Η κοινωνική διαστρωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία άτομα και ομάδες της κοινωνίας ταξινομούνται σε στρώματα ή στρώματα με βάση διάφορα κριτήρια όπως εισόδημα, εκπαίδευση, επάγγελμα, κοινωνική θέση, εθνικότητα και άλλους παράγοντες.

Όλες οι κοινωνίες μελετώνται και αναλύονται με βάση τους βασικούς κοινωνικούς τους θεσμούς. Αυτοί οι θεσμοί μπορεί να είναι παράγοντες που κυμαίνονται από την κοινωνική τάξη, τον πλούτο, το κύρος, την εξουσία ή την κοινωνική κινητικότητα. Γενικά, αυτοί οι παράγοντες σχηματίζουν κάθε είδους κοινωνική διαστρωμάτωση, που είναι χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας των ανθρώπων της.

Η σκέψη για την κοινωνιολογική προοπτική της μελέτης αυτών των διαφορών μπορεί να είναι πρόκληση. Οι λεπτές αποχρώσεις και οι πτυχές του γιατί και πώς οι άνθρωποι διαστρωματώνονται στην κοινωνία είναι περίπλοκες. Δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στον χαρακτηρισμό μιας κοινωνίας είναι η ανισότητα και η κοινωνική κινητικότητα. Τα ιστορικά στοιχεία της κοινωνικής διαστρωμάτωσης χρονολογούνται από τις κοινωνίες των σκλάβων, των καστών και των ταξικών κοινωνιών από τη φεουδαρχική εποχή. Λόγω των αρνητικών πλευρών της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, μια ουτοπική κοινωνία προτάθηκε στις θεωρίες κοινωνιολόγων όπως ο Καρλ Μαρξ. Όμως έχει παρατηρηθεί σημαντικά ότι σε μια κοινωνία μόνο ο βαθμός ανισότητας μπορεί να περιοριστεί. δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Μόνο ορισμένες ιδανικές, ανεπτυγμένες δημοκρατίες, όπως η Ευρώπη, μπόρεσαν να ελέγξουν το επίπεδο των διακρίσεων στην κοινωνία.

Αυτή η ανάρτηση θα σας πει τα πάντα για τον ορισμό της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τα χαρακτηριστικά της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν...

Τι είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση;

Κοινωνική διαστρωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα μέλη μιας κοινωνίας ομαδοποιούνται σε διαφορετικά στρώματα ή στρώματα με βάση ορισμένα κριτήρια όπως η κοινωνική θέση, ο πλούτος, η εκπαίδευση, η εξουσία και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε μια ιεραρχία στην οποία ορισμένες ομάδες έχουν υψηλότερη θέση και προνόμια από άλλες.

Οι βασικές πτυχές της κοινωνικής διαστρωμάτωσης περιλαμβάνουν:

 1. Κοινωνική θέση:

  • Οικονομικός: Επίπεδο εισοδήματος, πλούτος και ιδιοκτησία πόρων.
  • Εκπαιδευτικός: Επίπεδο εκπαίδευσης, πτυχίο, εκπαιδευτικά επιτεύγματα.
  • Το κύρος: Κοινωνική αναγνώριση, σεβασμός και κύρος στην κοινωνία.
  • Εξουσία: Επίπεδο επιρροής, έλεγχος και πολιτική εξουσία.
 2. Κοινωνική διαστρωμάτωση. Ταξινόμηση:

  • Κάθετη διαστρωμάτωση: Η διαίρεση της κοινωνίας σε στρώματα με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε πόρους και ευκαιρίες.
  • Οριζόντια διαστρωμάτωση: Ομαδοποίηση ατόμων με βάση κοινά χαρακτηριστικά όπως ηλικία, φύλο, φυλή.
 3. Κινητικότητα:

  • Ανυψωτική ικανότητα: Η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να αλλάξει την κοινωνική του θέση.
  • Σταθερότητα: Ο βαθμός μεταβλητότητας ή σταθερότητας της κοινωνικής διαστρωμάτωσης σε μια κοινωνία.
 4. Κοινωνική διαστρωμάτωση. Διακρίσεις και ανισότητες:

  • Ανισότητα: Άνισες ευκαιρίες και πόροι που παρέχονται σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.
  • Διάκριση: Αρνητική μεταχείριση ή προκατάληψη έναντι ορισμένων ομάδων με βάση κοινωνικά τους κατάσταση.
 5. Δομή και στρώσεις:

  • Ανοιχτή διαστρωμάτωση: Δυνατότητα αλλαγής κοινωνικής θέσης, διαπερατότητα μεταξύ στρωμάτων.
  • Κλειστή διαστρωμάτωση: Περιορισμένη κινητικότητα, δυσκολία αλλαγής κοινωνικής θέσης.
 6. Κοινωνική διαστρωμάτωση. Κοινωνικοπολιτισμικές Σπουδές:

  • Ανάλυση τάξης: Η μελέτη της τάξης στην κοινωνία και η επιρροή της στη συμπεριφορά και τις ευκαιρίες.
  • Εθνοτική διαστρωμάτωση: Η σχέση μεταξύ κοινωνικής θέσης και εθνότητας.

Η κοινωνική διαστρωμάτωση μπορεί να έχει ευρείες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες και να επηρεάσει τις ευκαιρίες των ανθρώπων σε διάφορες πτυχές της ζωής τους.

Διάφορες μορφές διαστρωμάτωσης.

 1. Δωρεάν και μη
 2. Κατηγορία
 3. Κοινωνική τάξη
 4. Κληρονομιά και κατάσταση
 5. Επάγγελμα και εισόδημα
 6. Φυλή και εθνικότητα
 7. Η άρχουσα τάξη
 8. Διοικητική θέση

Χαρακτηριστικά της διαστρωμάτωσης

Σύμφωνα με τον Melvin M. Toomin, τα διάφορα χαρακτηριστικά της στρωματοποίησης είναι:

 1. Είναι κοινωνικό
 2. Είναι αρχαίο
 3. Είναι καθολικό
 4. Έρχεται σε διάφορες μορφές
 5. Είναι λογικό

Τύποι. Κοινωνική διαστρωμάτωση

Τι είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση

Η κοινωνική διαστρωμάτωση παίρνει διαφορετικές μορφές σε διαφορετικές κοινωνίες. Αν και η βασική προϋπόθεση είναι η άνιση κατανομή των πόρων, αυτοί οι πόροι μπορεί να είναι αδιάφοροι για τους κοινωνικούς θεσμούς.

1. Διαστρωμάτωση ανά τάξη. 

Αυτό οφείλεται στην άνιση κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου στην κοινωνία. Σύμφωνα με τη θεωρία του Καρλ Μαρξ, η κοινωνία χωρίζεται σε αστική τάξη και εργατική τάξη, με την πρώτη να εκμεταλλεύεται τη δεύτερη για δουλειές με λιγότερο από αξιοπρεπή αμοιβή. Κοινωνική διαστρωμάτωση
Αυτή η εισοδηματική ανισότητα εκδηλώνεται με διακρίσεις σε βάρος των ατομικών δικαιωμάτων, ελευθερίας, ελευθερίας, εξουσίας, δικαιώματος έκφρασης γνώμης κ.λπ. Έτσι, η έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως η καλή υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η υγιεινή οδηγεί σε διαφορετική μεταχείριση στην κοινωνία. Αυτό περιορίζει το συνολικό αναπτυξιακό δυναμικό της κοινωνίας στο σύνολό της.

2. Διαστρωμάτωση με βάση την κάστα, τη φυλή ή την εθνικότητα. Κοινωνική διαστρωμάτωση

Ενώ η φυλή ασχολείται με τη γενετική κληρονομιά των εν λόγω ανθρώπων, η εθνότητα αναφέρεται στον πολιτιστικό ιστό και τις παραδόσεις τους. Αυτή η διάκριση λόγω φυλής, κάστας ή εθνότητας έχει παρατηρηθεί σε όλη την ιστορία των αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών. Αυτές οι συνθήκες αποδεικνύονται κριτήρια για την κοινωνική κατάταξη των ανθρώπων, η οποία συνήθως οδηγεί σε μια αρνητική και μεροληπτική ιεραρχία.

3. Διαστρωμάτωση ανά φύλο 

Εδώ η διαστρωμάτωση βασίζεται σε στερεοτυπικούς ρόλους των φύλων που γίνονται κανόνας στην κοινωνία. Οι ρόλοι των φύλων είναι άκαμπτες κοινωνικές κατασκευές που υπονοούν ότι μόνο αυτό το φύλο θα εκτελεί ένα συγκεκριμένο σύνολο ευθυνών. Η έλλειψη ευελιξίας σε αυτούς τους κοινωνικούς ρόλους οδηγεί σε διαστρωμάτωση και διακρίσεις σε βάρος ενός φύλου υπό το πρίσμα της ανωτερότητας των άλλων.

Παράγοντες. Κοινωνική διαστρωμάτωση

Παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική διαστρωμάτωση

 

Η κοινωνική διαστρωμάτωση της κοινωνίας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες δεν είναι τίποτα άλλο από συνθήκες που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν διακρίσεις μεταξύ τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι:

1. Πλούτος. 

Το εισόδημα και ο πλούτος συνδέονται αυτόματα με το κύρος και τη δύναμη ενός ατόμου στην κοινωνία. Κοινωνική διαστρωμάτωση

Εδώ δύο επίπεδα κοινωνίας, πλούσιος και φτωχός, στέκονται σε ένα σταυροδρόμι, που εκδηλώνονται σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Η ηλικία, η κάστα και ούτω καθεξής γίνονται επίσης σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την τάξη ενός ατόμου.

2. Εκπαίδευση. Κοινωνική διαστρωμάτωση

Το επίπεδο αλφαβητισμού δεν καθορίζει την εκπαίδευση. Η ικανότητα διάκρισης μεταξύ καλού και κακού και η ωριμότητα να αποδεχόμαστε τις διαφορές στην κοινωνία αποτελούν τη βάση της εκπαίδευσης.
Τα αναποτελεσματικά επίπεδα λογικής στους ανθρώπους οδηγούν σε στερεότυπες και συμβατικές απόψεις των ατόμων με απόψεις την τάξη, την κάστα, τη θρησκεία ή το εισόδημά τους.

3. Αλληλεπίδραση παραγόντων. Κοινωνική διαστρωμάτωση

Δεν είναι όλοι οι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης απομονωμένοι μεταξύ τους. Στην κοινωνία, η κάστα, η τάξη, η φυλή, το φύλο, η σεξουαλικότητα, η εθνικότητα κ.λπ. βρίσκονται στη διασταύρωση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί καθορίζουν την κοινωνική θέση ενός ατόμου. Όσο υψηλότερη είναι η ιεραρχία, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόσβαση σε σεβασμό, ελευθερία και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη.

Τελικές σκέψεις για τη διαστρωμάτωση!

Άλλωστε, αν και η πρακτική της κοινωνικής διαστρωμάτωσης είναι πολύ βαθιά ριζωμένη στις ρίζες της κοινωνίας μας, η σταδιακή αλλαγή μπορεί να βοηθήσει να απαλλαγούμε από αυτήν. Η αξιοκρατία εκτιμάται, αλλά παράγοντες πέρα ​​από τον έλεγχο ενός ατόμου δεν πρέπει να αποτελούν τη βάση για την κοινωνική κατάταξη.

 АЗБУКА 

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ). Κοινωνική διαστρωμάτωση.

 1. Τι είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση;

  • Απάντηση: Η κοινωνική διαστρωμάτωση είναι η διαδικασία διαίρεσης της κοινωνίας σε στρώματα ή στρώματα ανάλογα με τις διαφορές στην κοινωνική θέση, την εξουσία, τον πλούτο και τα προνόμια.
 2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την κοινωνική διαστρωμάτωση;

  • Απάντηση: Οι παράγοντες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την απασχόληση, το εισόδημα, την καταγωγή, τη φυλή, το φύλο, την ηλικία και άλλες πτυχές που μπορούν να καθορίσουν τη θέση ενός ατόμου στην κοινωνία.
 3. Ποια είναι τα κύρια στρώματα της κοινωνίας στο πλαίσιο της κοινωνικής διαστρωμάτωσης;

  • Απάντηση: Τα κύρια στρώματα περιλαμβάνουν την ανώτερη τάξη (ελίτ), τη μεσαία τάξη, την κατώτερη τάξη και τους άστεγους. Ορισμένα μοντέλα κάνουν επίσης διάκριση μεταξύ άνω, μεσαίας και κάτω κατακόρυφης κινητικότητας.
 4. Τι είναι η κοινωνική κινητικότητα;

  • Απάντηση: Η κοινωνική κινητικότητα αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα ή την αδυναμία ενός ατόμου ή μιας ομάδας να μετακινηθεί από το ένα κοινωνικό στρώμα στο άλλο. Μπορεί να είναι κάθετη (πάνω ή κάτω) και οριζόντια (αλλαγή κατάστασης χωρίς αλλαγή επιπέδου).
 5. Πώς επηρεάζει η κοινωνική διαστρωμάτωση την πρόσβαση σε πόρους;

  • Απάντηση: Στις κοινωνικά στρωματοποιημένες κοινωνίες, οι πόροι όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, οι ευκαιρίες εργασίας και η πολιτική εξουσία συχνά κατανέμονται άνισα με βάση την κοινωνική θέση.
 6. Ποιες είναι οι συνέπειες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην υγεία;

  • Απάντηση: Τα άτομα με χαμηλή κοινωνική θέση μπορεί να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, καθαρό νερό και άλλους πόρους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανισότητες στην υγεία.
 7. Μπορεί η κοινωνική διαστρωμάτωση να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου;

  • Απάντηση: Ναι, η κοινωνική διαστρωμάτωση μπορεί να αλλάξει ως αποτέλεσμα κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών αλλαγών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στην εκπαίδευση, τους νόμους, τις πολιτικές ισότητας κ.λπ.
 8. Πώς συνδέεται η κοινωνική διαστρωμάτωση με την εκπαίδευση;

  • Απάντηση: Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική διαστρωμάτωση, καθώς συχνά καθορίζει την πρόσβαση σε επαγγέλματα υψηλής αμοιβής και επηρεάζει την κοινωνική θέση.
 9. Ποιες κοινωνικές ανισότητες εκδηλώνονται μέσω της κοινωνικής διαστρωμάτωσης;

  • Απάντηση: Οι κοινωνικές ανισότητες μπορούν να εκδηλωθούν στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις θέσεις εργασίας, την πολιτική εξουσία και τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες.
 10. Πώς αντιμετωπίζεται η κοινωνική διαστρωμάτωση;

  • Απάντηση: Η καταπολέμηση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης περιλαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων, την αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την καταπολέμηση των συστημάτων προνομίων. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.