Un sistema de información de xestión (MIS) é un conxunto de software e hardware que recolle, procesa, almacena e proporciona información para apoiar as decisións de xestión nunha organización. O obxectivo principal do MIS é proporcionar á xestión da organización información oportuna, precisa e relevante que lles axude a tomar decisións estratéxicas, tácticas e operativas eficaces.

Un MIS normalmente inclúe bases de datos, sistemas de xestión de datos, ferramentas de análise e informes e interfaces de usuario para acceder á información. Pode ir desde sistemas simples enfocados a recoller e analizar datos básicos, ata sistemas máis complexos que inclúen elementos de intelixencia artificial e analíticos. Ferramentas para a previsión e optimización de procesos de negocio.

En xeral, o MIS axuda á xestión dunha organización a comprender o estado actual das cousas, identificar tendencias e problemas, tomar decisións baseadas en datos e mellorar a eficiencia operativa.

Por que son importantes os sistemas de información de xestión (MIS)?

Os sistemas de información de xestión (MIS) xogan un papel fundamental nas organizacións modernas por varias razóns:

 1. Apoio á decisión: O MIS proporciona á xestión organizativa a información necesaria para tomar decisións estratéxicas, tácticas e operativas. Isto axuda aos xestores a comprender o estado actual da organización e prever tendencias futuras.
 2. Optimización de procesos de negocio: O MIS axuda a automatizar e optimizar os procesos de negocio, mellorando a eficiencia e a produtividade dunha organización. Permiten automatizar tarefas rutineiras, simplificar a comunicación e a coordinación entre os distintos departamentos.
 3. Xestión de recursos: O MIS axuda a xestionar os recursos dunha organización como finanzas, persoal, recursos materiais e activos de información. Ofrecen datos e análises para unha planificación, orzamento e control de recursos eficaces.
 4. Comunicación mellorada: O MIS facilita o intercambio de información e a comunicación dentro dunha organización. Ofrecen acceso centralizado a datos e informes, o que axuda aos empregados a obter rapidamente a información que necesitan para facer o seu traballo.
 5. Analítica e previsión: O MIS proporciona ferramentas analíticas e capacidades de previsión que axudan a unha organización a comprender as tendencias do mercado, identificar oportunidades de mellora empresarial e tomar decisións fundamentadas e baseadas en datos.

En xeral, os sistemas de información de xestión son unha ferramenta clave para xestionar eficazmente unha organización moderna, axudándoa a ser competitiva, adaptativa e innovadora.

Funcións dos sistemas de información de xestión

Os sistemas de información de xestión realizan 5 funcións diferentes. Isto

 • Recollida de datos . MIS recolle datos de varias fontes internas e externas. Estes poden incluír tendencias do mercado, comunicacións internas con clientes e datos de clientes, vendas, informes financeiros e outros. Ofrece unha visión completa do ambiente e das actividades da organización.
 • Tratamento de datos : MIS axuda ás empresas a procesar grandes cantidades de datos e información. Isto faise identificando varias tendencias, patróns e anomalías. Os datos convértense en información útil e significativa sobre a que despois pode actuar.
 • Apoio á decisión . O principal motivo da crecente popularidade do software para analistas de negocios, como Microsoft Business Intelligence, é que che axudan a tomar decisións máis rápido. MIS axuda aos xestores e aos tomadores de decisións proporcionando información precisa e oportuna. Esta información pode axudar aos xestores a identificar riscos, oportunidades e medidas para mellorar o negocio. Sistema de información de xestión
 • Seguimento do rendemento : Para ser eficaz, cada plan executado debe ser medible. MIS non só che axuda a tomar mellores decisións, senón que tamén che axuda a controlar o teu rendemento. Teclas varias indicadores de rendemento, os obxectivos estratéxicos e os indicadores de rendemento pódense seguir usando MIS.
 • Difusión da información : A integración dos sistemas de comunicación con MIS tamén garante a difusión da información. A tecnoloxía MIS pode axudar a garantir a transparencia e a responsabilidade na carga. Isto pode axudar a difundir información relevante aos empregados, xestores e tomadores de decisións en toda a organización.

Compoñentes MIS (sistemas informáticos).

Un MIS pode ser tan sinxelo coma o seu portátil ou outros sistemas informáticos, ou pode ser tan complexo como ter varios servidores e sistemas completos xestión datos. O tamaño do MIS varía dependendo do tamaño da organización. Non obstante, en xeral estes son compoñentes dun MIS.

Hardware Dispositivos físicos e infraestruturas como almacenamento, servidores e redes.
Software Varios programas como ferramentas de análise de datos, interfaces de usuario, bases de datos e moito máis.
Datos Os datos brutos que se deben cargar no MIS poden incluír informes organizativos, feitos, cifras e estatísticas. Sistema de información de xestión
Procedemento Operativo Estándar Un libro de normas que contén pautas para as operacións estándar. Este código de prácticas describe as mellores prácticas para a recollida, almacenamento e difusión de datos.
Persoas O MIS require que as persoas introduzan ou analicen datos. Así, estas persoas poden incluír analistas de datos, profesionais de TI e usuarios finais.

Características do MIS. Sistema de información de xestión

As características dun sistema de información de xestión (MIS) inclúen unha serie de aspectos clave que determinan a súa funcionalidade, eficacia e capacidade para soportar as necesidades da organización. Estas son algunhas das principais características do MIS:

 • Enfoque obxectivo: Os MIS céntranse en apoiar as funcións de xestión e a toma de decisións nunha organización. Ofrecen a información e as análises necesarias para efectivamente Administración de Empresas a todos os niveis: estratéxico, táctico e operativo.
 • Integración de datos: MIS combina datos de varias fontes nun único sistema de información. Isto pode incluír datos sobre finanzas, vendas, produción, persoal e outros aspectos da organización.
 • Automatización de procesos: MIS automatiza unha serie de procesos empresariais, simplificando as tarefas rutineiras e optimizando os procesos de traballo nunha organización. Isto axuda a mellorar a eficiencia e a produtividade do traballo.

Sistema de información de xestión.

 • Capacidades analíticas: O MIS proporciona ferramentas e capacidades para analizar datos, identificar tendencias, facer previsións e tomar decisións fundamentadas en función dos datos. Isto pode incluír análise estatística, aprendizaxe automática, análise de empresas e outros métodos.
 • Flexibilidade e escalabilidade: Os MIS teñen unha arquitectura flexible e escalabilidade, o que lles permite adaptarse ás necesidades e volumes cambiantes dunha organización. Son capaces de procesar tanto pequenas cantidades de datos como grandes cantidades de información.
 • Seguridade de datos: MIS proporciona protección de datos e confidencialidade da información mediante varios mecanismos de autenticación, autorización, cifrado e outros.
 • Acceso centralizado: Os MIS proporcionan acceso centralizado á información e ás ferramentas de xestión para todos os niveis e departamentos dunha organización. Isto proporciona unha única fonte de verdade para todos os usuarios.
 • Informes e seguimento: O MIS ofrece a capacidade de crear varios informes e paneis de control, así como controlar os indicadores clave de rendemento e a eficiencia da organización.

Estas características axudan a determinar a funcionalidade e os beneficios dun MIS para unha organización, así como a súa capacidade para apoiar eficazmente os procesos de xestión e a toma de decisións.

Restricións . Sistema de información de xestión

Aínda que os sistemas de información de xestión (MIS) proporcionan importantes beneficios ás organizacións, tamén teñen as súas limitacións. Aquí están algúns deles:

 • Dependencia de datos: Calidade da análise e a toma de decisións no MIS depende directamente da calidade e precisión dos datos entrantes. Se os datos non son fiables ou non están actualizados, pode levar a resultados distorsionados e decisións erróneas.
 • Dificultade de implementación e actualización: Desenvolver, implementar e actualizar un MIS pode ser un proceso complexo e custoso. Ás veces, isto require un investimento importante en equipos técnicos, software e reciclaxe de persoal.
 • Falta de flexibilidade: Algúns MIS poden ser menos flexibles e incapaces de adaptarse ás necesidades cambiantes e ás condicións do mercado. Isto pode crear problemas á hora de implementar novas estratexias ou cambiar os procesos comerciais.

Problemas de MIS.

 • Problemas de seguridade: Dado que os MIS procesan e almacenan información confidencial, poden estar suxeitos a ciberataques e violacións da seguridade dos datos. As medidas de seguridade insuficientes poden provocar fugas de datos e outras graves consecuencias.
 • Adaptación insuficiente para os usuarios: Ás veces os usuarios poden atopar problemas ao usar MIS debido á complexidade da interface ou á falta de formación. Isto pode levar a unha baixa eficiencia no uso do sistema e a resistencia á súa adopción por parte dos empregados.
 • Capacidades de análise limitadas: Algúns MIS poden ter capacidades de análise de datos limitadas, o que limita a capacidade dunha organización para identificar tendencias, facer previsións e tomar decisións fundamentadas en función dos datos.
 • Gastos de mantemento: O soporte e o mantemento do MIS tamén poden ser custosos, especialmente se o sistema necesita ser actualizado e actualizado continuamente.

Dadas estas limitacións, é importante avaliar coidadosamente as necesidades da organización e a capacidade do MIS para satisfacelas, e tomar medidas para minimizar os impactos negativos.

Exemplos. Sistema de información de xestión.

 

Imprenta АЗБУКА