Mae tueddiadau dylunio pecynnu yn cynrychioli nodweddion cyfredol ac esblygol yr arddull weledol a ddefnyddir i greu pecynnu cynnyrch. Mae'r tueddiadau hyn yn newid dros amser mewn ymateb i newidiadau yn newisiadau defnyddwyr, arloesiadau technolegol a dylanwadau ffasiwn. Ar hyn o bryd, gwelir y tueddiadau dylunio pecynnu canlynol:

 1. Cynaliadwyedd amgylcheddol:

 2. Tueddiadau Dylunio Pecynnu. Minimaliaeth:

  • Symlrwydd a dyluniad glân gyda phwyslais ar y defnydd lleiaf posibl o elfennau i gadw'r pecynnu yn edrych yn gain a modern.
 3. Personoli:

  • Pecynnu wedi'i addasu sy'n ymateb i anghenion grwpiau targed penodol, tra hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr gymryd rhan yn y broses ddylunio.
 4. Tueddiadau Dylunio Pecynnu. Arloesedd technolegol:

  • Defnyddio technolegau fel realiti estynedig (AR) i greu pecynnau rhyngweithiol ac addysgiadol.
 5. Lliwiau a graffeg bywiog:

  • Defnyddio lliwiau llachar, beiddgar a graffeg feiddgar i ddal sylw mewn amgylchedd siop gystadleuol.
 6. Tueddiadau Dylunio Pecynnu. Arddull retro:

  • Yn ôl i ddyluniadau ac arddulliau clasurol y degawdau diwethaf, gan greu awyrgylch hiraethus a chymeriad unigryw.
 7. Pecynnau bach:

  • Datblygu pecynnau mwy cryno a chyfleus, yn unol â'r duedd tuag at feintiau cynnyrch llai.
 8. Tueddiadau Dylunio Pecynnu. Pecynnu trawsnewidiol:

  • Dyluniadau arloesol sy'n caniatáu i becynnu gymryd siapiau gwahanol neu fod yn ailddefnyddiadwy.
 9. Dylunio Graffig Arddull Celf:

  • Y defnydd o elfennau artistig a graffeg sy'n rhoi unigrywiaeth a mynegiant i'r pecynnu.
 10. Apêl emosiynol:

  • Pecynnu sy'n ennyn emosiynau ac yn cysylltu â'r defnyddiwr ar lefel emosiynol.

Mae'r tueddiadau hyn yn adlewyrchu'r awydd am arloesi, cyfrifoldeb amgylcheddol a bodloni disgwyliadau defnyddwyr yn dylunio pecynnu.

Lliwiau naturiol a meddal. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Minimaliaeth yw un o'r cysyniadau ffasiwn y gallwn ddod o hyd iddynt ledled y byd. Mae hefyd wedi treiddio i'r diwydiant pecynnu. Dyma lle dechreuodd y rhan fwyaf o fusnesau ddefnyddio naturiol a meddal lliwiau yn eu pecynnau. Mewn geiriau eraill, byddwch yn gallu gweld sut mae lliwiau fel hufen, pinc golau a glas yn cael eu defnyddio'n helaeth.

Gallwch chi gadw at y palet lliw golau hwn a steilio'ch pecynnu. Yna gallwch chi wella ymddangosiad eich pecynnau. Mae rhai cwmnïau yn meddwl am gadw at becynnu du a gwyn. Er bod y syniad pecynnu hwn yn glasurol, dylech nodi ei fod hefyd yn hollbresennol.

Lliwiau naturiol a meddal. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Mae'n syniad da ystyried defnyddio arlliwiau mwy niwtral yn eich pecyn. Bydd hyn yn rhoi'r help mawr ei angen i chi ennyn mwy o ddiddordeb. Ar y llaw arall, gall defnyddio lliwiau tawel yn eich pecynnu ddarparu'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i wneud i'ch cynhyrchion sefyll allan mewn lluniau. Gall hyn eich helpu i hyrwyddo eich ymgyrchoedd marchnata.

Gan gadw at y duedd hon, gallwch hefyd ychwanegu rhai elfennau dylunio syndod cyferbyniol i'ch pecynnu. Gall hyn eich helpu i gyflawni poblogrwydd annisgwyl. Yma gallwch weld baneri a sticeri. Byddant yn gwneud eich deunydd pacio yn fwy deniadol i gwsmeriaid.

Pecynnu agored. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Mae pecynnu agored yn duedd becynnu nodedig arall y gallwn ei darganfod yn 2021. Dyma lle gallwch chi alluogi'ch pecynnu yn dryloyw.

Gallwch wneud cwsmeriaid â diddordeb mewn prynu'r hyn sydd gennych i'w gynnig trwy ddweud wrthynt beth sydd y tu mewn. Ar y llaw arall, bydd hefyd yn eich helpu i sicrhau dilysrwydd eich busnes. Rydym yn byw mewn oes o ddilysrwydd, a gall talu sylw i'r ffaith hon eich helpu i ennill buddion amlwg.

Mae pobl yn y byd modern wedi blino braidd ar hysbysebu pell a ffug. O ganlyniad, bydd pobl yn meddwl ddwywaith cyn prynu rhywbeth. Gallwch helpu'ch cwsmeriaid i oresgyn yr amheuaeth hon trwy ddarparu pecynnau dadlennol iddynt. Yna gallwch chi symud ymlaen a chynnal busnes gyda'ch cleientiaid tra'n cynnal tryloywder, uniondeb a gonestrwydd. Dylid ystyried hyn hefyd yn un o flaenoriaethau eich busnes.

Pecynnu agored

Os byddwch yn camliwio'ch cynhyrchion ar gam trwy becynnu, byddwch yn colli ymddiriedaeth eich cwsmeriaid. Gall hyn hefyd gael effaith negyddol ar eich brand. Fodd bynnag, efallai y bydd pecynnu tryloyw yn rhoi eich hunaniaeth brand cryf. Felly gallwch chi ddilyn hyn tueddiadau pecynnu a phrofwch yr holl fanteision rhyfeddol sydd ganddo i'w cynnig ar eich taith.

Yn dilyn y duedd pecynnu tryloyw, efallai y byddwch am ystyried gweithredu ffenestri tryloyw yn eich pecynnu. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn eu hymgorffori yn lliw eich cynnyrch a dyluniad cyffredinol y cynnyrch. Os yn bosibl, dylech hefyd ychwanegu toriadau corfforol. Yna gallwch chi ddatgelu gwead corfforol eich cynhyrchion yn hawdd. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Darluniau gwastad

Ar hyn o bryd mae darluniau gwastad yn dominyddu'r byd dylunio. Am yr un rheswm, fe wnaethon nhw gropian i mewn i'r pecyn. Daeth dyluniadau fflat yn boblogaidd tua saith mlynedd yn ôl. Maent yn dal yn boblogaidd. Mewn gwirionedd, gellir dweud bod darluniau gwastad wedi cyrraedd uchafbwynt poblogrwydd ar hyn o bryd. Dyna pam y gallech ystyried gwneud y gorau ohono ac ychwanegu darluniau gwastad at eich pecyn.

Un o'r pethau gorau am ddarluniau fflat yw y gallant eich helpu i symud ymlaen gyda dyluniad minimalaidd. Ar y llaw arall, mae darluniau gwastad yn amlbwrpas. Byddwch yn gallu teilwra'ch llun fflat i gyd-fynd â'ch brand yn berffaith. Ar ben hynny, gall roi'r help mawr ei angen i chi trwy greu'r mwyaf deniadol dylunio pecyn, y gallech chi byth feddwl amdano. Bydd yn hawdd i chi eu hargraffu ar amrywiol deunyddiau pecynnu.

Tueddiadau Dylunio Pecynnu Darluniau Fflat

Os penderfynwch ddilyn y duedd hon, mae'n bwysig dewis arddull darlunio briodol sy'n ategu'ch brand. Un o'r camgymeriadau y mae brandiau'n eu gwneud yma yw eu bod yn syml yn copïo arddulliau poblogaidd sydd eisoes yn bodoli. Dylech ymatal rhag gwneud y camgymeriad hwn.

Gallwch chi edrych ar balet lliw eich brand ac yna dewis y lliwiau gorau ohonyn nhw. Yna gallwch chi ddefnyddio'r lliwiau hyn a chreu darlun brand gwastad. Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn gwneud y llun gwastad yn berffaith ar gyfer eich brand. Pan fydd person yn gweld eich deunydd pacio, dylai gofio ei fod yn perthyn i'ch brand. Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddod â'ch brand yn agosach at gwsmeriaid.

Hyrwyddo minimaliaeth. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Dylech ystyried hyrwyddo minimaliaeth trwy becynnu eich cynnyrch. Mae wedi dod yn un o'r tueddiadau mwyaf poblogaidd yn dylunio pecynnu ledled y byd. Rydyn ni'n gweld minimaliaeth ym mhobman. Er enghraifft, mae cwmnïau'n tueddu i gadw at finimaliaeth wrth ddylunio logo busnes. Ar y llaw arall, rydym yn tueddu i gadw at finimaliaeth wrth addurno ein hystafelloedd gwely.

Mae minimaliaeth yn ymwneud â dod â symlrwydd i becynnu eich cynnyrch. Mae'n rhaid i chi wneud iddo edrych yn naturiol. Y dyluniad sydd gennych ar ei ben pecynnu cynnyrch, dylai fod yn gryno. Yna gallwch chi hyd yn oed rannu neges bwysig gyda chwsmeriaid nad oes gennych chi ddim i'w guddio y tu ôl i graffeg pecynnu prysur.

Un o'r ffyrdd gorau o bwysleisio minimaliaeth yn eich pecynnu yw defnyddio elfennau cyferbyniad uchel. Dylech ddefnyddio'r elfennau cyferbyniad uchel hyn ar ben cefndiroedd syml eu golwg. Ar y llaw arall, dylech ddewis un agwedd yn unig straeon eich brand a chadw ato yn ystod datblygiad pecynnu. Mae hon yn ffordd gyfleus ac effeithiol arall o hyrwyddo minimaliaeth.

minimaliaeth. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

 

Wrth greu pecynnu minimalaidd, rydych chi am fod yn siŵr eich bod chi'n canolbwyntio ar un elfen weledol yn unig. Os na fyddwch yn ymrwymo i hyn, ni fyddwch byth yn gallu hyrwyddo minimaliaeth yn effeithiol. Yn yr un modd, dim ond un teipograffeg gref ac un lliw llachar y gallwch chi ei ddefnyddio. Gallwch chi hefyd gael effaith gref gyda'r gefnogaeth rydych chi'n ei chynnig. Ar y llaw arall, bydd dyluniad o'r fath yn gallu darparu'r holl gefnogaeth angenrheidiol i wneud i'ch logo sefyll allan ymhlith y gweddill. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Dyluniad pecynnu eco-gyfeillgar

Syniad dylunio pecynnu poblogaidd arall yw cynaliadwyedd. Gall eich deunydd pacio wneud gwahaniaeth mawr yn y gwerthiant a gynhyrchir gennych. Mewn gwirionedd, gallwch ei alw'n fegaffon gwych sydd ar gael ar gyfer eich brand. Fodd bynnag, daeth y deunydd pacio i ben yn y sbwriel. Mae'r cyhoedd, gan gynnwys eich cwsmeriaid, yn ymwybodol o'r ffaith hon. Nid ydynt am lygru'r blaned trwy brynu cynhyrchion gyda phecynnu o'r fath. Dyma pam ei fod wedi dod yn bwysig i chi ei ddefnyddio pecynnu eco-gyfeillgar. Nid oes dewis arall i'w ystyried a dylech gadw ato bob amser.

Os ydych chi'n defnyddio plastig ar gyfer eich pecynnu, mae'n bryd chwilio am ddewis arall. Mae hyn oherwydd ein bod ni i gyd yn gwybod bod plastig yn ddrwg i'r amgylchedd. Mae pobl yn y byd modern wedi cymryd mesurau priodol i ymatal rhag defnyddio cynhyrchion mewn pecynnau plastig. Mae plastig yn ddeunydd nad yw'n dadelfennu. Yn hytrach, bydd yn mynd i safleoedd tirlenwi yn y pen draw. Mewn geiriau eraill, gall plastig fod yn sbwriel y dirwedd sydd gennym ac yn y pen draw yn creu darnau sbwriel enfawr o amgylch y byd. Felly ni fyddwch yn gallu cynyddu cyfaint gwerthiantdefnyddio plastig ar gyfer pecynnu.

Dyluniad pecynnu eco-gyfeillgar

Mae cwmnïau ledled y byd yn edrych i ddefnyddio pecynnau di-blastig cymaint â phosib. Mae angen i chi wneud rhywfaint o ymchwil a deall pa ddewisiadau amgen cynaliadwy sydd ar gael i chi. Yna gallwch chi ddefnyddio'r dewisiadau ecogyfeillgar hyn a chreu eich pecyn eich hun.

Nid plastig yw'r unig ddeunydd cost-effeithiol sydd ar gael ar gyfer dylunio pecynnu cynnyrch. Os cymerwch amser i ymchwilio, fe welwch lawer o ddeunyddiau cost-effeithiol eraill. Does ond angen i chi ddod o hyd i'r deunydd hwn a'i ddefnyddio ar gyfer eich dyluniad pecynnu.

Patrymau beiddgar. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Efallai y byddwn hefyd yn gweld rhai brandiau yn dechrau ychwanegu patrymau beiddgar at eu pecynnu. Os ydych chi'n meddwl, os oes gennych chi fwy na digon o finimaliaeth, rydych chi'n cael y rhyddid i symud ymlaen â'r duedd hon. Yn wir, gallwch chi greu minimaliaeth yn eich ffordd eich hun a gyda phatrymau beiddgar.

Mae symud ymlaen gyda phatrymau beiddgar yn ddull gwych y gallwch ei ddilyn i wrthweithio poblogrwydd llethol minimaliaeth. Mae hyn oherwydd eich bod yn symud ymlaen i'r cyfeiriad arall. Bydd hyn hefyd yn eich helpu i ddal sylw defnyddwyr.

Pan fyddwch chi'n mynd am batrymau beiddgar, rydych chi am sicrhau bod pob patrwm yn cyd-fynd ag esthetig cyffredinol eich pecynnu. Mae hyn oherwydd y dylech chi ystyried canolbwyntio ar frandio cyfannol o hyd. Ar y llaw arall, mae angen i chi ailadrodd yr un dyluniad dro ar ôl tro. Mae hyn oherwydd bod gormod o elfennau dylunio cystadleuol yn gallu cael effaith negyddol. Dylech hefyd gadw at y cynllun lliw cywir a fydd yn clymu'r pecyn at ei gilydd.

Patrymau beiddgar. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Pecynnu rhyngweithiol technolegol

Rydym yn byw mewn byd technolegol ddatblygedig. Am yr un rheswm, efallai y byddwch am ystyried defnyddio pecynnau technegol rhyngweithiol hefyd. Byddwch yn gallu gweld teils ym mhobman rhwydweithiau cymdeithasol, codau QE a gemau rhyngweithiol. Gyda hyn mewn golwg, efallai y byddwch hefyd am ystyried cynnwys yr elfennau hyn yn eich pecyn. Yna gallwch chi gynnig dull unigryw a gwahanol i'ch cwsmeriaid ryngweithio â'r cynnyrch rydych chi hefyd yn ei gynnig yn y farchnad.

Yn dilyn y duedd hon, rhaid i chi sicrhau bod yr elfennau a gyflwynir yn y pecyn yn unol â stori, gweledigaeth a phwrpas y brand. Mae hyn oherwydd y bydd cyflwyno rhai elfennau technegol ar hap yn achosi datgysylltu, ac nid ydych byth am i hynny ddigwydd. Dylech hefyd sicrhau bod eich deunydd pacio technegol bob amser yn hawdd i'w ddefnyddio. rhwydweithiau cymdeithasol. Tueddiadau Dylunio Pecynnu

Geiriau olaf

Dyma'r tueddiadau pecynnu mwyaf nodedig y gallwn ddod o hyd iddynt ar gyfer 2021 a 2022. Mae'n bryd meddwl am ddilyn y tueddiadau hyn fel y gallwch chi fynd â'ch busnes i'r lefel nesaf gyda'r syniadau pecynnu hyn.

Chwilio am atebion pecynnu personol? Cysylltwch â ni.

АЗБУКА