y busnesau hyn yn ddibynadwy, yn onest, yn ddiogel ac yn ddibynadwy. arian, du neu wyn.

Dyluniad Logo Llwyd

Yn y cyfamser, mae Google, Microsoft ac eBay wedi defnyddio gwahanol liwiau yn eu logo oherwydd bod y brandiau hyn yn delio â grŵp amrywiol o gynhyrchion a gwasanaethau.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw argymhellion sefydlog.

Rhaid i'r brand ddewis lliw logo, sy'n cyfateb i'w bersonoliaeth ac a all ei helpu i ennill ymddiriedaeth ei gleientiaid.

Meddyliwch am siâp eich logo.

Defnyddir darganfyddiadau seicolegol yn aml ar gyfer brandio.

Siâp eich gall logo chwarae rhan bwysig wrth ddylanwadu ar eich cynulleidfa darged.

Mae'r isymwybod dynol yn gweithio mewn ffyrdd dirgel.

Mae pobl yn ymateb yn wahanol i siâp logo, a gwaith rheolwr y brand yw ystyried pwysigrwydd hyn.

Bydd eich cwsmeriaid yn cofio ac yn cadw'r hyn y mae eich logo yn ei ddweud wrthynt.

Meddyliwch am y cromliniau a'r cylchoedd hynny sy'n gyflawn ac yn gaeedig.

Mae'r siapiau logo hyn yn cyfuno emosiynau cariad, perthnasoedd cryf ac agosatrwydd.

Mae cwmnïau fel Pepsi, Land Rover, GE, Starbucks, Samsung, ac ati yn gwmnïau dibynadwy, aeddfed a hirdymor.

Mae'r logos crwn hyn yn anfon neges emosiynol gadarnhaol i'w cwsmeriaid, gan greu argraff o hapusrwydd, perffeithrwydd a rhythm.

Hanes dylunio logo BMW

Hanes dylunio logo BMW

Ar y llaw arall, mae cwmnïau fel Microsoft, American Express, Adobe, Dominos, BBC, IKEA, ac ati yn cynnal siâp logo sgwâr neu hirsgwar.

Mae'r brandiau hyn yn awgrymu disgyblaeth, trefn a threfniadaeth berffaith. Seicoleg Brandio

Mae miliynau o gwsmeriaid wedi dod yn gysylltiedig iawn â'r brandiau hyn dros y blynyddoedd, ac mae eu cysondeb heb ei ail.

Mae’r sgwâr yn cynrychioli’r sylfaen sylfaenol sydd ei hangen i feithrin ymddiriedaeth, teyrngarwch a phartneriaeth.

Mae logos triongl yn gysylltiedig ag ynni, gwyddoniaeth ac arloesi.

Dyluniad logo teenpreneur

Mae cwmnïau fel Mitsubishi Motors, Delta, CAT, ac ati yn gysylltiedig ag arloesi mewn technoleg ac felly mae ganddynt logo triongl.

Mae ymchwil wedi rhoi ffigurau inni sy’n dangos mai logos petryal (50%) yw’r rhai a ffefrir fwyaf gan frandiau, ac yna logos sgwâr (22%) a chrwn (20%).

Fodd bynnag, nid dyma'r unig ffurflenni. Seicoleg Brandio

Mae'n well gan gwmnïau ddefnyddio cyfuniad o siapiau neu siapiau haniaethol ar gyfer brandio.

Er enghraifft, efallai mai Cisco ac IBM yw'r rhai mwyaf brandiau enwog, sydd wedi cynyddu mewn gwerth dros amser.

Roeddent yn dynodi eu gwerthoedd trwy ychwanegu llinellau llorweddol a fertigol i'w logos.

Mabwysiadwyd logo "bitten apple" enwog ac eiconig Apple yn seiliedig ar ddarganfyddiad Newton o ddisgyrchiant ar ôl iddo arsylwi afal.

Mae'r cwmni'n gwasanaethu ei gwsmeriaid flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda thechnolegau arloesol a syniadau creadigol, gan greu busnesau gwerth biliynau o ddoleri ledled y byd.

Mae cwmni cyllyll byddin enwog y Swistir Victorinox AG yn defnyddio logo siâp croes sy'n atgoffa rhywun o arfbais y Swistir neu eu baner genedlaethol.

Crëwyd y cynnyrch i ddarparu diogelwch a'r gallu i gyflawni tasgau lluosog wrth ddatrys problem.

Mae eu logo yn gywir yn tynnu sylw at grefftwaith Swistir ac ansawdd.

Dyluniad logo Victorinox Seicoleg brandio

Seicoleg Brandio Nike.

Nike yw un o'r brandiau chwaraeon mwyaf llwyddiannus yn y byd, ac nid yw eu logo Swoosh enwog yn ddim llai na'r grefft o symlrwydd.

Dyluniwyd y logo gwreiddiol, nad oedd yn sgwâr nac yn betryal, ym 1971 am ddim ond $35 gan Caroline Davidson.

Mae cwsmeriaid Nike yn ymddiried yn y brand i ddarparu dillad chwaraeon o safon a gallant wneud penderfyniadau prynu yn gyflym ar ôl iddynt ddod yn ymwybodol o'r logo.

Nid oes amheuaeth bod y Swoosh wedi helpu i greu perthnasoedd cwsmeriaid iach i Nike o'i siop adwerthu gyntaf un yng Nghaliffornia i adeiladu cwmni dillad chwaraeon $124 biliwn.

Pan fyddwn yn sôn am siopau bach sydd wedi tyfu i fod yn gewri busnes o safon fyd-eang, ni allwn anwybyddu brandiau enwog fel Dominos a McDonalds, na’r fasnachfraint hufen iâ blaenllaw Baskin Robbins.

Sefydlwyd BR yn 1945 o ganlyniad i uno dau barlwr hufen iâ bach yng Nghaliffornia a ddaeth yn ddiweddarach yn gwmni hufen iâ mwyaf y byd.

Mae eu logo pinc a glas llofnod yn dynodi'r llwy binc a gynigir gan y salonau a'r ymddiriedaeth yn ansawdd a rhagoriaeth y cynhyrchion.

Gall seicoleg brandio wneud byd o wahaniaeth

Pan fydd pobl yn dewis eu hoff frandiau, mae'n dibynnu mwy ar eu meddyliau na'u llygaid.

Gall y seicoleg y tu ôl i strwythur brand wneud neu dorri ei effaith ar gwsmeriaid.

Mae'n hanfodol i adeiladwyr brand ddysgu hanfodion seicoleg ddynol wrth gynllunio eu strategaethau.

Gall logos ein helpu i greu beacon teyrngarwch ac ymddiriedaeth ymhlith ein cleientiaid.

Er y gall defnyddwyr newid eu dulliau prynu neu'r ffordd y maent yn rhyngweithio â chynhyrchion dros amser, bydd eu seicoleg sylfaenol yn aros yr un fath. Seicoleg Brandio

Yn y byd cystadleuol heddiw, nid oes amheuaeth bod angen mantais ar ddylunwyr logo.

Gall deall seicoleg brandio eich helpu i wneud y mwyaf o effaith eich logo.

 ABC