A cultura de marca é o conxunto de valores, crenzas, normas e prácticas que definen como interactúa unha marca coa súa audiencia, como se presenta e que ideais reflicte. É a base para a formación dunha imaxe de marca e a súa percepción por parte dos consumidores. A cultura dunha marca determina a súa autenticidade, estilo e capacidade para atraer e reter clientes fieis. Tamén inflúe nos procesos internos da empresa, determinando como se senten os empregados sobre a marca e como a presentan cando interactúan co mundo exterior.

Vantaxes da cultura de marca:

Unha empresa cunha cultura de marca gratificante e ben equilibrada crea futuro líderes industria porque os seus empregados están implicados emocional e estratéxicamente en cada transacción comercial da empresa, xa que están constantemente motivados e recompensados ​​polos seus esforzos.

Unha empresa que desenvolve unha cultura de marca saudable é capaz de cumprir e cumprir con éxito a súa promesa de marca interna e externamente. A nivel interno, os empregados están motivados por recompensas e recoñecementos adecuados que axudan á marca a alcanzar os obxectivos comerciais xerais, o que resulta no cumprimento das promesas externas da marca feitas a clientes, provedores, investidores, patrocinadores e outras partes interesadas ofrecendo produtos e servizos de alta calidade. calidade e excelencia por natureza de nivel atención ao cliente .

Os beneficios dunha cultura de marca poden ser significativos para unha empresa.

Algúns deles inclúen:

 • Fidelidade do consumidor: A cultura da marca pode crear unha conexión emocional cos clientes, o que axuda a fidelizar e aumentar a probabilidade de repetir compras.
 • Diferenciación no mercado: Unha cultura de marca única pode axudar a unha empresa a destacarse dos competidores e crear unha oferta distintiva que atraerá a atención. público ao que vai destinado.
 • Atracción de talento: Unha cultura de marca que reflicta os valores convincentes e o compromiso dunha empresa pode ser poderosa ferramenta para atraer especialistas altamente cualificados e crear un equipo forte.
 • Retención de empregados: Unha cultura de marca que apoie e desenvolve aos seus empregados contribúe a aumentar a satisfacción laboral, que á súa vez reduce rotación de persoal e aumenta a produtividade.
 • Liderado estratéxico: A cultura da marca pode servir de base para desenvolver a estratexia dunha empresa, axudando a tomar decisións coherentes cos valores e obxectivos da marca.
 • Aumento do valor da marca: Unha cultura de marca forte pode aumentar o valor dunha marca como activo da empresa porque a fai máis recoñecible, valiosa e única para os consumidores.

Cultura de marca. 6 xeitos de construír un bo.

1) Define os valores da túa marca. 

Os valores de marca son os principios que guían as actividades dunha empresa e definen o seu comportamento como marca. Unha marca pode enfatizar a calidade dos seus produtos ou servizos, co obxectivo de ofrecer só o mellor aos seus clientes.

Socialista ответственность: Unha marca pode valorar a responsabilidade social esforzándose por facer unha contribución positiva á sociedade. Isto pódese expresar a través da participación en programas solidarios, iniciativas ambientais ou apoio a proxectos sociais.

Individualidade: Unha marca pode valorar a individualidade e a autoexpresión ao mesmo tempo que apoia a diversidade e a singularidade dos seus clientes. Isto pódese reflectir en campañas de mercadotecnia que resaltan a individualidade de cada consumidor.

Confianza: Unha marca pode valorar a confianza e a transparencia cos clientes, co obxectivo de crear relacións a longo prazo e mutuamente beneficiosas. Isto pódese conseguir mediante unha comunicación honesta e unha política clara de devolución ou atención ao cliente.

2) Cultura de marca. Ánimo e apoio.

Promover e manter unha cultura de marca dentro dunha organización xoga un papel importante na configuración da súa identidade e na interacción exitosa co mundo exterior.

Formación e retroalimentación: Proporcionar aos empregados formación sobre valores e cultura da marca. Isto pode ser parte da formación inicial para novos empregados e da formación regular dos empregados actuais. Tamén é importante proporcionar comentarios aos empregados sobre como as súas accións están ou non aliñadas coa cultura da marca.

Exemplo da xestión: Os líderes das empresas deben ser exemplos brillantes dos valores e da cultura da marca. O seu comportamento e decisións deben ser coherentes cos seus valores declarados para inspirar e motivar aos empregados.

Apoio a iniciativas internas: Fomentar e apoiar as iniciativas dos empregados que fortalezan a cultura da marca. Pode ser a organización de eventos especiais, proxectos ou actividades de equipo destinados a promover os valores da marca.

Compromiso dos empregados: Crea oportunidades para que os empregados participen activamente na creación e desenvolvemento da cultura da marca. Isto pode incluír participar en grupos de cultura de marca, discutir ideas e suxestións en foros ou participar no desenvolvemento de novas iniciativas.

Utilizar canles de comunicación interna: Implantar canles de comunicación interna, como unha revista da empresa ou un portal interno, para promover activamente os valores e a cultura da marca entre os empregados.

3) Contratar empregados que encarnen os valores e trazos da marca.

Como se di, as mentes como pensan igual; e o mesmo é o seguinte paso para crear unha boa cultura de marca na organización. Deber o departamento de xestión e recursos humanos é contratar empregadoscuxos obxectivos e valores están aliñados cos valores e obxectivos fundamentais da marca, xa que só así o candidato contratado poderá ofrecer a súa experiencia e servizos de forma enfocada que redundará en que a empresa manteña unha cultura de marca cultivada e logre as metas e obxectivos desexados.

4) Cultura de marca. Premio e recoñecemento.

Unha regra xeral en mercadotecnia e marca é que os empregados internos dunha empresa son os seus primeiros e máis importantes embaixadores da marca, porque se están satisfeitos co ambiente de traballo e os paquetes salariais recibidos, fomentarán o mesmo dentro do seu círculo social. . aumentará o valor da marca. Polo tanto, é importante recoñecer e premiar os obxectivos laborais importantes acadados polos empregados para mantelos motivados.

5) Traballar os elementos da marca.

O seguinte paso para construír unha boa cultura de marca implica traballar nos elementos da marca, comezando logo, slogan e tons Pantone que son característicos da marca, tipo de letra, linguaxe e ton. É necesario formular e documentar políticas e directrices de marca corporativa que guiarán aos departamentos de mercadotecnia, departamentos de marca, axencias de deseño e outros provedores en cada etapa das actividades de mercadotecnia e publicidade.

6) Cumpre coa túa promesa de marca.

Manter a promesa da túa marca é un aspecto clave dunha estratexia de marca exitosa. Cando unha marca fai unha promesa aos seus consumidores, debe cumprir esa promesa en todos os aspectos do seu negocio. Aquí tes algunhas formas importantes de manterte fiel á túa promesa de marca:

 • Honestidade e transparencia: Unha marca debe ser honesta e transparente nas súas promesas. Non prometas algo que non podes ou non vai cumprir. Comunicarse honestamente cos consumidores axudará a xerar confianza na marca.
 • Consistencia: A promesa dunha marca debe estar aliñada con todos os aspectos do seu negocio, incluíndo produtos ou servizos, mercadotecnia, atención ao cliente e cultura da empresa. Isto axudará a manter a coherencia da marca e ofrecerá aos clientes unha experiencia consistente.
 • Responsabilidade: Unha marca debe ser responsable das súas promesas. Se algo sae mal ou unha promesa non se cumpre, a marca debe tomar medidas para corrixir a situación e garantir a satisfacción do cliente.
 • Mellora continua: Unha marca debe esforzarse por mellorar continuamente os seus produtos, servizos e procesos para cumprir as súas promesas e expectativas dos clientes. Isto inclúe escoitar comentarios conexións de clientes e participación activa na mellora da experiencia do consumidor.
 • Comunicación: Unha marca debe comunicar eficazmente a súa promesa aos seus clientes a través de todas as canles de comunicación dispoñibles. Isto pode incluír publicidade, campañas de mercadotecnia, sitio web, As redes sociais, así como a comunicación cos clientes mediante comentarios e apoio ao servizo.

FAQ. Cultura de marca.

 1. Que é a cultura de marca?

  • A cultura de marca é un conxunto de valores, crenzas, normas, costumes e símbolos que definen a identidade e a singularidade dunha marca. Inclúe os aspectos internos e externos da empresa que configuran a imaxe de marca aos ollos dos consumidores e empregados.
 2. Por que é importante a cultura da marca para os negocios?

  • A cultura da marca xoga un papel fundamental na creación de relacións cos clientes, na captación e retención de empregados talentosos e na construción da estratexia de desenvolvemento a longo prazo dunha empresa.
 3. Como crear unha cultura de marca nunha empresa?

  • Para crear unha cultura de marca nunha empresa, é necesario definir os valores e a misión da marca e implementalos en todos os aspectos. negocio, desde a selección de persoal ata os procesos internos e a comunicación externa cos clientes.
 4. Que elementos forman a cultura dunha marca?

  • Os elementos da cultura da marca poden incluír valores corporativos, filosofía da empresa, estilo de liderado, relacións cos clientes, deseño e imaxe de marca e procesos e procedementos internos.
 5. Como manter e desenvolver unha cultura de marca nunha empresa?

  • Para manter e desenvolver unha cultura de marca, é importante actualizar constantemente os valores e a misión da empresa de acordo coas condicións cambiantes do mercado, participar en iniciativas sociais e culturais e implicar activamente aos empregados na vida e no desenvolvemento da empresa.
 6. Como medir a eficacia dunha cultura de marca?

  • A eficacia dunha cultura de marca pódese medir mediante varias métricas como o nivel fidelidade dos clientes, a satisfacción dos empregados, a conciencia e a confianza da marca e métricas financeiras como os ingresos e a rendibilidade.

ABC