Mae seicoleg lliw poster yn faes sy'n astudio effeithiau lliwiau ar emosiynau, hwyliau ac ymddygiad pobl. Gall lliwiau gael effeithiau seicolegol pwerus ac fe'u defnyddir yn helaeth mewn marchnata, hysbysebu, dylunio a meysydd eraill i ennyn teimladau neu ymatebion penodol ymhlith gwylwyr.

Mae lliw yn rhan annatod o'ch poster. Trwy ddefnyddio gwahanol liwiau, gallwch arwain llygad y gwyliwr, amlygu agweddau neu wybodaeth bwysig, a dylanwadu'n gryf neu'n gynnil ar ymateb eich cynulleidfa. Mae'r lliwiau a ddewiswch yn gosod y naws ar gyfer eich poster wedi'i argraffu ac maent yn arf cymhleth ond hygyrch iawn ar gyfer ysgogi ystod o emosiynau mewn gwylwyr.

Er mwyn eich helpu i sefyll allan gyda dylunio poster a chyflawni canlyniadau dymunol ymhlith y grŵp targed trwy farchnata posteri wedi'u hargraffu, mae Chilliprinting wedi llunio canllaw i seicoleg lliw. Archwiliwch theori lliw sylfaenol a dysgu sut i ennyn ymatebion emosiynol trwy ddylunio poster, gan ychwanegu haen o deimladau trwy liw, tonau ac arlliwiau.

Cyflwyniad i theori lliw. Seicoleg lliw poster.

Cyn i ni blymio i mewn i sut mae lliwiau'n ymwneud ag emosiynau, mae'n bwysig deall hanfodion theori lliw. Gellir rhannu lliwiau yn dair lefel: cynradd , uwchradd и trydyddol lliwiau. Melyn, coch a glas yw'r tri lliw sylfaenol. Mae cymysgu dau o'r haneri hyn yn arwain at y lliwiau eilaidd, fioled, gwyrdd ac oren. Ar yr olwyn lliw maent wedi'u lleoli rhwng y lliwiau cynradd. Mae lliwiau trydyddol yn cael eu creu trwy ychwanegu mwy o un lliw cynradd nag un arall. Mae hyn yn arwain at rywbeth agosach at y lliw cynradd ac enwau fel glas-wyrdd neu goch-oren.

Olwyn lliw Seicoleg lliw poster.

Olwyn lliw gyda lliwiau cynradd: melyn, coch a glas am 12 o'r gloch, 4 o'r gloch ac 8 o'r gloch. Mae lliwiau eilaidd a thrydyddol yn y canol

Lliwiau pur

Mae lliwiau cynradd, eilaidd a thrydyddol yn dirlawn iawn ac fe'u gelwir yn lliwiau neu arlliwiau pur. Rhowch sylw i'w dwyster a'u disgleirdeb.

Arlliwiau, arlliwiau, arlliwiau. Seicoleg lliw poster.

Mae ychwanegiadau cyflenwol i liwiau pur yn creu arlliwiau, arlliwiau a thonau.

 • Tint : Lliwiau ysgafnach, goleuach a llai dirlawn wedi'u creu trwy gymysgu lliw pur gyda gwyn. Gelwir yr arlliwiau yn aml yn lliwiau pastel.
 • Tint : Lliwiau tywyllach, mwy tywyll wedi'u creu trwy gymysgu lliw pur gyda du.
 • Тон : Mae ychwanegu du a gwyn ac felly llwyd i liw pur yn creu naws. Mae ychwanegu gwahanol lefelau o ddu a gwyn yn gyflym yn lleihau dwyster y lliw.

Tymheredd lliw

Tymheredd lliw

Sylwch ar effaith tymheredd lliw yn y delweddau hyn.

Mae lliwiau ar ochr dde'r olwyn lliw fel arfer yn cael eu hystyried yn gynnes. Gall melyn, oren a choch ychwanegu cynhesrwydd at eich dyluniad. Mae'r lliwiau glas a gwyrdd ar y chwith yn lliwiau cŵl a all ychwanegu effaith iasoer at eich poster printiedig.

Adweithiau emosiynol i liwiau. Seicoleg lliw poster.

Rydyn ni i gyd yn ymateb yn wahanol i rai lliwiau, yn union fel mae gennym ni i gyd hoffterau gwahanol. Fodd bynnag, mae dealltwriaeth gyffredinol o sut mae lliw yn ein hysgogi, ac a ydym yn ymwybodol ohono ai peidio, rydym yn cysylltu cysyniadau allweddol â lliwiau penodol. Felly, wrth ddylunio poster, gallwch chi ysgogi ymateb emosiynol trwy'ch dewis o liw.

Coch

Mae'r lliw coch yn ennyn amrywiaeth o ymatebion emosiynol a seicolegol mewn pobl. Dyma rai cysylltiadau ac effeithiau cyffredin sy'n gysylltiedig â'r lliw coch:

 1. Angerdd ac Egni: Mae coch yn aml yn gysylltiedig ag angerdd, egni a chryfder. Gall bwysleisio cryfder a dynameg.
 2. Sylw ac Ysgogi: Mae coch yn denu sylw. Fe'i defnyddir yn aml mewn hysbysebu ac arwyddion rhybuddio i hyrwyddo sylw a phwysleisio pwysigrwydd.
 3. Perygl a Gwahardd: Mae coch hefyd yn gysylltiedig â pherygl a rhybudd. Yn nodweddiadol, defnyddir goleuadau traffig coch ac arwyddion i nodi stop neu rybudd.
 4. Ysgogiad archwaeth: Gall coch ysgogi archwaeth ac felly fe'i defnyddir yn aml mewn hysbysebu cynnyrch, yn enwedig yn y diwydiant bwyd.
 5. Cyferbyniadau Emosiynol: Gall coch fod yn gysylltiedig â gwahanol emosiynau mewn gwahanol ddiwylliannau. Er enghraifft, mewn diwylliannau Gorllewinol gall fod yn gysylltiedig â chariad ac angerdd, tra mewn rhai diwylliannau Dwyreiniol mae'n gysylltiedig â lwc a llawenydd.
 6. Cynhesrwydd a Chysur: Mewn rhai cyd-destunau, gall coch greu teimlad o gynhesrwydd a chysur.

Mae coch yn lliw mynegiannol a phwerus y gellir ei ddefnyddio i ysgogi gwahanol ymatebion emosiynol yn dibynnu ar y cyd-destun a'r sefyllfa. Mewn dylunio, marchnata a chelf, gall y dewis o goch ddylanwadu'n sylweddol ar ganfyddiad ac effaith neges.

Melyn. Seicoleg lliw poster.

Mae gan y lliw melyn hefyd ei gysylltiadau seicolegol ei hun a gall effeithio ar emosiynau a chanfyddiadau. Dyma rai o nodweddion melyn a'i effeithiau:

 1. Optimistiaeth a Llawenydd: Mae melyn yn aml yn gysylltiedig â'r haul a'r golau, sy'n creu awyrgylch o optimistiaeth a llawenydd. Gall y lliw hwn ddod â theimladau o gynhesrwydd a hapusrwydd.
 2. Egni a Gweithgaredd: Gall melyn ysgogi teimladau o egni a gweithgaredd. Mae'n ysgogi'r meddwl a gall ddenu sylw.
 3. Sylw a Rhybudd: Fel coch, mae melyn yn sefyll allan yn llachar ac yn denu sylw. Fe'i defnyddir yn aml mewn arwyddion rhybudd a gwybodaeth.
 4. Sicrwydd a Hyder: Mewn rhai sefyllfaoedd, gall melyn fod yn gysylltiedig â hyder a sicrwydd. Gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn marchnata, er enghraifft, i dynnu sylw at eich cynnyrch.
 5. Adnewyddu ac Ysgafnder: Gall melyn greu teimlad o luniaeth ac ysgafnder, yn enwedig o'i gyfuno â lliwiau golau eraill.
 6. Rhybudd ac Ymlacio: Mewn rhai arlliwiau o felyn, yn enwedig rhai meddalach, gellir ei ystyried yn lliw tawel ac ymlaciol.

Mewn seicoleg lliw poster, gellir defnyddio melyn i ddenu sylw, creu emosiynau cadarnhaol a chyfleu naws penodol. Mewn marchnata, hysbysebu a dylunio, dewisir melyn yn dibynnu ar nodau'r ymgyrch a cynulleidfa darged. Mae'n bwysig ystyried y cyd-destun, nodweddion diwylliannol a dewisiadau unigol wrth ddefnyddio melyn wrth ddylunio.

Glas tywyll

Panorama byd-eang. Seicoleg lliw poster.

Panorama byd-eang. Sylwch sut mae defnyddio glas yn ysgogi teimladau o unigrwydd, oerni a phryder.

 

Mae gan y lliw glas nifer o gysylltiadau ac effeithiau seicolegol a all ddylanwadu ar emosiynau a chanfyddiadau. Dyma rai ohonynt:

 1. Tawelwch ac Ataliaeth: Mae glas yn aml yn gysylltiedig â thawelwch, llonyddwch ac ataliaeth. Gall y lliw hwn greu teimlad o heddwch a hyder.
 2. Ymddiriedolaeth a Phroffesiynoldeb: Mae Blue hefyd yn gysylltiedig ag ymddiriedaeth a phroffesiynoldeb. Fe'i defnyddir yn aml mewn amgylcheddau busnes, lleoliadau gofal iechyd, a sefydliadau ariannol.
 3. Sefydlogrwydd a Dibynadwyedd: Gall glas gyfleu argraff o sefydlogrwydd a dibynadwyedd. Gall hyn fod yn bwysig, er enghraifft, wrth greu brand neu logo.
 4. Oer a Pellter: Mewn rhai cyd-destunau, gall glas fod yn gysylltiedig ag oerni a phellter, felly mae'n bwysig ystyried y cyd-destun defnydd.
 5. Tawelwch a Myfyrdod: Gall arlliwiau glas dwfn hyrwyddo teimladau o heddwch a thawelwch, gan eu gwneud yn boblogaidd mewn arferion myfyrio.
 6. Symbol Dŵr ac Awyr: Glas yw lliw dŵr ac awyr, ac felly mae'n aml yn gysylltiedig ag elfennau o natur.
 7. Difrifoldeb a Meddwl: Gall arlliwiau tywyll o las gyfleu argraff o ddifrifoldeb a myfyrdod.

Mewn marchnata a dylunio, defnyddir glas yn aml i greu canfyddiad cadarnhaol brand, gan bwysleisio ei ddibynadwyedd a'i broffesiynoldeb. Fodd bynnag, fel gydag unrhyw liw, mae'n bwysig ystyried y cyd-destun, y gynulleidfa darged a dewisiadau unigol.

Oren. Seicoleg lliw poster.

Mae gan y lliw oren rai cysylltiadau ac effeithiau seicolegol y gellir eu defnyddio wrth ddylunio posteri a deunyddiau hyrwyddo. Dyma rai o nodweddion ac effeithiau'r lliw oren:

 1. Egni a Chyffro: Mae oren yn aml yn gysylltiedig ag egni, hwyl a chyffro. Gall y lliw hwn roi hwyliau cadarnhaol a chynyddu egni.
 2. Cynhesrwydd a Chysur: Mae lliw oren yn creu teimlad o gynhesrwydd a chysur. Gellir defnyddio hwn i greu awyrgylch cyfforddus.
 3. Optimistiaeth a Phositifrwydd: Mae Orange hefyd yn gysylltiedig ag optimistiaeth a chanfyddiadau cadarnhaol. Gall ddod â llawenydd ac ysbrydoliaeth.
 4. Atyniad a Sylw: Mae oren yn sefyll allan yn llachar ac yn denu sylw. Gall hyn fod yn ddefnyddiol wrth hysbysebu i amlygu cynnyrch neu wybodaeth.
 5. Digymell a Chwareusrwydd: Mae'r lliw oren yn aml yn gysylltiedig â chwareusrwydd a natur ddigymell. Gall hyn fod yn addas ar gyfer cynhyrchion neu wasanaethau sy'n ymwneud ag adloniant ac adloniant.
 6. Ysgogiad archwaeth: Gall oren hefyd ysgogi archwaeth, gan ei gwneud yn boblogaidd mewn hysbysebu cynnyrch, yn enwedig bwyd.
 7. Cymdeithasau â Thymhorau Cynnes: Gall oren fod yn gysylltiedig â thymhorau cynnes fel yr hydref, y gellir eu defnyddio i greu naws yn unol â hynny.

Yn dibynnu ar bwrpas yr hysbyseb neu ddyluniad poster, gall y lliw oren fod yn arf effeithiol ar gyfer ysgogi rhai emosiynau a chanfyddiadau. Gellir ei gyfuno'n dda hefyd â lliwiau eraill i greu dyluniad cytbwys a deniadol.

Gwyrdd

Mae gan y lliw gwyrdd amrywiaeth o gysylltiadau ac effeithiau seicolegol. Dyma rai o nodweddion ac effeithiau allweddol y lliw gwyrdd:

 1. Natur a llonyddwch: Mae gwyrdd yn gysylltiedig â natur, llystyfiant a llonyddwch. Gall y lliw hwn greu teimlad o ffresni a naturioldeb.
 2. Twf ac Adnewyddu: Mae gwyrdd hefyd yn gysylltiedig â thwf, adnewyddu a bywiogrwydd. Gall fod yn symbol o gyfnod neu gyfle newydd.
 3. Iechyd a Thawelwch: Mae'r lliw gwyrdd yn aml yn gysylltiedig ag iechyd a ffyniant. Gall ysgogi teimladau o heddwch a thawelwch.
 4. Ymwybyddiaeth Ecolegol: Mae gwyrdd wedi dod yn symbol o ymwybyddiaeth amgylcheddol a datblygu cynaliadwy.
 5. Symbol o Gyllid a Ffyniant: Weithiau mae lliwiau tywyll o wyrdd yn gysylltiedig â chyllid a ffyniant.
 6. Llesiant a Chysur: Gall gwyrdd greu teimlad o les a chysur, yn enwedig mewn arlliwiau ysgafn a meddal.
 7. Digymell a ffresni: Gall lliwiau bywiog o wyrdd ychwanegu ymdeimlad o natur ddigymell a ffresni.
 8. Cymdeithasau gyda Gwyliau: Weithiau mae arlliwiau gwyrdd tywyll yn gysylltiedig â'r gwyliau, yn enwedig y Nadolig.

Mewn marchnata a dylunio, defnyddir gwyrdd yn aml i bwysleisio cyfeillgarwch amgylcheddol, byw'n iach, twf a lles. Gellir ei ddefnyddio hefyd i greu cydbwysedd a chydbwysedd mewn dyluniad, yn enwedig o'i gyfuno â lliwiau eraill.

Fioled. Seicoleg lliw poster.

Mae gan y lliw porffor rai cysylltiadau ac effeithiau seicolegol a all effeithio ar emosiynau a chanfyddiadau. Dyma rai o nodweddion ac effeithiau'r lliw porffor:

 1. Moethus a Cheinder: Mae arlliwiau tywyll o borffor yn aml yn gysylltiedig â moethusrwydd, ceinder a soffistigedigrwydd.
 2. Dirgelwch a dirgelwch: Gall y lliw porffor ennyn ymdeimlad o ddirgelwch a dirgelwch, gan ei wneud yn boblogaidd mewn themâu celf a chyfriniol.
 3. Creadigrwydd a Rhamant: Mae porffor hefyd yn gysylltiedig â chreadigrwydd a rhamant. Gall greu awyrgylch o ysbrydoliaeth a theimlad.
 4. Ysbrydolrwydd a Myfyrdod: Mae rhai pobl yn cysylltu'r lliw porffor ag ysbrydolrwydd a myfyrdod.
 5. Dirgelwch a chynllwyn: Gall porffor ennyn ymdeimlad o ddirgelwch a chynllwyn, sy'n ei wneud yn ddeniadol i rai mathau o hysbysebu a marchnata.
 6. Ymlacio a Hwyliau Da: Gall arlliwiau ysgafn o borffor ddylanwadu ar deimladau o ymlacio a chodi eich hwyliau.
 7. Tawelwch a Gostyngeiddrwydd: Mewn rhai achosion, gall porffor ysgogi teimlad o dawelwch a gostyngeiddrwydd.

Mewn marchnata a dylunio, defnyddir porffor yn aml i greu delweddau soffistigedig a thrawiadol. Gall fod yn effeithiol ar gyfer hyrwyddo cynhyrchion neu wasanaethau sy'n tueddu i fod yn gysylltiedig â moethusrwydd, creadigrwydd neu ramant. Fodd bynnag, mae'n bwysig ystyried y gynulleidfa darged a'r cyd-destun defnydd, oherwydd gall canfyddiad lliw amrywio ar draws diwylliannau ac amgylcheddau.

Gwefan

Mae gan y lliw pinc ei gysylltiadau a'i effeithiau seicolegol unigryw ei hun y gellir eu defnyddio wrth ddylunio posteri a deunyddiau hyrwyddo. Dyma rai o nodweddion ac effeithiau'r lliw pinc:

 1. Tynerwch a Benyweidd-dra: Mae pinc yn aml yn gysylltiedig â thynerwch, benyweidd-dra a meddalwch. Defnyddir y lliw hwn yn aml mewn cynhyrchion a marchnata sydd wedi'u hanelu at gynulleidfa fenywaidd.
 2. Rhamant a Chariad: Gall arlliwiau ysgafn o binc fod yn gysylltiedig â rhamant a chariad, gan ei gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer cynhyrchion a hysbysebu sy'n gysylltiedig â Dydd San Ffolant neu anrhegion.
 3. Babandod a Diniweidrwydd: Gall arlliwiau cain o binc hefyd fod yn gysylltiedig â phlentyndod a diniweidrwydd, gan ei gwneud yn addas ar gyfer cynhyrchion a digwyddiadau plant.
 4. Tawelwch ac Ymlacio: Gall arlliwiau ysgafn a pastel o binc greu teimlad o heddwch ac ymlacio.
 5. Elusen a Chreadigaeth: Mae'r lliw pinc yn aml yn gysylltiedig ag elusen a chreadigrwydd. Gellir ei ddefnyddio mewn ymgyrchoedd sy'n ymwneud â'r frwydr yn erbyn canser y fron (rhuban pinc).
 6. Arafwch a Thawelwch: Gall arlliwiau tywyll a chyfoethog o binc greu teimlad o dawelwch ac arafwch.
 7. Modern ac Eclectig: Mewn rhai achosion, gellir defnyddio pinc i greu dyluniadau modern ac eclectig.

Mae'r lliw pinc yn aml yn cael ei ddewis yn dibynnu ar y gynulleidfa darged a chyd-destun y neges. Gall greu hwyliau penodol a bod yn gysylltiedig ag emosiynau penodol, gan ei wneud yn arf pwerus mewn dylunio a marchnata.

Brown. Seicoleg lliw poster.

poster lliw brown

Er nad yw'r lliw brown yn gwneud i'r poster hwn sefyll allan, mae'n cyd-fynd yn berffaith â'r thema cerfluniau pren, gan greu ymdeimlad o ddiogelwch a diogelwch.

Mae gan y lliw brown ei nodweddion ei hun a chysylltiadau seicolegol a all ddylanwadu ar ganfyddiad ac effaith emosiynol posteri. Dyma rai o nodweddion ac effeithiau'r lliw brown:

 1. Naturioldeb a Chynhesrwydd: Mae brown yn aml yn gysylltiedig â daear naturiol a chynhesrwydd. Gall greu teimlad o naturioldeb a chysur.
 2. Sefydlogrwydd a Dibynadwyedd: Gall arlliwiau brown tywyll fod yn gysylltiedig â sefydlogrwydd a dibynadwyedd. Gall y lliw hwn roi teimlad o ddibynadwyedd a gwydnwch.
 3. Symlrwydd a daearoldeb: Mae'r lliw brown yn aml yn cael ei ystyried yn syml a phridd. Gellir ei ddefnyddio i greu delweddau naturiol a threfol.
 4. Traddodiad a Chynaliadwyedd: Gall brown fod yn gysylltiedig â thraddodiad a sefydlogrwydd. Gall hyn fod yn bwysig wrth ddewis lliwiau ar gyfer busnesau sy'n gysylltiedig â hanes a sefydlogrwydd.
 5. Heddwch a Gobaith: Mewn rhai achosion, gall brown ysgogi teimlad o dawelwch a gobaith.
 6. Aeddfedrwydd a Chadernid: Gall y lliw brown gyfleu argraff o aeddfedrwydd a chadernid, a all fod yn ddefnyddiol mewn meysydd proffesiynol.
 7. Dilysrwydd a Naturioldeb: Mewn dylunio, defnyddir brown yn aml i gyfleu ymdeimlad o ddilysrwydd a harddwch naturiol.

Yn dibynnu ar y cyd-destun a'r nodau dylunio, gall y lliw brown fod yn effeithiol wrth greu naws a naws penodol. Mae'n bwysig ystyried y gynulleidfa darged a'r cysylltiadau sy'n gysylltiedig â'r lliw hwn mewn amgylchedd diwylliannol penodol.

Du

Lliw du mae ganddi nodweddion a chysylltiadau seicolegol arbennig. Dyma rai ohonynt:

 1. Difrifoldeb a Chaethder: Mae du yn aml yn gysylltiedig â difrifoldeb, difrifoldeb a ffurfioldeb. Mewn amgylchedd busnes, gellir ei ddefnyddio i ychwanegu ffurfioldeb.
 2. Ceinder a Moethusrwydd: Mae du yn cael ei ystyried yn lliw ceinder a moethusrwydd. Gall greu ymdeimlad o arddull a soffistigedigrwydd.
 3. Dirgelwch a chynllwyn: Mae lliw du yn ennyn teimlad o ddirgelwch a chynllwyn. Mewn celf a dylunio, fe'i defnyddir yn aml i greu delweddau dirgel.
 4. Pŵer ac Awdurdod: Gall du symboleiddio pŵer ac awdurdod. Yn y cyd-destun hwn, fe'i defnyddir yn aml mewn gwisgoedd arweinwyr a ffigurau pwysig.
 5. Ffurfioldeb a Chynaliadwyedd: Mae lliw du yn ychwanegu ffurfioldeb a sefydlogrwydd i'r dyluniad. Gellir ei ddefnyddio i greu argraff barhaol a phroffesiynol.
 6. Galar a Difrifoldeb: Mewn rhai diwylliannau, mae du yn gysylltiedig â galar a difrifoldeb.
 7. Cyferbyniad ac Amlygu: Mae du yn mynd yn dda gyda lliwiau eraill a gall wneud iddynt sefyll allan. Mewn dylunio, fe'i defnyddir yn aml i greu cyferbyniad a phwysleisio sylw.

Mewn marchnata a dylunio, gall du fod yn gyfrwng pwerus ar gyfer cyfleu gwahanol effeithiau emosiynol a gweledol. Mae'n bwysig ystyried y cyd-destun, y gynulleidfa darged, a nodau dylunio wrth ddefnyddio du.

Gwyn. Seicoleg lliw poster.

Mae'r lliw gwyn yn gysylltiedig â nodweddion seicolegol amrywiol, a gall ei ddefnyddio mewn posteri greu rhai effeithiau gweledol ac emosiynol. Dyma rai o nodweddion gwyn:

 1. Purdeb a Diniweidrwydd: Mae gwyn yn aml yn gysylltiedig â phurdeb a diniweidrwydd. Gellir ei ddefnyddio i gyfleu delwedd o burdeb a ffresni.
 2. Symlrwydd a Minimaliaeth: Mae lliw gwyn fel arfer yn gysylltiedig â symlrwydd a minimaliaeth. Gellir ei ddefnyddio i greu dyluniad glân a thaclus.
 3. Goleuni a Gofod: Mae lliw gwyn yn adlewyrchu golau, gan wneud yr ystafell yn olau ac yn eang. Mewn dylunio gellir ei ddefnyddio i greu teimlad o fod yn agored a gofod.
 4. Niwtraliaeth: Mae gwyn yn lliw niwtral a gall fod yn sylfaen dda ar gyfer lliwiau eraill, gan wneud iddynt sefyll allan a chreu cyferbyniad.
 5. Glanweithdra a thaclusrwydd: Gall lliw gwyn symboli trefn a phurdeb. Yn y cyd-destun hwn, fe'i defnyddir yn aml mewn meysydd meddygol a glanweithiol.
 6. Symbol o ffresni: Gall gwyn fod yn gysylltiedig â ffresni a glendid yn y diwydiannau bwyd a cholur.
 7. Heddwch a Serenity: Gall y lliw gwyn greu teimlad o heddwch a llonyddwch. Fe'i defnyddir i greu awyr heddychlon a lleddfol.
 8. Tryloywder ac Ysgafnder: Gall lliw gwyn greu canfyddiad gweledol o dryloywder ac ysgafnder.

Mae'r defnydd o wyn mewn posteri yn dibynnu ar y cyd-destun, y pwrpas a'r gynulleidfa darged. Mewn rhai achosion, gall gwyn fod yn ffordd effeithiol o greu delwedd weledol lân a phroffesiynol.

Sut i ddewis cyfuniadau lliw yn ddoeth?

Mae'r dewis o liwiau mewn dyluniad yn agwedd bwysig sy'n effeithio ar ganfyddiad gweledol ac effaith emosiynol eich prosiect. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer dewis y cyfuniadau lliw cywir:

 1. Defnyddiwch olwynion lliw:

  • Edrychwch ar olwynion lliw i nodi lliwiau sydd nesaf at ei gilydd (cyfatebol), gyferbyn â'i gilydd (cyflenwol), neu ffurfio triongl hafalochrog (triadig). Mae'r cyfuniadau hyn fel arfer yn edrych yn dda gyda'i gilydd.
 2. Seicoleg lliw poster. Darganfyddwch y lliwiau cynradd ac eilaidd:

  • Dewiswch liw cynradd a fydd yn dominyddu'r dyluniad ac ychwanegu lliwiau ychwanegol fel acenion. Mae hyn yn helpu i greu cydbwysedd ac osgoi gorlethu.
 3. Defnyddiwch arlliwiau tebyg a chyfagos:

  • Mae arlliwiau sydd wedi'u lleoli wrth ymyl ei gilydd ar yr olwyn lliw fel arfer yn edrych yn dda gyda'i gilydd ac yn creu cyfuniadau cytûn.
 4. Seicoleg lliw poster. Cymhwyso cyferbyniad:

  • Defnyddiwch liwiau cyferbyniol i amlygu elfennau allweddol. Er enghraifft, cyfuniad o ddu a gwyn, neu liw llachar ar gefndir tywyll.
 5. Rhowch sylw i dirlawnder:

  • Cyfuno lliwiau gyda dirlawnder gwahanol (disgleirdeb). Gall cymysgu lliwiau cyfoethog gyda rhai mwy pastel greu effeithiau gweledol diddorol.
 6. Seicoleg lliw poster. Defnyddiwch gyfuniadau naturiol:

  • Cael eich ysbrydoli gan natur a'r byd o'ch cwmpas. Yn aml, gall cyfuniadau lliw mewn natur fod yn ffynhonnell wych o ysbrydoliaeth.
 7. Rhowch gynnig ar gynlluniau lliw acen:

  • Tynnwch sylw at elfennau dylunio unigol gyda lliwiau llachar (acenion) i ddenu sylw a chreu diddordeb.
 8. Seicoleg lliw poster. Prawf canfyddiad:

  • Gwiriwch eich dewis o liwiau am ganfyddiad eich cynulleidfa darged. Gwnewch yn siŵr bod y lliwiau yn cael eu gweld yn dda ac nad ydynt yn achosi anghysur.
 9. Cynnal arddull brand:

  • Os oes gennych frand, cadwch at ei gynlluniau lliw i greu cysondeb a chydnabyddiaeth.
 10. Seicoleg lliw poster. Defnyddiwch offer dewis lliw:

  • Defnyddiwch offer paru lliwiau ar-lein fel Adobe Colour Wheel neu Coolors. Bydd yr offer hyn yn eich helpu i arbrofi gyda gwahanol gyfuniadau.

Cofiwch fod y dewis o liwiau yn y pen draw yn dibynnu ar gyd-destun y prosiect, ei nodau a'r gynulleidfa darged. Arbrofwch, profwch a dewiswch y cyfuniadau sy'n gweddu orau i'ch gweledigaeth a'ch nodau.

Dewiswch eich palet. Seicoleg lliw poster.

Yr olwyn liw yw'r man cychwyn ar gyfer creu palet lliw ar gyfer eich poster. Mae cadw cyfuniadau lliw yn syml yn fantais, felly dewiswch 2 neu 3 lliw.

Dewiswch eich palet. Seicoleg lliw poster.

Gelwir dau liw gyda safleoedd cyferbyn ar yr olwyn lliw yn lliwiau cyflenwol. Mae'r rhan maen nhw ar goll ar ochr arall yr olwyn, sy'n creu'r atyniad. Os edrychwch ar y lliw glas cynradd, fe welwch ei fod yn ategu oren, sy'n cynnwys y lliwiau cynradd melyn a choch. Mae ychwanegu glas yn ei gwblhau. Yn yr un modd, mae melyn a fioled, coch a gwyrdd yn gyferbyniol. Mae lliwiau cyflenwol yn caniatáu ichi greu paletau sylfaenol. Wrth ddylunio poster, cadwch at gyfrannedd lle mae'r prif liw yn drech, tua 7:3.

Mwy o opsiynau. Seicoleg lliw poster.

Er mwyn rhoi mwy o opsiynau i chi, gallwch greu eich palet lliw trwy rannu lliw cyflenwol. Dewiswch liw sylfaen, yna ychwanegwch ddau liw wrth ymyl ei liw gyferbyn â'ch dewis. Os coch yw eich prif liw, gallwch ddefnyddio gwyrdd-glas a gwyrdd-melyn fel eich dau liw ategol. Mae'r paletau hyn yn llai o straen, ond maent yn dal i gynnig digon o ysgogiad i'r llygaid a'r gallu i ysgogi adweithiau deinamig, ystyrlon.

Os ydych chi'n chwilio am ymatebion mwy tawel, cytûn, gallwch ddewis lliwiau cysylltiedig sy'n eistedd wrth ymyl ei gilydd ar yr olwyn lliw. Ni wnant wrth-ddweud eu gilydd a rhagorol Yn addas ar gyfer creu posteri dymunol ac ymlaciol gydag effaith gytbwys. I fynd ymhellach i un cyfeiriad, dewiswch liw sylfaen a chreu palet o'i arlliwiau, arlliwiau a thonau. Gellir defnyddio'r dull monocrom hwn ar ei ben ei hun neu ei gyferbynnu ag un lliw cyflenwol.

Ar gyfer cyfuniadau lliw mwy cymhleth, gosodwch siâp triongl, petryal neu sgwâr y tu mewn i'r olwyn lliw a defnyddiwch dri neu bedwar lliw yn y corneli cyfatebol, megis oren, coch, glas, gwyrdd. Unwaith eto, mae cymhareb yn bwysig: osgoi sŵn gweledol trwy ddewis un lliw cryfaf ac yna defnyddio'r gweddill ar gyfer uchafbwyntiau. Yn seicolegol, mae'r cyfuniad o drionglau yn fwy sefydlog, ond ar yr un pryd yn cynnig lliwiau llachar.