Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι δαπάνες που σχετίζονται με την απόκτηση, τη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό ή τη βελτίωση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων όπως κτίρια, εξοπλισμός, οχήματα και άλλα μεγάλα αντικείμενα. Οι δαπάνες αυτές στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, στη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου, στην επέκταση της επιχείρησης ή στην αύξηση του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κεφαλαιουχικών δαπανών περιλαμβάνουν:

  • Κεφαλαιουχικές δαπάνες . Μακροπρόθεσμα:

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακά περιουσιακά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για παρατεταμένη χρονική περίοδο, συχνά περισσότερο από ένα χρόνο. Αυτό τα διακρίνει από τα λειτουργικά κόστη, τα οποία σχετίζονται με τις καθημερινές λειτουργίες μιας εταιρείας.

  • Πάγιο ενεργητικό:

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στοχεύουν στην απόκτηση, δημιουργία ή βελτίωση ενσώματων παγίων και μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων όπως κτίρια, εξοπλισμός, οχήματα και άλλα μεγάλα αντικείμενα.

  • Κεφαλαιουχικές δαπάνες . Στρατηγική Σημασία:

Αυτά τα κόστη είναι συνήθως στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, εισαγωγή νέων προϊόντων ή είσοδο σε νέες αγορές.

Τα παραδείγματα κεφαλαιουχικών δαπανών μπορεί να κυμαίνονται από την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής και την αγορά προηγμένου εξοπλισμού έως την ανάπτυξη νέου λογισμικού ή τη διεξαγωγή μεγάλης επιστημονικής έρευνας.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συνήθως απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους και προσεκτικό σχεδιασμό, καθώς επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ή CAPEX διαφέρουν από τις λειτουργικές δαπάνες (OPEX). Επειδή το OPEX είναι τα τρέχοντα έξοδα ή λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ή τη λειτουργία ενός πόρου. Τα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν πράγματα όπως ηλεκτρικό ρεύμα ή καθαριότητα. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ OPEX και CAPEX μπορεί να μην είναι απολύτως σαφής για ορισμένα κόστη, όπως το κόστος ανακαίνισης ενός χώρου στάθμευσης εμπορικού κέντρου. Αλλά η διαχωριστική γραμμή με τέτοια πράγματα είναι ότι η δαπάνη μπορεί να αντιμετωπιστεί ως CAPEX εάν τα οφέλη αυτής της δαπάνης μεταφερθούν στα επόμενα οικονομικά έτη.

Κόστος κεφαλαίου - ορισμός και χαρακτηριστικά

Τι είναι η κεφαλαιουχική δαπάνη;

Ορισμός: Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ορίζονται ως τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση για την αγορά, τη βελτίωση ή τη διατήρηση οποιωνδήποτε μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και του κέρδους της επιχείρησης. Εδώ μπορείτε να κατανοήσετε τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία ως πάγια, φυσικά και μη αναλώσιμα περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, εξοπλισμός, πλαίσιο, υποδομή κ.λπ., τα οποία έχουν ωφέλιμη ζωή για περισσότερες από μία λογιστικές περιόδους.

Γενικά, το CapEx περιλαμβάνει πράγματα όπως μηχανήματα, νέο εξοπλισμό, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, γη, κτίρια, κατασκευές ή κέντρα διανομής, έπιπλα και εγκαταστάσεις, λογισμικό, επαγγελματικά οχήματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως άδεια ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Κατανόηση. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Το CapEx είναι ένας τύπος κεφαλαίου που χρησιμοποιείται από έναν οργανισμό για την αγορά, τον επανασχεδιασμό και τη διατήρηση φυσικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, είναι το κόστος που προκύπτει για την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή τη βελτίωση ενός υπάρχοντος περιουσιακού στοιχείου. Χρησιμοποιείται τακτικά για την αποτύπωση νέων επενδύσεων ή έργων από έναν οργανισμό.

Η πραγματοποίηση κεφαλαιουχικών δαπανών για πάγια στοιχεία ενεργητικού θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανακαίνιση στέγης, την αγορά εξοπλισμού ή την κατασκευή άλλης γραμμής παραγωγής. Αυτό το είδος δαπανών μετρητών ή κεφαλαιουχικών δαπανών γίνονται από οργανισμούς για να επεκτείνουν το εύρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους ή για να προσθέσουν οικονομικά οφέλη στη λειτουργία.

Το CAPEX για την περίοδο αναφοράς αναφέρεται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Αυτό συνήθως έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη οικονομική θέση της επιχείρησης. Επομένως, η σοφή επιλογή των κεφαλαιουχικών δαπανών είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική σταθερότητα του οργανισμού.

Πολλοί οργανισμοί προσπαθούν συστηματικά να συμβαδίζουν με τα επαληθεύσιμα επίπεδα κεφαλαιουχικών δαπανών τους για να δείξουν στους επενδυτές ότι τα στελέχη ή οι διευθυντές του οργανισμού συνεχίζουν να επενδύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Βασικά ευρήματα

  1. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μπορούν να κατανοηθούν ως πληρωμές για προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον ισολογισμό και όχι ως έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
  2. Είναι σημαντικό για τις εταιρείες να συνεχίσουν να διατηρούν υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και εξοπλισμό, και σε αυτή τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία ανάπτυξης.

Ιδιαιτερότητες. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Μερικά από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του CAPEX είναι:

1. Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Οι τρέχουσες επενδυτικές σας επιλογές επεκτείνονται και στο μέλλον. Ουσιαστικά, οι τρέχουσες επιλογές κεφαλαιακών δαπανών θα επηρεάσουν τη μελλοντική παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τα κέρδη ενός οργανισμού. Η επιλογή των επενδύσεων κεφαλαίου είναι η κινητήρια δύναμη για τον καθορισμό της μελλοντικής κατεύθυνσης. Αυτό επηρεάζει τους μακροπρόθεσμους οργανωτικούς στόχους, τη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού και άλλες στρατηγικές.

2. Μη αναστρεψιμότητα. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Η κατανάλωση κεφαλαίου είναι συχνά δύσκολο να αντιστραφεί χωρίς να προκληθούν ζημίες στην εταιρεία. Όλοι οι τύποι τέτοιου εξοπλισμού κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις, καθώς και η αγορά εξοπλισμού χρησιμοποιημένου κεφαλαίου γενικά είναι εξαιρετικά κακή.

3. Υψηλό αρχικό κόστος

Όταν μια επιχείρηση ξοδεύει χρήματα με τη μορφή κεφαλαιουχικών δαπανών, συνήθως απαιτεί υψηλό αρχικό κόστος. Ειδικά σε κλάδους όπως η μεταποίηση, η μεταποίηση, οι τηλεπικοινωνίες, η εξερεύνηση, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κ.λπ. Η επένδυση κεφαλαίων σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία όπως κατασκευές, εξοπλισμός, κτίρια ή ακίνητα προσφέρει την ευκαιρία να αποκομιστούν οφέλη μακροπρόθεσμα, αλλά θα απαιτήσει τεράστιο αρχικό κόστος . Το κόστος αυτό αυξάνεται επίσης με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

4. Αποσβέσεις. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Όταν τα κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία τίθενται σε λειτουργία, αρχίζουν να φθείρονται. Έτσι, τέτοια περιουσιακά στοιχεία χάνουν την αξία τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Τι μπορεί να σας πει το CapEx;

Σας λέει πόσο ο οργανισμός επενδύει σε υπάρχοντα και νέα πάγια στοιχεία για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Αυτός είναι ο τύπος κόστους που ένας οργανισμός καταγράφει ή εμφανίζει σε αυτόν λογιστική ως επένδυση και όχι στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως έξοδο. Όταν μια εταιρεία επωφελείται από ένα περιουσιακό στοιχείο, απαιτεί από αυτήν να κατανείμει το κόστος στην ωφέλιμη ζωή αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Διαφορετικοί κλάδοι παρουσιάζουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες με διαφορετικό τρόπο και μπορεί να τις δείτε να λογιστικοποιούνται ως αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων (πάγια στοιχεία ενεργητικού, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός), κεφαλαιουχικές δαπάνες ή κόστος απόκτησης.

Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό του οργανισμού.

Χρήση επενδύσεων κεφαλαίου. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ή τη βελτιστοποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Στη λογιστική ή λογιστική προστίθεται στον λογαριασμό παγίου. Έτσι, η βάση του ενεργητικού, που αντιπροσωπεύει

Διαφορά μεταξύ CapEx και OpEx

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγική ενότητα, το CapEx και το OpEx είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Τα λειτουργικά έξοδα ή τα λειτουργικά έξοδα είναι βραχυπρόθεσμα έξοδα που αναμένεται να καλύψουν το τρέχον λειτουργικό κόστος της διατήρησης μιας επιχείρησης. Σε αντίθεση με το CapEx, τα λειτουργικά έξοδα μπορούν να αφαιρεθούν πλήρως από τους φόρους ενός οργανισμού κατά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιούνται. Όσον αφορά τη λογιστική, το κόστος CapEx προκύπτει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι ένα νέο κεφαλαιουχικό περιουσιακό στοιχείο ή μια επένδυση με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από ένα έτος. Το CapEx εργάζεται επίσης για να παρατείνει την ωφέλιμη ζωή οποιουδήποτε υπάρχοντος περιουσιακού στοιχείου.

Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι τα λειτουργικά έξοδα επαναλαμβάνονται με συνέπεια και προβλέψιμα, όπως έξοδα κοινής ωφελείας, μισθοί, ενοίκια κ.λπ. Ενώ τα κεφαλαιουχικά έξοδα εμφανίζονται λιγότερο συχνά και με λιγότερη ρουτίνα. Τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και είναι εντελώς αφορολόγητα, ενώ τα κεφαλαιουχικά έξοδα απλώς μειώνουν τους φόρους λόγω των αποσβέσεων που προκαλούν.

Αποτελεσματική πρακτική κατάρτισης προϋπολογισμού. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Για τη βελτίωση του προϋπολογισμού κεφαλαίων σας κοστίζει αποτελεσματικά Οι ακόλουθες μέθοδοι θα βοηθήσουν: η αξία του περιουσιακού στοιχείου, προσαρμοσμένη για φορολογικούς σκοπούς. Μπορείτε να το βρείτε τακτικά στην κατάσταση ταμειακών ροών στην ενότητα "Τόκοι σε πάγια στοιχεία ενεργητικού" ή κάτι σχεδόν πανομοιότυπο στην υποενότητα "Επενδύσεις".

1. Δόμηση πριν από την έναρξη. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Τα σχέδια δαπανών σας για κεφαλαιουχικές δαπάνες πρέπει να είναι επαρκή πριν ξεκινήσετε. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε τέτοια δαπάνη, πρέπει να αναλύσετε την εκτίμηση του έργου μαζί με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και να διασφαλίσετε ότι ολόκληρο το σχέδιο πρέπει να αναθεωρηθεί. Εδώ είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η ποσότητα των εσωτερικών πόρων που απαιτούνται, καθώς και οι απαιτήσεις για υλικά, του εργατικού δυναμικού, υπηρεσίες και χρηματοδότηση.

2. Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα

Όταν σχεδιάζετε επενδύσεις κεφαλαίου, πρέπει να σκεφτείτε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Θα πρέπει να ελέγξετε εάν θα αγοράσετε ένα κεφαλαιουχικό περιουσιακό στοιχείο με χρέος ή εάν θα διαθέσετε υπάρχοντα κεφάλαια για να κάνετε τέτοιες αγορές. Όταν εξοικονομείτε ή εξοικονομείτε χρήματα για τέτοιες αγορές, θα πρέπει να καθυστερήσετε την αγορά και όταν δανείζεστε χρήματα, μπορεί να αυξήσετε το χρέος σας. Και οι δύο αυτές λύσεις είναι καλές, αλλά πρέπει να δώσετε προσοχή στις μακροπρόθεσμες συνέπειές τους πριν επιλέξετε μία από τις δύο.

3. Επιλογή καλού λογισμικού προϋπολογισμού

Είναι σημαντικό να επιλέξετε καλό λογισμικό για να διαχειριστείτε τις ανάγκες του προϋπολογισμού σας. Η επιλογή του λογισμικού προϋπολογισμού εξαρτάται από πράγματα όπως το μέγεθος του έργου, ο κίνδυνος σφάλματος και η ταχύτητα του προγράμματος.

4. Χρησιμοποιήστε ακριβή δεδομένα

Η χρήση ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαιουχικών έργων. Για να δημιουργήσετε ένα πρακτικό σχέδιο δαπανών και να δημιουργήσετε σημαντικές αναφορές, πρέπει να συλλέξετε αξιόπιστα δεδομένα.

5. Δόμηση σαφών πολιτικών. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Η αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαιουχικών δαπανών σε μεγάλους οργανισμούς μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς υπαλλήλους, τμήματα ή ακόμη και περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητο να υπάρξει μια σαφής πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι για να κατευθύνουν τον προϋπολογισμό προς τη σωστή κατεύθυνση.

Προβλήματα Capex

Μερικές από τις προκλήσεις με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι:

1. Προβλήματα μέτρησης

Ολόκληρο το λογιστικό σύστημα για τον εντοπισμό, τη μέτρηση και την εκτίμηση του κόστους που σχετίζεται με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκο.

2. Απρόβλεπτο. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Όταν πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις κεφαλαίου, οι επιχειρήσεις θέλουν προβλέψιμα αποτελέσματα. Αλλά τέτοια αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα όταν λαμβάνονται αποφάσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες. Μπορούν επίσης να προκύψουν απώλειες στο μέλλον, και επομένως το κόστος και τα οφέλη των επιλογών κεφαλαιουχικών δαπανών τείνουν να είναι εξαιρετικά απρόβλεπτα.

3. Διάχυση χρόνου

Το κόστος καθώς και τα οφέλη που συνδέονται με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατανέμονται συνήθως σε μεγάλη χρονική περίοδο τόσο για βιομηχανικά έργα όσο και για έργα υποδομής. Αυτή η διαφορά ώρας προκαλεί προβλήματα.

Συμπέρασμα!

Τέλος, ελπίζουμε να καταλάβατε τι είδους επένδυση είναι μια κεφαλαιουχική δαπάνη. Συνολικά, το CapEx είναι μια επένδυση που κάνουν οι επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να διατηρήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Το CapEx είναι πολύ διαφορετικό από το OpEx επειδή τα λειτουργικά έξοδα επαναλαμβάνονται συνεχώς χρόνο με το χρόνο, ενώ τα κεφαλαιουχικά έξοδα είναι ουσιαστικά απρόβλεπτα. Ένα άλλο βασικό πράγμα που πρέπει να κατανοήσετε σχετικά με την έννοια των κεφαλαιουχικών δαπανών είναι ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν εκπίπτουν άμεσα από τον φόρο. Αλλά οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των φόρων έμμεσα μέσω της απόσβεσης που δημιουργούν. Τώρα, στο τέλος της ημέρας, εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, μη διστάσετε να μας ρωτήσετε στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Τυπογραφία ABC

Το τυπογραφείο "Azbuka" παρέχει υπηρεσίες για την παραγωγή προϊόντων εκτύπωσης και αναμνηστικών για δουλειές. Θα βοηθήσουμε την εταιρεία σας να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό και δημιουργική διαφήμιση προϊόντα που θα αναδείξουν την επιχείρησή σας στην αγορά και θα αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά της.

Η Azbuka παράγει διάφορους τύπους έντυπων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μπροσούρων, καταλόγων, φυλλαδίων, επαγγελματικών καρτών, μορφές, φάκελοι, αφίσες, αφίσες, ημερολόγια και πολλά άλλα. Χρησιμοποιούμε μόνο υψηλής ποιότητας υλικά και σύγχρονο εξοπλισμό για την εγγύηση υψηλής ποιότητας και ακριβής συμμόρφωση με τις παραγγελθείσες απαιτήσεις.

Παράγουμε επίσης Αναμνηστικά, όπως στυλό, κούπες, μπλουζάκια, σακίδια πλάτης και άλλα δώρα με το λογότυπο ή την επωνυμία σας. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προωθήσετε την επιχείρησή σας και να ενισχύσετε τις σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες.

Είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε παραγγελίες κάθε πολυπλοκότητας και ποσότητας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των πελατών μας. Η εμπειρία και ο επαγγελματισμός μας εγγυώνται υψηλή ποιότητα και ακριβή συμμόρφωση με τις παραγγελθείσες απαιτήσεις. Σεβόμαστε τον χρόνο σας και προσπαθούμε πάντα να ολοκληρώνουμε τις παραγγελίες στην ώρα τους.