Η στρατηγική ηγεσία είναι μια προσέγγιση διαχείρισης που βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την επίτευξη καθορισμένων στόχων και αξιών. Αυτό οφείλεται στην ικανότητα του ηγέτη να βλέπει πολύ μπροστά, να καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις ανάπτυξης και να ενεργεί συντονισμένα για την επιτυχία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός στρατηγικού ηγέτη περιλαμβάνουν:

 1. Όραμα: Η ικανότητα ανάπτυξης ενός σαφούς και εμπνευσμένου οράματος για το μέλλον που παρακινεί και κατευθύνει την ομάδα να επιτύχει κοινούς στόχους.
 2. Αναλυτικές δεξιότητες: Ικανότητα ανάλυσης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, εντοπισμού τάσεων, ευκαιριών και απειλών και αξιολόγησης πόρων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
 3. Στρατηγική Σκέψη: Η προθυμία λήψης αποφάσεων με βάση τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις τρέχουσες συνθήκες, αλλά και τον αντίκτυπό τους στη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού.
 4. Επικοινωνία: Ικανότητα να επικοινωνείτε αποτελεσματικά το όραμα και τη στρατηγική σας και να εμπλέκετε και να εμπνεύσετε άλλους να τα εφαρμόσουν.
 5. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Ικανότητα γρήγορης απόκρισης σε αλλαγές στο περιβάλλον, αναθεώρησης της στρατηγικής και λήψης διορθωτικών μέτρων όταν είναι απαραίτητο.
 6. Δυνατότητα Ανάπτυξης: Φροντίδα για την ανάπτυξη και τα κίνητρα των μελών της ομάδας, δημιουργία συνθηκών για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων τους και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
 7. Υπευθυνότητα: Προθυμία ανάληψης ευθύνης για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τα αποτελέσματά τους, καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι ενέργειες της εταιρείας συνάδουν με τους στόχους και τις αξίες της.

Η στρατηγική ηγεσία παίζει βασικό ρόλο στην επιτυχία ενός οργανισμού βοηθώντας τον να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.

6 δεξιότητες. Στρατηγική Ηγεσία.

1. Όραμα και στρατηγική σκέψη.

Το όραμα και η στρατηγική σκέψη είναι βασικές πτυχές της στρατηγικής ηγεσίας που βοηθούν έναν ηγέτη να χαράξει τη μακροπρόθεσμη πορεία δράσης ενός οργανισμού.

Ας τα δούμε αναλυτικότερα:

 • Οραμα: Το όραμα είναι ένα ξεκάθαρο όραμα για το ποιο θα πρέπει να είναι το μέλλον του οργανισμού. Δεν είναι απλώς μια αφηρημένη ιδέα, αλλά μια σαφής και εμπνευσμένη εικόνα του πώς θα μοιάζει ο οργανισμός, τι θα επιτύχει και πώς θα αλληλεπιδράσει με τον κόσμο γύρω του. Το όραμα πρέπει να είναι ελκυστικό και κίνητρο για τους εργαζόμενους, ώστε να αισθάνονται ότι συμμετέχουν στην εφαρμογή του.
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ σκέψη: Στρατηγική σκέψη είναι η ικανότητα να βλέπεις έναν οργανισμό στο πλαίσιο του εξωτερικού και εσωτερικού του περιβάλλοντος, να προβλέψεις τις μελλοντικές τάσεις και να ανταποκριθείς ανάλογα. Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση ευκαιριών και απειλών, αξιολόγηση πόρων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού μακροπρόθεσμα. Η στρατηγική σκέψη περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα ευρείας και συστηματικής σκέψης, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές πτυχές της επιχείρησης και τις αλληλεπιδράσεις τους.

Ένας ηγέτης με ισχυρό όραμα και στρατηγική σκέψη είναι σε θέση να προσανατολίσει την ομάδα του προς κοινούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες συνθήκες όσο και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές. Αυτές οι δεξιότητες βοηθούν έναν ηγέτη να είναι αποτελεσματικός στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού στο μέλλον.

2. Στρατηγική ηγεσία. Ανάπτυξη στρατηγικής και επικοινωνία.

Η ανάπτυξη στρατηγικής και η επικοινωνία είναι κρίσιμες πτυχές της στρατηγικής ηγεσίας, επειδή καθορίζουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισμός και διασφαλίζουν ότι ολόκληρη η ομάδα κατανοεί και υποστηρίζει αυτήν την πορεία.

Ας δούμε αυτές τις πτυχές με περισσότερες λεπτομέρειες:

 • Ανάπτυξη Στρατηγικής: Είναι η διαδικασία προσδιορισμού των κύριων στόχων και κατευθύνσεων του οργανισμού με βάση την ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Η ανάπτυξη στρατηγικής περιλαμβάνει τον καθορισμό της αποστολής και των αξιών του οργανισμού, την ανάλυση της αγοράς, των ανταγωνιστών και των τάσεων του κλάδου και τον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων και σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων.
 • Επικοινωνιακή στρατηγική: Μόλις αναπτυχθεί μια στρατηγική, ο στρατηγικός ηγέτης πρέπει να την κοινοποιήσει αποτελεσματικά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της κατανόησης των στόχων και των σχεδίων δράσης, την εξήγηση της σημασίας της στρατηγικής σε κάθε εργαζόμενο και την παροχή κινήτρων και τη συμμετοχή του προσωπικού στην εφαρμογή της. Η επικοινωνία της στρατηγικής πρέπει να είναι σαφής, συνοπτική, εμπνευσμένη και να υποστηρίζεται από παραδείγματα και απεικονίσεις, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητή και να απομνημονεύεται.

Μαζί, η ανάπτυξη στρατηγικής και η επικοινωνία συμβάλλουν στη δημιουργία κοινής κατανόησης και εστίασης σε όλο τον οργανισμό, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχούς υλοποίησης στρατηγικών στόχων. Ένας ηγέτης που μπορεί να αναπτύξει και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τη στρατηγική γίνεται βασικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού.

3. Λήψη αποφάσεων βάσει ανάλυσης.

Η αναλυτική λήψη αποφάσεων είναι μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές δεξιότητες ηγεσίας που σας επιτρέπει να λαμβάνετε ενημερωμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες και πτυχές της κατάστασης.

Στρατηγική Ηγεσία. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτήν την ικανότητα:

 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων: Για να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις, ένας ηγέτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες και σχετικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση οικονομικών δεδομένων, αναφορές διαδικασίας παραγωγής, έρευνα αγοράς και άλλες σχετικές πηγές πληροφοριών.
 • Αξιολόγηση Εναλλακτικών Επιλογών: Ένας ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να εξετάζει διαφορετικές επιλογές δράσης και να αξιολογεί τα πιθανά αποτελέσματα και τις συνέπειές τους. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των κινδύνων και των ευκαιριών κάθε εναλλακτικής και τον προσδιορισμό της ευθυγράμμισής τους με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και τις απόψεις των ενδιαφερομένων: Όταν λαμβάνει αποφάσεις, ένας ηγέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τις απόψεις διαφόρων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών και των μετόχων. Αυτό βοηθά στη διασφάλιση ευρείας υποστήριξης και νομιμότητας για την απόφαση.
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία: Ένας στρατηγικός ηγέτης πρέπει να είναι πρόθυμος να προσαρμόσει τις αποφάσεις του ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και συνθήκες. Αυτό περιλαμβάνει την ευελιξία στη σκέψη και την ικανότητα γρήγορης απόκρισης σε νέες πληροφορίες ή γεγονότα.
 • Λήψη αποφάσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική: Ένας ηγέτης πρέπει να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που ευθυγραμμίζονται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, όχι μόνο με τα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Αυτό περιλαμβάνει την εξέταση των πιθανών συνεπειών μιας απόφασης στη μελλοντική ανάπτυξη και επιτυχία του οργανισμού.

Η λήψη αναλυτικών αποφάσεων απαιτεί από έναν ηγέτη να έχει αναλυτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη και ικανότητα να λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων κατά τη λήψη αποφάσεων. Αυτή η ικανότητα παίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχίας ενός οργανισμού και στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων.

4. Στρατηγική ηγεσία. Διαχείριση αλλαγών.

Η διαχείριση της αλλαγής είναι μια βασική πτυχή της στρατηγικής ηγεσίας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών για αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών στον οργανισμό.

Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές της διαχείρισης αλλαγών:

 • Κατανόηση της ανάγκης για αλλαγή: Ο ηγέτης πρέπει να προάγει τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή στον οργανισμό και να τη δικαιολογεί στα μέλη της ομάδας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εξήγηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, των τάσεων της τεχνολογίας, των ανταγωνιστικών απειλών ή των εσωτερικών ζητημάτων που απαιτούν την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων ή στρατηγικών.
 • Ανάπτυξη σχεδίου αλλαγής: Ο ηγέτης πρέπει να αναπτύξει ένα σαφές και συγκεκριμένο σχέδιο αλλαγής που να καθορίζει τους στόχους, τα βήματα και τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Αυτό το σχέδιο πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη συγκεκριμένη κατάσταση του οργανισμού και να λαμβάνει υπόψη πιθανά εμπόδια και κινδύνους.
 • Εργασιακή δέσμευση: Ο ηγέτης πρέπει να εμπλέκει τους εργαζόμενους στη διαδικασία αλλαγής παρέχοντας επικοινωνία, υποστήριξη και εκπαίδευση. Αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας αίσθησης ιδιοκτησίας και συμμετοχής στη διαδικασία αλλαγής, η οποία θα αυξήσει την επιτυχία και την αποδοχή της.
 • Έλεγχος Αντίστασης: Οι αλλαγές μπορεί συχνά να έρθουν με αντίσταση και αντίθεση από υπαλλήλους ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο ηγέτης πρέπει να είναι έτοιμος να ξεπεράσει αυτή την αντίσταση μέσω της επικοινωνίας, των κινήτρων και της εκτίμησης των συμφερόντων όλων των μερών.
 • Παρακολούθηση και προσαρμογή: Ο ηγέτης πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο των αλλαγών, να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους και την ετοιμότητά τους για περαιτέρω προσαρμογές στο σχέδιο, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό θα εξασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής και την επίτευξη των τεθέντων στόχων.

Η διαχείριση της αλλαγής απαιτεί από έναν ηγέτη να είναι ευέλικτος, επικοινωνιακός, προσαρμόσιμος και ικανός να παρακινεί και να εμπλέκει την ομάδα του. Όταν η αλλαγή διαχειρίζεται αποτελεσματικά, μπορεί να γίνει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός οργανισμού.

5. Στρατηγική ηγεσία. Ανάπτυξη ομάδας και κίνητρο.

Η ανάπτυξη της ομάδας και τα κίνητρα είναι κρίσιμες πτυχές της στρατηγικής ηγεσίας, καθώς συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης και στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Ακολουθούν ορισμένες βασικές στρατηγικές για την επιτυχή ανάπτυξη και παρακίνηση μιας ομάδας:

 • Θέτοντας ξεκάθαρους στόχους και προσδοκίες: Ο ηγέτης πρέπει να ορίζει σαφείς και συγκεκριμένους στόχους για την ομάδα και να διασφαλίζει ότι γίνονται κατανοητοί και αποδεκτοί από όλα τα μέλη. Αυτό θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να κατανοήσουν τι πρέπει να επιδιώξουν και να επικεντρωθούν σε κοινούς στόχους και στόχους.
 • Παροχή υποστήριξης και πόρων: Ένας ηγέτης πρέπει να παρέχει στην ομάδα του τους απαραίτητους πόρους, εκπαίδευση και υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, τεχνολογία, κατάρτιση και ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 • Κίνητρα και αναγνώριση: Ένας ηγέτης πρέπει να τονώνει και να παρακινεί τα μέλη της ομάδας αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων, ανταμοιβών και αναγνώρισης για καλή δουλειά, καθώς και τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας αναγνώρισης και αξίας μέσα στην ομάδα.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξέλιξη σταδιοδρομίας: Ένας ηγέτης πρέπει να βοηθά την ομάδα του να αναπτύξει τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ευκαιριών για κατάρτιση, καθοδήγηση, επαγγελματική εξέλιξη και επαγγελματική εξέλιξη.
 • Χτίζοντας ισχυρές σχέσεις και ομαδικό πνεύμα: Ένας ηγέτης πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία, την κατανόηση και τον σεβασμό μέσα στην ομάδα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και υποστήριξης. Αυτό βοηθά στην αύξηση απόδοση της ομάδας και βελτίωση των αποτελεσμάτων.
 • Κατανόηση και συνεκτίμηση των ατομικών αναγκών: Ένας ηγέτης πρέπει να κατανοεί τις ατομικές ανάγκες και τα κίνητρα κάθε μέλους της ομάδας και να τα λαμβάνει υπόψη όταν αναπτύσσει κίνητρα και στρατηγικές ανάπτυξης. Αυτό βοηθά στη δημιουργία μιας εξατομικευμένης προσέγγισης διαχείρισης και διασφαλίζει ότι η ομάδα σας αποδίδει τα μέγιστα.

Η ανάπτυξη και η παρακίνηση μιας ομάδας απαιτεί από τον ηγέτη να είναι προσεκτικός, συμπονετικός, κατανοητός και ευέλικτος στην προσέγγιση. Όταν μια ομάδα αισθάνεται ότι υποστηρίζεται, έχει κίνητρα και αναπτύσσεται, βελτιώνει την παραγωγικότητά της και επιτυγχάνει τους γενικούς στόχους του οργανισμού.

6. Στρατηγική ηγεσία. Υπευθυνότητα και λογιστική των αποτελεσμάτων.

Η λογοδοσία και η υπευθυνότητα είναι σημαντικές πτυχές της στρατηγικής ηγεσίας που βοηθούν να διασφαλιστεί ότι ένας οργανισμός λειτουργεί αποτελεσματικά και επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους.

Ας τα δούμε αναλυτικότερα:

 • Ευθύνη: Ένας ηγέτης πρέπει να είναι πρόθυμος να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του, τις αποφάσεις του και τα αποτελέσματα της ομάδας του. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση των λαθών και των ελλείψεων του ατόμου και την επιθυμία να αναλάβει δράση για να τα διορθώσει. Υπευθυνότητα σημαίνει επίσης αποδοχή της ευθύνης για τη διασφάλιση της επίτευξης στρατηγικών στόχων και δεσμεύσεων έναντι των ενδιαφερομένων, όπως οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι.
 • Λογιστική για τα αποτελέσματα: Ένας ηγέτης πρέπει να παρακολουθεί ενεργά και να αξιολογεί την απόδοση της ομάδας του στην επίτευξη των στόχων και στην εκτέλεση της στρατηγικής. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία κλειδιού δείκτες απόδοσης (KPIs), συγκρίνοντας τακτικά τα πραγματικά αποτελέσματα με τα προγραμματισμένα αποτελέσματα και λαμβάνοντας μέτρα για την προσαρμογή της πορείας δράσης εάν είναι απαραίτητο. Η λογιστική για τα αποτελέσματα βοηθά έναν ηγέτη να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών και των αποφάσεών του, καθώς και να εξάγει συμπεράσματα για μελλοντικές ενέργειες.
 • Ανατροφοδότηση και βελτίωση: Ένας ηγέτης πρέπει να συλλέγει ενεργά σχόλια από την ομάδα του, τους πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με την απόδοση και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων. Αυτό σας επιτρέπει να εντοπίσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του οργανισμού και να λάβετε μέτρα για να τα βελτιώσετε. Η ανατροφοδότηση συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη ενός ηγέτη βοηθώντας τον να κατανοήσει τι λειτουργεί καλά και τι χρειάζεται βελτίωση.

Η υπευθυνότητα και η υπευθυνότητα βοηθούν έναν ηγέτη να είναι γνώστης, διαφανής και προσανατολισμένος στα αποτελέσματα. Αυτές οι πτυχές συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία μιας κουλτούρας διαφάνειας, μάθησης από λάθη και συνεχούς βελτίωσης εντός του οργανισμού.

Χαρακτηριστικά Στρατηγικής Ηγεσίας.

1. Στρατηγική ηγεσία. Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Το να είσαι αποτελεσματικός και ικανός επικοινωνιακός είναι ένα κρίσιμο θεμέλιο για τη στρατηγική ηγεσία. Ένας ηγέτης πρέπει να ξέρει πώς να επικοινωνεί τη διαδικασία σκέψης του στους υφισταμένους του.

Η επικοινωνία οδηγεί επίσης στην ανάπτυξη soft skills, συμπεριλαμβανομένης μιας πολιτικής ανοιχτών θυρών, της διεξαγωγής τακτικών συναντήσεων και συνεδριών αλληλεπίδρασης, κ.λπ. Ένας επικοινωνιακός πρέπει να μπορεί να εκφράζει τις σκέψεις του αποτελεσματικά και πειστικά σε όλους.

2. Καλό δεξιότητες ακροάσεις.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό μιας τέτοιας στρατηγικής ηγεσίας είναι η ικανότητα να ακούει. Ένας καλός στρατηγικός ηγέτης πρέπει να είναι καλός ακροατής. Με άριστα και αποδοτική επικοινωνία απαιτούνται επίσης δεξιότητες ακρόασης. Είναι πολύ σημαντικό να ακούτε τις απόψεις των μελών της ομάδας σας.

Ένας ηγέτης που ακούει καλά έχει την πρόσθετη ικανότητα να μαθαίνει πράγματα πιο γρήγορα. Τα υπονοούν περαιτέρω για την επίλυση προβλημάτων στον οργανισμό. Αυτό βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δημιουργεί μια ισχυρή εταιρική κουλτούρα .

3. Στρατηγική ηγεσία. Πάθος και αφοσίωση στις ευθύνες σας εντός της εταιρείας.

Ο ενθουσιασμός σας για ένα έργο καθορίζει το πάθος που καίει μέσα σας. Είναι πολύ μεταδοτικό όταν τα άλλα μέλη της ομάδας τον ξεπερνούν. Καθώς τα άλλα μέλη της ομάδας απορροφούν τον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή σας, παρατάσσονται επίσης για να έχουν το ίδιο πάθος για το έργο και τους ρόλους τους.

Η δέσμευση είναι ένας τέτοιος τομέας που οι στρατηγικοί ηγέτες λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη για να ολοκληρώσουν τα έργα τους.

4. Θετικότητα

Όπως λέει και το διάσημο ρητό, «Η θετικότητα είναι το πιο μεταδοτικό πράγμα σε αυτόν τον κόσμο». Ένας στρατηγικός ηγέτης ενσωματώνει τη θετικότητα στην προσωπικότητά του, έτσι ώστε τα άλλα μέλη της ομάδας ή οι συνάδελφοι να του την πάρουν.

Οι στρατηγικοί ηγέτες δημιουργούν ένα υγιές και θετικό περιβάλλον γύρω τους που καθοδηγεί ξεκάθαρα την ενέργεια και τις ενέργειές τους.

5. Στρατηγική ηγεσία. Συνεργασία.

Για να είστε ένας εξαιρετικός στρατηγικός ηγέτης, πρέπει να είστε συνεργάσιμο άτομο. Η συνεργασία προάγει τη διαφάνεια μέσα στην ομάδα. Ένας στρατηγικός ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να ενσωματώσει διαφορετικές σκέψεις σε ένα νήμα και στη συνέχεια να λάβει την κατάλληλη δράση.

6. Διπλωματία.

Ένας στρατηγικός ηγέτης πρέπει να είναι προσεκτικός στις πράξεις του. Πρέπει να αφήσουν τη διπλωματία να κυριαρχήσει στην προσωπικότητά τους. Και πάλι, η διπλωματία είναι ένα επίκτητο χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για την επίλυση συγκρούσεων μέσω διαπραγματεύσεων και ευαισθησίας.

Αυτό απαιτεί από τον στρατηγικό ηγέτη να είναι αμερόληπτος και ικανός να βλέπει όλα τα ζητήματα.

Τελικές σκέψεις για τη στρατηγική ηγεσία!

Οι στρατηγικοί ηγέτες είναι ισχυροί επικοινωνιακοί, καλοί ακροατές, καινοτόμοι και διπλωμάτες που οδηγούν θετικά τον οργανισμό.

Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική ηγεσία είναι ένα χαρακτηριστικό που χρειάζεται κάθε επαγγελματίας για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εταιρείας ή της εταιρείας του και να επιτύχει σημαντική επιτυχία. Οι στρατηγικοί ηγέτες σκέφτονται, ενεργούν και επηρεάζουν στρατηγικά.

Γενικά, η στρατηγική ηγεσία είναι προσανατολισμένη στο μέλλον, έχει ευρεία βάση και προσανατολίζεται στην αλλαγή

Τυπογραφία ABC