Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι μακροπρόθεσμα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Χρησιμεύουν για την υποστήριξη παραγωγικών διαδικασιών και όχι προς πώληση στον τρέχοντα κύκλο λειτουργίας. Ο όρος «πάγια στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνει διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν:

 1. Κτίρια και κατασκευές: Κατασκευαστικά εργοστάσια, κτίρια γραφείων, αποθήκες, καταστήματα, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις υποδομής.
 2. Εξοπλισμός Μηχανές, εργαλειομηχανές, υπολογιστές, οχήματα και άλλος τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.
 3. Οχήματα: Φορτηγά, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τρένα και άλλα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών και εμπορευμάτων.
 4. Υπολογιστές και εξοπλισμός γραφείου: Υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, φαξ και άλλα εργαλεία αυτοματισμού γραφείου.
 5. Εργαλεία και βιομηχανικός εξοπλισμός: Εργαλειομηχανές χειρός και μηχανές που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες κατασκευής.
 6. Ακίνητα: Οικόπεδα στα οποία βρίσκονται κτίρια και κατασκευές.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο λογιστήριο της επιχείρησης στον ισολογισμό ως στοιχεία ενεργητικού και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η απόσβεση είναι μια σταδιακή μείωση της αξίας των παγίων στοιχείων ενεργητικού, που αντανακλά τη φθορά αυτών των περιουσιακών στοιχείων με την πάροδο του χρόνου.

Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία επειδή χρησιμεύουν ως βάση για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

 

Τι είναι τα πάγια στοιχεία;

Ορισμός: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ως ανθρωπογενή προϊόντα ή αγαθά που χρησιμοποιούνται αργότερα από τις επιχειρήσεις για την παραγωγή κάποιου άλλου είδους προϊόντος ή υπηρεσίας. Τέτοια αγαθά μπορεί να περιλαμβάνουν μηχανήματα, εργαλεία, συσκευές, προμήθειες κτιρίων κ.λπ.

Τα κεφαλαιουχικά αγαθά μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως οποιαδήποτε υλικά περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση για να παράγει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που μπορεί στη συνέχεια να αποτελέσει εισροή δεδομένα για διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις για την παράδοση αγαθών για καταναλωτική χρήση.

Βασικά ευρήματα

 1. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά ονομάζονται αλλιώς ενδιάμεσα αγαθά, οικονομικό κεφάλαιο ή διαρκή αγαθά.
 2. Ο πιο διάσημος παραδείγματα κεφαλαίου τα αγαθά μπορεί να είναι πάγια στοιχεία ενεργητικού, δηλαδή πάγια στοιχεία ενεργητικού, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Επιπλέον, ένα ευρύ φάσμα πάγιων στοιχείων ενεργητικού όπως εργαλεία, εξοπλισμός, εξοπλισμός κ.λπ. Πάγια
 3. Εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν είναι το ίδιο με το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στα κεφάλαια που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για την ανάπτυξη των οργανισμών τους.
 4. Πολλοί φυσικοί πόροι που δεν έχουν τροποποιηθεί από τον άνθρωπο δεν θεωρούνται κεφαλαιουχικά αγαθά.

Κατανόηση. Πάγιο ενεργητικό

Σύμφωνα με τους τρεις κύριους συντελεστές παραγωγής, τα κεφαλαιουχικά αγαθά, μαζί με τη γη και του εργατικού δυναμικού, είναι τα κύρια στοιχεία της παραγωγής οποιουδήποτε προϊόντος. Αυτός ο χαρακτηρισμός ξεκίνησε στην κλασική περίοδο των οικονομικών και παραμένει η κυρίαρχη τεχνική ταξινόμησης.

Η έννοια του κεφαλαιουχικού αγαθού ονομάζεται επιπλέον σύνθετα συστήματα παραγωγής (CoPS) ​​και νοείται ως μέθοδος παραγωγής. Σύμφωνα με την οικονομική έννοια των κεφαλαιουχικών αγαθών, τέτοια αγαθά αναφέρονται σε ετερογενή αγαθά που περιλαμβάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά με τη μορφή διαρκών αγαθών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τα αγαθά αυτά είναι ειδικοί τύποι οικονομικών αγαθών, που αποτελούν και ενσώματα αγαθά. Γενικά, τέτοια προϊόντα χρησιμοποιούνται για παραγωγή συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή υπηρεσίες σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των τελικών καταναλωτών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.

Η κατηγορία τέτοιων προϊόντων θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, συσκευές, κατασκευές, υπολογιστές ή διάφορους τύπους εξοπλισμού που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή διαφόρων πραγμάτων προς πώληση. Ιδιοκτήτες κεφαλαίων μπορεί να είναι άτομα, οικογένειες, συνεταιρισμοί, εταιρείες, εταιρείες ή κράτη. Οποιαδήποτε αγαθά ή υλικά που χρησιμοποιούνται περαιτέρω για την παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών νοούνται επίσης ως κεφαλαιουχικά αγαθά.

Ιδιαιτερότητες. Πάγιο ενεργητικό

Τα κεφαλαιουχικά αγαθά μπορούν να θεωρηθούν ως μοναδικά αγαθά έντασης κεφαλαίου που περιλαμβάνουν πολλούς άλλους τύπους εξαρτημάτων. Τέτοιος προϊόντα χρησιμοποιούνται τακτικά ως πλαίσια παραγωγής ή συστήματα υπηρεσιών.
Μερικά από τα κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν συσκευές χειρός, μηχανικά εργαλεία, διακομιστές, κέντρα δεδομένων, εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών, εξέδρες άντλησης πετρελαίου, ανεμογεννήτριες κ.λπ. Η παραγωγή τέτοιων αγαθών συντονίζεται τακτικά στο πλαίσιο έργων, με πολλαπλές ομάδες που εργάζονται σε δίκτυα ή ομάδες .

Ο κύκλος ζωής τέτοιων προϊόντων συνήθως περιλαμβάνει προσφορά, σχεδιασμό, μηχανική, προμήθεια, παραγωγή ή παραγωγή, αποστολή, συντήρηση και (κατά τόπους) παροπλισμό. Αυτοί οι τύποι προϊόντων είναι κεντρικοί στη διαδικασία της τεχνικής καινοτομίας

Οι περισσότερες καινοτομίες, είτε η κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος είτε μια λιγότερο δαπανηρή προσέγγιση για την παράδοση οποιωνδήποτε υπαρχόντων προϊόντων, παίζουν ρόλο στα κεφαλαιουχικά αγαθά. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν βασικό συστατικό του αποθέματος παγίων περιουσιακών στοιχείων ή παγίου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, ο τομέας των κεφαλαιουχικών αγαθών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην οικονομική ανάλυση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διανομής εισοδήματος.

Πώς λειτουργούν τα πάγια στοιχεία;

Εξακολουθεί να είναι σαφές ότι κάθε ανθρωπογενές διαρκές αγαθό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επιχειρήσεις είναι κεφαλαιουχικό αγαθό. Έτσι, όταν πρόκειται για τη δουλειά τους, πρέπει να καταλάβετε ότι τα μέσα παραγωγής, σε αντίθεση με καταναλωτικά αγαθά, χρησιμοποιούνται για άλλη επιχείρηση, εταιρεία ή παραγωγική διαδικασία.

Ωστόσο, τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν μπαίνουν απευθείας στη συναρμολόγηση άλλων προϊόντων, καθώς αυτά τα αγαθά χαρακτηρίζονται ως «πρώτες ύλες».

Αντίθετα, το κεφαλαιουχικό αγαθό θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πιο συνηθισμένου τρόπου παραγωγής άλλων προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, παραδείγματα αυτών των προϊόντων περιλαμβάνουν κατασκευές, έπιπλα, εργαλεία, μηχανήματα κ.λπ. Όλα αυτά βοηθούν σε οικονομικές δραστηριότητες που προσανατολίζονται στην απόδοση.
Η διαδικασία βελτίωσης και καινοτομίας στα κεφαλαιουχικά αγαθά συχνά τονώνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και μπορεί να δημιουργήσει νέους τύπους παραγωγής ή θέσεις εργαζομένων. Όταν παράγουν νέα κεφαλαιουχικά προϊόντα, οργανισμοί ή εταιρείες ζητούν από τους εργαζόμενους να μάθουν νέες ικανότητες και σύνολα δεξιοτήτων. Τέτοιοι ειδικευμένοι εργάτες θα έχουν σίγουρα ζήτηση αργότερα στον κλάδο τους.

Τα βασικά κεφαλαιουχικά αγαθά είναι ένας από τους κύριους οικονομικούς δείκτες που δείχνουν πόσο αποτελεσματικά αποδίδουν οικονομικά οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Τη στιγμή που οι εταιρείες ζητούν περισσότερα κεφαλαιουχικά αγαθά, υποδηλώνει ότι αναμένουν αύξηση της παραγωγής, γεγονός που δείχνει περαιτέρω ότι η οικονομία και το ΑΕΠ θα αναπτυχθούν αποτελεσματικά.

Τύποι. Πάγιο ενεργητικό

Τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν χρειάζεται να είναι απλώς πάγια στοιχεία, όπως εξοπλισμός ή μηχανήματα συναρμολόγησης ή παραγωγής. Η σύγχρονη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα gadgets που εμπίπτουν στην κατηγορία των κεφαλαιουχικών προϊόντων. Τέτοια προϊόντα μπορεί να κυμαίνονται από μικρά συγκροτήματα πλεξούδας καλωδίωσης έως αναπνευστήρες καθαρισμού αέρα έως ηλεκτρονικά συστήματα απεικόνισης υψηλής ανάλυσης.

Τα κεφαλαιουχικά αγαθά δημιουργούνται επίσης για μια μεγάλη ποικιλία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα, οι κουρευτικές μηχανές που χρησιμοποιούνται από κομμωτήρια, οι βαφές που χρησιμοποιούνται από καλλιτέχνες ή τα μουσικά όργανα που παίζουν καλλιτέχνες είναι μεταξύ των πολλών ειδών κεφαλαιουχικών αγαθών που αγοράζονται από παρόχους υπηρεσιών.

Εδώ πρέπει επίσης να εξετάσετε τα κύρια κεφαλαιουχικά αγαθά, τα οποία είναι μια κατηγορία κεφαλαιουχικών αγαθών εξαιρουμένων των αεροσκαφών και των αγαθών που δημιουργήθηκαν για το Υπουργείο Άμυνας. Η Μηνιαία Έκθεση Προκαταβολικών Παραγγελιών Διαρκών Αγαθών του Γραφείου Απογραφής περιλαμβάνει πληροφορίες για αγορές βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών, γνωστά αλλιώς ως κύρια κεφαλαιουχικές δαπάνες για κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Ένας άλλος τέτοιος τύπος αγαθών μπορεί να είναι τα διαρκή αγαθά, δηλαδή τα αγαθά των οποίων η ωφέλιμη ζωή είναι τουλάχιστον τρία χρόνια.

Παραδείγματα.

Παρακάτω είναι μερικά από τα βασικά παραδείγματα κεφαλαιουχικών αγαθών που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους, καθώς και παραδείγματα αγαθών που είναι τόσο κεφαλαιουχικά όσο και καταναλωτικά αγαθά.

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Διάφοροι τύποι γραμμών συναρμολόγησης εργοστασίων ή εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτοκινήτων και φορτηγών, μαζί με μηχανήματα και τεχνολογία, είναι κοινά παραδείγματα κεφαλαιουχικών αγαθών. Επιπλέον, η κατηγορία τέτοιων προϊόντων περιλαμβάνει επίσης ένα ευρύ φάσμα υποδομών, όπως καλωδιακές και ευρυζωνικές γραμμές ή τρένα. Ακόμη και οι μηχανές καφέ που χρησιμοποιούνται σε ένα καφενείο θα είναι επίσης κεφαλαιουχικά αγαθά.

2. Και κεφαλαιουχικά και καταναλωτικά αγαθά

Ας δούμε τώρα μερικά από τα αγαθά που μπορεί να είναι κεφαλαιουχικά αγαθά καθώς και καταναλωτικά αγαθά, όπως αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες διανομής, τα οποία θα ήταν κεφαλαιουχικά αγαθά, αλλά όταν αγοράζονται για μια οικογένεια, μπορούν να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των καταναλωτικών αγαθών . Πρόστιμο.

Όταν ο φούρνος χρησιμοποιείται από ένα εστιατόριο, θα είναι κεφαλαιουχικό αγαθό, αλλά όταν χρησιμοποιείται από έναν χρήστη, μπορεί να γίνει κατανοητό ως καταναλωτικό αγαθό. Ομοίως, οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από καταναλωτές όσο και από επιχειρήσεις.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία έναντι καταναλωτικών προϊόντων

Τα κεφαλαιουχικά αγαθά, σε αντίθεση με τα καταναλωτικά αγαθά, δεν πωλούνται συνήθως σε καταναλωτές ή τελικούς αγοραστές. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων αγαθών που μπορούν να πωληθούν στους καταναλωτές. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να βρείτε κεφαλαιουχικά αγαθά, τα οποία μπορεί επίσης να είναι καταναλωτικά αγαθά, όπως τα αεροπλάνα, τα οποία χρησιμοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ορισμένους πλούσιους καταναλωτές.

Από την άλλη πλευρά, καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα τα τελικά προϊόντα ή προϊόντα που αγοράζονται από τους τελικούς αγοραστές ή καταναλωτές. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να ποικίλλουν και μερικά κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν ρούχα, οικιακές συσκευές, γάλα κ.λπ.

Διαφορές μεταξύ κεφαλαίου και καταναλωτικών αγαθών

 1. Το κίνητρο για τη χρήση κεφαλαιουχικών αγαθών είναι να βοηθήσει στην παραγωγή άλλων προϊόντων που αργότερα θα προορίζονται για τελική επένδυση, ενώ τα καταναλωτικά αγαθά αγοράζονται για ατομική και τελική κατανάλωση.
 2. Βασικά, εταιρείες, επιχειρήσεις και κατασκευαστές αγοράζουν κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ οι τελικοί χρήστες ή οι καταναλωτές αγοράζουν καταναλωτικά αγαθά.
 3. Τα καταναλωτικά αγαθά περιλαμβάνουν την άμεση ζήτησή τους, αφού οι ανάγκες των καταναλωτών ικανοποιούνται άμεσα από αυτούς, ενώ τα κεφαλαιουχικά αγαθά συνεπάγονται παράγωγη ζήτηση, αφού ικανοποιούν έμμεσα τις ανάγκες των καταναλωτών.
 4. Το κόστος των παγίων ορίζεται από τις εταιρείες, ενώ το κόστος των καταναλωτικών αγαθών από τους προμηθευτές.
 5. Για την πώληση κεφαλαιουχικών αγαθών μπαίνει στο παιχνίδι μια στρατηγική μάρκετινγκ b2b, ενώ για τα καταναλωτικά Οι στρατηγικές μάρκετινγκ B2C χρησιμοποιούνται για την πώληση προϊόντων καταναλωτικά αγαθά.

Είναι το σπίτι το κύριο περιουσιακό στοιχείο;

Ένα σπίτι μπορεί να θεωρηθεί κεφαλαιουχικό αγαθό εάν μια επιχείρηση το χρησιμοποιεί για την παραγωγή οποιουδήποτε είδους προϊόντος ή υπηρεσίας, όπως ξενοδοχεία. Αλλά γενικά, τα σπίτια θεωρούνται προϊόν ευκολίας επειδή αγοράζονται κυρίως για διαβίωση.

Συμπέρασμα!

Μέχρι τώρα ελπίζουμε να έχετε κατανοήσει ότι τα κεφαλαιουχικά αγαθά είναι πάγια ή υλικά περιουσιακά στοιχεία που αγοράζουν οι επιχειρήσεις για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα για την παραγωγή τελικών προϊόντων ή καταναλωτικών αγαθών.

Αυτά τα αγαθά δεν μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μετρητά επειδή μια επιχείρηση τα παράγει για να βοηθήσει άλλες επιχειρήσεις να παράγουν καταναλωτικά αγαθά.

Αφού καταλάβετε, πώς θα ορίζατε τα κεφαλαιουχικά αγαθά; Πόσο χρήσιμα είναι για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας;

Τυπογραφία ABC

Αγορά αγοραστών – Ορισμός και στρατηγικές