Mathau o gymeriad yw categorïau neu ddosbarthiadau a ddefnyddir i ddisgrifio gwahanol rolau ac archeteipiau cymeriad mewn llenyddiaeth, ffilm, theatr, a gweithiau ffuglen eraill. Mae gan bob math o gymeriad nodweddion, nodweddion a swyddogaethau penodol yn y stori.

Maen nhw'n dweud ei fod yn cymryd popeth i wneud i'r byd fynd o gwmpas, ac mae'r un peth yn wir gyda straeon. P'un a ydych chi'n ysgrifennu ffantasi, rhamant, neu antur actio, bydd angen rhai mathau o gymeriadau arnoch i gadw'r plot i symud a chadw'ch darllenwyr yn chwilfrydig!

Dyna pam rydyn ni wedi llunio'r canllaw defnyddiol hwn gan 12 Math o Gymeriad Ym Mron Pob Stori: i'ch helpu chi i ddarganfod pa rai sydd eu hangen arnoch chi, sut maen nhw'n ymwneud â'i gilydd, a pha ddibenion y gallent eu gwasanaethu.

Pa fathau o gymeriadau sydd yna?

Mae gan y rhan fwyaf o awduron ddealltwriaeth fewnol o sut i ddosbarthu eu cymeriadau yn seiliedig ar y labeli "arddull llyfr comig" clasurol: arwyr, dihirod, ochrau, ac ati. Ond ym myd straeon dryslyd, mae yna lawer o fathau mwy cynnil i'w hystyried. !

Fodd bynnag, cyn i ni archwilio'r mathau hyn, dylech wybod bod dwy brif ffordd i'w dosbarthu: yn ôl rôl ac yn ôl ansawdd.

Rôl. Mathau o gymeriadau

Rôl Cymeriad yn cyfeirio at hynny rolau, y mae person yn ei chwarae mewn hanes. Fel y gwyddoch mae'n debyg, y rôl bwysicaf mewn unrhyw stori yw'r prif gymeriad (y byddwn yn siarad amdano isod). Mae hyn yn golygu bod pob rôl arall yn deillio o'u perthynas â'r prif gymeriad. Yn y bôn, mae'r mathau hyn yn pennu sut mae cymeriadau'n rhyngweithio ac yn dylanwadu ar ei gilydd.

Mae mathau sy'n seiliedig ar rôl yn cynnwys:

 • Protagonydd
 • Antagonist
 • Deuteragonist
 • Trydyddol
 • Hyderus
 • Diddordeb cariad
 • Ffoil

Gall rhai o'r rolau hyn orgyffwrdd. Gall y deuteragonist fod yn gyfrinachol i'r MC. Gallai'r antagonist fod yn ffoil iddynt. Neu gallai'r antagonist ddod yn ddiddordeb cariad y prif gymeriad yn y pen draw! (Mae yna gefnogwyr yma " gelynion-garwyr" ?)

Ond rydym yn mynd ar y blaen i ni ein hunain. Gadewch i ni gyffwrdd yn gyflym ar yr ail brif gategori o fathau o gymeriadau.

Ansawdd. Mathau o gymeriadau

Ansawdd mae cymeriad yn dibynnu ar ba fath o gymeriad ydyw. Nid yw hyn yn cyfeirio at eu hanian, megis da neu ddrwg, ond at eu cymeriad yn y stori, megis dynamig neu statig.

Mae'r mathau hyn fel arfer yn diffinio pwrpas naratif y stori. Er enghraifft, mae ffigwr deinamig yn creu bwa cymhellol i ddarllenwyr, tra bod ffigwr symbolaidd yn cynrychioli rhyw thema neu foesol sylfaenol.

Mae mathau sy'n seiliedig ar ansawdd yn cynnwys:

 • Dynamig/cyfnewidiol
 • Statig/digyfnewid
 • Warws
 • Symbolaidd
 • Круглый

Gallant hefyd orgyffwrdd, er i raddau llai na'r rolau. Fe welwch ni yn eu trafod isod! Heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni blymio i mewn i'r gwahanol fathau o nodau a restrir yma.

Mathau o gymeriad yn ôl rôl

1. Prif gymeriad

Mae'n debyg bod y Prif gymeriad yn gysyniad eithaf cyfarwydd i'r rhan fwyaf ohonom: dyma'r prif gymeriad, y caws mawr, seren y sioe. Mae'r rhan fwyaf o'r gweithredu wedi'i ganoli o'u cwmpas a dyma'r unig rai y dylem ni ofalu amdanynt fwyaf.

Mewn straeon a ysgrifennwyd yn y person cyntaf, y prif gymeriad fel arfer yw'r adroddwr, ond nid bob amser. Gall yr adroddwr hefyd fod yn rhywun sy'n agos at yr MC (fel Nick yn The Great Gatsby), neu rywun sydd wedi'i dynnu'n llwyr (er bod hyn yn gymharol brin).

Rhaid i bob stori gael prif gymeriad, beth bynnag. Yn syml, dim prif gymeriad = dim plot. Cofiwch fod pob rôl arall wedi'i diffinio mewn perthynas â'r prif gymeriad, felly os ydych chi'n cynllunio stori ar hyn o bryd, dyma'r cymeriad cyntaf y byddwch chi'n rhoi cnawd arno.

Mathau o Gymeriad Prif Gymeriad

Mae Indiana Jones yn arwr clasurol os bu un erioed. Delwedd: Paramount Pictures

Enghreifftiau o brif gymeriadau: Harry Potter, Frodo Baggins, Katniss Everdeen, John McClane, Dorothy Gale, Hercule Poirot, Indiana Jones, Walter White (sydd mewn gwirionedd yn wrth-arwr, yn hytrach nag arwr traddodiadol).

2. Antagonist. Mathau o gymeriadau

Os ydych yn antagonist,  rydych chi'n ei wrthsefyll yw'r hyn rydych chi'n ei wneud. Yn benodol, rydych chi'n tarfu, ymyrryd, ymladd, neu fel arall yn gwrthwynebu un cymeriad: y prif gymeriad.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r prif gymeriad yn dda ac mae'r antagonist yn ddrwg, a dyma ffynhonnell eu gwrthdaro. Nid yw hyn yn wir bob amser, yn enwedig os yw'r prif gymeriad yn wrtharwr heb nodweddion arwrol nodweddiadol, neu os yw'r gwrthwynebydd yn wrth-ddihiryn â nodweddion bonheddig. Fodd bynnag, 95% o'r amser y prif gymeriad yw'r arwr a'r antagonist yw'r dihiryn.

Mae gwrthwynebwyr fel arfer yn chwarae rhan yr un mor bwysig mewn stori â'u prif gymeriadau, ond efallai na fyddant yn cael eu gweld mor aml. Maent yn dueddol o beidio ag adrodd straeon ac yn aml yn gweithredu'n gyfrinachol. Yn wir, y cwestiwn “Beth fydd yr antagonist yn ei wneud nesaf?” gall fod yn ffynhonnell o densiwn naratif mawr mewn stori.

Enghreifftiau o wrthwynebwyr: Sauron, Voldemort, Wrach Wen, Iarll Olaf, Maleficent, Iago, Regina George.

3. Deuteragonist

Mae gan y rhan fwyaf o straeon brif y Prif gymeriad ac uwchradd deuteragonist (neu grŵp o ddeuteragonyddion). Dyma gymeriad sydd ddim cweit yn ganolbwynt sylw, ond yn weddol agos ato.

Mae'n debyg mai'r llyfr comig sy'n cyfateb i deuteragonist fyddai ei ochr. Fe'u gwelir yn aml yng nghwmni'r prif gymeriad, yn rhoi cyngor, yn cynllwynio yn erbyn eu cystadleuwyr, ac yn gyffredinol yn rhoi help llaw. Mae eu presenoldeb a’u hagosrwydd at y prif gymeriad yn rhoi cynhesrwydd ac enaid i’r stori, fel nad yw’n ymwneud â thaith yr arwr yn unig, ond hefyd am y ffrindiau y mae’n eu gwneud ar hyd y ffordd (awww). Wrth gwrs, nid yw'r holl ffigurau ategol yn ffrindiau - mae rhai yn elynion llwg - ond mae hyd yn oed y deuteragonists llai cyfeillgar hyn yn dal i ychwanegu dyfnder at y plot.

Enghreifftiau o ddeuteragonyddion: Ron a Hermione, Samwise Gamgee, Jane Bennett, Doctor Watson, Mercutio.

4. Symbolau trydyddol. Mathau o gymeriadau

Rheswm dros cymeriadau trydyddol Nid ydynt yn cael eu galw'n "tertagonists" yw nad ydynt yn ddigon pwysig i mewn gwirionedd dirboenu rhywun neu rywun. Maent yn gwibio i mewn ac allan o fywyd yr MC, efallai mai dim ond mewn un neu ddwy olygfa yn unig y maent yn ymddangos yn y llyfr.

Fodd bynnag, mae'n dal i gymryd sawl sefydliad addysg uwch i greu hanes cynhwysfawr. Wedi'r cyfan, mae gennym ni i gyd mewn bywyd go iawn - y barista a welwch unwaith yr wythnos yn unig, y dyn ar hap rydych chi'n eistedd wrth ymyl yn y dosbarth - felly dylai unrhyw stori ffuglen realistig eu cynnwys hefyd.

Yn y rhestr ganlynol o enghreifftiau, rydym wedi cynnwys ffynonellau'r symbolau trydyddol hyn yn ogystal â'u henwau rhag ofn nad ydych yn eu hadnabod. (Yn sicr ni allem eich beio.)

Symbolau trydyddol

Pwy yw'r uffern yw'r dyn hwn? Does dim ots, mae ganddo addysg uwch. Delwedd: Warner Bros.

Enghreifftiau trydyddol:  Poe Mr cyfres o ddigwyddiadau anffodus  Radagast i mewn "Arglwydd y cylchoedd"  Padma a Parvati Patil i mewn harry potter,  Kahlo a Fabrizio "Tad bedydd"  Madame Stahl yn » Anna Karenina"

5. Diddordeb cariad. Mathau o gymeriadau

Mae'r rhan fwyaf o nofelau yn cynnwys rhamant ar ryw ffurf neu'i gilydd. Gallai fod yn brif blot, yn is-blot, neu ddim ond yn blip ar y radar naratif, ond ni waeth sut mae'n digwydd, mae angen rhyw fath o diddordeb cariad . Mae'r diddordeb cariad hwn i'w weld fel arfer mewn deuteragonyddion, ond nid yn gyfan gwbl (felly ei gategori ei hun).

Byddwch yn adnabod diddordeb cariad gan ymateb cryf y prif gymeriad iddynt, er y gall yr adwaith hwn amrywio'n fawr. Mae rhai diddordebau cariad yn gwneud eu MC swoon; mae eraill yn gwneud iddyn nhw chwerthin. Bydd y prif gymeriad yn aml yn gwadu ei deimladau am y person ar y dechrau, neu i'r gwrthwyneb, sy'n dechneg wych ar gyfer tewhau'r plot.

Ni waeth beth, os ydynt wedi'u hysgrifennu'n dda, dylech fod yn chwilfrydig am (os nad gwraidd bob amser) yr holl ddiddordebau cariad sy'n ymddangos ar y dudalen.

Примеры cariad diddordeb: Mr. Darcy, Daisy Buchanan, Romeo/Juliet, Peeta Mellark, Edward Cullen, Mary Jane Watson.

6. Person dibynadwy. Mathau o gymeriadau

Mae hyn hyd yn oed yn fwy anodd i'w benderfynu, yn enwedig gan fod llawer o straeon yn canolbwyntio cymaint ar ddiddordeb cariad eu MC fel bod perthnasoedd eraill yn cael eu gadael i'r ochr. Serch hynny, cynrychiolydd awdurdodedig efallai ei fod yn dal i fod yn un o berthnasoedd mwyaf dwys prif gymeriad mewn nofel.

Mae cyfrinachwyr yn aml yn ffrindiau gorau, ond gallant hefyd fod yn gariad posibl neu hyd yn oed yn fentor. Mae'r prif gymeriad yn rhannu ei feddyliau a'i emosiynau gyda'r person hwn, hyd yn oed os nad yw am rannu ag unrhyw un arall. Fodd bynnag, gall ymddiriedolwr hefyd fod yn rhywun y mae’r pwyllgor rheoli yn troi ato, nid oherwydd ei fod yn dymuno gwneud hynny, ond oherwydd ei fod yn teimlo nad oes ganddo unrhyw ddewis arall (fel yn yr enghraifft olaf ar y rhestr hon).

Enghreifftiau o bobl y gellir ymddiried ynddynt: Horatio, Brawd Lawrence, Alfred Pennyworth, Mrs. Lovett, Jacob Black, Dumbledore, Hannibal Lecter.

7. Cymeriad ffoil. Mathau o gymeriadau

Ffoil rhywun y mae ei bersonoliaeth a'i werthoedd yn sylfaenol yn gwrthdaro â'r prif gymeriad. Mae’r cyfarfyddiad hwn yn amlygu priodoleddau diffiniol yr MC, gan roi gwell syniad i ni o bwy ydyn nhw mewn gwirionedd.

Er bod gan y ddau berthynas antagonistaidd yn aml, nid y ffoil yw'r prif wrthwynebydd fel arfer. Weithiau mae'r MC a'u rapier yn gwrthdaro ar y dechrau, ond yn y pen draw yn goresgyn eu gwahaniaethau i ddod yn ffrindiau ... neu fwy. (Meddyliwch am y prif gymeriadau yn "  Pan gyfarfu Harry â Sally": yn gyntaf maen nhw'n ffals, yna'n ffrindiau, ac yna yn olaf yn gariadon.)

Mae union berthynas y ffoil â'r prif gymeriad yn dibynnu ar y gwahaniaethau rhyngddynt. Er enghraifft, os yw'r MC yn fewnblyg, gallai ei werin fod yn hynod allblyg, ond ni fydd hynny o reidrwydd yn atal y ddau ohonyn nhw rhag dod yn ffrindiau. Fodd bynnag, os yw'r MCs yn garedig ac yn anhunanol a'u trywanwyr yn hynod hunanwasanaethol, mae'n debyg na fyddant yn cyd-dynnu.

Mathau o gymeriad 2

Ffoil clir. Edrychwch ar y symbolaeth lliw hwn. Delwedd: Lionsgate

Enghreifftiau ffoil: Draco Malfoy, Effie Trinket, Lydia Bennet, George a Lenny, Kirk a Spock.

Mathau o gymeriad yn ôl ansawdd

8. Cymeriad deinamig/newidiol.

Mae'n dweud y cyfan: cymeriad deinamig yw un sy'n newid wrth i'r stori fynd yn ei blaen. Maent yn aml yn esblygu i ddod yn well neu'n ddoethach, ond weithiau gallant hefyd esblygu - mae llawer o ddihirod wedi mynd o dda i ddrwg, fel Anakin Skywalker a Harvey Dent.

Dylai prif gymeriad eich stori fod yn ddeinamig bob amser, fel y mae'r rhan fwyaf o ddeuteragonwyr. Fodd bynnag, nid oes angen i chi wneud y newidiadau yn rhy amlwg i'ch cynulleidfa ddal ymlaen. Wrth i'ch taith naratif fynd rhagddi, dylai'r newidiadau hyn ddigwydd yn ddi-dor ac yn naturiol.

Enghreifftiau deinamig: Elizabeth Bennett, Don Quixote, Ebenezer Scrooge, Neville Longbottom, Han Solo, Walter White.

9. Natur statig / digyfnewid.

Ar y llaw arall, yno cymeriad statig - yr un nad yw'n newid. Mae llawer o gymeriadau statig yn syml yn wastad, ac mae gormod ohonyn nhw fel arfer yn arwydd o ysgrifennu diog. Fodd bynnag, efallai y bydd gan rai rhywogaethau ddiben pwysicach yn y stori. Mathau o gymeriadau

Mae'r ffigurau statig hyn yn dueddol o fod yn annhebyg, megis llyschwiorydd Cinderella a modryb ac ewythr Harry Potter - mae eu hanwybodaeth o'r modd y maent yn cam-drin ein harwr yn eu gwneud yn bobl yr ydym yn "caru i'w casáu" ac yn cynyddu ein cydymdeimlad â'r prif gymeriad at yr arwr. Gallant hefyd ddysgu gwers i'r darllenydd: nid ydych chi eisiau dod i ben fel fi.

Enghreifftiau statig: Mr. Collins, Miss Havisham, Harry a Zinnia Wormwood (rhieni Matilda), Sherlock Holmes (prif gymeriad statig prin), Karen Smith.

10. Cymeriad safonol.

Cymeriadau safonol hefyd nid o reidrwydd fflat, er bod angen i chi fod yn ofalus gyda nhw. Fel archeteipiau, cymeriadau stoc yw'r ffigurau cyfarwydd hynny sy'n ymddangos o bryd i'w gilydd mewn straeon: yr un a ddewiswyd, y cellwair, y mentor. Nid ydych chi eisiau eu gorddefnyddio, ond fe allan nhw helpu i grynhoi'ch cyfansoddiad a gwneud i ddarllenwyr deimlo'n "gartrefol" yn eich stori.

Y tric i ddefnyddio'r math hwn yw peidio â dibynnu ar eu nodweddion archeteip yn unig. Felly wrth gynllunio cymeriad, gallwch chi ddechrau gyda stoc, ond bydd yn rhaid i chi addurno ac ychwanegu elfennau unigryw eraill i roi dyfnder iddynt.

Cymerwch Albus Dumbledore er enghraifft: efallai ei fod yn ymddangos fel mentor "safonol" ei olwg gyda'i olwg wizen a'i foesau doeth. Fodd bynnag, mae ei jôcs ysgafn a'i foibles a ddangosir yn ddiweddarach yn y gyfres yn dangos, er ei fod efallai'n seiliedig ar archeteip blinedig, ei fod yn gymeriad cyflawn ynddo'i hun.

Enghreifftiau o hyrwyddiadau (sydd wedi'u haddurno'n drawiadol neu wedi'u dirdro): Scout Finch (plentyn), Nick Bottom (ffôl), Haymitch Abernathy (mentor).

11. cymeriad symbolaidd. Mathau o gymeriadau

Fel y soniasom yn gynharach, cymeriad symbolaidd a ddefnyddir i gyfeirio at rywbeth mwy a phwysicach na nhw eu hunain, sy'n gysylltiedig fel arfer ag ef neges gyffredinol y llyfr neu gyfres. hwn ffont mae angen ei ddefnyddio’n gynnil hefyd—neu o leiaf yn gynnil, fel nad yw’r darllenydd yn teimlo bod y symbolaeth yn rhy llawdrwm. O ganlyniad, dim ond ar ddiwedd y stori y gellir deall gwir natur y cymeriad symbolaidd yn llawn.

Enghreifftiau symbolaidd: Aslan (sy'n symbol o Dduw/Iesu yn "The Chronicles of Narnia" ), Jonas (yn symbol o obaith yn "I'r Rhoddwr" ), Gregor Samsa (yn symbol o anhawster newid/gwahaniaeth yn "Metamorphoses" ).

12. Cymeriad crwn. Mathau o gymeriadau

Peidiwch â drysu hyn gyda Humpty Dumpty. Mae cymeriad crwn yn debyg iawn i un o'r rhai mwyaf deinamig, gan eu bod yn tueddu i newid trwy gydol eu harc cymeriad. Y gwahaniaeth allweddol yw y gallwn ni fel darllenwyr ddeall bod y symbol crwn yn gynnil ac yn cynnwys llawer o fanylion cyn i unrhyw newid mawr ddigwydd.

Круглый mae gan y cymeriad hanes llawn (er nad ydynt bob amser yn cael eu datgelu yn y naratif), emosiynau cymhleth a chymhellion realistig dros yr hyn y maent yn ei wneud. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu eu bod yn bobl dda - yn wir, mae llawer o'r cymeriadau crwn gorau yn ddiffygiol iawn. Ond mae'n rhaid i chi fod â diddordeb a chyffro i ddilyn eu harc o hyd oherwydd ni allwch byth fod yn siŵr i ble y byddant yn mynd na sut y byddant yn newid. Afraid dweud, mae mwyafrif helaeth yr arwyr mawr nid yn unig yn ddeinamig, ond hefyd yn grwn.

Enghreifftiau crwn: Amy Dunne, Atticus Finch, Humbert Humbert, Randle McMurphy, Michael Corleone

Gydag arsenal eang o fathau o gymeriadau ar gael ichi, efallai mai dim ond chwedl (neu restr y gwerthwr gorau) yw eich stori. Nawr dechreuwch eu defnyddio - os nad ydych wedi gwneud yn barod!

Disgrifiad o'r cymeriadau: sut i'w hysgrifennu (mewn 3 cham)

Teipograffeg ABC

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A5 (148x210 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150216200176163
250252230203188
350287260231212
Fformat A5 (148x210 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.

Pris cynhyrchu llyfrau a llyfrau nodiadau ar fformat A4 (210x297 mm). Gorchudd caled

Cylchrediad/Tudalennau50100200300
150400380337310
250470440392360
350540480441410
Fformat A4 (210x297 mm)
Gorchudd: cardbord palet 2 mm. Argraffu 4+0. (lliw unochrog). Laminiad.
Papurau terfynol - heb argraffu.
Bloc mewnol: papur gwrthbwyso gyda dwysedd o 80 g/m.sg. Argraffu 1+1 (argraffu du a gwyn ar y ddwy ochr)
Clymu - edau.
Pris am 1 darn mewn cylchrediad.