Mae meddwl marchnata yn ymagwedd at fusnes sy'n seiliedig ar ddeall a diwallu anghenion cwsmeriaid. Mae'r dull hwn yn cydnabod bod llwyddiant unrhyw fusnes yn dibynnu ar ba mor dda y mae'n deall ei gynulleidfa darged ac yn gallu cynnig gwerth iddynt.

Dyma rai agweddau allweddol ar feddwl marchnata:

 1. Ffocws Cwsmer: Mae'r cwsmer yn ganolog i feddwl marchnata. Rhaid i fusnes ddeall beth mae ei gwsmeriaid ei eisiau a cheisio ei ddarparu.
 2. Dealltwriaeth o'r farchnad: Mae meddwl marchnata yn gofyn am ddealltwriaeth ddofn o'r farchnad, cystadleuwyr, tueddiadau ac ymddygiad defnyddwyr. Mae hyn yn galluogi busnes i fodloni disgwyliadau ei gynulleidfa orau.
 3. Creu Gwerth: Mae meddwl marchnata yn golygu creu gwerth unigryw i gwsmeriaid. Gellir cyflawni hyn trwy arloesi, gwasanaeth o ansawdd, cynhyrchion personol a dulliau eraill.
 4. Defnydd data: Mae dadansoddi data yn chwarae rhan bwysig mewn meddwl marchnata. Mae busnesau'n casglu ac yn dadansoddi data ymddygiad defnyddwyr i ddeall eu cynulleidfaoedd yn well a gwneud penderfyniadau mwy gwybodus.
 5. Integreiddio Marchnata i Strategaeth Busnes: Mae meddwl marchnata yn rhagdybio nad yw marchnata yn elfen ar wahân o fusnes, ond ei fod wedi'i integreiddio i'w strategaeth. Mae hyn yn golygu bod marchnata yn cael ei weld fel elfen allweddol wrth gyflawni nodau busnes.
 6. Cyfeiriadedd canlyniadau: Mae meddwl marchnata wedi'i anelu at gyflawni canlyniadau penodol, megis cynnydd mewn gwerthiannau, cadw cwsmeriaid, cryfhau brand a dangosyddion llwyddiant eraill.

Mae meddwl marchnata effeithiol yn helpu busnesau i addasu’n well i amodau newidiol y farchnad, sefyll allan ymhlith cystadleuwyr ac adeiladu perthynas hirdymor gyda chleientiaid.

Sgiliau caled a meddal: pwy fydd yn ennill? Meddwl Marchnata

Sgiliau caled a meddal: pwy fydd yn ennill? Meddwl Marchnata

Mewn gwirionedd, mae sgiliau caled a meddal yn gweithio gyda'i gilydd i greu set hollol symbiotig o gymwysterau sy'n ofynnol gan y marchnatwr modern.

Am gyfnod, wrth i farchnata digidol dyfu, roedd yna dynfa gref am sgiliau technegol. Roedd y sgiliau hyn yn cynnwys deall sut i weithio gyda llwyfannau rhwydweithiau cymdeithasol, darganfod tactegau SEO effeithiol (het wen yn unig), ac wrth gwrs, deall byd dirgel hysbysebu PPC.

Fodd bynnag, wrth i gynnwys ddod yn fwyfwy dylanwadol mewn marchnata digidol, mae sgiliau proffesiynol ar ochr dechnegol y diwydiant wedi dod yn llai pwysig. Yn lle hynny, set newydd dechreuodd sgiliau dra-arglwyddiaethu ar dalentau'r rhai mwyaf effeithiol marchnatwyr digidol, gan gynnwys:

 • credoau:

Nid yw bellach yn ddigon gwybod sut i weithio gyda thechnoleg; mae bellach yn ofynnol i farchnatwyr digidol wneud mwy meddwl creadigol, a fydd yn caniatáu iddynt ddod â syniadau newydd a dehongli sefyllfaoedd yn effeithiol i oresgyn heriau niferus marchnata modern yn well. Mae hefyd yn golygu bod ag ysbryd creadigol sy'n gallu troi ymadrodd o gwmpas gyda dealltwriaeth frwd o bŵer gair sydd wedi'i ysgrifennu'n dda.

 • dyfeisgarwch:

Mae'r meddwl dadansoddol yn ffynnu pan fydd yn fwy creadigol. Mae dyfeisgarwch yn ychwanegu at y meddwl creadigol hwn, gan ganiatáu i bobl ddod yn fwy blaengar yn eu hymagwedd at gyrchu a defnyddio ffynonellau data cywir ar gyfer dadansoddiad dyfnach sy'n fwy gwybodus a chraff.

 • Addasrwydd:

Nid yw'r marchnatwr modern byth yn gwybod beth allai ddigwydd, ac felly mae'r gallu i wneud newidiadau yn gyflym ac addasu i ofynion newydd yn hanfodol. Mae hyn yn berthnasol i'r ddau farchnata strategaethau, a thactegau marchnata.

 • Cydweithrediad:

rhaid i feddylfryd newydd y marchnatwr ddeall pwysigrwydd cydweithio. Mae llawer o adrannau bellach yn cydweithio i gynhyrchu refeniw, cyfran o'r farchnad, a'r dilynwyr hollalluog sy'n helpu i gynhyrchu arweinwyr. O werthu i ymchwil a datblygu a hysbysebu i swyddogion gweithredol lefel uchel, cyfranogiad, gwaith tîm a rhannu yw enw newydd y gêm.

 • Arweinyddiaeth:

Rhaid i arweinwyr meddwl fodoli mewn sefydliadau i arwain ac ysbrydoli cydweithwyr yn effeithiol gyda syniadau newydd, rhannu profiad gwerthfawr a awch am arloesi.

Anhawster newydd. Meddwl Marchnata

Mae'r ffordd newydd hon o feddwl yn tanio chwilfrydedd ac yn arwain at ymchwil mewn llawer o wahanol ddiwydiannau. Yn ôl Econsultancy, canfu eu hymchwil i sgiliau newydd y marchnatwr modern fod marchnatwyr yn ymwybodol o gymhlethdod eu rolau. Maent hefyd yn gweld gwerth sgiliau meddal a'u pwysigrwydd wrth sicrhau'r cymysgedd cywir o sgiliau gyda gwybodaeth draddodiadol.

Gall hyn fod yn bryder i farchnatwyr traddodiadol a marchnatwyr sydd wedi cerfio cilfach trwy eu sgiliau trwyn caled. Maent ar ei hôl hi o ran sgiliau marchnatwyr sy'n cyfuno'r gorau o'r ddau fyd, gan gydbwyso sgiliau caled â sgiliau meddal.

Yn ôl astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan Creative Software Icons Adobe , Roedd 40% o’r marchnatwyr a holwyd eisiau “ailddyfeisio” eu hunain. Fodd bynnag, dim ond 14% sy'n credu eu bod yn gwybod sut i gyrraedd y nod hwn. Mae'r cymhlethdod newydd hwn yn awgrymu mai'r ffordd orau o gyflawni hyn yw trwy ddatblygu sgiliau rhyngbersonol.

Cyfleoedd a phroblemau. Meddwl Marchnata

Mae'r newidiadau hyn yn y diwydiant yn darparu cyfleoedd ar gyfer twf a dysgu. Maent hefyd yn herio marchnatwyr nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol ond nad ydynt yn gwybod sut eu gwella.

Yn ogystal, mae'r sgiliau meddal hyn yn llai diriaethol ac ni ellir eu dysgu o reidrwydd, yn enwedig os yw rhywun yn awdur greddfol neu'n feddwl mwy creadigol. Mae’n galw am bobl sy’n ddysgwyr hunan-gymhellol ac yn awyddus i addasu eu sgiliau i weithio’n fwy effeithiol mewn amgylchedd newidiol.

Y cyfle y dylech chi fanteisio arno heddiw yw'r hyfforddiant ei hun, gan ei fod yn caniatáu ichi fod yn fwy parod i ganolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau rhyngbersonol eich hun. Os ydych chi'n gwerthfawrogi'r broses greadigol ac yn dysgu integreiddio'r ffordd newydd hon o feddwl yn eich strategaeth, gallwch chi ddod yn fwy hyblyg. Bydd y gallu i addasu hwn, yn ei dro, yn caniatáu ichi ddefnyddio meddwl y tu allan i'r bocs i ymosod ar farchnata digidol gyda mwy o chwilfrydedd. safbwyntiau.

Meddwl ymaddasol a chreadigedd. Meddwl Marchnata

Mae dysgwyr gydol oes yn hogi eu gwybodaeth bersonol a phroffesiynol i ddatblygu a datblygu eu sgiliau. Mae'r newyn i ddysgu mwy am dueddiadau sy'n dod i'r amlwg a'r technolegau diweddaraf yn rhoi persbectif eang i chi ar yr hyn sy'n digwydd yn y diwydiant heb orfod ceisio bod yn arbenigwr ym mhopeth. Yn bwysicach fyth, mae dysgu parhaus yn caniatáu ichi ddod yn gyfathrebwr gwell fel y gallwch gyfleu eich syniadau a'ch strategaethau mewn modd y gall pobl o bob lefel a chefndir ei ddeall.

Rydych chi'n dod yn awdurdod y mae galw mawr amdano fel datryswr problemau, arweinydd meddwl, a chydweithiwr dibynadwy y mae pobl yn dibynnu arno i gyflawni canlyniadau a nodau.

Marchnata effeithiol yn y byd modern

Marchnata Effeithiol yn y Meddwl Marchnata Byd Modern

Yn ôl Econsultancy, mae yna feysydd sgiliau ehangach sydd hefyd yn dod yn bwysig i farchnatwyr yn y byd modern hwn. Mae'r pwyslais eto ar sgiliau meddal. Pwysleisiodd y rhai a gyfwelwyd yr angen am gyfuniad o wahanol ddulliau a gwybodaeth farchnata, sef rhinweddau yn hytrach na chymwysterau. Roedd y rhinweddau hyn yn cynnwys:

 • Addasrwydd
 • Ynganu a Pherswadio
 • Newyn i ddysgu
 • Cydweithredu
 • Ymagwedd greadigol
 • Gwneud penderfyniadau ar sail data
 • Cydymdeimlad
 • Chwilfrydedd
 • Passion

Gall llawer o’r rhinweddau hyn swnio’n gyfarwydd wrth iddynt ail-bwysleisio themâu cyffredin gan gynnwys creadigrwydd, y gallu i addasu, dysgu a chydweithio.

Mewn erthygl yn y New York Times, dywedodd Laszlo Bock, uwch is-lywydd pobl yn Google, mai’r peth pwysicaf y maent yn edrych amdano wrth logi yw “y gallu i ddysgu.” Mae'r syched hwn am ddysgu yn sgil real iawn, ond llai diriaethol. Mae hyn yn galluogi pobl i addasu yn y gwaith a phennu gwerth o'r annibendod gwybodaeth. Mae hon yn ffordd newydd o feddwl sy'n creu dysgu hunangymhellol.

Sgiliau ynganu a pherswadio. Meddwl Marchnata

Canfu'r astudiaeth Econsultancy hefyd ei bod yn ymddangos mai mynegi a pherswadio oedd y sgiliau a ddaeth i'r amlwg amlaf. Canfu cyfranogwyr y gall marchnatwyr sy'n gallu cyfleu eu gwerth yn glir i eraill yn y sefydliad fod yn fwy effeithiol yn eu rolau.

Mae hyn oherwydd eu bod nid yn unig yn gwybod beth sydd angen iddynt ei wneud, ond hefyd yn deall y gofynion busnes, sy'n caniatáu iddynt ddarparu atebion digidol sy'n bodloni nodau busnes. Gallant gydweithio â phobl eraill yn y busnes, gan gynnwys timau nad ydynt yn rhai digidol a marchnatwyr traddodiadol, i sicrhau bod y gweithwyr hynny'n deall pwysigrwydd strategaethau digidol. Mae hyn yn dod â'r holl chwaraewyr pwysig i mewn i'w cynlluniau digidol.

Y gallu i fod yn ddynol

Bod yn Feddwl Marchnata Bod Dynol

Mae AI yn darparu offeryn gwerthfawr i farchnatwyr: data. Gall dargedu data, casglu data, a didoli data. Fodd bynnag, ni waeth pa mor soffistigedig y daw technoleg newydd, greddf ddynol a meddwl creadigol y meddwl dynol sy'n cymryd y wybodaeth honno ac yn ei defnyddio i dargedu cwsmeriaid. Mae pobl yn meddwl am gynnwys a strategaeth farchnata ddigidol a fydd yn meithrin ymddiriedaeth, yn meithrin teyrngarwch ac yn creu cariad brand. Meddwl Marchnata

Mae angen emosiynau i atseinio â'r rhagolygon y gall AI eu hanfon at y tîm gwerthu. Rhaid i farchnatwyr modern ddysgu ymddiried yn eu greddf a dod o hyd i ffyrdd o fanteisio ar bopeth y mae AI yn ei anfon atynt. Mae'n defnyddio emosiwn i ddod o hyd i werth mewn data a'i bersonoli i ymgysylltu â chwsmeriaid mewn ffordd ystyrlon.

Mae sgiliau technegol yn newid yn rhy aml i fod o werth mwyach. Mewn cyferbyniad, mae gan sgiliau meddal gylch bywyd hirach, gan wneud addasrwydd a dysgu yn uchel ar y rhestr o sgiliau meddal.

Yn parhau i fod yn berthnasol. Meddwl Marchnata

Mae meddwl marchnata yn parhau i fod yn berthnasol yn amgylchedd heddiw ac yn parhau i chwarae rhan allweddol yn y strategaeth o fusnesau llwyddiannus. Dyma rai rhesymau pam mae meddwl marchnata yn parhau i fod yn bwysig:

 • Newidiadau mewn ymddygiad defnyddwyr:

Mae dewisiadau a disgwyliadau defnyddwyr yn newid dros amser. Mae meddwl marchnata yn galluogi busnesau i addasu i'r newidiadau hyn a deall eu cynulleidfa darged a chynnig cynhyrchion neu wasanaethau sy'n bodloni eu hanghenion.

 • Meddwl Marchnata a Chynyddu Cystadleuaeth:

Wrth i gystadleuaeth yn y farchnad barhau i ddwysau, mae marchnata wedi dod yn arf allweddol i wahaniaethu brand o'r môr o offrymau. Mae meddwl marchnata effeithiol yn nodi pwyntiau gwerthu unigryw ac yn creu delwedd brand gymhellol.

 • Newidiadau technolegol:

Mae datblygiadau mewn technoleg yn creu cyfleoedd newydd i ryngweithio â chwsmeriaid a darparu cynhyrchion neu wasanaethau wedi'u personoli. Mae meddwl marchnata yn helpu busnesau i ddefnyddio'r technolegau hyn i'w llawn botensial.

 • Meddwl marchnata a thueddiadau cymdeithasol-ddiwylliannol:

Mae tueddiadau cymdeithasol a diwylliannol hefyd yn dylanwadu ar ddewisiadau defnyddwyr. Mae meddwl marchnata yn caniatáu ichi addasu strategaethau marchnata i newidiadau mewn cymdeithas ac adeiladu brand sy'n cyd-fynd â gwerthoedd ei gynulleidfa.

 • Cyfeiriadedd Canlyniadau:

Mewn amgylchedd hynod gystadleuol sy’n newid yn gyflym, mae meddwl marchnata sy’n cael ei yrru gan ganlyniadau wedi dod yn hollbwysig i fusnes. Mae hyn yn cynnwys mesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd marchnata yn barhaus ac addasu strategaeth yn unol â hynny.

Felly, mae meddwl marchnata yn parhau i fod yn arf perthnasol i fusnesau, gan eu helpu i ymdopi'n llwyddiannus â heriau a meithrin perthnasoedd hirdymor â chwsmeriaid.

АЗБУКА