Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (AUP) είναι ένα έγγραφο που ορίζει κανόνες και πρότυπα που διέπουν την αποδεκτή ή μη χρήση ορισμένων πόρων ή υπηρεσιών, συνήθως στο πλαίσιο της τεχνολογίας πληροφοριών και των δικτύων. Αυτό το έγγραφο προορίζεται να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά των χρηστών και να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ηθική και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Τα βασικά στοιχεία μιας αποδεκτής πολιτικής χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Εξουσιοδότηση και δικαιώματα πρόσβασης:

  • Καθορισμός των χρηστών που είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους και πληροφορίες.
 2. Πολιτική αποδεκτής χρήσης. Ασφάλεια:

  • Κανόνες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πόρων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για κωδικούς πρόσβασης, κρυπτογράφησης και αποτροπής μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
 3. Χρήση του Λογισμικού:

  • Ρυθμίστε την εγκατάσταση και τη χρήση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων αδειοδότησης και την πρόληψη της παράνομης χρήσης.
 4. Πολιτική αποδεκτής χρήσης. Εμπιστευτικότητα:

  • Καθορισμός απαιτήσεων για τη διασφάλιση του απορρήτου πληροφοριών και δεδομένων, καθώς και κανόνων για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.
 5. Συμπεριφορά χρήστη:

  • Καθορισμός της αναμενόμενης συμπεριφοράς των χρηστών κατά τη χρήση πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών προτύπων και κανόνων επικοινωνίας.
 6. Πολιτική αποδεκτής χρήσης. Ευθύνη:

  • Υποδεικνύει ότι οι χρήστες θεωρούνται υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της πολιτικής αποδεκτής χρήσης.
 7. Παρακολούθηση και επιθεώρηση:

 8. Πολιτική αποδεκτής χρήσης. Κυρώσεις:

  • Υποδεικνύει πιθανές ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, αποκλεισμού πρόσβασης και ακόμη και νομικών συνεπειών.

Η πολιτική αποδεκτής χρήσης είναι σημαντική εργαλείο να διασφαλίζει την ασφάλεια του περιβάλλοντος πληροφοριών, την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Συνήθως ισχύει για όλα τα επίπεδα του οργανισμού και η συμμόρφωσή του αποτελεί συχνά προϋπόθεση για την πρόσβαση σε πόρους πληροφοριών.

Общая политика допустимого использования Условия AUP, используемые интернет-провайдерами .

Οι ISP συνήθως εφαρμόζουν διάφορες μορφές AUP για να αποτρέψουν την κατάχρηση των υπηρεσιών τους. Τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Не использовать сервис каким-либо образом для нарушения каких-либо του νόμου.
 • Αποτροπή εισβολής ή παραβίασης διακομιστών ή κατόχων δικτύων από οποιεσδήποτε εταιρείες ή ιδιώτες.
 • Συμμόρφωση με τη δηλωμένη FUP (Πολιτική Δίκαιης Χρήσης) χρησιμοποιώντας "απεριόριστο" εύρος ζώνης Διαδικτύου σε κάποιο βαθμό.
 • Συμφωνία για αναστολή ή τερματισμό της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για παραβίαση του FUP όπως αναφέρεται παραπάνω.
 • Μην εμπλακείτε σε επιθέσεις DDoS για να καταρρεύσει ο διακομιστής οποιουδήποτε ιστότοπου.

Что нужно помнить перед созданием AUP? Политика допустимого использования .

Любая организация, желающая защитить свои физические и цифровые περιουσιακά στοιχεία от неправомерного использования и подделки, скорее всего, будет иметь приемлемую политику использования. Без надлежащей и приемлемой политики использования персонал и οι πελάτες είναι απίθανο να χρησιμοποιήσουν εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και άλλες υπηρεσίες με υπευθυνότητα. Οι εταιρείες τείνουν να είναι πολύ πιο λεπτομερείς όταν θέτουν όρους και προϋποθέσεις, καθώς το να είναι πολύ φιλελεύθερες ή υπερβολικά περιοριστικές μπορεί να έχει ορισμένες αρνητικές συνέπειες. Προτού δημοσιεύσουν τις πολιτικές αποδεκτής χρήσης τους, οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

1. Гибкая политика .

Αν και οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πάντα να προσαρμόζονται ή να συμμορφώνονται με το πρότυπο χρόνος δημοσίευσης, требования могут измениться в будущем. Хорошая политика должна быть достаточно гибкой, чтобы адаптироваться к будущим требованиям и включать некоторые из лучших практик в επιχείρηση.

2. Цифровые платформы. Политика допустимого использования (AUP).

Πλατφόρμες κοινωνικά δίκτυα, παρά το γεγονός ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διαφήμιση, την ανάπτυξη και την προώθηση μιας εταιρείας, έχουν μειονεκτήματα. Αυτά περιλαμβάνουν απάτη, διαρροή πληροφοριών και κακή χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας μιας εταιρείας. Αυτές οι ψηφιακές πλατφόρμες προκαλούν ακόμη και την υποδομή πληροφορικής μιας εταιρείας και οι μεγάλες εταιρείες δεν χάνουν το περιθώριο.

3. Χρησιμοποιήστε υπάρχοντα πρότυπα πολιτικής.

Οι εταιρείες δεν χρειάζεται να προσλαμβάνουν ακριβούς δικηγόρους για να αλλάζουν συχνά τις πολιτικές τους. Υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες που παρέχουν χρήσιμα πρότυπα για εταιρείες που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πολιτικές. Αν και αυτά τα πρότυπα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε, τελικά μια εταιρεία θα χρειαστεί να προσαρμόσει αυτές τις πολιτικές ώστε να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες της.

Советы по составлению политики допустимого использования AUP .

Εκτός από τις παραπάνω συμβουλές, ορισμένες πρόσθετες συμβουλές μπορεί να είναι χρήσιμες πριν δημοσιεύσετε το AUP σας:

1. Попытка учесть последствия. Политика допустимого использования (AUP) .

Οι εταιρικοί κανόνες δεν μπορούν και δεν πρέπει να αναπτύσσονται χωρίς σκόπιμη και συνειδητή σκέψη. Αυτό ισχύει και για δωρεάν πρότυπα πολιτικές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εταιρεία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η εταιρεία πρέπει να διαμορφώσει πρακτικές και λογικές πολιτικές. Πελάτες και εργαζόμενοι Οι εταιρείες θα βρουν τρόπους να παρακάμψουν τους παράλογους και αυστηρούς κανονισμούς, επομένως αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε κατά νου.

2. Наличие четких определений .

Όσοι διαβάζουν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης θα πρέπει να κατανοούν την ορολογία. Τακτικά άτομα που διαβάζουν την πολιτική ενδέχεται να μην κατανοούν πλήρως τις αποχρώσεις της ορολογίας ή τον τρόπο εφαρμογής της στην εταιρεία. ΣΕ Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καθορισμός των όρων και του πλαισίου τους θα κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη για τους εργαζόμενους και τους πελάτες.. Αυτό θα αποτρέψει επίσης νομικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω σύγχυσης ή κενών στην πολιτική.

3. Получение отзывов и пересмотр политики. Политика допустимого использования (AUP) .

Οι πολιτικές θα πρέπει να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου, κάτι που είναι πολύ πιο εύκολο αν ακούτε συμβουλές και σχόλια και αξιολογείτε τους στόχους και τις απαιτήσεις της εταιρείας.

Συμπέρασμα!

Η τελευταία σημείωση καθιστά σαφές ότι η πολιτική αποδεκτής χρήσης του AUP είναι ένα από τα βασικά μέρη του πλαισίου πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται οι χρήστες.

Τα AUP θεωρούνται επίσης μια κοινή πρακτική σε επιχειρηματικούς οργανισμούς όπου οι νέοι υπάλληλοι καλούνται να υπογράψουν ένα AUP πριν τους δοθεί πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών του. Πολιτική αποδεκτής χρήσης (AUP)
Следовательно, важно, чтобы политика допустимого использования была краткой и ясной, а также должна охватывать большинство ключевых моментов о том, что такое пользователи и что им не разрешено делать с ИТ-системами организации. AUP должен включать комплексную политику безопасности везде, где это необходимо.

Τα AUP πρέπει να προσδιορίζουν ποιες κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν εάν ένας χρήστης παραβιάσει την πολιτική αποδεκτής χρήσης του AUP. Πόσο αποτελεσματική είναι μια πολιτική αποδεκτής χρήσης για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης συστημάτων πληροφορικής ή υπολογιστών;