Mathau o gymeriadau ffantasi. Pan fyddwch chi'n meddwl am ffantasi, efallai y bydd eich meddwl yn crwydro i leoliadau hudol a'r systemau hudol sy'n eu rheoli. Ac er ei bod yn anodd peidio ag edmygu'r bydoedd cwbl newydd y gall awduron eu creu, y bobl a'r creaduriaid sy'n byw yn y bydoedd hynny sydd angen buddsoddiad emosiynol darllenwyr.
Mae cymeriadau ffantasi yn greaduriaid ffuglennol neu'n gymeriadau sy'n bodoli ym myd ffantasi. Gall fod ganddynt alluoedd, nodweddion neu briodweddau goruwchnaturiol sy'n eu gwahaniaethu oddi wrth bobl neu anifeiliaid cyffredin.

1. Arwr. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Arwr (Prif gymeriad): Prif gymeriad, y mae y llain wedi ei adeiladu o'i amgylch. Mae fel arfer yn wynebu anawsterau, yn goresgyn rhwystrau ac yn datrys problemau. Efallai fod ganddo sgiliau neu rinweddau unigryw sy'n ei wneud yn allweddol i ddatblygiad y plot.

Nid oes stori ffantasi heb Arwr a heb anturiaethau i'w cwblhau. Eu byd ffantasi nhw ydy o ac rydyn ni jyst yn byw ynddo (am sbel). Tra bod pobl yn aml yn meddwl am "Taith yr Arwr" poblogaidd Joseph Campbell wrth feddwl am strwythurau stori ffantasi, gall yr Arwr fod ar sawl ffurf wahanol (gallant hyd yn oed fod yn wrth-arwyr!), ni waeth a yw'r stori'n debyg i fodel Campbell. Efallai y bydd yr arwr yn mwynhau ei rôl, fel Conan y Barbariad, neu efallai ei fod yn arweinydd cyndyn yn yr adrodd straeon, fel Bilbo Baggins (i ddechrau). Yn wir, bydd cymeriad yr Arwr yn dibynnu i raddau helaeth ar yr is-genre ffantasi penodol rydych chi'n ei ddarllen / ysgrifennu.

Arwr. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Enghraifft:

Fel yr Un a Ddewiswyd, mae Harry Potter yn gwirio'r holl flychau Arwr safonol: ni wirfoddolodd i fod yn arwr, ond mae'n dal i deimlo rheidrwydd i gyflawni'r rôl honno.

Am un mlynedd ar ddeg cyntaf ei fywyd, nid oedd yn ymwybodol o'r etifeddiaeth a gariodd yn y byd dewiniaeth fel y Boy-Who-Lived. Pan mae'n darganfod ei stori darddiad ei hun, nid yw'n ymhyfrydu yn ei enwogrwydd arwrol tybiedig - mae eisiau gwneud ffrindiau a dysgu hud mewn man y mae'n credu sy'n perthyn iddo. Fodd bynnag, pan fydd bygythiadau'n codi ac yn rhoi eraill mewn perygl, nid yw'n oedi cyn camu i rôl Arwr neu fentro achub eraill.

Mwy o arwyr:

Frodo Baggins ( Arglwydd y modrwyau ), Bilbo Baggins ( Hobbit ), Sarah Williams ( Labyrinth h), Dorothy Gale ( Dewin oz ), Lucy Pevensie ( The Chronicles of Narnia ), Conan y Barbariad (llyfrau am Konane ), Xena ( Xena - Brenhines y Rhyfelwyr ), Buffy Summers ( Buffy the Vampire Slayer )

2. Partner. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Mae cydymaith (neu gynghreiriad) mewn ffantasi yn gymeriad sy'n mynd gyda'r arwr ar ei anturiaethau ac yn chwarae rhan bwysig yn y plot. Efallai y bydd gan bartner wahanol nodweddion a swyddogaethau.

Mewn sawl ffordd, gall cymdeithion ffantasi hefyd fod yn arwyr oherwydd eu bod yn ddewr, yn fedrus ac yn benderfynol. Yr unig reswm nad yw oherwydd mai'r Arwr go iawn oedd rhywsut eneiniog fel person sy'n gorfod datrys y gwrthdaro. Ac eto, ni fyddai'r arwr fel arfer yn gallu dod yn agos at benderfyniad llwyddiannus oni bai am Sidekick.

Mae Sidekick nid yn unig yn helpu'r Arwr i achub y dydd, ond mae hefyd yn aros wrth ochr yr Arwr trwy'r holl rwystrau: Wrth fynd trwy hynt a helynt bod yn "Arwr", mae'r prif gymeriad yn aml yn bwceli dan bwysau ac yn datgelu ochr dywyllach. i chi'ch hun. Mae Sidekick yn gweld y petruster hwn ac yn atgoffa'r Arwr y gall gyflawni ei dasg, tra'n atgoffa'r darllenydd pam ein bod yn gwreiddio dros yr Arwr. Os yw'r Arwr yn dechrau cymryd ansawdd mwy na bywyd, yna mae'n rhaid i'w ochr hefyd helpu darllenwyr i weld gogoniant arwrol dallu'r gorffennol a pharhau'r berthynas â'r prif gymeriad.
Cymeriad partner

 

Enghraifft:

Yr ochr i roi diwedd ar bob ochr: Samwise Gamgee. Pan ddywedwn fod Samwise yn rhoi hwb i'r ymgais i ddinistrio'r Un Fodrwy ac achub y Ddaear Ganol rhag tragwyddoldeb tyngedfennol, rydym yn siarad yn drosiadol ac yn llythrennol. Mae'n rhoi'r cryfder meddyliol ac emosiynol i Frodo ddal ati, a phan nad yw hynny'n ddigon, mae'n codi Frodo ac yn ei gario i Mount Doom. Gadewch i ni ddweud nad ydym yn meddwl y byddai Bonnie wedi dewis Clyde pe bai Samwise ar y ffens.

Yn ogystal, Samwise yw'r cymeriad enwocaf o bell ffordd yn " Arglwydd y Modrwyau" . Mae'n darparu rhyddhad comig, arweiniad moesol, ac yn gweithredu fel sianel rhwng y darllenydd a Frodo tua diwedd y gyfres pan fydd Frodo yn dechrau mynd ar goll yn y Ring.

Mwy o gynorthwywyr:

asyn ( Shrek ), Ron Weasley a Hermione Granger (cyfres Harry Potter), Gabrielle ( Xena - Brenhines y Rhyfelwyr ), Syr Kay ( Chwedlau'r Brenin Arthur ), Inigo Montoya a Fezzik ( tywysoges briodferch ), Ser Bronn ( Cân Rhew a Thân ), Auburn ( Cronicl y Derwydd Haearn ), Samwell Tarly ( Cân Rhew a Thân ), Helyg Rosenberg (Buffy the Vampire Slayer)

3. Mentor. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Mae mentor (neu fentor) mewn ffantasi yn gymeriad sy'n chwarae rôl athro, tywysydd, model rôl, neu dywysydd mewn byd antur. Ei dasg yw hyfforddi, arwain ac ysbrydoli'r arwr. Yn dibynnu ar y byd stori a ffantasi, gall mentoriaid gymryd ffurfiau gwahanol.

Mae'r llwybr i ddatrys y prif wrthdaro mewn ffantasi fel arfer yn hir ac yn llawn peryglon. A heb rywun sy'n gwybod ychydig am y rhaffau, byddai'n damnedig yn amhosibl datrys y stori hon. Rhowch: Mentor.

Gan ddychwelyd i strwythur plot ffantasi poblogaidd Taith yr Arwr, y mentor fel arfer yw'r person sydd naill ai'n tywys yr Arwr i ateb yr Alwad i Antur (gan ei symud allan o'i gylchfa gysur ac i'r anhysbys) neu mae'n aros i gael ei gyfarch. Arwr ar ôl iddyn nhw benderfynu derbyn yr Alwad. (Heblaw am yr Arwr "dewis", y Mentor yw un o'r tropes ffantasi mwyaf cyffredin yn y genre.)

Mae'r Mentor fel arfer yn gyfarwydd â naratif y gwrthdaro (efallai ar ôl ei weld yn cael ei berfformio o'r blaen), neu mewn sefyllfa unigryw i baratoi'r Arwr ar gyfer y daith. Fel arfer nid ydynt yn aros gyda'r Arwr am y rhan fwyaf o'r stori - efallai bod hyn oherwydd eu bod yn marw wrth helpu i'r prif gymeriad, neu nid ydynt yn gweithio y tu ôl i'r llenni i gael gwared ar rwystrau i lwybr yr Arwr. Ond maen nhw'n aml yn helpu i achub y sefyllfa mewn eiliadau tyngedfennol o berygl.
Mentor. Mathau o gymeriadau ffantasi.

 

Enghraifft:

Pan fydd pobl yn meddwl am Crochenydd Harry a mentoriaid, maent yn fwyaf tebygol o feddwl am Albus Dumbledore. Ac am reswm da. Mae gan y dyn farf wen hir, llygaid gwenu, a sbectol siâp cilgant - heb sôn am ei fod yn y bôn yn treulio'r bennod gyfan yn hyfforddi Harry yn gyfrinachol i ymladd yr Arglwydd Voldemort.

Fodd bynnag, mae yna fentor arall sy'n cael ei anwybyddu: Rubeus Hagrid. Hagrid yw'r un sy'n dilyn Harry ac yn ei gyflwyno i'r byd hudol, yn eistedd ar ei feic modur yn hedfan. Mae'n dangos y rhaffau iddo ac yn sicrhau ei fod yn barod i fynychu Hogwarts. Ef hefyd yw'r person y mae Harry yn troi ato ar adegau o angen emosiynol. Ac mae'n aml yn rhoi gwybodaeth i Harry sy'n hanfodol i drechu Voldemort (er ei fod yn gwneud hynny ar ddamwain - neu trwy gael gormod o hwyl gyda'r Flying Broom).

Mwy o fentoriaid:

Gandalf Arglwydd y modrwyau ), Ewythr Llawen ( Mae tywyllwch yn codi ), Ebenesar McCoy ( ffeiliau Dresden ), Doctor Morgenes ( Cof, Tristwch a Thorn ), Yr Athro X ( X-Mer ), Rupert Giles ( Buffy the Vampire Slayer ), Glinda y Wrach Dda ( Dewin oz ), Aslan ( The Chronicles of Narnia )

4. Diddordeb cariad.

Mae diddordeb cariad mewn ffantasi yn gymeriad y mae gan y prif gymeriad deimladau tuag ato. Yn dibynnu ar blot, genre, ac arddull y stori, gall diddordebau cariad gynrychioli gwahanol agweddau.

Cariad yw un o'r mathau mwyaf o hud, iawn? Gall diddordeb cariad mewn nofel ffantasi wasanaethu sawl pwrpas naratif: gall helpu i ddyneiddio'r Arwr trwy ddangos ochr fwy bregus iddynt, neu helpu i godi'r polion pan fyddant mewn perygl. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Diddordeb cariad.

Sabrina Lara

Wedi dweud hynny, mae darllenwyr yn debygol o flino diddordeb mewn cariad yn gyflym os mai dyfais plot yn unig yw bodolaeth y cymeriad. Mewn geiriau eraill, mae angen rhoi cnawd ar y Diddordeb Cariad os yw darllenwyr yn mynd i ofalu pan fyddant yn cael eu cydio gan y ddraig. Rhaid i'r diddordeb cariad fod â'i feddyliau a'i werthoedd ei hun (a all fod yn wahanol i rai'r Arwr a chynnig gwrthdaro diddorol ynddo'i hun), gallu sefyll ar ei ben ei hun traed a rhywsut yn cyfrannu at hanes o'u cwmpas. Rhowch fwy na galar i'r merched neu'r boneddigion hyn.

Enghraifft:

Mae gan gyfres Brandon Sanderson's Mistborn ffantasi epig wedi'i ysgrifennu drosti i gyd, ond nid yw hynny'n ei atal rhag darlunio straeon cariad â chyffyrddiadau manwl. Rydyn ni wrth gwrs yn sôn am stori garu rhwng Vin (y rebel a'n prif gymeriad) ac etifedd y tŷ bonheddig mwyaf pwerus yn y ddinas, Elend. Mae'r ddau wedi'u datblygu cymeriadau gyda'u cefndiroedd cymhleth eu hunain, sy'n cyfrannu at bwy ydyn nhw yn y stori. Mae eu perthynas yn gymhleth ac yn aml yn cael ei phrofi - ac weithiau mae'n ymddangos na fydd yn gweithio allan. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Diddordebau cariad eraill:

Jamie Fraser ( Dieithryn ), Edward Cullen ( llwch ), Alec Campion ( Ymyl y Cleddyf ), Arwen ( Arglwydd y modrwyau ), Anghenfil ( Y harddwch a'r Bwystfil ), Tywysog Po ( Graceling ), Blodau menyn ( tywysoges briodferch )

5. Creadur cyfeillgar. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Rhyw fath o greadur mytholegol sy'n gysylltiedig â'r Arwr. Mae'r creaduriaid yn aml yn fawr ac yn fygythiol ar yr olwg gyntaf, a gallant achosi difrod os cânt eu hysgogi'n ymosodol. Ond mae’r creadur yn cydnabod bod yr Arwr ar yr “ochr dda” ac yn sefydlu cysylltiad ag ef, yn aml hyd yn oed yn ei helpu a’i gael allan o sefyllfaoedd anodd. Mae creaduriaid cyfeillgar yn gyffredin ym mhob math o ffantasïau, ond yn enwedig mewn ffantasïau plant, fel yn yr enghraifft isod.
Creadur cyfeillgar. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Enghraifft:

Yn y ffilm " Sut i Hyfforddi Eich Ddraig » Mae The Night Fury yn un o'r mathau prinnaf a mwyaf peryglus o ddreigiau. Un diwrnod, mae Hiccup, yr arddegau, yn saethu i lawr y Night Fury. Pan fydd yn mynd i chwilio am ei gorff i brofi ei gyflawniadau i'r pentref, mae'n canfod na all ddod ag ef ei hun i'w ladd ac yn ei ryddhau yn lle hynny. Mae'r weithred hon o dosturi yn arwain at gyfeillgarwch annhebygol rhwng bachgen 15 oed trwsgl a draig enfawr y mae'n ei henwi'n "Toothless."

Creaduriaid mwy cyfeillgar:

Buckbeak (cyfres Harry Potter), Ents ( Arglwydd y modrwyau ), Pethau Gwyllt ( Ble mae'r pethau gwyllt ), Coyote ( Merched byfflo na fyddwch chi'n mynd allan heno ), 6. Dihiryn. Mathau o gymeriadau ffantasi.

6. dihiryn

Mewn ffantasi uchel, mae'r cymeriad hwn yn aml yn byw mewn rhyw fath o gaer fygythiol mewn gwlad y byddai'r mwyafrif yn ei hystyried yn ddigroeso, wedi'i hamgylchynu gan ei minions bythol-ffyddlon sy'n cynllunio tra-arglwyddiaeth byd cyflawn. Mae digonedd o dân a brwmstan ac mae’r stori’n troi o amgylch yr Arwr yn ceisio trechu’r cymeriad hwn. Ond gall y Dihiryn gymryd ffurfiau eraill - gall fod yn endid, yn gysyniad, neu hyd yn oed yn agwedd ar y natur ddynol. Yn aml nid yw'r dihirod mwyaf diddorol yn ddrwg pur ac mae ganddyn nhw o leiaf ychydig o hanes sy'n dangos i ddarllenwyr sut y daethant yn "ddrwg". Ond y naill ffordd neu’r llall, y Dihiryn yw prif antagonist y stori o hyd, ac maen nhw’n peri rhyw fath o fygythiad i’r byd ffantasi y mae’r stori’n digwydd ynddo.

Enghraifft:

Efallai bod Opal Koboi, prif wrthwynebydd y gyfres Artemis Fowl, yn pixie uwch-ddeallus, ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad: mae ganddi gynlluniau ar gyfer goruchafiaeth y byd, ac mae ganddi labordy arfau a fydd yn ei helpu i'w gyflawni. Ei nod yn y pen draw yw rali'r cymunedau tylwyth teg i ryfel fel y gall ddod yn ymerodres a dinistrio dynoliaeth. Mae hi'n dueddol o gael rhithdybiau o ddwyfoldeb ac yn y pen draw yn credu mai hi yw'r unig un sy'n gallu rheoli'r byd.

Mwy o ddihirod:

Arglwydd Farquaad ( Shrek ), Kurgan ( Highlander ), Lord Voldemort (cyfres Harry Potter), White Witch ( The Chronicles of Narnia ), Sauron ( Arglwydd y modrwyau ), Thulsa Doom (llyfrau Conan), King Xerxes ( 300 ), Saruman ( Arglwydd y modrwyau ), Gwrach Ddrwg y Gorllewin ( Dewin oz ), Brenhines Bavmorda ( Helyg )

7. Creadur drwg

Tra bod y Creadur Cyfeillgar yn gweld y da yn yr Arwr ac yn bondio ag ef, mae'r Creaduriaid Drwg yn poeni am, wel, neb mewn gwirionedd. Efallai eu bod yn ymddangos fel pe baent ar ochr y “gwŷr drwg,” ond ni fydd y cydweithrediad hwn ond yn digwydd os yw'n hyrwyddo cynlluniau'r Bod Drwg, sydd fel arfer wedi'i anelu at ddinistrio. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Creadur drwg yn ysgrifennu llyfrau

Enghraifft:

Dyma rai o nodweddion "Y Goedwig" o " Wedi'i ddadwreiddio » Naomi Novik: Mae'n anffurfio popeth o'i gwmpas, yn rhoi genedigaeth i greaduriaid gwenwynig ac yn cynhyrchu cnydau sy'n allyrru mygdarthau dinistriol sy'n gyrru pobl yn wallgof a pheryglus. Heb sôn am goed go iawn sy'n dal pobl yn eu boncyffion, lle maent yn aros yn sownd mewn ffurf o limbo - yn gyson yn ceisio dianc o'r Goedwig y maent hefyd wedi dod yn rhan ohoni. O!

Mwy o greaduriaid drwg:

Balrog ( Arglwydd y modrwyau ), Shelob ( Arglwydd y modrwyau ), mwydod tywod ( Twyni ), Cthulhu (HP Lovecraft Mythos), Dementors (cyfres Harry Potter), Kraken ( Clash y Titans ), Siarcod Megalodon ( Meg ), Cythreuliaid Pla ( Piler wedi'i Chwalu s), Mam arall ( cwrelaidd )

8. Arwr arall. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Er bod y cymeriad hwn yn helpu i achub y dydd, nid yw'n gwneud hynny yn gyfan gwbl cynorthwy-ydd: eu nod yw mwy i ddatrys y gwrthdaro na chefnogi'r Arwr. Oherwydd y nod hwn, maen nhw'n amddiffyn yr Arwr ar bob cyfrif ac yn ei helpu ar y daith hon, ond maen nhw'n fwy profiadol na'r Sidekick ac yn dueddol o wybod yn union beth i'w wneud. Y gwahaniaeth rhwng yr Arwr Arall a'r Mentor yw bod yr Arwr Arall fel arfer yn canolbwyntio ar y gwrthdaro, tra bod y Mentor yn gweld y darlun ehangach ac mae ganddo lefel ehangach, ddyfnach o wybodaeth am y stori sy'n datblygu. Yn ogystal, mae'r Arwr Arall yn darparu mwy o gefnogaeth ymarferol i'r Arwr, tra bod y Mentor hefyd yn darparu arweiniad emosiynol. Fodd bynnag, mae'r ddau fel arfer yn dra medrus, ac fel y Mentor, bydd yr Arwr Arall yn gwneud beth bynnag sydd ei angen i glirio'r ffordd i'r Arwr.
Arwr arall. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Enghraifft:

Wel, enwodd y wefan TV Tropes y cymeriad ffantasi cylchol hwn ar ôl Aragorn, a phwy ydyn ni i'w gwrth-ddweud? Er bod prif gymeriadau The Lord of the Rings yn aml yn cael eu rhannu ymhlith ei gilydd, gan gymryd rhan mewn gwahanol linellau stori, mae'r plot wedi'i rannu'n bennaf yn "Sam a Frodo" a "The Other 7". Ac Aragorn yw Arwr Gweddill y Saith. Mae'n cicio asyn orcs drwy'r amser, mae'n galw byddin farw, mae'n arwain Rohan i fuddugoliaeth ym Mrwydr Helm's Deep. Mae'n cadw byddin Sauron yn feddiannol tra bod Frodo a Sam yn gwneud eu ffordd i Fynydd Doom - o, ac yna mae'n sicrhau bod Mordor yn cael ei glirio o orcs wrth iddynt wneud eu ffordd i'r llosgfynydd. Awn ni ymhellach?

Mwy o arwyr eraill:

Bardd ( Hobbit ), brân ( HIVE ), Yr Athro McGonagall (cyfres Harry Potter), Wedge Antilles ( Adain-X ), y Dywysoges Leia ( Wars Wars ), Madmartigan ( Helyg )

9. Y Dihiryn Cyndyn. Mathau o gymeriadau ffantasi.

Mae gan y cymeriad hwn lawer o agweddau posibl. Efallai eu bod wedi syrthio ar amseroedd caled ac yn cael eu denu gan wrthwynebydd ag addewidion o fywyd gwell os byddant yn gwneud yr ychydig bethau bach (a drwg) hyn. Neu efallai eu bod yn cael eu codi gan bobl gysgodol ac y byddent yn colli popeth oedd ganddynt pe byddent yn troi eu cefnau arnynt. Gallant fod dan fygythiad ac nid oes ganddynt ddewis. Y naill ffordd neu'r llall, maent yn rym gelyniaethus sydd wedi ymrwymo braidd i'r ochr ddrwg. Yr hyn sy'n eu gosod ar wahân i'w gwrthwynebydd yw eu bod hefyd yn petruso rhag gwneud pob symudiad drwg. Yn aml fe welwch ddihirod ystyfnig mewn ffantasi dywyll, isgenre a nodweddir gan gymeriadau moesol lwyd a llinellau stori.
Dihiryn cyndyn

 

Enghraifft:

Mae Tyrion Lannister yn gymeriad diddorol oherwydd ei arlliwiau o lwyd. Mae’n rhan o deulu o ddihirod, ac oherwydd rhwymedigaethau teuluol, mae’n treulio’r ychydig lyfrau cyntaf yn gweithredu er budd House Lannister. Fodd bynnag, mae gweithredu er eu lles yn aml yn gofyn am weithredoedd dihiryn. Felly, er y gall darllenwyr gydymdeimlo ag awydd Tyrion i amddiffyn a chyd-fynd â'i deulu, maent yn dal i gydnabod llawer o'i weithredoedd fel rhai "drwg."

Dihirod mwy ystyfnig:

Draco Malfoy (cyfres Harry Potter), Regent ( Mwydyn ), Henchman ( cwrelaidd ), Jeremeia Colt ( Marchog Zombie ), pobl Angarak ( Belgariad ), Theon Greyjoy ( Game of Thrones ), Cyfrif Dracula ( Gwaed i Dracula )

Sut i ysgrifennu nofel ramant?

ABC

 

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A5 (148x210 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150216200176163
250252230203188
350287260231212
Fformat A5 (148x210 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A4 (210x297 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150400380337310
250470440392360
350540480441410
Fformat A4 (210x297 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.