Mae tueddiadau lliw mewn dylunio yn wirioneddol adlewyrchu hoffterau cyfredol a thueddiadau ffasiwn yn y defnydd o liwiau. Gall y tueddiadau hyn newid o flwyddyn i flwyddyn a dylanwadu ar ddylunio mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys dylunio gwe, dylunio graffeg, ffasiwn a dylunio mewnol. Dyma rai sylwadau cyffredinol ar dueddiadau lliw:

 1. Lliw Pantone y Flwyddyn:

  • Bob blwyddyn Pantone, y cwmni lliw dylanwadol dyluniad, yn cyhoeddi “Lliw y Flwyddyn. Mae'r lliw hwn yn aml yn cael ei ddewis i adlewyrchu naws y cyhoedd a'r dylanwadau sy'n dylanwadu ar gelf, ffasiwn a dylunio.
 2. Tueddiadau lliw - arlliwiau naturiol a phridd:

  • Yn ddiweddar, bu tueddiad tuag at arlliwiau naturiol a phridd fel llwydfelyn cynnes, olewydd a teracota. Mae'r arlliwiau hyn yn creu teimlad o naturioldeb a thawelwch.
 3. Minimaliaeth a lliwiau niwtral:

  • Mae lliwiau niwtral fel gwyn, llwyd a du wedi dod yn boblogaidd diolch i'r duedd minimaliaeth. Mae'r dull hwn yn caniatáu ichi greu glân, modern a dyluniadau cyffredinol.
 4. Tueddiadau lliw - lliwiau llachar a chyferbyniol:

  • Mae'n well gan rai dylunwyr ddefnyddio lliwiau llachar a chyferbyniol i ddenu sylw a gwneud y dyluniad yn fwy egnïol a mynegiannol.
 5. Graddiannau a phaletau aml-liw:

  • Mae graddiannau a phaletau aml-liw yn dod yn fwyfwy poblogaidd mewn dylunio digidol. Mae'r dulliau hyn yn eich galluogi i greu effeithiau gweledol creadigol a thrawiadol.
 6. Tueddiadau lliw - Arlliwiau dyfodolaidd ac anarferol:

  • Mewn rhai achosion, mae dylunwyr yn dewis lliwiau arferol sy'n creu golwg ddyfodolaidd ac anarferol. Gallai hyn gynnwys arlliwiau neon llachar neu hyd yn oed lliwiau wedi'u hysbrydoli gan estheteg cyberpunk.

Mae tueddiadau lliw yn aml yn cael eu dylanwadu gan amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys newidiadau cymdeithasol-ddiwylliannol, arloesiadau technolegol, digwyddiadau byd a hyd yn oed tueddiadau ffasiwn. Mae cadw llygad ar dueddiadau lliw yn helpu dylunwyr i aros ar dueddiadau a chreu dyluniadau sy'n berthnasol ac yn drawiadol.

8 Math Rhyfeddol o Dueddiadau

 

1. gor-dirlawn, lliwiau cyfoethog. Tueddiadau lliw

Un o'r tueddiadau lliw a welwn mewn dyluniad yn 2022 yw lliwiau cyfoethog, beiddgar wedi'u paru ag arlliwiau cefndir llawer golauach i wneud lliwiau llachar yn pop.

pecynnu a brandio mewn arlliwiau pinc Tueddiadau lliw

Ar ôl blwyddyn anodd fel hon, mae pobl yn awyddus i fod yn bositif, felly mae dylunwyr yn rhoi'r cwrelau, y porffor a'r orennau siriol, bywiog sydd eu hangen arnom ar hyn o bryd. Mae'r lliwiau hyfryd a chyfoethog hyn yn cael effaith adfywiol a dyrchafol. Maent yn gynnes ond nid yn boeth. Adnewyddol, nid beiddgar.

Ac mae'r cyfuniad o arlliwiau pinc golau a hufen yn creu cyferbyniad diddorol sy'n gweithio. Yn y dyluniadau hyn, mae cefndir golau yr un mor bwysig â'r prif liw, gan ei seilio a rhoi pwyslais.

dyluniad jar gyda top pinc cyfoethog a gwaelod gwyn

Darlun o ben dyn mewn pinc gyda chlo pen Tueddiadau lliw.

2. Arlliwiau croen dynol. Tueddiadau lliw

Pan ddywedasom fod tueddiadau lliw 2021 yn teimlo'n ddynol, roeddem yn ei olygu. Un o'r tueddiadau lliw mwyaf sy'n dod i'n bywydau yw paletau lliw sy'n canolbwyntio ar harddwch arlliwiau croen dynol. Yn 2021, bydd brandiau a dylunwyr yn dechrau creu argraff arnoch chi dylunio mewn arlliwiau dynol. Ac nid yn unig yr ystod fach iawn o arlliwiau croen dynol, fel rydyn ni wedi arfer gweld ar fandiau pen a chynhyrchion eraill sydd wedi'u labelu'n "nude" neu "cnawd." Yn 2021, bydd dyluniadau yn asio â holl liwiau ein enfys organig, gan wneud un neu fwy o ffigurau dynol yn aml yn ganolbwynt.

dylunio gwefan harddwch gyda phalet lliw tôn croen

darlun fflat o fenyw yn gwisgo sbectol haul yn edrych i'r dde Tueddiadau lliw
darlun hanner cylch o fenyw yn gwneud yoga mewn drws

Tueddiadau lliw 2021
darlun menyw Tueddiadau lliw

3. Paletau tebyg cytûn. Tueddiadau lliw

Yn y flwyddyn newydd, bydd pobl eisiau cytgord. Rydyn ni eisiau'r cysur a ddaw o undod ac undod, a bydd hyn yn ymestyn i'r tueddiadau lliw a welwch mewn dyluniadau newydd. Un o'r tueddiadau lliw sydd ar ddod y byddwn yn gweld llawer yw paletau lliw tebyg; paletau sy'n trosglwyddo'n hawdd i'w gilydd.

Pecynnu olew cywarch mewn arlliwiau o wyrdd

dyluniad llofnod mewn arlliwiau o binc, byrgwnd ac eirin gwlanog Tueddiadau lliw

Mae tueddiadau'n esblygu dros amser a gwelwn fod y duedd graddiant, sy'n boblogaidd ers sawl blwyddyn, bellach yn troi'n duedd balet tebyg. Fel y gwelwch, mae rhai o'r paletau lliw cytûn hyn yn cynnwys arlliwiau o'r un lliw, tra bod eraill yn gasgliadau o arlliwiau sydd wedi'u lleoli wrth ymyl ei gilydd ar yr olwyn lliw. Y naill ffordd neu'r llall, maent yn creu effaith graddiant tawelu, ond heb y trawsnewidiadau lliw cwbl esmwyth rydym wedi arfer gweld o raddiannau.

enghraifft o duedd dylunio logo: cynllun lliw logo tebyg gyda choch a phorffor
enghraifft o dueddiadau dylunio logo: tueddiadau lliw logo haniaethol glas a gwyrdd

4. Blas swrealaidd a mynegiadol

Yn ogystal â'r rhestr o dueddiadau lliw cytûn a welwn yn 2021, fe welwn ddigon o ddyluniadau sy'n defnyddio lliwiau mewn ffyrdd annisgwyl, hyd yn oed swreal, i greu delweddau breuddwydiol.

dyluniad pecynnu du gyda lleuad mewn lliwiau swreal

Mae'r dyluniadau hyn yn gwneud datganiad trwy baentio gwrthrychau mewn lliwiau nad ydyn nhw fel arfer. Y nod yma yw bod yn chwareus a chreu tirweddau dihangol lle gall pobl ddod o hyd i ychydig funudau o gysur i ffwrdd o'n realiti cymhleth.

Tueddiadau lliw 34

Darlun o ddyn mewn glas a melyn, yn gwisgo het Siôn Corn
Tueddiadau lliw 21
dyluniad palet colur ar gefndir du gydag wyneb wedi'i greu o linellau tonnog lliwgar

5. Unlliw ac un. Tueddiadau lliw

Nid yw paletau unlliw yn duedd newydd - rydym wedi eu gweld yn cychwyn yn 2020. Ond dyma'r gwahaniaeth rhwng palet monocrom 2020 a fersiwn 2021: Yn 2020, roedd dyluniad unlliw yn dibynnu ar ddefnyddio arlliwiau lluosog o'r un lliw i greu dyfnder a chynllwyn gweledol. Yn 2021, mae dylunwyr yn symud o arlliwiau cyferbyniol sengl i ddyluniadau monocrom gydag arlliwiau o lwyd i greu'r un effaith.

Gan ychwanegu un datganiad, mae cysgod beiddgar yn dod â'r dyluniad i fyd lliw heb ei wneud yn rhy lliwgar - ffordd fodern o gadw pethau'n syml eto dros ben llestri.

Mae dyluniadau crys-T beiciau modur yn las yn bennaf gydag acenion coch.

safle coffi melyn, llwyd a du a gwyn Tueddiadau lliw


Tueddiadau lliw 22

6. Lliwiau lleddfol sy'n plesio'r llygad. Tueddiadau lliw

Y llynedd fe wnaethon ni dreulio llawer o amser yn edrych ar sgriniau. Yn sicr, iawn, rydyn ni wedi gwneud llawer o hyn o'r blaen, ond yn 2020, blwyddyn cyfarfodydd Zoom a gwyliau pellter cymdeithasol, rydyn ni много treulio amser yn edrych ar sgriniau. Ac rydym yn dysgu bod yr un lliwiau llawer haws edrych arno nag eraill.

Yn y flwyddyn newydd, bydd y lliwiau cyfforddus, dymunol hyn ar duedd. Mewn gwirionedd, y duedd fydd dyluniadau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer cysur llygad cyffredinol. Mae hyn yn golygu dyluniad main, syml a llawer o liwiau cŵl, naturiol sy'n ei gwneud hi'n hawdd edrych arno a sgrolio drwyddo am oriau.

dylunio gwefan gwyrdd tywyll a bricyll
dyluniad ap yn dangos cwch hwylio mewn golygfa lydan, porffor a gwyn Colour Trends
dyluniad potel mewn arlliwiau gwyrdd ac eirin gwlanog
opsiynau logo o rosyn llychlyd a gwyrdd canolig gyda thŷ wedi'i baentio

7. Lliwiau wedi gwisgo ac wedi pylu. Tueddiadau lliw

Un arall o'r tueddiadau lliw sydd ar ddod a welwch yn 20212 yw lliwiau sy'n edrych yn fywiog. Beth mae hyn yn ei olygu? Meddyliwch am eich hoff bâr o jîns neu'ch hoff gap pêl fas. Mae eu lliwiau wedi pylu ers tro, ac mae'r llinellau tensiwn lle maent yn cyfateb i'ch corff yn llachar ac yn amlwg. Dyma'n union beth mae dylunwyr yn ei ddal yn y duedd hon.

Mae mwy i'r duedd hon na lliwiau diflas yn unig sy'n eu gwneud yn edrych yn ffefryn gan bawb. Mae dylunwyr hefyd yn defnyddio gweadau garw, treuliedig i wneud i wrthrychau a delweddau edrych fel eu bod wedi sefyll prawf amser.

blodau wedi pylu

delwedd o gobiau ŷd mewn gwyrdd a melyn tawel Tueddiadau lliw
delwedd o bysgodyn yn neidio allan o'r dŵr mewn lliwiau tawel

8. Blocio lliwiau gyda siapiau organig. Tueddiadau lliw

Nid yw blocio blodau gyda siapiau organig yn yn unig un o'r tueddiadau lliw a welwch yn y flwyddyn newydd. Dylai hefyd ddod yn un o'r prif tueddiadau dylunio pecynnu.
bariau siocled mewn pecynnau lliw

Ni fydd y blociau lliw a welwch yn 2022 yn edrych fel y blociau lliw a welsoch yn y 90au. Nawr, yn lle onglau miniog a phetryalau yn creu grid lliwgar, fe welwn siapiau amherffaith, gweadog, meddal, cywasgedig yn gweithio gyda'i gilydd mewn lliwiau cyflenwol.
lliw organig yn rhwystro tonnau

Blwch fitamin bloc lliw

 

 

АЗБУКА