Tillidsbrud, også kendt som bedrageri, er den aktivitet, hvor en part bedrager eller udnytter en anden parts tillid. Dette kan omfatte forskellige handlinger rettet mod at opnå fordele, bedrage eller krænke den anden parts tillid og forventninger. Eksempler på tillidsbrud omfatter:

 1. Økonomisk bedrageri:

  • Bedrageri i finansielle transaktioner, herunder svindel med kreditkort, investeringsordninger, falske finansielle transaktioner mv.
 2. Tillidsbrud. Identitetssvig:

  • Brug af personlige oplysninger en anden person for at få adgang til sine ressourcer, finansielle konti eller for at begå andre kriminelle handlinger.
 3. Online svindel:

  • Svigagtige aktiviteter udført over internettet, såsom phishing, malware, online-auktionssvindel eller virtuel svindel.
 4. Tillidsbrud. Medicinsk bedrageri:

  • Forfalskning af medicinske dokumenter, svigagtige krav til forsikringsselskaber, bedrag i lægeregninger mv.
 5. Bedrageri på arbejdsområdet:

  • Bedrag i arbejdsforhold, såsom falske løfter om arbejde, forkert fremstilling af arbejdsforhold, ulovlige metoder til rekruttering af medarbejdere.
 6. Tillidsbrud. Falske velgørenhedsorganisationer:

  • Oprettelse af fiktive velgørende organisationer med det formål at svindel, indsamle penge udelukkende til personlig vinding.
 7. Ejendomsbedrageri:

  • Svig ved ejendomshandler, falske dokumenter, realkreditsvig mv.
 8. Pyramideskemaer:

  • Deltagelse i pyramidespil, hvor nye deltagere investerer for at udbetale overskud til tidligere deltagere.
 9. Tillidsbrud. Sundhedssvig:

  • Sælger forfalskede lægemidler, bedrager lægetjenester eller sygeforsikring.

Tillidsbrud er en forbrydelse i de fleste jurisdiktioner og kan medføre strenge straffe. Forebyggelse af svindel kræver ofte årvågenhed og opmærksomhed fra potentielle ofres side.

Hvad er et tillidsbrud?

Definition: Tillidsbrud defineres som en forsætlig eller hensynsløs, upassende og egoistisk handling begået af den juridiske administrator eller trustee af en trust, der skader trustens aktiver.

Juridiske administratorer eller administratorer har adskillige forpligtelser i henhold til loven, og forsømmelse eller manglende overholdelse af nogen af ​​dem kan give en begunstiget anledning til at kontakte en kriminel advokat for at indgive et krav mod administratoren.

Hvad er et tillidsbrud?

Et tillidsbrud opstår, når den juridiske administrator eller administrator modsiger trustens vilkår eller administratorens forpligtelser eller pligter. Det er vigtigt at forstå her, at administratorer, kollektivt og individuelt, er i risiko for at krænke deres begunstigedes tillid, hvor bruddet har resulteret i tab eller ulykke for begunstiget.

Almindelige anklager for tillidsbrud omfatter:

 1. Overførsel af ressourcer eller aktiver til en begunstiget, som ikke er berettiget til dem i henhold til trustakten
 2. Ukorrekt investering af tillidsaktiver
 3. Brud på tillidspligt eller brud på tillidspligt
 4. Overtrædelse af almindelig lov, lovbestemt omsorgspligt eller juridisk forpligtelse

I tilfælde af denne type overtrædelse kan modtageren kontakte en straffeadvokat, hvis forslag vil udgøre juridisk rådgivning.

Hvilke pligter og ansvar har en administrator?

Forvalteren skal handle i trustens og alle relaterede begunstigedes interesse. Du kan forstå en tillidsmand som  En person, der er udpeget af et trustinstrument til at forvalte de aktiver, der tilhører en anden person eller dennes ejendom, i overensstemmelse med trustens og lovens vilkår. I henhold til arvekoden 16000-

Ved accept af en trust skal administratoren administrere trusten i overensstemmelse med trustinstrumentet og, medmindre andet er fastsat i trustaftalen, i overensstemmelse med denne paragraf.

Trustee skal administrere trusten som specificeret, plus trustees skal handle i trustens og dens begunstigedes bedste interesse, behandle alle begunstigede retfærdigt og retfærdigt og ikke drage fordel af dem til trusteens egen fordel. Trustees skal holde tillidsejendomme adskilt fra anden ejendom og tage rimelige skridt for at sikre overholdelse af krav, der er en del af tillidsejendommen.

Nogle af de vigtigste opgaver og ansvarsområder for tillidsmænd er:

 1. Udvis rimelig omhu
 2. Overholdelse af vilkårene eller bestemmelserne i tillidsdokumentet
 3. Handle upartisk mellem modtagere eller begunstigede
 4. Investering i godkendte og godkendte investeringer
 5. Handler i modtagernes eller begunstigedes interesse
 6. Undgå interessekonflikter
 7. At opføre sig med oprigtighed, integritet, oprigtighed, integritet og ærlighed
 8. At få kontrol eller påtage sig ansvar for tillidsejendomme
 9. Informere begunstigede om deres stilling og give oplysninger om trusts, som de har ret til
 10. Vedligeholdelse af juridiske optegnelser og dokumenter
 11. Ikke til at stole på
 12. At tage rimelige skridt for at beskytte mod handlinger, der kan føre til tab af tillid

Sigtelse for tillidsbrud med svigagtig hensigt.

Når det kommer til tillidsbrud med svigagtige hensigter, skal du forstå, at "Breach of Trust" er en form for tyveri i South Carolina.

Det kan forstås som en påstand om en forbrydelse, der regelmæssigt bliver mishandlet, enten i lyset af, at retshåndhævelsesmyndigheden eller -styrelsen ikke forstår de komponenter, der skal bevises, eller den "tiltalte" skal afpresse penge fra en betroet person eller person. i hvad der ellers kunne udgøre en civil tvist

Lad os nu forstå, hvornår anklager om tillidsbrud vil være gyldige i SC, og hvornår det ikke vil blive betragtet som tillidsbrud.

Hvad er et tillidsbrud i SC?

For at dømme en person for tillidsbrud skal staten bevise, at:

 1. Der eksisterede et tillids- eller tillidsforhold til det påståede offer eller den begunstigede.
 2. Noget blev taget fra det påtænkte offer eller modtager
 3. Den pågældende ejendom var "i betroet" til fordel for den påtænkte bygherre.
 4. Ejendommen blev taget med den hensigt at narre eller bedrage det påtænkte offer

Hvis nogen af ​​ovenstående komponenter ikke er opfyldt, vil en sigtelse for tillidsbrud ikke være en passende sigtelse. Såfremt det antages, at der ikke er et rimeligt grundlag for nogen af ​​disse komponenter, ville anholdelsen være uretfærdig og ulovlig.

I andre situationer, hvor komponenterne i et tillidsbrud ikke er til stede, kan en anden strafferetlig anklage være passende. Eller igen, som det ofte er tilfældet, kunne det være en civil retssag.

Hvornår er et tillidsbrud ikke et tillidsbrud?

Ofte opstår beskyldninger om tillidsbrud som følge af en konflikt eller uenighed med en begunstiget, arbejdsgiver eller anden person, der mener, at de skylder penge eller penge, der tilhører dem. Derfor anses det for ulovligt og uretfærdigt at bruge strafferetssystemet til at opnå fordele i civile sager.

Nogle gange opstår der tilfælde, når en medarbejder køber et køretøj eller et værktøj og ikke returnerer det i korrekt stand, eller når udstyr tages fra arbejdspladsen, og virksomheden giver medarbejderen skylden. I nogle tilfælde forsvinder kontanter fra en butiks kasseapparat, og medarbejderen bliver opkrævet. Forestil dig et scenarie, hvor en husejer hyrer en designer til et andet tag og er utilfreds med arbejdets art.

Det er således normalt for en person at tro, at han eller hun er blevet udnyttet, eller at tro, at han eller hun ikke har haft gavn af en aftale indgået med en sagsøgt eller tiltalt, og derefter kontakte de retshåndhævende myndigheder med en sigtelse for brud på tillid. og arrestere den anden person.

I nogle tilfælde kontakter en person en civil retssagskonsulent, som fortæller dem, at sagsøgte ikke vil betale ved blot at indgive et krav, men forudsat at sagsøgeren eller sagsøgte bliver anholdt, vil de simpelthen blive tvunget til at betale erstatning.

I alle sådanne sager er anklager om tillidsbrud ikke den rigtige løsning, og sådanne sager bør behandles som civile sager og bør behandles ved en civil domstol.

Straffe for tillidsbrud i SC?

Potentielle sanktioner for tillidsbrud afhænger af det krævede dollarbeløb eller værdien af ​​den ejendom, der påstås at være blevet stjålet.

 1. Tillidsbrud under $2000 er en forbrydelse, der kan straffes med 30 dages fængsel.
 2. $2000 til $10 er en forseelse, der kan straffes med op til fem års fængsel.
 3. Over $10 er en forbrydelse, der kan straffes med op til ti års fængsel eller op til ti år.

Hvad er et eksempel på tillidsbrud?

Et typisk eksempel på et tillidsbrud opstår, når juridiske administratorer eller trustees undlader at fordele midler til modtagerne. Eller måske har de forsømt at investere trustaktiverne korrekt, forsikre trustaktiverne, beskytte ressourcerne mod ulykke eller tab eller overholde trustens vilkår. Tillidsbrud

De kan have glemt at tage det passende juridiske skridt, da trustens ressourcer blev kompromitteret af et krav eller en retssag. Således kan alle sådanne sager resultere i, at de bliver taget ud og også betaler for meget for enhver ulykke.

Hvad hvis jeg bliver anklaget for tillidsbrud?

Du bør kontakte en tillidsadvokat, så snart du er anklaget for tillidsbrud eller uretmæssig tilegnelse af tillidsreserver. I det store og hele, sådanne konsultationer med tillid advokater er gratis. De er konstant involveret i tillidsforsvar, og forholdet mellem advokat og klient kan gøre underværker for dig.

De vil forsikre dig om, at det er normalt, at selv godmodige tillidsmænd bliver anklaget for uretmæssig tilegnelse af tillidsaktiver eller brud på tillidspligt, især når værdien af ​​tilliden er enorm, eller de involverede familiemedlemmer ikke er på god fod med hinanden .

Er der en forældelsesfrist for tillidsbrud?

Mens den juridiske frist for at anfægte en trust er 120 dage efter administratorens død, kan den juridiske frist for anklager om tillidsbrud, kriminalitet, uretmæssig tilegnelse eller brud på administratorens pligter eller tillidshverv være år. Det afhænger af din tilstand og forhold. For at få svar på dette spørgsmål vil det være klogt at kontakte en erfaren tillidsadvokat.

Kan en kurator sagsøges?

Det sædvanlige og enkle svar kan være "ja". En juridisk administrator eller administrator kan sagsøges på en række forskellige grunde i lyset af, at han eller hun holdes til den højeste juridiske standard, som er tillidsstandarden.

Tillidsmænd kan sagsøges for ting som krænkelser af regnskab, manglende rapportering, skade på tillidsejendomme, tyveri, underslæb, afpresning og sammenblanding af reserver eller midler.

Men den mest populære grund til, at administratorer bliver sagsøgt, er, fordi de forsømmer eller undlader at informere modtagere eller begunstigede.

For at beskytte sig selv mod sådanne krav bør kuratorer søge bistand fra en erfaren tillidsadvokat, der er bekendt med den lokale skifteret, fordi domstolene oftest har et negativt syn på kuratorer, der mishandler eller på anden måde forsømmer at opfylde deres forpligtelser eller ansvar. 

Hvornår kan en administrator sagsøges for uretmæssig tilegnelse, uagtsomhed, dårlig forvaltning, svig eller misbrug? Tillidsbrud

 Der er mange grunde til, at sager kan rejses mod kuratorer. Nogle af de almindelige årsager er nævnt nedenfor:

 1. Når en trustee stjæler eller underslæber tillidsressourcer eller -aktiver
 2. Når som helst tillidsmænd tjener personligt på tillidsressourcer gennem forfalskning, vildledning eller tvang
 3. Når administratorer blander individuelle aktiver med trustreserver
 4. Når tillidsrepræsentanter giver tvivlsomme eller upassende gaver fra en trust
 5. I det øjeblik, tillidsmænd udsætter tillidsressourcer for absurde risici eller gambling
 6. Når administratorer undlader at overholde trustens investerings-, regnskabs- eller styringsbeføjelser
 7. På et tidspunkt, hvor administratorerne i øjeblikket ikke er sunde eller rimelige nok til at opfylde deres forpligtelser eller pligter.

Hvad er straffen for uretmæssig tilegnelse af trustfonde?

I det store og hele vil de skyldige tillidsmænd blive fjernet, pålagt at betale for forvoldte skader og/eller erstattet.

Konklusion!

Afslutningsvis håber vi, at du forstår, hvad et tillidsbrud er, og hvornår det kan ske. Generelt er det en måde at krænke den tillid, som du ifølge overenskomsten og retssikkerheden er forpligtet til at følge.

Når tillidsforholdet, som også omfatter nogle juridiske regler og forskrifter, bliver overtrådt, kan de således få nogle juridiske konsekvenser i henhold til jordlovene.

 

Typografi ABC