O capital social é un concepto que fai referencia ás redes sociais, á confianza, á cooperación e aos recursos que existen nunha sociedade ou grupo de persoas. Representa valiosos recursos que xorden das relacións sociais entre persoas ou organizacións e que poden ser empregados para acadar diversos obxectivos, como o apoio, a asistencia mutua, o intercambio de información, a obtención de apoio, o desenvolvemento de redes empresariais, etc.

 

Que é o capital social?

Significado de capital social

O capital social tamén se describe como relacións persoais que se desenvolven tanto dentro como fóra da empresa, o que pode levar a unha maior eficiencia e eficacia. Tamén inclúe valores compartidos, propósito común, normas comúns, comprensión, cooperación, confianza e sentimentos mutuos que traballan polo ben común. É o capital social o que foi citado como o motivo do crecemento das organizacións de xestión, dos factores de alto rendemento en varios grupos e da mellora das alianzas estratéxicas.

Xestión financeira - obxectivos e elementos

Социальный капитал считается одной из причин процветания организации. Это на самом деле ресурсы, которые люди считают нужными из-за их сети и социальных отношений.

Rede social включает удовлетворенность сотрудников, взаимное доверие между ними и уровень общения между юниорами, пенсионерами и сверстниками. Эти связи приводят к дружбе, пониманию и счастью и часто помогают достичь желаемых результатов.

Tipos. Capital social

Tipos. Capital social

Существует множество способов классификации социального капитала. Как правило, вы можете разделить его на две puntos de vista, например, «Перспектива сети» и «Перспектива социальной структуры». Это было объяснено ниже

a) Perspectiva da rede. Capital social

Desde a perspectiva da rede, o capital social pódese clasificar nos seguintes:

1. Vinculación do capital social

Это ссылки между людьми, которые имеют более высокий уровень rede social. Поскольку это связи внутри одной и той же группы, она также называется горизонтальными связями и упоминается как местные или местные сообщества, где почти все знают всех, например, друзей, семью и соседей. Вы найдете большую степень доверия и строгие нормы, которые имеют как положительные, так и отрицательные последствия в объединении социального капитала.

2. Superación do capital social. Capital social

A conexión, como o nome indica, úsase entre persoas coñecidas para que poidan coñecerse e comunicarse a un nivel superior. Conectar o capital social úsase para maximizar as interaccións para crear capital conectivo. Unha das vantaxes máis importantes do capital vinculante é a ausencia de xerarquía, xa que cada persoa ten os mesmos dereitos dentro do grupo. Os lazos verticais operan a través dunha estrutura xerárquica e axudan ás persoas a acceder a recursos que se consideran fóra do seu círculo normal.

3. Vinculación do capital social 

Este tipo de capital social adoita asociarse con organizacións de voluntariado e empregados dunha mesma empresa. É a conexión entre persoas que pertencen a diferentes lugares ou se enfrontan a diferentes situacións, como escolas, grupos políticos, axencias gobernamentais, institucións xurídicas e círculos empresariais. Capital social Os lazos considéranse verticais e están entre individuos e grupos pertencentes a diferentes estruturas sociais.

4. Definición de capital social 

Este tipo de capital social asóciase a grupos que comparten crenzas e ideoloxías. Por exemplo, nun grupo, unha persoa atopa unha solución, outra intenta implementala e unha terceira tenta vendela a un cliente.

B) Perspectiva da estrutura social. Capital social

Desde o punto de vista da estrutura social, o capital social pódese clasificar do seguinte xeito:

1. Capital social estrutural 

Este tipo de capital social ocúpase das conexións interpersoais entre unidades ou persoas. A comunicación entre as persoas inclúe procedementos, precedentes, regras e roles. O capital social estrutural descríbese como a rede que unha persoa coñece e na que pode buscar información, axuda e apoio. Isto ofrece a oportunidade de acceder ás persoas coas experiencias desexadas e participar en accións colectivas que sexan mutuamente beneficiosas.

2. Capital social cognitivo 

Este tipo de capital social está asociado a recursos que ofrecen interpretación e representación compartida entre as partes. Inclúe crenzas, actitudes, valores, narracións, códigos, linguaxe e comprensión compartidos.

3. Capital social relacional 

Este tipo de capital social está asociado con calidades de relación persoal como a amizade, o respecto, o compromiso e a confianza.

Teoría do capital social

Teoría do capital

O capital social é un concepto no que os individuos e grupos obteñen beneficios e atopan solucións aos problemas a través das súas redes sociais. É unha rede interconectada de relacións interpersoais que recibe e transfire beneficios e recursos promovendo as conexións sociais e a participación. É máis produtivo cando as persoas se coñecen máis tempo e en diferentes ámbitos, como socios comerciais, amigos, veciños ou pais de nenos que asisten á mesma escola. A participación pública leva a responsabilidades mutuas e isto axuda a acadar obxectivos comúns. Isto pode ocorrer en lugares públicos, lugares de traballo, lugares relixiosos e institucións políticas. Os niveis de capital social están asociados con niveis de rendemento académico, emprego, crecemento económico e mesmo empresas étnicas.

Vantaxes. Capital social

lt=” » ancho=”800″ alto=”466″ />

Os beneficios asociados ao capital social son:

 • Hai un gran grao de comprensión común
 • Maior acceso aos recursos
 • Confianza compartida
 • Intercambio de información
 • O propósito compartido leva á acción compartida

Limitacións

As desvantaxes asociadas ao capital social son as seguintes:

 • A confianza e a dependencia conducen ao prexuízo e ao nepotismo.
 • O uso excesivo pode causar danos
 • O interese común leva a unións insalubres e destrutivas
 • Aumento da actividade criminal
 • Causa do comportamento do rabaño

Influencia positiva.  

Он оказывает положительное влияние на людей, так как он часто рассматривается как путь к достижению ценных и желаемых activos. Социальный капитал не связан с навыками и ноу-хау человека, а связан с тем, как этот человек взаимодействует с другой сетью, командой или людьми. Коллективная ценность, которую люди получают от взаимодействия и готовности что-то делать друг с другом, является социальным капиталом. Важным фактом о людях, которые разделяют социальный капитал, является то, что существует более высокий уровень доверия и зависимости друг от друга. Это понимание помогает лучше понять, чтобы они могли работать в здоровой и продуктивной рабочей среде .

Dúas persoas pertencentes ao mesmo barrio que estiveron en contacto constante terán un contacto próximo. A súa proximidade e confianza entre si poden levar a conexións futuras que resultarán produtivas para ambos ou para calquera deles. Segundo a investigación, o capital social tamén se asocia coa mellora da saúde, dos logros e dos resultados porque a xente depende en certa medida dunha rede tan grande. Son moitos os exemplos do impacto positivo do capital social na sociedade, nas empresas e mesmo nos individuos. Por exemplo, unha persoa debe saír de súpeto en caso de emerxencia e ten un neno que non pode levar consigo.

Qué fai ela? Chama a un veciño para que cuide na casa ou deixa o bebé con alguén de confianza para que poida facer fronte a unha emerxencia repentina. A próxima vez que unha persoa necesite axuda, estará lista para ofrecerlla. Isto é o que comparte a comprensión e a axuda: todo isto forma parte do capital social.

Efectos negativos. Capital social

Efectos negativos Capital social

Para cada positivo, podes atopar un negativo, igual que co capital social. Ás veces tamén se usa con fins destrutivos, por exemplo, a xente adoita coludir para aumentar ou diminuír os prezos de mercado de certos bens. Os cárteles da mafia utilizan o capital social para fortalecer os lazos dentro do seu grupo e mesmo contratar novos membros. Un aumento no número de grupos manipuladores leva a unha diminución global do capital social nunha cidade ou zona xa que os potenciais clientes e clientes evitan a zona. Unha rede máis conectada leva a sexismo, prexuízo e racismo e pode crear un grupo externo que ten un impacto prexudicial para o barrio e os seus veciños.

Marketing Social | Definición, significado e campañas

A teoría da desorganización social explica a relación entre crime e capital social. Son as deficiencias estruturais, como a alta mobilidade da poboación e a carencia económica, as que teñen consecuencias negativas.

Preguntas máis frecuentes

 1. Que é o capital social?

  • Resposta: O capital social é a suma de conexións sociais, confianza e interaccións dentro dunha sociedade. É un recurso que a xente pode utilizar para acadar obxectivos comúns como apoio, colaboración e intercambio de información.
 2. Cales son as principais formas de capital social?

  • Resposta: As principais formas de capital social inclúen as conexións (conexións de rede entre as persoas), as normas (regras e expectativas xeralmente aceptadas na sociedade) e a confianza (o nivel de confianza que as persoas teñen nos demais).
 3. Por que é importante o capital social?

  • Resposta: Социальный капитал способствует эффективному функционированию общества, обеспечивает доступ к ресурсам, улучшает calidade жизни, поддерживает социальную кооперацию и способствует решению общественных проблем.
 4. Como desenvolver?

  • Resposta: Desenvolver o capital social inclúe a participación en eventos comunitarios, a construción e mantemento de conexións sociais, ser bos veciños, participar en actividades comunitarias e participar activamente en grupos sociais.
 5. Como afecta o capital social ás empresas e á economía?

  • Resposta: Социальный капитал может улучшить деловые отношения, обеспечить доступ к информации и ресурсам, способствовать desenvolvemento бизнес-сетей и повысить репутацию компаний.
 6. Como afecta á saúde e ao benestar?

  • Resposta: Os altos niveis de capital social asócianse a unha mellor saúde física e mental e a unha maior satisfacción e benestar coa vida.
 7. Como afecta o capital social á seguridade pública?

  • Resposta: Os lazos sociais fortes e a confianza entre as persoas poden mellorar a seguridade pública porque promoven a cooperación e o apoio mutuo na resolución de problemas.
 8. Como avaliar o nivel de capital social nunha sociedade?

  • Resposta: O nivel de capital social pódese avaliar mediante a investigación da opinión pública, a análise das conexións e redes sociais, o estudo do nivel de confianza e participación na vida pública.

АЗБУКА