ორგანიზაციული ცვლილება არის პროცესი ან აქტივობა, რომელიც მიზნად ისახავს მნიშვნელოვანი ან მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანას ორგანიზაციის სტრუქტურაში, კულტურაში, სტრატეგიაში, ოპერაციულ პროცესებში ან მართვის სისტემებში.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ცვლილება მხოლოდ მუდმივია. ცვლილებების გარეშე სამყარო გაჩერდება. თქვენი მიზნების მისაღწევად ცვლილებების განხორციელების სწორი გზების ცოდნა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ცხოვრებაში წარმატების უზრუნველსაყოფად.

ცვლილება არის ფენომენი, რომელსაც ყოველდღე ვხედავთ. ყველგან, სადაც ვუყურებთ, ცვლილებები ხდება.

იქნება ეს დღის დრო, რომელიც მუდმივად იცვლება თუ ამინდი, რომელიც არ იცვლება, წინსვლა არ შეგვიძლია. ცვლილების გარეშე არ შეიძლება იყოს ზრდა, განვითარება, ევოლუცია. ცვლილებების გარეშე ვერ იქნება პროგრესი.

პირად ცხოვრებაში ცვლილებები შეიძლება იყოს საცხოვრებელი ადგილის, ურთიერთობის სტატუსის ან ცხოვრების წესის ცვლილება. პროფესიულ ცხოვრებაში ცვლილებები პირველ რიგში განპირობებულია წარმატების მიღწევის ახალი საშუალებების საჭიროებით.

ახალ პროექტს ან ტექნოლოგიის გაუმჯობესებას შეიძლება ეწოდოს ბიზნეს ცვლილება.

იგივე ლოგიკა ვრცელდება ორგანიზაციებზეც. ორგანიზაციის მთლიანი პროდუქტიულობა და წარმატება დამოკიდებულია ცვლილების განხორციელებასა და განხორციელებაზე.

უნარების ორგანიზება ყველამ უნდა იცოდეს

ორგანიზაციული ცვლილება არის პროცესი, რომელიც მოიცავს ორგანიზაციის მიერ ცვლილებების განხორციელებას ერთ ან რამდენიმე განზომილებაში. მათ შორისაა კულტურა, სტრუქტურა, ტექნოლოგია, სტრატეგია, მუშაობის მეთოდები. ამ სფეროებში ცვლილებები, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს მთლიან ორგანიზაციაზე.

აქტივი ვალდებულების წინააღმდეგ.

რატომ არის მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება? ცვლილებები ორგანიზაციაში.

ბიზნესი მუშაობს მოგებისა და შემოსავლისთვის. ნებისმიერი სისტემა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ამ ფაქტორებს, უნდა შეიცვალოს.

იგივე ფიქრებით, ცვლილებები ხდება ისე, რომ ისინი არ მოაქვს შემოსავალს კომპანიას და მის რეპუტაციას, არამედ მხოლოდ ამაღლებს მას. მას შემდეგ რაც გადაწყდა, რომ ცვლილებები უნდა განხორციელდეს პროფესიულ სტრუქტურაში, ყველაზე დიდი გამოწვევა მისი შეუფერხებელი განხორციელებაა.

განხორციელებას შეიძლება ეწოდოს სისტემაში ცვლილებების განხორციელება.

ცვლილებების გამოყენება სასურველი მიზნის მისაღწევად არის ცვლილების განხორციელების წარმატებული ნაწილი. ეს ძალიან ბუნებრივია და ადამიანს აშინებს განსხვავებები.

თანამშრომლებს და მენეჯმენტს ეშინიათ წარუმატებლობის და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან ცვლილებებს ზოგიერთ სფეროში.

უნარების ორგანიზება ყველამ უნდა იცოდეს

11 ნაბიჯი ცვლილებების განსახორციელებლად

ცვლილებები ორგანიზაციაში

ორგანიზაციული ცვლილების პროცესი გულისხმობს ცოდნის დანერგვას დისციპლინის სხვადასხვა სფეროდან.

ეს დისციპლინის სფეროები მოიცავს მენეჯმენტს, ეკონომიკას, სოციოლოგიას, ფსიქოლოგიას და პოლიტიკურ მეცნიერებას.

ზემოაღნიშნულ სფეროებში დაგროვილი სპეციფიური ექსპერტიზის წარმატებული კომბინაცია, ეფექტურ ლიდერობასთან ერთად, არის ის, რაც პროგნოზირებს წარმატებულ და ეფექტურ ცვლილებებს ორგანიზაციაში. ცვლილებების განხორციელებასთან დაკავშირებული ნაბიჯები გამოიკვეთა შემდეგნაირად:

1) შექმენით გადაუდებლობის გრძნობა. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

გადაუდებელობის განცდის შექმნა

ცვლილებების განხორციელება აუცილებელია, როდესაც წინა მეთოდს აქვს გარკვეული უარყოფითი მხარეები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს კომპანიის მოგებაზე და რეპუტაციაზე.

ცვლილების აუცილებლობას, როცა ემთხვევა აუცილებლობას, შეუძლია საოცრება მოახდინოს ბიზნესისთვის. მოთხოვნა შეიძლება იყოს ძველი მეთოდისთვის პოტენციური საფრთხის სახით და წინა მეთოდის კლიენტებისა და მომხმარებლების უკუკავშირის სახით. ამ გადაუდებლობას შეუძლია უზრუნველყოს თანამშრომლებისთვის საჭირო საწყისი მოტივაცია, რომ მიიღონ ცვლილებები. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

პროდუქტზე მოთხოვნის გარეშე არ შეიძლება იყოს იგივე მიწოდება, რასაც ეკონომიკის კანონი კარნახობს. საჭიროების გარეშე არ არსებობს მოტივაცია ამ მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, როგორც ფსიქოლოგია ამბობს. ამ პრინციპის გამოყენება ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციელებაში წარმატების გასაღებია.

როდესაც ორგანიზაციაში ადამიანთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ორგანიზაციაში ცვლილებების ძლიერი საჭიროებაა, ეს განსხვავება შეიძლება ეფექტურად განხორციელდეს. ცვლილების საჭიროების გრძნობის შექმნა პირველია მოედანზე ამ ინტერდისციპლინურ ფენომენს.
ცვლილების პროცესის დასაწყებად, ლიდერმა უნდა დაიწყოს განცდის შექმნა, რომ მას სურს ცვლილება თანამშრომლებს შორის. როდესაც თანამშრომლები გრძნობენ ცვლილების საჭიროებას, ეს თავის მხრივ აიძულებს დამსაქმებელს გააუმჯობესოს საქმეები. ეს შეიძლება გაკეთდეს სხვადასხვა გზით. მენეჯმენტის მაღალ დონეზე მყოფი ადამიანები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ გადაუდებელობის გრძნობის კომუნიკაციაში.

მათ შეუძლიათ კრიტიკული შესაძლებლობების იდენტიფიცირება და დეტალურად, თუ როგორ შეიძლება ამ შესაძლებლობების გამოყენება. მათ შეუძლიათ პოტენციური საფრთხეების იდენტიფიცირება და ასევე ახსნან ასეთი რისკების შედეგები, თუ მათ ეფექტურად არ მოგვარდება. პირველი ნაბიჯის სწორად შესრულების გარეშე, პროცესის დანარჩენი ნაწილი შეიძლება დაიშალოს.

გააკეთე ბროშურა. ეფექტური ბეჭდური ბროშურების დიზაინის გზამკვლევი

2) კოალიციის შექმნა. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

უბრალოდ ორგანიზაციული ცვლილებების ინიცირება და მართვა არასდროს არის საკმარისი. ვინაიდან ორგანიზაციაში ბევრი ადამიანი მუშაობს, მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ორგანიზაციაში ყველა თანამშრომელი აქტიურად მონაწილეობს ცვლილების პროცესში და ხელს უწყობს მის აქტუალიზაციას.

იმისათვის, რომ ეს მოხდეს, თქვენ უნდა გამოავლინოთ ორგანიზაციის სხვადასხვა იერარქიული დონის ადამიანები, რომლებიც აიძულებენ დიდ ლიდერებს ამ პროცესში ყველას მოტივირებას. ესენი ლიდერები არ უნდა იყვნენ მხოლოდ უფროსი მენეჯმენტიდან.

ეს შეიძლება იყოს თანამშრომლები ორგანიზაციული იერარქიის ნებისმიერ დონეზე. ამ კოალიციას შეუძლია ეფექტურად წარმართოს ცვლილებების პროცესი. სასარგებლო ალიანსი არის ის, რომელშიც წევრები წარმოადგენენ სხვადასხვა დეპარტამენტს და ორგანიზაციის მუშაობის სხვადასხვა დონეს. ამრიგად, ცვლილებების საჭიროება და მათი განხორციელება შეიძლება მოხდეს ყველაზე ეფექტურად.

ცვლილების განსახორციელებლად შემუშავებული გეგმის შესასრულებლად საჭიროა გუნდი. ეს გუნდი უნდა იბრძოდეს, რომ ცვლილებები შეუფერხებლად მოხდეს. მათ უნდა შეეძლოთ გაუმკლავდნენ სხვა თანამშრომლების შიშებსა და შეზღუდვებს.

ამ გუნდმა უნდა იმუშაოს ძველი ცვლილებების ახლის დასაბალანსებლად. აუცილებელია, რომ მათ იცოდნენ გეგმის ყველა დეტალი და ჰქონდეთ შემუშავებული სისტემები, რომ ეს შესაძლებელი გახდეს. მათ უნდა ჰქონდეთ ძლიერი ავტორიტეტი გუნდზე და უნდა აიძულონ გუნდი მიიღონ ცვლილება მთელი გულით.

3) ხედვის შექმნა. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

ხედვის შექმნა ორგანიზაციაში ცვლილებები

ხედვის შექმნა

ვინაიდან ორგანიზაციული ცვლილების პროცესი მოიცავს ცვლილებებს ორგანიზაციის მრავალ ასპექტში, მნიშვნელოვანია ყველა ამ სფეროს დაკავშირება.

როდესაც შთაგონება გემართებათ, თქვენ წინაშე დგახართ მრავალი პოტენციური ცვლილებისა და მათი შედეგების ცალკე. თუმცა, რაც მთავარია, თან თვალსაზრისები იმისათვის, რომ ადამიანებმა გააცნობიერონ ცვლილების საჭიროება და თავად მოძრაობის ბუნება, წარმოგიდგენთ ამ სხვადასხვა ცვლილებებს ყოვლისმომცველად დაკავშირებული ფორმით.

ორგანიზაციული ცვლილებების პროცესში გადამწყვეტია ხედვა ცვლილებასთან და მის შედეგებთან დაკავშირებით. ეს ხედვა არის როგორ თქვენ დაუკავშირდით ცვლილებებს ორგანიზაციის სხვადასხვა ასპექტში და როგორ დადებითად იმოქმედებს ეს ორგანიზაციაზე მომავალში. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

თქვენი ხედვა მკაფიოდ უნდა იყოს ახსნილი და, თავის მხრივ, გაგებული თქვენი გუნდისთვის. მნიშვნელობების შენარჩუნება ცვლილების პროცესის ცენტრში ძალიან მნიშვნელოვანია. გუნდის ყველა წევრს უნდა შეეძლოს ხედვის გადმოცემა მარტივად და ლაკონურად. ხედვის განცხადებასთან ერთად, ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მისიის განცხადება, რომელიც მოკლედ განმარტავს თქვენი ხედვის რეალიზაციის აუცილებელ სტრატეგიას.

4) კომუნიკაცია არის გასაღები

მას შემდეგ რაც ჩამოაყალიბებთ თქვენს ხედვას ცვლილების შესახებ და თქვენს მისიას, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორ მიაღწევთ თქვენს ხედვას, კომუნიკაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

თქვენი ხედვისა და თქვენი მისიის თქვენს გუნდთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენმა გუნდმა გაიგოს რა გსურთ.

ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი, თავის მხრივ, მთელ ორგანიზაციას გადასცემენ თქვენი ხედვის გაგებას. კომუნიკაციის შეუსაბამობა და ინფორმაციის გაფილტვრა არის ბოლო, რაც გსურთ ცვლილების პროცესში. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

მიზანშეწონილია რაც შეიძლება ხშირად ვისაუბროთ ხედვაზე და ასევე გქონდეთ საკმარისი ხედვა ორგანიზაციის ყოველდღიურ საკითხებში ხედვასთან დაკავშირებით. მაგალითის მიცემა ფუნდამენტურია.

სხვა თანამშრომლებმა, გარდა გუნდისა, რომელიც გეგმავს ცვლილებებს, შესაძლოა არ იცოდნენ ცვლილებების შესახებ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცვლილებების საჭიროების, პროცესისა და შედეგების სათანადო კომუნიკაცია ყველა დაინტერესებულ ბიზნეს სტეკის მფლობელს.
ისინი უნდა დარწმუნდნენ, რომ ცვლილებების შეტანა მომგებიანია. მათი შიშები უნდა აღმოიფხვრას ლოგიკური მსჯელობით. სინათლე უნდა მოეფინოს იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც წარმოიქმნება ამ ცვლილებებისა და მათი დაბრუნების შედეგად. ეს შეტყობინება აიძულებს დაინტერესებულ მხარეებს დაეთანხმონ ამ ცვლილებებს.

5) გაათავისუფლეთ საგუშაგოები

თქვენი ორგანიზაციული ცვლილების პროგრესის გასაგებად შესანიშნავი გზაა, როდესაც საბოლოოდ შეგიძლიათ დაიწყოთ მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ბარიერის იდენტიფიცირება.

როდესაც თქვენ შეამჩნევთ რაიმე წინააღმდეგობას თანამშრომლების ან ორგანიზაციის სხვა ასპექტების მხრიდან, როგორიცაა სტრუქტურული ან ფუნქციონალური, სწორედ მაშინ იცით, რომ გაიარეთ ორგანიზაციული ცვლილების პირველი ოთხი საფეხური.

ამ დროს დაიწყებთ თქვენი ორგანიზაციის სტრუქტურის, ოპერაციული და ტექნოლოგიური ფრონტების გადახედვას და ხედავთ, შეესაბამება თუ არა ისინი თქვენს ხედვას. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

დაუკავშირდით თანამშრომლებს, რომლებიც მდგრადია ცვლილებების მიმართ და შეეცადეთ მათ გააცნობიერონ თქვენი ხედვა. ამავე მიზეზით, შეამოწმეთ სამუშაოს აღწერილობები და სპეციფიკაციები. ასევე მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების გაძლიერება, ვინც აქტიურად არის ჩართული ცვლილებების პროცესში.

6) მოკლევადიანი ჯილდოები მნიშვნელოვანია

მოკლევადიანი ჯილდოები მნიშვნელოვანია

ხედვის სრული განხორციელებისა და განახლების პერიოდი შეიძლება საკმაოდ გრძელი იყოს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია თქვენი ხედვისა და კონცეფციის უპირატესობების დაყოფა მოკლევადიან მიზნებად და ჯილდოებად.

ეს ქმნის თანამშრომლებს შორის მიღწევის განცდას. როდესაც ეს მოკლევადიანი მიზნები მიიღწევა, მნიშვნელოვანია ამ მიღწევების დაჯილდოება ან აღნიშვნა. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

ეს ამაღლებს თანამშრომლების მორალს და უბიძგებს მათ, გაატარონ ორგანიზაციული ცვლილებების პროცესი. ეს სწრაფი მოგება ასევე ეხმარება თანამშრომლებს გააცნობიერონ ორგანიზაციაში განხორციელებული ცვლილებების ეფექტურობა და სარგებელი.

ბიზნესში ნებისმიერი გუნდის მიღწევის მიზნები ძირითადად ორი ტიპისაა, კერძოდ. მოკლევადიანი და გრძელვადიანი. გრძელვადიანი მიზნები უფრო დიდი და დამღლელი.

აქედან გამომდინარე, ისინი იყოფა რამდენიმე მოკლევადიან მიზნად, რომელთა მიღწევა შედარებით ადვილია. ეს სტრატეგია ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას განხორციელებაში ცვლილებები.

7) ზრდა გრძელდება. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, როდესაც მიაღწევთ თქვენს მოკლევადიან მიზნებს და იზეიმებთ თქვენს გამარჯვებებს.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ გაუმჯობესების ადგილი ყოველთვის არის. ასე რომ, გამარჯვებების აღნიშვნის დროსაც კი, თანამშრომლებმა უნდა გაიგონ ძლიერი მხარეები და სფეროები, რომლებიც საჭიროებს გაუმჯობესებას.

ცვლილებების პროცესი უწყვეტია. მთლიანად შეიწოვება მიზნების მიღწევის აღნიშვნაში, ცვლილებების პროცესი შეიძლება მოულოდნელად შეჩერდეს. ეს, თავის მხრივ, თქვენს მისიას უსარგებლო გახდის.

8) ცვლილებების მიმაგრება

ცვლილებები, რომლებიც კარგ შედეგს და სარგებელს მოაქვს ორგანიზაციისთვის, უნდა იყოს ჩართული ორგანიზაციის საერთო კულტურაში.

ეს კეთდება ცვლილებების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ცვლილებები საერთო კულტურაში ყურადღებით უნდა განხორციელდეს და აკონტროლოს დანიშნული გუნდი. ცვლილებების პროცესში განხორციელებული ცვლილებები ორგანიზაციის ყოველდღიური ფუნქციონირებისა და საქმიანობის ნაწილი უნდა იყოს.

როდესაც ცვლილება შეინიშნება ორგანიზაციის ყველა ასპექტში, მაშინ თქვენ იცით, რომ ის აქ დარჩება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი გუნდი ერთგული იყოს ცვლილების მიმართ და გრძელვადიან პერსპექტივაში მას სრულად დაუჭიროს მხარი. გუნდის გარეშე განხორციელებული ცვლილებების სტაბილურობა საეჭვოა.

როდესაც მოდიფიკაცია წარმატებული იქნება, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყოველგვარი შეშფოთების გარეშე. ეს შეიძლება ჩაითვალოს თქვენს ყოველდღიურ სამუშაო კულტურაში. ლიდერმა უნდა ისაუბროს ამაზე ისევ და ისევ, რათა მოტივირებული იყოს გუნდის წევრები, უშიშრად ისწრაფვიან უფრო დიდი ცვლილებებისკენ მომავალში.

9) კარგად დაგეგმეთ თქვენი ცვლილებები. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

დაგეგმეთ თქვენი ცვლილებები სწორად

დაგეგმეთ თქვენი ცვლილებები სწორად

 

ცვლილება საჭიროა მხოლოდ მაშინ, როცა საქმის კეთების ძველი გზები წარუმატებლობას იწყებს ან მოსალოდნელზე ნაკლებ შედეგებს იძლევა. ამიტომ ცვლილებები ისე უნდა დაიგეგმოს, რომ ანაზღაურდეს ძველი და ნაკლებად ეფექტური მეთოდებით მიყენებული ზარალი.

ძველი მეთოდების საფრთხეები უნდა აღმოიფხვრას და ცვლილებები გულდასმით უნდა იყოს ჩართული. არსებობს სხვადასხვა სახის ცვლილებები მათი ბუნების, საარსებო წყაროს, მასშტაბისა და მათი განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების მიხედვით.

ეს ფაქტორები უნდა იქნას გათვალისწინებული დაგეგმვისას.

10) გადახედეთ და აცნობეთ ცვლილებების შედეგებს. ცვლილებები ორგანიზაციაში.

განხორციელებული ცვლილებები მოითხოვს ფრთხილად მონიტორინგს და ანალიზს.

ბაზრის რეაქცია და მომხმარებლის გამოხმაურება უნდა შეფასდეს გამოყენებული რესურსებისა და ცვლილებების მოსალოდნელი ანაზღაურების მიხედვით.

ყველა გუნდმა უნდა წარუდგინოს ოფიციალური ანგარიში ამ ცვლილებების განხორციელების გუნდს. ეს ანგარიში შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სახელმძღვანელო ცვლილებების გაუმჯობესება და მათი განხორციელება უფრო მომგებიანი.

ეს არის ქსელი, რომელიც ბიზნესს გახდის აქტუალურ და მომგებიანს როგორც კომპანიისთვის, ასევე მომხმარებლისთვის.

11) ცვლილებების განხორციელებასთან დაკავშირებული რისკების მოგვარება

რისკებზე მუშაობა

რისკებზე მუშაობა

 

ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც უნდა განხორციელდეს სისტემაში ან მუშაობის მეთოდში, მოყვება მთელი რიგი სარგებელი და რისკი.

რისკების ანალიზი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც სარგებელი, რადგან მათ შეუძლიათ სერიოზული უარყოფითი შედეგები და სისტემის სრული უკმარისობა გამოიწვიოს.

შემუშავებულმა გეგმამ უნდა გადალახოს ეს დაბრკოლებები და მინიმუმამდე დაიყვანოს რისკების გავლენა. სარეზერვო გეგმა უნდა შესრულდეს, თუ ორიგინალური იდეა არ მუშაობს ისე, როგორც მოსალოდნელია.

საბოლოო აზრები ცვლილებების განხორციელების შესახებ!

ორგანიზაციაში ცვლილების განსახორციელებლად, მნიშვნელოვანია, რომ კარგად გაიგოთ ორგანიზაციაში ცვლილების ეფექტიანად განხორციელებისთვის საჭირო ნაბიჯები. წაიკითხეთ და ისწავლეთ!

ცვლილება გარდაუვალია. იმისათვის, რომ ისინი მომგებიანი გახდნენ ნებისმიერ ბიზნესში, უნდა იცოდეთ სწორი ნაბიჯები და რჩევები მათი სწორად განსახორციელებლად.

ეს უზრუნველყოფს მათ წარმატებას და წარმატებას. ის ასევე დაეხმარება თანამშრომლებს დაარწმუნონ, რომ ცვლილება შეიძლება იყოს მომგებიანი, მიღწევადი და საინტერესო.

ეს გზას გაუხსნის სასწაულების შექმნისა და უმაღლესი ნიშნულების დასახვას.

 АЗБУКА