Mae seicoleg math yn faes sy'n astudio sut y gall ffurfdeipiau gwahanol effeithio ar ganfyddiad emosiynol a gwybyddol darllenwyr o destun. Gall y dewis o ffont gael effaith sylweddol ar y canfyddiad o wybodaeth, cyfleu emosiynau penodol, a dylanwadu ar y canfyddiad o awdurdod a rhwyddineb darllen. Dyma rai agweddau allweddol ar seicoleg math:

 1. Baich Emosiynol:

  • Gall gwahanol ffontiau ysgogi gwahanol emosiynau. Er enghraifft, gall ffontiau italig greu teimlad o ddeinameg ac egni, tra gall ffontiau serif roi teimlad mwy ffurfiol a thraddodiadol i destun.
 2. Seicoleg Ffontiau. Darllenadwyedd a Rhwyddineb Canfyddiad:

  • Gall maint a siâp cymeriadau mewn ffont effeithio ar ddarllenadwyedd testun. Serif defnyddir ffontiau yn aml mewn print cyhoeddiadau, gan y credir eu bod yn gwneud darllen yn haws, yn enwedig gyda llawer iawn o destun. Ar y llaw arall, defnyddir ffontiau di-serif yn aml mewn testunau ar-lein.
 3. Cymdeithasau ac Arddulliau:

  • Gall ffontiau ysgogi rhai arddulliau, cyfnodau neu themâu. Er enghraifft, gall ffontiau hynafol fod yn gysylltiedig â thestunau hanesyddol, tra gall ffontiau modern gyfleu moderniaeth a thechnoleg.
 4. Seicoleg Ffontiau. Awdurdod ac Ymddiriedolaeth:

  • Gall rhai ffontiau, fel ffontiau trwm a bach, greu argraff o gryfder ac awdurdod. Gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn cyd-destun busnes neu wrth greu penawdau sydd angen sylw.
 5. Dewisiadau Personol a Chysylltiadau:

  • Gall y canfyddiad o ffont fod yn hynod unigol. Er enghraifft, gall ffont penodol ennyn cysylltiadau cadarnhaol i rai pobl a chysylltiadau negyddol ag eraill, yn seiliedig ar eu profiadau a'u hatgofion.
 6. Seicoleg Ffontiau. Lliw a Chyferbyniad:

  • Gall y cyfuniad o ffont a lliw ddylanwadu ymhellach ar y canfyddiad o destun. Er enghraifft, gall lliwiau llachar ynghyd â rhai ffontiau greu acenion emosiynol.
 7. Cydymffurfiad Brand:

  • Wrth ddatblygu hunaniaeth brand, mae'n bwysig ystyried pa ffont sy'n cyfateb i werthoedd a chymeriad y brand. Er enghraifft, gall brandiau traddodiadol ddewis ffontiau clasurol, tra gall brandiau modern ddewis rhai mwy modern ac arloesol.
 8. Seicoleg Ffontiau Digidol:

  • Yn oes y cyfryngau digidol, mae'n bwysig ystyried pa ffontiau sy'n ddarllenadwy ar sgriniau dyfeisiau. Gall hyn gynnwys dewis ffontiau sy'n hawdd eu darllen mewn meintiau bach ac sy'n cefnogi amrywiaeth o ddyfeisiau.

Mae seicoleg ffontiau yn cwmpasu llawer o agweddau, a rhaid ystyried y dewis o ffont penodol yn ofalus yng nghyd-destun y dasg a'r gynulleidfa benodol.

Seicoleg ffontiau

Beth yw seicoleg ffontiau?

Mae delweddau yn fwy na dim ond lliwiau a siapiau ar dudalen, o leiaf nid i fodau dynol. Mae gan fodau dynol reddf gynhenid anthropomorffeiddio bodau nad ydynt yn ddynol trwy gymhwyso nodweddion ac emosiynau dynol i bethau sy'n amlwg ddim yn ddynol, fel logos.

Oherwydd bod pobl yn ymateb yn emosiynol i ddiwylliant gweledol, gall dylunwyr drin adweithiau seicolegol eu gwylwyr trwy wneud dewisiadau ymwybodol am nodweddion dylunio megis lliwiau a ffontiau. Mae cymhwyso seicoleg math i farchnata yn dod i'r amlwg fel maes ymchwil ac ymarfer pwysig mewn brandio a hysbysebu.

Er mai corfforaethau mawr oedd hyn ar un adeg, mae busnesau bach bellach yn sylweddoli gwerth cymhwyso seicoleg math i farchnata a dylunio brand. Mae gwahanol ffontiau wedi'u profi i gael effaith syfrdanol ar seicoleg bodau dynol, a gall rhai ffontiau pwerus hyd yn oed newid blas bwyd neu ddicter pobl i'r pwynt o chwyldro cymdeithasol. Felly nid yw'n syndod bod brandiau'n dechrau llogi dylunwyr sydd â'r gallu i ddeall seicoleg math a dod o hyd i ddefnyddiau ar gyfer ffontiau emosiynol.

I ddylunwyr a chwmnïau, mae deall seicoleg ffurfdeipiau yn allweddol i lunio adalw brand a sut mae cwsmeriaid yn ei ganfod.

Oherwydd bod pobl yn ymgysylltu mwy â chynnwys gweledol na chynnwys ysgrifenedig (ffenomen y mae seicolegwyr yn ei galw effaith rhagoriaeth delwedd ), mae ymddangosiad testun (h.y. ffont) ar logo brand, hysbysebu, a chynhyrchion eraill yn bwysicach wrth bennu canfyddiad brand. a galw brand i gof na chynnwys ysgrifenedig.

Nid yn unig y mae ymddangosiad testun yn ffactor pwysig i frandiau, ond gall ymddangosiad gwahanol ffontiau hefyd gael effaith seicolegol ar y gwyliwr. Trwy newid arddull y ffont, gan ddewis ffont mwy emosiynol neu bwerus, gall dylunydd wneud i'r gwyliwr deimlo'n wahanol am y brand.

Er enghraifft, gallai banc sydd am gyfleu ymdeimlad o sefydlogrwydd a threftadaeth i'w gwsmeriaid ddewis ffont serif traddodiadol, tra gallai cwmni cychwyn technoleg ddewis ffont sans-serif dyfodolaidd fel bod cwsmeriaid yn eu gweld yn arloesol ac yn flaengar. - meddwl.

Gellir cymhwyso'r ymagwedd seicolegol at eraill elfennau dylunio, er enghraifft i liwio. Gall dylunwyr profiadol gyfuno effeithiau seicolegol lluosog trwy ddewis ffontiau a lliwiau penodol, gan arwain at gyfuniad seicolegol ddeallus o elfennau dylunio sy'n cyfleu un neu fwy o naws emosiynol.

datblygu logo

Er bod seicoleg ffontiau'n cael ei defnyddio fwyaf ym myd brandio, dylai dylunwyr sy'n gweithio gydag unrhyw fath o destun wybod ychydig am sut mae dewisiadau ffontiau yn effeithio ar hwyliau a chanfyddiad gwylwyr.

Ydych chi'n golygu llyfr?

Ffont gyda trosiannol serifau, megis Baskerville, yn helpu darllenwyr i deimlo bod gan y testun fwy awdurdod и deallusrwydd .

Creu gwahoddiad priodas? Cywir ffont yn gallu trosglwyddo ar yr un pryd rhamant, hwyl и traddodiadau .

Isod, byddwch chi'n dysgu am y chwe phrif grŵp ffont, eu cysylltiadau seicolegol, ac enghreifftiau o sut mae seicoleg ffont yn cael ei defnyddio wrth ddylunio brand.

1. Serifs: Ffontiau cadarn. Seicoleg ffontiau

seicoleg ffontiau baskerville

Cysylltiadau seicolegol ffontiau serif: sefydlogrwydd, traddodiad, deallusrwydd a ffurfioldeb

Hyd at y 19eg ganrif, roedd llyfrau a phamffledi wedi'u gosod mewn ffurfdeip serif, arddull a etifeddwyd o wynebau teip Rhufeinig cynnar ac wynebau teip du diweddarach. Ymddangosodd y ffont sans serif cyntaf mewn print ym 1816, ond parhaodd ffontiau serif i fod yn boblogaidd iawn ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif.

Diolch i'r dreftadaeth hon, mae serifs yn ysgogi'r teimlad ar unwaith awdurdod и traddodiadau , cymdeithas sy'n treiddio trwy frandio llawer o fanciau, cwmnïau cyfreithiol a phapurau newydd. Dyma'r hoff arddull ffont yn cyhoeddiadau , mae'r rhan fwyaf o lyfrau yn dal i gael eu gosod mewn ffontiau serif, sy'n helpu i gyfleu naws o ddeallusrwydd ac awdurdod i ddarllenwyr.

Seicoleg ffontiau Addton

Mae seicoleg ffontiau serif yn mynd yn ôl i'w hanes. Oherwydd rydyn ni wedi arfer meddwl am ffontiau serif fel symbolau treftadaeth (mewn arteffactau ac engrafiadau hanesyddol), deallusrwydd (mewn llyfrau ac erthyglau academaidd) a ffurfioldebau (mewn gwahoddiadau ffasiwn a bwydlenni bwytai pen uchel), rydym yn meddwl am ffontiau serif fel dibynadwy и dibynadwy . Mewn geiriau eraill, rydym ni'n gwybod ble maen nhw wedi bod, a'u bod yn aml yn ffont diffiniol, pwerus ar gyfer sefydliadau hirsefydlog ac uchel eu parch fel prifysgolion a banciau.

Yn ogystal â cholegau a sefydliadau ariannol, y mae llawer ohonynt wedi bod yn defnyddio ffontiau serif ers degawdau neu ganrifoedd, gall cwmnïau eraill sy'n edrych i ymddangos yr un mor ddibynadwy ac awdurdodol ddefnyddio ffont serif i wneud datganiad am eu brand. Cwmnïau cyfreithiol, sianeli newyddion и brandiau ffasiwn moethus yn aml yn defnyddio ffontiau serif yn eu brandio a'u cyfathrebiadau i fanteisio ar y cysylltiad o ddibynadwyedd.

Enghreifftiau mewn dylunio logo:

HSBC, Wikipedia, TIME, CBS News, Gap, Dior, Rolex, Vogue, Tiffany & Co.

Ffontiau i roi cynnig arnynt: Baskerville, Addington, Garamond, Caslon

2. Slab Serifs: Ffontiau effeithiol. Seicoleg ffontiau

Glenn Slab Seicoleg Ffontiau

Cysylltiadau seicolegol ffontiau serif fflat: parhaus, cryf, pwerus a gwrywaidd

Mae ffontiau Serif yn ddehongliadau mwy, beiddgar o arddull ffont serif. Yn nodweddiadol yn fwy trwchus ar hyd gwaelod a ffontiau serif llythrennau, maent yn etifeddu rhai nodweddion o ffontiau serif megis sefydlogrwydd и traddodiadau , ond hefyd mwy beiddgar a mynegiannol.

Nid oes gan ffontiau Serif danteithrwydd ffontiau serif, sy'n eu gwneud yn ymddangos braidd yn falurion a macho. Cwmnïau electronig и gweithgynhyrchwyr ceir defnyddir serifau slab yn aml i gyfleu teimlad nerth и gwrywdod yn eich brand.

Teulu ffont serif Detroit

Yn y cyd-destun anghywir, gall serifau slab ymddangos yn wrthdrawiadol, ond pan gânt eu defnyddio wrth frandio cwmnïau gweithgynhyrchu, maent yn ymddangos cryf, galluog и caled . Mae Slab serif yn ffont pendant a phwerus sy'n dweud wrth wylwyr bod hwn yn fusnes ymarferol, ymarferol sydd hefyd â gwreiddiau hanesyddol a dibynadwy.

Enghreifftiau mewn dylunio logo: Sony, Honda, Volvo, IBM, Hyfforddwr.

Ffontiau i roi cynnig arnynt: Rockwell, Detroit, Darius, BW Glenn Slab

3. Sans serif: ffontiau cyfforddus. Seicoleg ffontiau

Cysylltiadau seicolegol ffontiau sans serif: blaengar, anffurfiol, agored a chyfeillgar

Gan gyfeirio at grŵp eang o ffurfdeipiau heb serifau (y strociau bach sydd ynghlwm wrth bennau llythrennau mewn ffontiau serif), dyfeisiwyd ffurfdeipiau sans serif yn ffurfiol ar ddechrau'r 19eg ganrif, ond daeth yn boblogaidd yn ddiweddarach o lawer yn yr 20fed ganrif, pan oedd y modernaidd roedd symudiad yn argymell gwyro oddi wrth ffurfiau dylunio traddodiadol, gan gynnwys ffontiau serif.

Mae ffontiau Sans serif yn ffontiau cynyddol ac emosiynol, yn hanesyddol boblogaidd fel ffontiau hysbysebu a ffontiau cŵl ar gyfer posteri. Yn ddiwylliannol, mae ffontiau sans serif yn cynrychioli torri gyda thraddodiad rhoi teimlad emosiynol i'r ffontiau hyn blaengar unigoliaeth.

Yn ystod y degawdau diwethaf, mae'r ffontiau syml ac amrywiol hyn wedi diffinio brandio nifer fawr o cwmnïau technoleg и safleoedd rhwydweithio cymdeithasol , helpu defnyddwyr i deimlo fel bod y cynhyrchion hyn yn flaengar - yn hytrach nag enw da serif sydd weithiau'n ddiflas ac yn gwrthsefyll newid. arddulliau.

Cysylltiad seicolegol â cynnydd и moderniaeth hefyd yn berthnasol i frandiau sydd am edrych arloesol и mentrus , megis Jeep, Land Rover a National Geographic.

Dim ffwdan gyda serifs addurniadol, sans serifs edrych fel  agored и yn sicr ffontiau, gan eu gwneud yn ffefryn ymhlith cwmnïau sydd am edrych hygyrch и rhad . Cwmnïau hedfan cost isel, cwmnïau logisteg и manwerthwyr Mae ffontiau sans serif yn aml yn cael eu dewis i wneud i gwsmeriaid deimlo'n groesawgar ac yn gyfforddus.

Enghreifftiau mewn dylunio logo: Nike, Apple, Facebook, Microsoft, Dropbox, Spotify, FedEx, National Geographic.

Ffontiau i roi cynnig arnynt: Arial, Modelica, Open Sans

4. Ffontiau Sans Serif Modern: Ffontiau Chic. Seicoleg ffontiau

modern sans serif Seicoleg ffontiau

Cysylltiadau seicolegol ffontiau sans serif modern: chic, dyfodolaidd a chain

Yn is-deulu o ffontiau sans serif, mae ffontiau sans serif modern yn ffontiau sans serif yn y traddodiad o arddulliau modernaidd o ddechrau i ganol yr 20fed ganrif. Mae Helvetica, Futura ac Avenir yn rhai o'r ffontiau modern hynaf ac enwocaf, ond mae poblogrwydd yr arddull wedi parhau ac mae dewis enfawr o ffontiau geometrig sans serif modern i ddewis ohonynt.

Ffontiau sans serif modern, a ddefnyddir yn aml fel hysbysebu ffontiau ac yn gysylltiedig â'r ffyniant dylunio modernaidd yn y 1950au, yn ddewis poblogaidd ymhlith cwmnïau a brandiau, dylunio-ganolog megis canolfannau pensaernïol, siopau dodrefn и brandiau ffasiwn . Mewn ffasiwn yn arbennig, mae rhaniad clir yn y llinell rhwng brandiau sy'n dewis ceinder uchel, moethus ffontiau serif, fel Dior a Valentino, a'r rhai sy'n well ganddynt ymarferoldeb chic ffontiau sans-serif, gan gynnwys Chanel a Calvin Klein Mae'n ymddangos y byddai'n well gan y grŵp olaf ymddangos yn fwy dyfodolaidd a minimalaidd o ran brandio a busnes.

Yn aml mae gan ffontiau geometrig, modern sans serif lythrennau crwn, gan roi golwg agored, ymarferol iddynt. Mae ffontiau sans-serif modern gydag ymylon hynod grwn, fel George Round, yn rhoi synnwyr o chwareusrwydd a naïfrwydd i'r gwyliwr, gan eu gwneud dewis poblogaidd ar gyfer brandiau plant, yn ogystal ag ar gyfer brandiau teithio ac adloniant sy'n targedu'r farchnad uwch. Seicoleg ffontiau

George Round Seicoleg o Ffontiau

Enghreifftiau mewn dylunio logo: Chanel, Celine, Calvin Klein, Burberry, Netflix, Google, Airbnb.

Ffontiau i roi cynnig arnynt: Futura, George Round, Okana

5.Script: ffontiau doniol / Seicoleg ffontiau

ffontiau sgript

Cysylltiadau seicolegol ffontiau sgript: creadigol, doniol, doniol, plentynnaidd a rhamantus.

Gall ffontiau sgript a llawysgrifen fod yn ffurfiol neu'n naïf, yn dibynnu ar yr arddull a'r cyd-destun. Mae ffontiau caligraffeg, wedi'u hysbrydoli gan y dull traddodiadol o ysgrifennu â llaw gan ddefnyddio beiros inc, yn edrych yn fwy ffurfiol a soffistigedig, ac yn aml yn cael eu defnyddio gan frandiau moethus neu fwytai pen uchel yn eu brandio a bwydlen. Mae llawer o ffontiau ysgrifennu modern yn fwy anffurfiol ac eclectig, gan efelychu'r amrywiaeth o arddulliau llawysgrifen modern. Seicoleg ffontiau

Anaml y mae ffont sgript fodern yn Seicoleg ffontiau

Mae'r ffontiau eclectig a gwahanol hyn yn atgoffa rhywun o lawysgrifen a phaentio, gan eu cysylltu â chreadigrwydd ac ecsentrigrwydd. O ystyried eu siâp unigryw a mympwyol, anaml y mae'r ffontiau emosiynol hyn yn dywyll. Mae ffontiau llythyrau hefyd yn atgoffa'r gwyliwr o ramantau ieuenctid a cynnar, gan eu gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer cardiau Dydd San Ffolant a gwahoddiadau priodas.

Mae'r cysylltiad ag ieuenctid ac adloniant hefyd yn gwneud ffontiau sgript yn boblogaidd ar gyfer pecynnu candy a chynhyrchion bwyd sy'n cael eu marchnata i blant, fel grawnfwyd a diodydd meddal, yn ogystal â ffontiau cŵl ar gyfer posteri a ffontiau hysbysebu.

O safbwynt seicoleg ffontiau mewn marchnata, mae gan ffontiau sgript hanes arbennig. Mewn rhai achosion, mae naws retro i'r ffontiau emosiynol hyn, gan fod yr arddulliau ffont hyn (a elwir weithiau'n "fariau byrbrydau") wedi mwynhau cyfnod o boblogrwydd mewn hysbysebu a brandio yn y 1950au. Mae brandiau fel Ray-Ban a Coca-Cola wedi dewis cadw'r ysgrifen wreiddiol siâp eich logos, gan atgyfnerthu'r cysylltiad rhwng y gorffennol a'r presennol a chreu naws marchnata hiraethus.

Enghreifftiau wrth ddylunio logo: Disney, Mailchimp, Ray-Ban, Coca-Cola, Reese's, Pinterest, Virgin, Kellogg's, Budweiser, Cartier

Ffontiau i roi cynnig arnynt: Anaml, Sinisuka

6.Display: Ffontiau Annibynnol / Seicoleg Ffontiau


Cymdeithasau Seicolegol o Ffontiau Arddangos: Ffontiau Newydd, Arloesol, Unigryw ac Addasadwy / Seicoleg Ffontiau

Os dewch chi ar draws ffont arall na allwch ei ffitio i mewn i gategori taclus, mae'n debygol y bydd yn cael ei ddosbarthu fel arddangosfa neu ffont newydd. Mae rhai o'r mathau hyn o ffontiau pwerus yn creu rhyw fath o gyflwyniad pictograffig trwy gymysgu delweddau graffig gyda thestun (gweler dyluniadau logo Tour de France a NASA), tra bod eraill yn syml iawn yn arddulliedig. Mae ffontiau arddangos wedi'u cynllunio'n bennaf at y diben hwn yn unig, sy'n golygu y gallant weithio'n wych fel rhan o benawdau neu logos, ond anaml fel testun safonol y bwriedir ei ddarllen yn hirach.

Mae dylunwyr a brandiau fel arfer yn dewis ffont arddangos i greu argraff unigoliaeth и gwahaniaethau , gyda'r arfer o seicoleg math ar gyfer logos, yn aml yn defnyddio arddulliau arddangos. Mae llawer o'r enghreifftiau logo isod yn defnyddio ffontiau wedi'u haddasu'n llawn neu ffontiau darluniadol, gan ddefnyddio seicoleg ffontiau mewn logos i greu effaith unigryw nad yw'n debygol o'i gweld yn unman arall. Canys brandiau chwareus megis Lego ac Oreo, logos wedi'u gosod mewn ffontiau arddangos yn amlygu newydd-deb cynnyrch, gan ei wneud yn fwy cyffrous и diddorol .

Ffont arddangos Saws Caws

Nid yw ffontiau arddangos ar gyfer y swil ac sy'n ymddeol - trwy eu defnyddio yn eich dyluniad, rydych chi'n erfyn ar wylwyr i "edrych arnaf!" Fodd bynnag, mae'r rhain yn bendant yn ffontiau sy'n ennyn emosiwn ac ni ellir eu hanwybyddu. Felly, brandiau chwilio yn wahanol o fusnesau tebyg, yn gallu helpu i ddatblygu ymdeimlad o unigrywiaeth a chynhyrchu ffyrnig teyrngarwch ymhlith ei weithwyr a'i gleientiaid, sy'n teimlo eu bod yn prynu oddi wrth neu'n gweithio i rywun sy'n gwneud pethau ychydig yn wahanol i'r arfer.

Enghreifftiau mewn dylunio logo:

Offeren и sefydliadau annibynnol hefyd yn aml yn dewis arddangos ffontiau yn eu postiadau i'w marcio fel gwrth-gydymffurfiwr и arloesol .

Tour de France, Yahoo!, NASA, Lego, Subway, Oreo, Greenpeace, MTV, Warner Bros.

Ffontiau i roi cynnig arnynt: CA Negroni, Addison, Saws Caws

Casgliad: Grym Seicoleg Math

Gall gwybod ychydig am yr effaith seicolegol y gall gwahanol arddulliau ffont ei chael ar y gwyliwr eich helpu i wneud penderfyniadau dylunio mwy gwybodus, yn enwedig o ran creu hunaniaeth gorfforaethol a dylunio logo. Bydd deall yr effeithiau hyn yn eich galluogi i gymhwyso egwyddorion seicoleg teip i farchnata a seicoleg teip i logos.

Yn yr erthygl hon, buom yn edrych ar sut y gall chwe theulu macro ffont lunio ymateb gwyliwr, a sut y gall defnyddio gwahanol ffontiau a ffontiau pwerus newid ar unwaith personoliaeth ac effaith seicolegol eich dyluniadau, a fydd yn arwain at frandio mwy effeithiol. atebion.

Teipograffeg  АЗБУКА