Mae cofrestru logo yn cyfeirio at y broses o gofrestru logo neu nod masnach yn swyddogol gydag awdurdod neu asiantaeth gymwys. Mae hyn yn rhoi amddiffyniad cyfreithiol i'r logo ac yn rhoi hawliau unigryw i ddeiliad yr hawlfraint ddefnyddio'r logo hwnnw mewn diwydiant neu diriogaeth benodol.

Rydych chi'n adnabod y cymeriadau uwchysgrif bach hynny wrth ymyl enwau brand a logos - ™ a ®? Mae'r rhain yn nodau masnach a symbolau nod masnach cofrestredig yn y drefn honno. Ac os oes gennych chi logo neu yn y broses o greu un, bydd deall yr awgrymiadau nodau masnach logo hyn yn eich helpu i arbed amser, arian a chur pen wrth i chi dyfu'ch brand.

Dim ond drwy gael logo, byddwch yn cael yr hyn a elwir nod masnach cyfraith gwlad ar gyfer eich logo. Mae hyn yn golygu, heb gofrestru dim dogfennau, mae gennych yr unig hawl gyfreithiol i ddefnyddio ac addasu'r logo hwn fel y gwelwch yn dda. Ond heb nod masnach sydd wedi'i gofrestru'n swyddogol, nid yw'r hawl hon mor ddiogel ag y gallai fod. Yma rydym yn ateb y cwestiynau mwyaf poblogaidd am gofrestru logo.

Hanfodion Brand. Cofrestru logo

Beth yw nod masnach?

Mae nod masnach yn ddynodiad cyfreithiol sy'n amddiffyn eiddo deallusol rhag trosedd.
Gadewch i ni gyfrifo hyn.

Eiddo deallusol yw unrhyw greadigaeth wreiddiol. Gall bron unrhyw beth fod yn eiddo deallusol: lluniad, cân, arloesedd, proses unigryw, nofel, ffilm, dyfais, cod a ddatblygwyd gennych, rysáit ac, mewn rhai achosion, cymhwysiad o ddarganfyddiad gwyddonol.

Os ydych chi'n creu rhywbeth, eich eiddo deallusol chi ydyw. Mae gennych bron yn llwyr reolaeth dros eich eiddo deallusol, sy'n golygu y gallwch benderfynu a ddylid ei werthu a phryd, pwy rydych yn ei drwyddedu i'w ddefnyddio, ac o dan ba amgylchiadau y rhoddir y drwydded honno, yn ogystal â beth mae trwyddedu'n ei olygu a faint mae'n ei gostio. trwyddedai. . Chi hefyd sy'n rheoli sut y gellir ei ychwanegu, er enghraifft fel parhad. Cofrestru logo

Pan fydd rhywun arall yn defnyddio eich eiddo deallusol heb eich caniatâd, fe'i gelwir yn drosedd. Fodd bynnag, mae yna nifer o amgylchiadau lle gall parti arall ddefnyddio'ch eiddo deallusol heb eich caniatâd - yn UDA mae'r rhain wedi'u cynnwys Athrawiaethau defnydd teg .

Y tu allan i’r amgylchiadau hyn, mae trosedd yn anghyfreithlon, ac fel perchennog yr eiddo deallusol, mae gennych yr hawl i gymryd camau cyfreithiol yn erbyn unrhyw un sy’n torri eich eiddo deallusol. Mae torri eiddo deallusol yn rhywbeth y dylai fod gan bob dylunydd o leiaf ddealltwriaeth sylfaenol ohono.

symbol hawlfraint

symbol hawlfraint

Sut mae nod masnach yn wahanol i hawlfraint? Cofrestru logo

Mae hawlfraint yn gwneud yr un peth â nod masnach. Y gwahaniaeth rhyngddynt yw pa fathau o eiddo deallusol y maent yn eu hamddiffyn:

 • Mae hawlfraint yn diogelu gweithiau artistig fel nofelau, gweithiau celf weledol, straeon, enwau cymeriadau a bydoedd ffuglen, caneuon, cod, a mathau eraill o greadigaethau nad ydynt yn amlwg yn bodoli at ddibenion masnachol.
 • Mae nod masnach yn amddiffyn eiddo deallusol, sef yn bodoli at ddibenion masnachol amlwg, megis enwau brand, logos, llinellau tag, a sloganau.

Beth mae nod masnach yn ei ddiogelu? Cofrestru logo

Mae nod masnach yn sefydlu eich perchnogaeth o'ch eiddo deallusol. Yn syml, trwy greu a defnyddio logo, mae gennych hawl unigryw yn awtomatig i'w ddefnyddio a chymryd camau cyfreithiol yn erbyn tor-rheol. Ond trwy gofrestru eich nod masnach, cryfheir yr hawl hon, и rydych yn cael amddiffyniad cyfreithiol ychwanegol.

Yn yr Unol Daleithiau, er enghraifft, mae nodau masnach wedi'u cofrestru gyda Swyddfa Patent a Nodau Masnach yr Unol Daleithiau (USPTO). Mae gan wledydd eraill asiantaethau tebyg ac maent yn cynnig amddiffyniad nod masnach tebyg drwyddynt.

Mae cofrestru nod masnach gyda'r USPTO yn rhoi'r hawliau a'r amddiffyniadau canlynol i chi:

 • Yr hawl i ddwyn achos yn erbyn trosedd honedig nod masnach mewn llys ffederal.
 • Hysbysir y cyhoedd bod eich nod masnach wedi'i gofrestru.
 • Mae'r gyfraith yn cymryd mai chi sy'n berchen ar y nod masnach a bod gennych hawliau unigryw i'w ddefnyddio mewn cysylltiad â'r nwyddau a/neu wasanaethau a restrir yn eich cofrestriad.
 • Mae hyn yn caniatáu ichi gofrestru'ch nod masnach yn haws mewn gwledydd eraill.
 • Gallwch atal mewnforio nwyddau tramor sy'n torri eich nod masnach.

dyluniad masgot oren

Beth na all ei amddiffyn? Cofrestru logo

Ni all nod masnach roi'r hawl unigryw i rywbeth generig i chi. Er enghraifft, ni allwch enwi eich cwmni Juicy Oranges a disgwyl defnyddio nod masnach a logo gyda'r enw hwnnw.

Ni all nod masnach ychwaith atal eraill rhag defnyddio'ch eiddo deallusol mewn ffyrdd sy'n gyson â'r Athrawiaeth Defnydd Teg. Yn gyffredinol, mae defnydd teg yn caniatáu i eraill ddefnyddio gweithiau â nodau masnach. marciau a hawlfreintiau hawliau mewn modd nad yw'n camarwain defnyddwyr.

A ellir diogelu nod masnach ledled y byd? Cofrestru logo

Nac ydw. Nodi masnach eich logo yn unig yn rhoi amddiffyniad nod masnach i chi yn y wlad lle gwnaethoch chi ffeilio am y nod masnach. Er y gallai nod masnach eich logo mewn un wlad ei gwneud hi'n haws ei gofrestru mewn gwlad arall, bydd angen i chi ffeilio cais nod masnach ar wahân ym mhob gwlad lle rydych chi eisiau'r amddiffyniad cyfreithiol hwn.

Pwy sy'n berchen ar y nod masnach gyda'r logo?

Pan fyddwch chi'n creu eich logo eich hun, dyna beth rydych chi'n ei wneud. Pan fyddwch yn comisiynu dylunydd i greu logo i chi, bydd y nod masnach yn cael ei drosglwyddo i chi ar ôl i chi ei brynu ganddynt. Fel arfer mae cytundeb trosglwyddo y mae'r ddwy ochr yn ei lofnodi.

Fel perchennog y nod masnach, chi sy'n penderfynu ble mae'r logo yn ymddangos, sut mae'n cael ei ddiweddaru neu ei newid, a pha bartïon all ei drwyddedu i'w ddefnyddio yn eu deunyddiau eu hunain.

Proses gofrestru logo

A allaf gofrestru fy enw fy hun?

Oes. Fodd bynnag rhaid iddo fod yn gysylltiedig â busnes .

logo sfferig mewn lliwiau pastel ar gyfer "L. Thompson Style"

logo sfferig mewn lliwiau pastel ar gyfer "L. Arddull Thompson"

Dywedwch mai Sarah Keller yw eich enw ac rydych chi'n creu clustdlysau resin wedi'u teilwra. Gallwch chi nod masnach yn llwyr enw busnes fel “Sarah Keller Jewelry” neu “Sarah Earrings.”

Ond yn yr achos hwn, mae nod masnach eich enw yn amddiffyn eich eiddo deallusol yn unig yn y categori busnes yr ydych yn gweithredu ynddo . Os oes Sarah Keller arall a'i bod yn penderfynu rhoi nod masnach i'w busnes ffotograffiaeth, Sarah Keller Photography, gall wneud hynny heb boeni am dorri'ch hawlfraint.

Meddyliwch yn ofalus am nodi eich enw a'i wneud yn rhan o'ch logo. Er bod hon yn ffordd hawdd o greu marc unigryw, rydych hefyd yn rhoi benthyg eich enw i rywbeth sy'n bodoli ar wahân i chi - a hyd yn oed os byddwch yn gadael y cwmni am ychydig flynyddoedd i ddod, bydd y brand hwnnw'n dal i weithredu o dan eich enw.

Digwyddodd hyn i'r dylunydd ffasiwn Prydeinig Karen Millen. Ar ôl chwarae rhan allweddol wrth droi ei chwmni manwerthu yn frand byd-eang, fe adawodd yn 2004. Ond oherwydd bod y busnes wedi'i gofrestru yn y DU fel Karen Millen, ni all yn gyfreithiol gofrestru nod masnach newydd yn y DU gyda nod masnach sylweddol debyg. Enw. Yn ogystal, yn 2016, dyfarnodd y llys na allai hi hefyd ddefnyddio ei henw ar gyfer brandiau dillad a nwyddau cartref yn yr Unol Daleithiau a Tsieina, gan ei fod yn torri telerau ei chytundeb 2004.

A yw fy logo yn gymwys ar gyfer amddiffyniad nod masnach?

Os yw'n ddigon cryf, fe fydd. Os nad yw'n ddigon cryf, bydd yr USPTO (neu swyddfa nod masnach eich gwlad) yn ei wrthod.

Beth yw logo cryf? Cofrestru logo

Ym myd eiddo deallusol, mae logo neu enw cryf yn ddigamsyniol o unigryw i'w greawdwr.

logo tegan weindio unigryw

Mae'r rhain yn cynnwys enwau ffug fel Microsoft a Google, yn ogystal â geiriau a symbolau nad ydynt fel arfer yn gysylltiedig â'r cynnyrch neu'r gwasanaeth y maent yn gysylltiedig ag ef, megis cyfrifiaduron Apple neu hambyrgyrs White Castle.

Mewn cyferbyniad, mae logo neu enw gwan yn generig (fel eicon neu wyneb hapus) neu'n disgrifio cynnyrch neu wasanaeth yn unig. Sawl damcaniaethol enghreifftiau mae'r rhain yn cynnwys Hufen Iâ Delicious, Cwmni Cyfreithiol Dibynadwy a Chanolfan Gofal Dydd Gray Brick.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i gofrestru logo?

Mae cofrestru logo fel arfer yn cymryd chwech i naw mis o'r cais i'w ryddhau. Fodd bynnag, mewn achosion cymhleth gall gymryd hyd at dair blynedd.

Faint mae nod masnach logo yn ei gostio? Cofrestru logo

Gall cost cofrestru nod masnach ar gyfer logo amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar ffactorau amrywiol, megis yr awdurdodaeth a ddewiswyd, y dosbarthiadau o nwyddau neu wasanaethau y defnyddir y logo ynddynt, a thelerau ac amodau'r swyddfa gofrestru. Isod mae rhai ystyriaethau cyffredinol:

 1. Awdurdodaeth:

  • Gall cost cofrestru nod masnach amrywio'n fawr o wlad i wlad. Gall fod gan wahanol awdurdodaethau reolau a strwythurau ffioedd gwahanol.
 2. Cofrestru logo. Dosbarthiadau o Nwyddau a Gwasanaethau:

  • Mae cofrestru ar gyfer dosbarthiadau penodol o nwyddau neu wasanaethau, a gall nifer y dosbarthiadau a ddewisir effeithio ar y gost. Mae pob dosbarth yn cynrychioli categori penodol o nwyddau neu wasanaethau.
 3. Anhawster Logo:

  • Os yw'r logo yn fwy cymhleth neu unigryw, efallai y bydd angen mwy o amser ac adnoddau ar gyfer y broses gofrestru, a allai effeithio ar y gost.
 4. Cyflwyno Cais Rhyngwladol:

  • Os ydych chi'n ystyried cofrestru nod masnach mewn sawl gwlad, gall y gost gynyddu, yn enwedig wrth ddefnyddio system gofrestru ryngwladol.
 5. Defnydd o Wasanaethau Proffesiynol:

  • Mae'n well gan rai cwmnïau ac entrepreneuriaid ddefnyddio gwasanaethau cyfreithwyr eiddo deallusol neu asiantaethau arbenigol, a all hefyd effeithio ar y gost gyffredinol.
 6. Cofrestru logo. Prosesau Herio a Rhoi Sylwadau:

  • Os bydd gwrthwynebiadau neu sylwadau gan bartïon eraill yn codi yn ystod y broses gofrestru, efallai y bydd hyn yn gofyn am adnoddau ac amser ychwanegol, a allai effeithio ar y gost gyffredinol.

I gael gwybodaeth gywir am y gost o gofrestru nod masnach ar gyfer eich logo, argymhellir cysylltu â'ch swyddfeydd lleol cynghorwyr eiddo deallusol neu gyfreithiol a all ddarparu gwybodaeth benodol ar gyfer eich awdurdodaeth ddewisol.

Argraffu penawdau llythyrau - awgrymiadau dylunio sylfaenol.

Beth mae'r broses gofrestru logo yn ei gynnwys?

Gall y broses gofrestru logo amrywio yn dibynnu ar y wlad y byddwch yn penderfynu cofrestru eich logo ynddi. Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae'r broses gofrestru logo fel arfer yn cynnwys y camau canlynol:

 1. Ymchwil a Pharatoi:

 2. Dewis Tiriogaeth Gofrestru:

  • Penderfynwch ym mha wlad neu ranbarth rydych chi am gofrestru'ch logo. Gellir cofrestru ar lefel genedlaethol, gyda sefydliadau rhyngwladol neu drwy gyrff rhanbarthol.
 3. Cofrestru logo. Ffeilio cais:

  • Cwblhewch a chyflwynwch eich cais cofrestru logo i'r awdurdod cofrestru priodol. Rhaid i'r cais gynnwys gwybodaeth am y brand, y logo, ei ddefnydd, ac ati.
 4. Cais Arholiad:

  • Mae’r awdurdod cofrestru yn archwilio’r cais i sicrhau cydymffurfiaeth â’r rheolau a’r gofynion. Mae hyn yn cynnwys gwirio pa mor unigryw yw'r logo a'i effaith bosibl ar frandiau presennol.
 5. Cyhoeddiad a Sylwadau Posibl:

  • Mewn rhai achosion, efallai y bydd eich cais yn cael ei gyhoeddi, gan roi cyfle i bartïon eraill ffeilio gwrthwynebiadau (sylwadau) i gofrestriad y logo.
 6. Derbyn a Mater. Cofrestru logo:

  • Os nad oes anghydfod ynghylch eich hawliau i’r logo ac nad oes unrhyw sylwadau’n cael eu ffeilio, bydd yr awdurdod cofrestru yn derbyn eich cais. Yna rhoddir tystysgrif gofrestru swyddogol.
 7. Cynnal a Chadw Cofrestru:

  • Unwaith y byddwch wedi derbyn eich cofrestriad, efallai y bydd angen i chi adnewyddu neu ymestyn eich cofrestriad o bryd i'w gilydd a sicrhau cydymffurfiaeth â'r Polisi Defnyddio Logo.

Gall y broses amrywio yn ôl awdurdodaeth, ac felly mae'n bwysig ymgynghori ag atwrneiod eiddo deallusol lleol neu arbenigwyr brand i sicrhau bod yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu cwblhau'n gywir.

A oes angen i mi weithio gyda chyfreithiwr i gofrestru fy logo? Cofrestru logo

logo dwrn crwn. Cofrestru logo
Nac ydw. Gallwch gofrestru eich logo yn gyfan gwbl eich hun.

Ond gall gweithio gyda chyfreithiwr fod yn fuddiol. Gall cyfreithiwr eiddo deallusol profiadol ffeilio'ch cais nod masnach a thrin yr holl waith papur ar eich rhan. Trwy wneud hyn, byddwch yn arbed amser, egni a'r risg o chwalu'ch achos - gan fod eich cyfreithiwr wedi gwneud hyn lawer gwaith o'r blaen, gallant wneud y broses yn symlach ac yn haws.

Sut i ddod o hyd i enw gwych i'ch cwmni

Beth ddylwn i ei wneud os caiff fy nghais nod masnach ei wrthod?

Efallai y bydd eich cais nod masnach yn cael ei wrthod am nifer o resymau. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Mae hwn yn logo generig.
 • Mae siawns uchel y bydd defnyddwyr yn drysu'ch logo gyda logo brand presennol.
 • Addurn yn unig yw eich logo ac nid marc adnabod cyfreithiol.
 • Mae eich logo yn cynnwys iaith neu ddelweddau sarhaus (er bod yna eithriadau lle gall y math hwn o ddeunydd fod â nod masnach).
 • Nid yw'r delweddau logo neu'r testun yn benodol yn ddaearyddol, sy'n golygu ei fod yn awgrymu'n anghywir bod eich cwmni neu gynnyrch wedi'i leoli mewn lleoliad penodol neu'n dod o leoliad penodol.

Os credwch fod y gwrthodiad yn anghywir, gallwch ffeilio apêl gyda'r swyddfa nod masnach i ailystyried y cais ac, yn ddelfrydol, ei dderbyn. Os yw'n ymddangos nad yw'ch logo yn bodloni'r gofynion ar gyfer cofrestru nod masnach, bydd angen i chi fynd yn ôl at y bwrdd lluniadu a chreu logo newydd cyn ceisio eto.

Perchnogaeth a diogelu nodau masnach. Cofrestru logo

Pa frandiau yw'r cryfaf? (a pham?)

Fel y soniasom uchod, y nodau masnach cryfaf yw'r rhai sy'n ddiamau yn unigryw i'w brandiau. Gall hyn fod oherwydd eu bod yn:

 • Geiriau neu ddelweddau wedi'u gwneud.
 • Mympwyol mewn perthynas â eu cynnyrch neu wasanaeth (er enghraifft, cyfrifiaduron Apple).

Os nad oes gennych nod masnach cofrestredig, gall hawlio perchnogaeth o enw brand neu logo fod yn anoddach os oes gennych nod masnach gwan.

Dyluniad logo olew olewydd gan olimpio. Cofrestru logo

Dyluniad logo olew olewydd gan olimpio

Pam nad ydw i eisiau defnyddio fy logo fel nod masnach? Cofrestru logo

Pan fyddwch chi'n creu'ch logo gyntaf, y peth nesaf y mae angen i chi ei wneud yw ei gofrestru, iawn?

Animeiddiad logo.

Ddim yn angenrheidiol.

Gall y broses gofrestru nod masnach fod yn eithaf hir a drud, felly nid oes angen i chi ei wneud eto. Mae hyn yn golygu bod yna nifer o amgylchiadau lle dim Mae'n syniad da nod masnach eich logo...o leiaf nid ar unwaith. Mae'r amgylchiadau hyn yn cynnwys y canlynol tri phwynt:

1. Nid yw pethau wedi eu gosod mewn carreg.

Nid ydych wedi ymrwymo'n llwyr i'r logo eto nac yn gwybod y byddwch yn ei newid o fewn cyfnod byr. Gallai hyn fod oherwydd i chi wneud logo cyflym, ymdrech isel gyda chymorth gwneuthurwr logo i gael rhywbeth yn ei le pan fyddwch chi'n lansio'ch busnes, a'ch bod chi'n bwriadu creu logo proffesiynol yn ddiweddarach pan fydd gennych chi fwy o arian i'w wario.

Efallai eich bod yn bwriadu ehangu yn y blynyddoedd i ddod a newid eich logo i adlewyrchu hyn. Mewn unrhyw achos, rhaid i logo gael ei ddefnyddio'n gyson i gael ei ddiogelu gan ei nod masnach, felly os mai dim ond logo "am y tro" yw eich logo, nid yw'n werth yr amser na'r arian i'w gofrestru.

2. Nid yw'n unigryw.

Os yw'ch logo yn eithaf tebyg i logo arall a ddefnyddir yn eich gwlad, ewch ymlaen yn ofalus. Gall hyn fod yn debyg i frand cenedlaethol mawr, sy'n golygu bod siawns y bydd pobl yn drysu wrth newid eich logo. Nid yw'n werth y dryswch, yn edrych fel copycat, neu o bosibl yn mynd i drafferthion cyfreithiol gyda brand arall.

Ond gadewch i ni ddweud bod y cwmni arall yn Oregon ac rydych chi yn New Jersey, ac rydych chi'ch dau yn fusnesau bach sy'n gwasanaethu'ch marchnadoedd lleol yn bennaf. Yn yr achos hwn, mae'n debyg na fyddwch yn mynd i'r broblem o bobl yn eich drysu â chwmni arall ... ond ni allwch gofrestru'ch logo gyda'r USPTO o hyd. Yn yr achos hwn, dylai cofrestru'ch nod masnach yn eich gwladwriaeth ddarparu amddiffyniad digonol.

3. Gall eich busnes fod dros dro.

Beth os nad ydych yn siŵr y bydd eich busnes yn para? Hei, mae hwn yn bryder difrifol. Efallai mai dim ond prysurdeb ochr ydyw i chi ac nad ydych yn siŵr eich bod am ei wneud am byth. Neu ai bwlch dros dro yn unig ydyw rhwng swyddi amser llawn. Yn union fel nad oes diben cofrestru logo a fydd yn newid yn y dyfodol agos, mae'n debyg nad oes diben cofrestru logo ar gyfer busnes nad ydych yn siŵr a fydd yn para.

Sut i ddefnyddio'r symbolau nod masnach hyn? Cofrestru logo

Mae dwy elfen i'r cwestiwn hwn: pryd mae'r amser iawn i ddefnyddio pob nod a sut ydych chi'n ei fewnosod yn eich testun yn llythrennol.

nod masnach cofrestredig

symbol nod masnach. Cofrestru logo

symbol nod masnach

™ yn cael ei ddefnyddio ar gyfer nodau masnach nad ydynt wedi'u cofrestru gyda'r swyddfa nod masnach. Mae hyn yn cynnwys nodau masnach sydd ar y gweill ar hyn o bryd. ® ar gyfer nodau masnach, sy'n wedi cofrestru gyda'r swyddfa nod masnach.

Dyma sut i fewnosod nodau yn y testun:

 • Wrth fewnbynnu testun ar gyfrifiadur Windows, gwnewch yn siŵr bod yr allwedd [Num Lock] yn cael ei wasgu, yna defnyddiwch y cyfuniad bysellfwrdd o wasgu'r fysell [Alt] ac yna'r dilyniant allwedd rhifol "0153" i fewnosod y nod TM neu "0174" i mewn i'r nod masnach cofrestredig cymeriad mewnosod.
 • Ar systemau gweithredu Apple, daliwch [Opsiwn] a "2" i lawr ar gyfer nod masnach ac ar yr un pryd daliwch [Opsiwn] ac "R" i lawr ar gyfer symbol nod masnach cofrestredig.
 • Mewnosodwch unrhyw symbol trwy ei ddewis o'r map symbolau sydd ar gael yn eich rhaglen.

Beth allaf ei wneud os byddaf yn gweld bod fy nod masnach yn cael ei dorri? Cofrestru logo

Os byddwch yn darganfod bod eich nod masnach yn cael ei dorri, mae'n bwysig cymryd camau priodol i amddiffyn eich hawliau. Dyma ychydig o gamau y gallwch eu cymryd:

 1. Dogfennwch y Trosedd:

  • Cofnodwch holl fanylion y drosedd, gan gynnwys achosion penodol o endid arall gan ddefnyddio'ch nod masnach, dyddiadau, ac unrhyw ddogfennaeth sydd ar gael.
 2. Cofrestru logo. Ymgynghori â Chyfreithiwr Eiddo Deallusol:

  • Cysylltwch â chyfreithiwr eiddo deallusol sy'n arbenigo mewn nodau masnach. Gall asesu'r sefyllfa, rhoi cyngor cyfreithiol a helpu i ddatblygu strategaeth.
 3. Hysbysiad Ysgrifenedig:

  • Anfonwch hysbysiad torri rheolau ysgrifenedig at berchennog y sefydliad y credwch ei fod yn torri eich nod masnach. Yn yr hysbysiad, nodwch y ffeithiau, y gofynion a chynigiwch ddatrysiad i'r sefyllfa.
 4. Cofrestru logo. Cyfryngu a Negodi:

  • Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gallwch gynnig cyfryngu neu drafodaethau datrys anghydfod heb fynd i'r llys.
 5. Cysylltu â'r Awdurdodau Eiddo Deallusol:

  • Os na fydd yr hysbysiad yn datrys y sefyllfa, gallwch ffeilio cwyn gydag awdurdodau eiddo deallusol eich gwlad. Gallant ymchwilio a gweithredu.
 6. Gweithredu Barnwrol:

  • Os oes angen, ffeiliwch achos cyfreithiol i amddiffyn eich nod masnach. Bydd cyfreithiwr eiddo deallusol yn eich helpu i baratoi'r dogfennau angenrheidiol a chyflwyno'ch achos yn y llys.
 7. Cofrestru logo. Mesurau Amddiffynnol:

  • Ystyried cyflwyno mesurau amddiffynnol ychwanegol, megis gwahardd dros dro y defnydd o'r marc sy'n destun dadl neu ofyn am rwystro enwau parth.

Mae'n bwysig cofio y gall y broses o ddatrys trosedd nod masnach gymryd amser, a gall y canlyniadau ddibynnu ar yr amgylchiadau penodol a'r cyfreithiau perthnasol yn eich gwlad. Gall gweithio gyda chyfreithiwr eiddo deallusol profiadol eich helpu i ddeall eich sefyllfa yn well a gwneud y penderfyniadau gorau.

Logos Apple Corps ac Apple Inc wrth ymyl ei gilydd. Cofrestru logo

Logos Apple Corps ac Apple Inc ochr yn ochr

Yn nodweddiadol, y cam cyntaf wrth ddatrys digwyddiad tor-nod masnach yw anfon llythyr darfod ac ymatal. Dyma lythyr gan eich cyfreithiwr at y blaid sy'n torri eich nod masnach yn gofyn iddynt roi'r gorau iddi.

Os na fydd hyn yn eu gorfodi i roi'r gorau iddi, efallai y bydd angen i chi ffeilio achos cyfreithiol i gael llys i'w gorchymyn i stopio. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y bydd y llys yn dyfarnu o'ch plaid - os bydd y llys yn canfod bod eich logos tebyg dim achosi dryswch, efallai y bydd yn dyfarnu bod y ddau ohonoch yn cael defnyddio'r logo. Dyma'n union beth ddigwyddodd pan fydd Apple Corps ac Apple Inc. aeth i'r llys dros enwau cyffelyb.

Mae nod masnach eich logo yn amddiffyn eich brand unigryw. Cofrestru logo

Fel brand sy'n tyfu, mae er eich budd gorau i fod yn rhagweithiol wrth gofrestru eich unigryw asedau brand. Ond cyn y gallwch wneud cais am nod masnach, mae angen i chi gael logo unigryw ar gyfer y nod masnach! Mae logo unigryw yn fwy tebygol o gael ei gymeradwyo nag un generig, felly os nad oes gennych un yn barod, gweithiwch gydag un profiadol dylunydd logoi greu'r logo perffaith ar gyfer eich brand.